Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2916(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0045/2012

Ingivna texter :

B7-0045/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0022

Antagna texter
PDF 114kWORD 40k
Torsdagen den 2 februari 2012 - Bryssel
Näringspåståenden
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2012 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel(1),

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden,

–  med beaktande av yttrandet av den 13 oktober 2011 från den kommitté som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006,

–  med beaktande av kommissionens riktlinjer för tillämpningen av förordning (EG) nr 1924/2006, som godkändes den 14 december 2007 av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna(3),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4),

–  med beaktande av artikel 88.2 och 88.4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1924/2006 får användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden inte vara felaktig, tvetydig eller vilseledande.

B.  Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska det vara tillåtet att använda näringspåståenden och hälsopåståenden endast om genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma effekter som anges i påståendet.

C.  Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska jämförande näringspåståenden jämföra sammansättningen av livsmedlet i fråga med ett urval livsmedel i samma kategori, inbegripet livsmedel av andra varumärken.

D.  Enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1169/2011 får livsmedelsinformation inte vilseleda konsumenten när det gäller livsmedlets art, egenskaper och utmärkande drag.

E.  Mot bakgrund av de ovan uppräknade principer som styr urvalet av tillåtna näringspåståenden om livsmedel är det nya näringspåståendet ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]”, som enligt kommissionens förslag ska föras in i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006, oförenligt med syftet och innehållet i den grundläggande rättsakten eftersom det är tvetydigt, vilseledande och förvirrande för genomsnittskonsumenten.

F.  Det nya påståendet ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]” strider mot principen om jämförande påståenden enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1924/2006. Med ett sådant påstående blir det möjligt att jämföra en produkts näringsvärde med en tidigare version av produkten, oberoende av utgångsvärdet för det berörda näringsämnet, som skulle kunna vara överdrivet högt i jämförelse med andra produkter på marknaden. Produkter vars sammansättning inte ändrats, men som trots det innehåller lägre halter av ett visst näringsämne än en produkt med ändrad sammansättning av ett annat märke, kommer inte att kunna förses med ett näringspåstående. Detta kommer oundvikligen att vilseleda konsumenterna.

G.  Påståendet ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]” kan ge upphov till illojal konkurrens i förhållande till befintliga påståenden såsom ”minskat innehåll av [näringsämne]” och ”lätt/light”. I det sistnämnda fallet krävs en minskning i jämförelse med andra liknande produkter på minst 10 % (för mikronäringsämnen), 25 % (för natrium) eller 30 % (för socker/fetter). Konsumenten skulle kunna tro att det kvantifierade påståendet ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]” betyder att minskningen är större än vad påståendena ”minskat innehåll av” eller ”lätt/light” innebär, trots att kraven för dessa senare påståenden är mycket strängare än de som gäller för ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]”, som förutsätter en minskning på endast 15 %.

H.  Påståendet ”innehåller nu X % mindre [näringsämne]” skulle kunna göra tillverkarna mindre benägna att på ett mer genomgripande sätt ändra sammansättningen på sina produkter i syfte att uppfylla kraven för påståendena ”minskat innehåll av” eller ”lätt/light”, eftersom det är lättare att minska halten av ett näringsämne med 15 % än med 30 %.

I.  I skäl 4 i utkastet till åtgärd medger kommissionen klart och tydligt att ”när innehållet av socker minskar förväntar sig konsumenterna ett lägre energiinnehåll”. Med den föreslagna ändringen av påståendet ”minskat innehåll av socker/fetter” enligt punkt 2 i bilagan till utkastet tillåter kommissionen att sådana påståenden får göras till och med när energiinnehållet i den produkt som är försedd med påståendet fortfarande är ”lika högt” som energiinnehållet i en liknande produkt.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med den grundläggande rättsaktens syfte och innehåll.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett ändrat förslag för utskottet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.
(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy