Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2916(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0045/2012

Předložené texty :

B7-0045/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0022

Přijaté texty
PDF 207kWORD 47k
Čtvrtek, 2. února 2012 - Brusel
Seznam výživových tvrzení
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení

Evropský parlament,

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin(1),

  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení,

  s ohledem na stanovisko, které dne 13. října 2011 přijal výbor uvedený v článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006,

  s ohledem na pokyny Komise týkající se uplatňování nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, které schválil Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. prosince 2007(2),

  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(3),

  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(4),

  s ohledem na čl. 88 odst. 2 a odst. 4 písm. b) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že používání výživových a zdravotních tvrzení nesmí být nepravdivé, dvojznačné a zavádějící, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006;

B.  vzhledem k tomu, že používání výživových a zdravotních tvrzení je přípustné pouze tehdy, lze-li očekávat, že průměrný spotřebitel porozumí příznivému účinku vyjádřenému v daném tvrzení, jak je dále uvedeno v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006;

C.  vzhledem k tomu, že srovnávací výživová tvrzení porovnávají složení dotyčné potraviny se sortimentem potravin stejné kategorie, včetně potravin jiných obchodních značek, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006;

D.  vzhledem k tomu, že informace o potravinách, pokud jde o jejich povahu, vlastnosti a charakteristiky, nesmějí být zavádějící, jak je uvedeno v čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011;

E.  vzhledem k tomu, že podle základních zásad, jimiž se řídí výběr povolených výživových tvrzení na potravinách, jak je uvedeno výše, je nové výživové tvrzení, které navrhuje Komise, totiž „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“, a které má být začleněno do přílohy k nařízení (ES) č. 1924/2006, v rozporu s cílem a obsahem základního právního aktu tím, že je z hlediska průměrného spotřebitele nejednoznačné, zavádějící a matoucí;

F.  vzhledem k tomu, že nově zaváděné tvrzení „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“ porušuje zásadu týkající se srovnávacích tvrzení stanovenou v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006; vzhledem k tomu, že toto tvrzení umožňuje porovnání nutričních hodnot daného výrobku pouze se sebou samým, nehledě na počáteční hodnotu dané živiny, která může být ve srovnání s jinými výrobky na trhu příliš vysoká; vzhledem k tomu, že výrobky, které nebyly upraveny, které však mají nižší hodnotu určité živiny, než upravený výrobek jiné obchodní značky, nebudou moci být takto označeny, což bude pro spotřebitele nevyhnutelně zavádějící;

G.  vzhledem k tomu, že tvrzení, že určitý výrobek „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“ může představovat nevhodnou konkurenci z hlediska stávajících tvrzení, jako je např. tvrzení o „sníženém obsahu [živiny]“ nebo o „nízkém obsahu [živiny]“ („light/lite“); vzhledem k tomu, že v případě výrobků s „nízkým obsahem“ určité živiny se musí jednat alespoň o 10% (v případě mikroživin), o 25% (v případě sodíku) nebo 30% (v případě cukrů / tuků) snížení ve srovnání s jinými podobnými výrobky; vzhledem k tomu, že se spotřebitel může domnívat, že kvantifikované tvrzení o tom, že výrobek „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“, znamená významnější snížení hodnoty dané živiny, než je tomu v případě tvrzení o „sníženém obsahu“ nebo „nízkém obsahu“ této živiny, a to i přesto, že požadavky na tato označení jsou mnohem přísnější než v případě tvrzení, že výrobek „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“, pro které je nutné pouze 15% snížení;

H.  vzhledem k tomu, že tvrzení „nyní obsahuje o X % méně [živiny]“ může výrobce negativně motivovat a odrazovat ho od významnější úpravy svých výrobků, aby tak splňovaly požadavky na tvrzení o „sníženém obsahu“ nebo „nízkém obsahu“ živin, jelikož je snadnější snížit obsah určité živiny o 15 % než o 30 %;

I.  vzhledem k tomu, že Komise ve 4. bodě odůvodnění návrhu nařízení jasně uvádí, že „… pokud je snížen obsah cukrů, očekávají spotřebitelé i snížené množství energie“; vzhledem k tomu, že pokud jde o předloženou změnu tvrzení o „sníženém obsahu tuků / cukrů“, jak je uvedeno ve 2. bodě přílohy k návrhu nařízení, Komise umožňuje tato tvrzení uvádět i v případě, že energetický obsah v daném výrobku, který nese toto označení, je stále „roven“ energetickému obsahu v podobném výrobku;

1.  staví se proti přijetí návrhu nařízení Komise , kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení;

2.  domnívá se, že se návrh nařízení Komise neslučuje s cílem a obsahem základního předpisu;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila výboru pozměněný návrh předpisu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.
(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí