Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2916(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0045/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0045/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0022

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 36k
Torstai 2. helmikuuta 2012 - Bryssel
Ravitsemusväitteiden luettelo
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. helmikuuta 2012 luonnoksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006(1),

–  ottaa huomioon luonnoksen komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta,

–  ottaa huomioon asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 olevassa 25 artiklassa tarkoitetun komitean 13. lokakuuta 2011 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean 14 päivänä joulukuuta 2007 hyväksymät komission suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1924/2006 täytäntöönpanosta(2),

–  ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011(3),

–  ottaa huomioon neuvoston 28 päivänä kesäkuuta 1999 antaman päätöksen 1999/468/EY 5a artiklan 3 kohdan b alakohdan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan b alakohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan mukaisesti ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ravitsemus- ja terveysväitteet ovat sallittuja vain, mikäli keskivertokuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän väitteessä esitetyt hyödyt;

C.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vertailevissa ravitsemusväitteissä on vertailtava kyseisen elintarvikkeen koostumusta useisiin samaan ryhmään kuuluviin elintarvikkeisiin, muiden valmistajien tuottamat elintarvikkeet mukaan luettuina;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1169/2011 7 artiklan mukaisesti elintarviketiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen luonteen, ominaisuuksien ja erityispiirteiden osalta;

E.  katsoo, että ottaen huomioon edellä mainitut elintarvikkeita koskevien sallittujen ravitsemusväitteiden valintaa ohjaavat periaatteet, uusi ravitsemusväite ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]”, jota komissio on esittänyt sisällytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteeseen, on ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen ja sisällön kanssa olemalla moniselitteinen, harhaanjohtava ja epäselvä keskivertokuluttajalle;

F.  ottaa huomioon, että uusi väite ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]” rikkoo asetuksen (EY) N:o 1924/2006 9 artiklan 2 kohdassa määriteltyä periaatetta vertailevista ravitsemusväitteistä; ottaa huomioon, että se mahdollistaa tuotteen ravintoarvojen vertaamisen tuotteen aiemman version kanssa, riippumatta kyseessä olevan ravintoaineen lähtötasosta, joka voisi olla kohtuuttoman korkea verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin; ottaa huomioon, että tuotteissa, joiden koostumusta ei ole muutettu, mutta joissa on silti vähemmän tiettyä ravintoainetta kuin toisen valmistajan tuotteissa, joiden koostumusta on muutettu, ei voitaisi käyttää ravitsemusväitettä, mikä olisi väistämättä harhaanjohtavaa kuluttajille;

G.  ottaa huomioon, että väite ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]” voisi tuottaa epäoikeudenmukaista kilpailuetua olemassa oleviin väitteisiin kuten ”vähennetty [ravintoaineen nimi]” ja ”kevyt” nähden; ottaa huomioon, että viimeksi mainittuihin vaaditaan vähintään 10 %:n vähennys (mikroravintoaineet), vähintään 25 %:n vähennys (natrium) tai vähintään 30 %:n vähennys (sokerit ja rasvat) vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna; ottaa huomioon, että kuluttaja voisi olettaa, että määrällisesti ilmaistu väite ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]” tarkoittaa suurempaa vähennystä kuin väitteissä ”vähennetty” tai ”kevyt”, vaikka vaatimukset näille väitteille ovat paljon tiukemmat kuin väitteelle ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]”, johon vaaditaan ainoastaan vähintään 15 %:n vähennys;

H.  ottaa huomioon, että ”sisältää nyt X % vähemmän [ravintoainetta]” ei kannustaisi tuottajia muuttamaan tuotteidensa koostumusta enemmän saavuttaakseen väitteille ”vähennetty” tai ”kevyt” asetetut vaatimukset, koska olisi helpompaa vähentää ravintoainetta 15 %:lla kuin 30 %:lla;

I.  ottaa huomioon, että komissio selvästi tunnustaa toimenpideluonnoksen johdanto-osan 4 kappaleessa, että ”kun sokereita vähennetään, kuluttajat odottavat energiapitoisuuden vähenevän”; ottaa huomioon, että kun on kyse ehdotetusta tarkistuksesta väitteeseen ”vähennetty rasvoja/sokereita”, joka on määritelty toimenpideluonnoksen liitteen 2 kohdassa, komissio sallii tällaisten väitteiden käytön siinäkin tapauksessa, että tuotteen, josta väitettä käytetään, energiamäärä on sama kuin vastaavassa tuotteessa;

1.  vastustaa luonnosta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta;

2.  katsoo, että luonnos komission asetukseksi ei ole yhteensopiva perussäädöksen tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  kehottaa komissiota toimittamaan valiokunnalle tarkistetun toimenpideluonnoksen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö