Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2506(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0044/2012

Esitatud tekstid :

B7-0044/2012

Arutelud :

PV 01/02/2012 - 12
CRE 01/02/2012 - 12

Hääletused :

PV 02/02/2012 - 12.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0023

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 35k
Neljapäev, 2. veebruar 2012 - Brüssel
Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta mitteametliku kohtumise järeldused
P7_TA(2012)0023B7-0044/2012

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta mitteametliku kohtumise järelduste kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. detsembri 2011. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 9. detsembri 2011. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse seisukohta,

–  võttes arvesse majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku ettepaneku paketti ning komisjoni kahte ettepanekut eelarvedistsipliini täiendava tugevdamise kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni presidendi deklaratsiooni 18. jaanuari 2012. aasta istungil,

–  võttes arvesse euroraha ajutise töörühma ja eurorühma nõupidamiste tulemusi,

–  võttes arvesse ühtsuse säilitamise vajadust euroala ja euroalasse mittekuuluvate lepinguosaliste vahel,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi esindajate poolt ajutises töörühmas parlamendi nimel tehtud ettepanekut,

–  võttes arvesse oma 18. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. detsembri 2011. aasta kohtumise järelduste kohta seoses fiskaalstabiilsusliidu rahvusvahelise lepingu projektiga(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

1.  kinnitab uuesti 18. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni, võttes teadmiseks majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu lõpliku teksti ning korrates oma seisukohta, et oleks olnud parem jõuda kokkuleppele ELi õiguse raames; avaldab kahetsust, et Ühendkuningriigi peaministri vastuseisu tõttu ei saavutatud kõigi liikmesriikide nõusolekut;

2.  märgib samas, et peaaegu kõik uue lepingu elemendid on saavutatavad ning enamalt jaolt juba saavutatud kehtivas ELi õigusraamistikus ja teiseste õigusaktide abil, välja arvatud nn kuldne reegel, ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus ning Euroopa Kohtu osalus;

3.  on veendunud, et lõplik tekst on esialgsest mitmes punktis parem ning sellega on liidetud mitmed Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekud, eelkõige järgmised:

   kohustus täielikult rakendada ühenduse meetodit;
   stabiilsust, koordineerimist ja juhtimist rakendatakse teiseste õigusaktide kaudu, kaasates täielikult Euroopa Parlamendi;
   suurem, kuigi mitte veel täielik ühtsus majanduse juhtimise paketi ja uue lepingu vahel;
   tunnustatakse euroalasse mittekuuluvate lepinguosaliste õigust osaleda euroala tippkohtumiste nendes aruteludes, kus käsitletakse konkurentsivõimet, euroala üldist struktuuri ning euroalal tulevikus kohaldatavaid põhieeskirju;
   Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide koostöö on ette nähtud vastastikku kooskõlastatud alusel ning vastavalt lepingule;
   lisatud on viide säästva majanduskasvu, tööhõive, konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkidele;
   kohustus hõlmata lepingu sisu viie aasta jooksul ELi seadusandlikku raamistikku;

4.  tunnistab, et eelarvestabiilsus on kriisi lahendamise oluline koostisosa; rõhutab samas, et majanduse taastamiseks vajatakse solidaarsuse tugevdamise ning säästva kasvu ja tööhõive suurendamise meetmeid; tunneb heameelt asjaolust, et Euroopa Ülemkogu on selle teadmiseks võtnud, kuid nõuab tungivalt konkreetseid ja ulatuslikke meetmeid;

5.  kordab üleskutset moodustada kiiresti väljaostmisfond, võttes aluseks Saksamaa majandusekspertide nõukogu ettepaneku; nõuab väljaostmisfondi loomiseks vajalike õigusaktide kiiret vastuvõtmist, eelistatavalt käimasoleva kahe õigusakti seadusandliku menetluse raames; avaldab kahetsust, et seda ei ole veel tehtud; kutsub komisjoni üles esitama jõulisi meetmeid majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks;

6.  täienduseks eelarvestabiilsuse kindlustamise meetmetele nõuab projektivõlakirjade kasutuselevõtmist, stabiilsusvõlakirjade tegevuskava koostamist ning finantstehingute maksu kehtestamist Euroopa tasandil, milleks komisjon on juba ettepaneku teinud;

7.  juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et uuest lepingust puuduvad veel mõned olulised elemendid:

   topeltstandardite vältimine kõnealuse lepingu sätete ning Lissaboni lepingu ja ühenduse õiguse normide vahel;
   kõigil lepinguosalistel, nii praegustel kui tulevastel euroala liikmetel, peaks olema võrdne õigus kõigil eurorühma tippkohtumistel täielikult osaleda;

8.  kahetseb asjaolu, et lõplik tekst ei kajasta parlamendi nõudmist, et parlamendi president võiks mitteametlikel euroala tippkohtumistel täielikult osaleda; nõuab tungivalt, et euroala tippkohtumiste valitud eesistuja esitaks parlamendi presidendile püsikutse tippkohtumistel täielikult osaleda;

9.  nõuab tungivalt, et lepinguosalised täidaksid täielikult oma kohustust integreerida stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping hiljemalt viie aasta jooksul ELi aluslepingutega, ja nõuab, et seejuures kõrvaldataks Lissaboni lepingusse jäänud puudused;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon riigipeadele ja valitsusjuhtidele, Euroopa Ülemkogu eesistujale, eurorühma esimehele, riikide parlamentidele, komisjonile ja Euroopa Keskpangale.

(1) Määrus, millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet liikmesriikide üle, COM(2011)0819, ning määrus, milles käsitletakse esialgsete eelarvekavade seire ja hindamise üldsätteid, COM(2011)0821.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0002.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika