Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2916(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0045/2012

Esitatud tekstid :

B7-0045/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0022

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 35k
Neljapäev, 2. veebruar 2012 - Brüssel
Toitumisalaste väidete nimekiri
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete nimekirja osas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete nimekirja osas,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 25 osutatud komitee 13. oktoobri 2011. aasta arvamust,

–  võttes arvesse komisjoni suuniseid määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) rakendamise kohta, mille kiitis heaks toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee 14. detsembril 2007. aastal(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrust (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele(3),

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(4) artikli 5a lõike 3 punkti b,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 88 lõiget 2 ja lõike 4 punkti b,

A.  arvestades, et nagu on märgitud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 3 lõikes 2, ei tohi toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine olla vale, mitmeti mõistetav või eksitav;

B.  arvestades, et nagu on märgitud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 5 lõikes 2, on toitumis- ja tervisealaste väidete kasutamine lubatud ainult siis, kui eeldatakse, et keskmine tarbija saab väites esitatud kasulikest mõjudest aru;

C.  arvestades, et nagu on toodud välja määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 9 lõikes 2, võrdlevad võrdlevad toitumisalased väited kõnealuse toidu koostist sama grupi erinevate toitudega, (...), sealhulgas ka teiste kaubamärkide toitudega;

D.  arvestades, et määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 7 kohaselt ei tohi toidualane teave olla eksitav toidu olemuse, määratletuse ja omaduste osas;

E.  arvestades, et võttes arvesse aluspõhimõtteid, mille kohaselt tohib toidu kohta esitada selliseid toitumisalaseid väiteid nagu eelnevalt märgitud, on komisjoni esildatud uus toitumisalane väide „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]”, mida soovitakse lisada määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisasse, vastuolus põhiõigusakti eesmärgi ja sisuga, kuna selline teave võib olla keskmisele tarbijale mitmeti mõistetav, eksitav või segadust tekitav;

F.  arvestades, et uus väide „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]” rikub võrdlevate väidete põhimõtet, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 9 lõikes 2; arvestades, et sellega võimaldatakse võrrelda toote toiteväärtust sama toote varasema versiooniga, olenemata kõnealuse toitaine esialgsest sisaldustasemest, mis võis olla ülemääraselt suur teiste turul olevate toodetega võrreldes; arvestades, et toodete kohta, mille koostist ei ole muudetud, kuid mis sisaldavad sellest hoolimata teatud toitainet vähem kui teise kaubamärgi toode, mille koostist on muudetud, ei saa toitumisalast väidet esitada ning see on paratamatult tarbijat eksitav;

G.  arvestades, et väide „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]” võib konkureerida ebaõiglaselt selliste olemasolevate väidetega nagu ' vähendatud [toitaine] sisaldusega' ning „light/lahja”; arvestades, et viimase puhul peab toode võrreldes samalaadsete toodetega sisaldama mikrotoitaineid vähemalt 10% võrra vähem, naatriumit vähemalt 25% võrra vähem või suhkrut/rasva vähemalt 30% võrra vähem; arvestades, et tarbija võib eeldada, et toitainete sisaldust käsitlev väide „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]” tähendab, et toitainet on tootes rohkem vähendatud kui toodete puhul, mille kohta on esitatud väited „vähendatud [toitaine] sisaldusega” või „light/lahja”, kuigi nõuded nende väidete esitamiseks on palju karmimad kui väite „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]” puhul, mille tingimuseks on toitaine sisalduse vähendamine vaid 15% võrra;

H.  arvestades, et väide „sisaldab nüüd X% vähem [toitainet]” võib võtta tootjatelt motivatsiooni teha toodete koostises suuremaid muudatusi, et täita nõuded väidete „vähendatud [toitaine] sisaldusega” või „light/lahja” kasutamiseks, kuna lihtsam on toitaine sisaldust vähendada 15% kui 30% võrra;

I.  arvestades, et komisjon tunnistab selgelt määruse eelnõu põhjenduses 4, et ' ... kui suhkru sisaldust on vähendatud, eeldavad tarbijad ka väiksemat energiasisaldust„; arvestades, et esildatud muudatusettepanekuga väite ”vähendatud rasva-/suhkrusisaldusega' kohta, nagu on sätestatud määruse eelnõu lisa punktis 2, teeb komisjon samuti võimalikuks selliste väidete esitamise isegi siis, kui väitega toote energiasisaldus on võrdväärne samalaadse toote energiasisaldusega,

1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1924/2006 toitumisalaste väidete nimekirja osas) vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi ega sisuga;

3.  palub komisjonil esitada parlamendikomisjonile uus määruse eelnõu;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) ELT L 304, 22.11.2011, lk 18.
(4) ELT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika