Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2916(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0045/2012

Indgivne tekster :

B7-0045/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0022

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 43k
Torsdag den 2. februar 2012 - Bruxelles
Liste over ernæringsanprisninger
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Europa-Parlamentets beslutning 2. februar 2012 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer(1),

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger,

–  der henviser til den udtalelse af 13. oktober 2011 fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1924/2006,

–  der henviser til Kommissionens retningslinjer for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1924/2006, der blev godkendt af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. december 2007(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne(3),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og stk. 4, litra b),

A.  der henviser til, at ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ikke må være usande, tvetydige eller vildledende;

B.  der henviser til, at anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006 udelukkende kan tillades, hvis det kan forventes, at gennemsnitsforbrugeren kan forstå de gavnlige virkninger, således som de udtrykkes i anprisningen;

C.  der henviser til, at sammenlignende ernæringsanprisninger i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal sammenligne den pågældende fødevares sammensætning med en række fødevarer i samme kategori, herunder andre varemærkers fødevarer;

D.  der henviser til, at fødevareinformation i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 1169/2011 ikke må være af en sådan art, at den vildleder forbrugerne med hensyn til fødevarens art, egenskaber og beskaffenhed;

E.  der henviser til, at den nye ernæringsanprisning fra Kommissionen »indeholder nu X % mindre [navn på næringsstof]«, som skal medtages i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006, i betragtning af de ovenfor nævnte grundlæggende principper for udvalget af tilladte ernæringsanprisninger, er i modstrid med basisretsaktens mål og indhold ved at være tvetydig, vildledende og forvirrende over for gennemsnitsforbrugeren;

F.  der henviser til, at den nyligt introducerede anprisning »indeholder nu X % mindre [navn på næringsstof]« er i modstrid med princippet om sammenlignende anprisninger i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006; der henviser til, at den muliggør sammenligning af et produkts ernæringsmæssige værdier med en tidligere version af produktet, uanset det pågældende næringsstofs udgangspunkt, hvilket kunne være overdrevent højt i forhold til andre produkter på markedet; der henviser til, at det ikke vil være tilladt for produkter, hvis sammensætning ikke er blevet ændret, men alligevel har et lavere indhold af et bestemt næringsstof end et andet varemærkes produkt med en ændret sammensætning, at være ledsaget af en næringsanprisning, og dette vil uundgåeligt vildlede forbrugerne;

G.  der henviser til, at der i forbindelse med anprisningen »indeholder nu X % mindre [navn på næringsstof]« kan opstå illoyal konkurrence over for eksisterende anprisninger som f.eks. »reduceret indhold af [næringsstof]« og »light/let«; der henviser til, at for sidstnævnte skal der være en reduktion på mindst 10 % (for mikronæringsstoffer), 25 % (for natrium) eller 30 % (for sukkerarter/fedtstoffer) ved sammenligning med andre lignende produkter; der henviser til, at en forbruger kan antage, at den kvantificerede anprisning »indeholder nu X % mindre« er ensbetydende med en større reduktion end anprisningerne »reduceret« eller »light«, på trods af at kravene er meget strengere for sidstnævnte anprisninger end kravene for anprisningen »indeholder nu X % mindre [næringsstof]«, som kræver en minimumsreduktion på blot 15 %;

H.  der henviser til, at »indeholder nu X % mindre [navn på næringsstof]« kunne afskrække producenter fra at foretage mere markante ændringer af deres produkters sammensætning for at opfylde kravene for anprisningerne »reduceret« eller »light«, idet det er nemmere at reducere et næringsstof med 15 % end 30 %;

I.  der henviser til, at Kommissionen i betragtning 4 i udkastet til foranstaltninger klart anerkender, at »[...] forbrugerne forventer, at en reduktion af sukkerindholdet er ensbetydende med et reduceret energiindhold«; der henviser til, at med hensyn til den foreslåede ændring af anprisningen »reducerede fedtstoffer/sukkerarter«, som fastlagt i punkt 2 i bilaget til udkastet til foranstaltninger, tillader Kommissionen ligeledes, at sådanne anprisninger udarbejdes, selv når energiindholdet i det produkt, der er forsynet med anprisningen, stadig er »lig med« energiindholdet i et lignende produkt;

1.  er imod vedtagelsen af Kommissionens udkast til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger;

2.  mener, at Kommissionens udkast til forordning ikke er foreneligt med målet med eller indholdet af basisretsakten;

3.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et ændret udkast af foranstaltningen for udvalget;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik