Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2506(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0044/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0044/2012

Συζήτηση :

PV 01/02/2012 - 12
CRE 01/02/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 267kWORD 48k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 - Βρυξέλλες
Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012
P7_TA(2012)0023B7-0044/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης,

–   έχοντας υπόψη την «Εξάδα Μέτρων» και τις δύο προτάσεις της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής κατά τη σύνοδο ολομελείας του στις 18 Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την έκβαση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ad hoc Ομάδα Εργασίας για το Ευρώ και στην Ευρωομάδα,

–  έχοντας υπόψη την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ενότητα μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των συμβαλλόμενων μερών εκτός της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή του Κοινοβουλίου μέσω των εκπροσώπων του στην ad hoc Ομάδα Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) όσον αφορά το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για μια ένωση δημοσιονομικής σταθερότητας(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  επιβεβαιώνει το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπό σημείωση το τελικό κείμενο της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, και επαναλαμβάνοντας τη γνώμη του ότι θα ήταν καλύτερο να επιτευχθεί συμφωνία βάσει του δικαίου της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία όλων των κρατών μελών, λόγω των αντιρρήσεων του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου·

2.  επισημαίνει ωστόσο ότι σχεδόν όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη νέα Συνθήκη μπορούν να επιτευχθούν, και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη επιτευχθεί, εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ και με παράγωγο δίκαιο, με εξαίρεση τον χρυσό κανόνα, την ανεστραμμένη ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συμμετοχή του Δικαστηρίου·

3.  πιστεύει ότι το τελικό κείμενο βελτιώνει σε αρκετά σημεία το αρχικό κείμενο και ότι έχουν ενσωματωθεί ορισμένες τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο, και ιδίως:

   δέσμευση ότι θα εφαρμοσθεί πλήρως η κοινοτική μέθοδος·
   ότι η εφαρμογή της Σταθερότητας, του Συντονισμού και της Διακυβέρνησης θα γίνει με παράγωγη νομοθεσία και με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   μεγαλύτερη, αν και ατελή, συνοχή μεταξύ της «εξάδας μέτρων» και της νέας Συνθήκης·
   αναγνώριση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ να συμμετέχουν στα τμήματα εκείνα των συνόδων κορυφής της ζώνης του ευρώ που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική αρχιτεκτονική της ζώνης του ευρώ και τους θεμελιώδεις κανόνες που θα εφαρμοσθούν σε αυτήν στο μέλλον·
   η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων προβλέπεται σε αμοιβαία συμφωνημένη βάση και σύμφωνα με τη Συνθήκη·
   προστέθηκε αναφορά στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής·
   δέσμευση ενσωμάτωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο εντός 5 ετών·

4.  αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την επίλυση της τρέχουσας κρίσης· ωστόσο, επιμένει ότι η οικονομική ανάκαμψη απαιτεί μέτρα για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει πλέον αυτό το γεγονός, αλλά επιμένει στην ανάγκη για απτά μέτρα μεγάλης εμβέλειας·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία δημιουργία ενός ταμείου απόσβεσης με βάση την πρόταση που διατύπωσε το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων· ζητεί την ενοποίηση της σχετικής νομοθεσίας κατά τα απαραίτητα ώστε να προβλεφθεί το ταμείο απόσβεσης, κατά προτίμηση εντός της τρέχουσας «διπλής» νομοθετικής διαδικασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ουσιαστικά μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

6.  ζητεί, σε συνέχεια της σειράς μέτρων για την εξασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας, την δημιουργία ομολόγων έργων, την κατάρτιση χάρτη πορεία για ομόλογα σταθερότητας και την καθιέρωση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα θέμα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει πρόταση·

7.  επισημαίνει επιπλέον ότι από τη νέα Συμφωνία λείπουν ορισμένα ακόμη σημαντικά στοιχεία:

   η αποφυγή διπλών μέτρων και σταθμών μεταξύ των κανόνων της Συμφωνίας και των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας που περιέχονται στο κοινοτικό κεκτημένο·
   όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, παρόντα και μελλοντικά μέλη της ζώνης του ευρώ, πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα πλήρους συμμετοχής σε όλες τις συνόδους κορυφής της ζώνης του ευρώ·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι το τελικό κείμενο δεν αντανακλά το αίτημα του Κοινοβουλίου για πλήρη συμμετοχή του Προέδρου του στις ανεπίσημες συναντήσεις κορυφής της ζώνης του ευρώ· επιμένει να υπάρξει μόνιμη πρόσκληση του ορισθέντος προέδρου των διασκέψεων κορυφής της ζώνης του ευρώ για πλήρη συμμετοχή·

9.  επιμένει τα συμβαλλόμενα μέρη να σεβαστούν πλήρως τη δέσμευσή τους για ενσωμάτωση, το αργότερο εντός πέντε ετών, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στις συνθήκες της ΕΕ και ζητεί με την ευκαιρία αυτή να αντιμετωπισθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες της Συνθήκης της Λισαβόνας·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, τα εθνικά κοινοβούλια, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κανονισμός για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών (COM(2011)0819) και κανονισμός σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (COM(2011)0821).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0002.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου