Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 63kWORD 33k
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
P7_TA(2012)0016P7_DCL(2011)0037

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά εξαρτώνται ιδιαίτερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, αντιμετωπίζουν υψηλότερες δαπάνες στον τομέα των καυσίμων, αλλά αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για έρευνα, επίδειξη και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και δράσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της ενέργειας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά είναι ευάλωτα στις κλιματικές αλλαγές λόγω των υψηλών τους επιπέδων βιοποικιλότητας και ευαίσθητων οικοσυστημάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι διαθέσιμες σε αφθονία και ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην ανακούφιση των μόνιμων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των νησιών, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους κατοίκους τους,

1.  συγχαίρει τις κοινότητες και τις περιφέρειες οι οποίες έχουν υπογράψει το Σύμφωνο με σκοπό να προχωρήσουν πέρα από τον στόχο της ΕΕ 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CΟ2 στα αντίστοιχα εδάφη τους το λιγότερο κατά 20%,

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει την στήριξή της σε κοινότητες νησιών της Ευρώπης με σκοπό να επιτύχει τους στόχους αειφορίας της ΕΕ·

3.  επιμένει στην παρουσία ξεχωριστών και σαφών αναφορών στην αειφορία των νήσων στα προγράμματα πλαίσιο και στα κείμενα πολιτικής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

4.  επιμένει στη δημιουργία κινήτρων για όλα τα νησιά ώστε να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συμμετάσχουν στη δικτύωση των νήσων·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για κινητοποίησης των κατάλληλων οικονομικών πόρων ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της διαδικασίας του Συμφώνου, με βάση το μοντέλο του Συμφώνου των Δημάρχων, των Έξυπνων Πόλεων και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 19ης Ιανουαρίου 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου