Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2087(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0385/2011

Внесени текстове :

A7-0385/2011

Разисквания :

PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

Гласувания :

PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0025

Приети текстове
PDF 422kWORD 141k
Четвъртък, 2 февруари 2012 г. - Брюксел
Европейското измерение в спорта
P7_TA(2012)0025A7-0385/2011

Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта (2011/2087(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта (COM(2007)0391),

–  като взе предвид Съобщението на Комисията относно борбата с корупцията в ЕС (COM(2011)0308),

–  като взе предвид двете конвенции на Съвета на Европа – Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи от 19 август 1985 г. и Конвенцията срещу употребата на допинг от 19 август 1990 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно жените и спорта(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2004 г. относно спазване на основни трудови стандарти при производството на спортни стоки за Олимпийските игри(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 април 2005 г. относно допинга в спорта(3),

–  като взе предвид своята декларация от 14 март 2006 г. за борба с расизма във футбола(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. относно склоняването към проституция по време на международните спортни прояви(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на професионалния футбол в Европа(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно „Бяла книга за спорта“(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на онлайн хазарта(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно Петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 г.(11),

–  като взе предвид своята Декларация от 16 декември 2010 г. относно засилена подкрепа на Европейския съюз в полза на основните спортове(12),

–  като взе предвид Решение на Съвета 2010/37/ЕО от 27 ноември 2009 г. относно Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция (2011 г.),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2010 година относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване(13),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2010 г. относно новата стратегия за работни места и растеж,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 1 юни 2011 г. относно европейски работен план за спорта за периода 2011–2014 г.(14),

–  като взе предвид Декларацията от Пунта дел Есте от декември 1999 г. и кръглата маса на Юнеско относно традиционните спортове и игри (ТСИ)(15) във връзка с признаването на традиционните спортове и игри като част от неосезаемото наследство и символ на културното разнообразие,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Общия съд, както и решенията на Комисията в областта на спорта,

–  като взе предвид Европейската харта на правата на жените в спорта (Присъедини се към проекта „Олимпия“ – (По-)силни жени чрез спорт),

–  като взе предвид Хартата за действие с цел преодоляване на дискриминацията на ЛГБТ в спорта,

–  като взе предвид членове 6, 19 и 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите(16) от 11-12 октомври 2011 г. и становището на Европейския икономически и социален комитет от 26–27 октомври 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“(17),

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0385/2011),

А.  като има предвид, че спортът допринася за постигането на стратегическите цели на ЕС, тъй като подчертава основните образователни и културни ценности и е вектор за интеграция, понеже е насочен към всички граждани, независимо от техния пол, етнически произход, религия, възраст, националност и социално положение или сексуална ориентация;

Б.  като има предвид, че спецификата на спорта следва да се взема предвид в решенията на Съда и на Комисията по въпроси, свързани със спорта;

В.  като има предвид, че всички заинтересовани лица, включително тези, които определят политиката, следва да вземат предвид спецификата на спорта, неговите структури, основани на доброволческа дейност, и неговите социални и образователни функции;

Г.  като има предвид, че спецификата на спорта се разбира като сбор от уникалните и съществените аспекти на спорта, които го отличават от всеки друг сектор на дейност, включително от икономическите дейности; като има предвид, че въпреки това спортът следва да бъде подчинен на правото на ЕС, поотделно за всеки конкретен случай;

Д.  като има предвид, че дейностите на ЕС в областта на спорта следва винаги да вземат предвид спецификата на спорта, съобразявайки се с неговите социални, образователни и културни аспекти;

Е.  като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон спортът е в сферата на компетентност на ЕС с цел насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания, сътрудничеството между органите, отговарящи за спорта, закрилата на физическата и моралната неприкосновеност на спортистите, и увеличаване на здравните, социалните, културните и икономическите ползи от спорта, и че изисква подходяща финансова и политическа подкрепа;

Ж.  като има предвид, че спортът има огромен принос за развиването на положителните ценности като честна игра, уважение и социално приобщаване;

З.  като има предвид, че милиарди хора по целия свят практикуват спортове, които са създадени, кодифицирани и разпространявани в Европа, и в допълнение отбелязва, че съвременното олимпийско движение е създадено във Франция от барон Пиер дьо Кубертен;

И.  като има предвид, че политиката на ЕС за спорта следва да бъде разработена така, че да включва и подпомага целите както на професионалните, така и на любителските спортове;

Й.  като има предвид, че подкрепата и насърчаването на спортната активност за хора с интелектуални или физически увреждания следва да бъде приоритет на ЕС предвид важната роля на спорта за социалното приобщаване, общественото здраве и доброволческата дейност през границите;

К.  като има предвид, че доброволческата дейност е в основата на повечето любителски спортове в Европа;

Л.  като има предвид, че 35 милиона аматьори подпомагат развитието на масовия спорт и разпространението на спортните идеали, както това правят спортните клубове и благотворителните спортни асоциации;

М.  като има предвид, че в съвременното общество спортът е определящ за здравето фактор и, чрез ролята си във формалното и неформалното образование, е жизненоважен елемент на качественото образование и спомага за личната удовлетвореност на хората от третата възраст;

Н.  като има предвид, че насърчаването на физическите и спортните дейности допринася за значителна икономия на публичните разходи за здравеопазване;

О.  като има предвид, че един от основните мотивиращи фактори за участието на гражданите в спортната и физическата дейност е подобряването на личното здраве и доброто физическо състояние;

П.   като има предвид, че свързаните с употребата на допинг практики нарушават спортните ценности и излагат спортистите на сериозни опасности, причинявайки сериозни и трайни увреждания на здравето;

Р.  като има предвид, че спортът на високо равнище представя някои основополагащи спортни ценности и ги утвърждава в обществото като цяло, като насърчава спортуването сред неговите членове;

С.  като има предвид несигурността на положението, в което много спортисти на високо равнище се намират в края на спортната си кариера;

Т.  като има предвид, че е от съществено значение спортистите да бъдат подготвени за професионална преквалификация, като им се даде възможност да получат общо образование или професионално обучение успоредно със спортното обучение;

У.  като има предвид, че основните права на спортистите трябва да се опазват и защитават;

Ф.  като има предвид, че по време на спортни състезания е възможно евентуалното възникване на актове на вербално и физическо насилие и прояви на дискриминация;

Х.  като има предвид, че участието на жените в спорта не е достатъчно оценено и че жените са слабо представени в органите за вземане на решения на спортните организации;

Ц.  като има предвид, че спортните дейности изискват специфични и подходящи структури, съоръжения и оборудване и че училищата също трябва да бъдат снабдени с подходящи съоръжения за насърчаване на физическото възпитание;

Ч.  като има предвид, че спортът заема важно място в европейската икономика, тъй като пряко или косвено осигурява около 15 милиона работни места, т.е. 5,4 % от активното население и представлява годишна добавена стойност приблизително в размер на 407 милиарда евро, или 3,65 % от БВП на ЕС, и че икономическият подем на сектора на спорта по този начин допринася за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“;

Ш.  като има предвид, че нарушаването на правата на интелектуална собственост на спортните организации и подемът на цифровото пиратство, по-специално нелицензираното пряко излъчване на спортни събития, излага на опасност икономиката на целия спортен сектор;

Щ.  като има предвид, че спортът не действа като типичните сектори на икономиката поради взаимната зависимост на опонентите и необходимостта от равновесие в силите на конкурентите за запазване на неизвестността на изхода на състезанието;

АА.  като има предвид, че спортът не функционира като типична икономическа дейност поради специфичните си характеристики и организационните си структури, подкрепени от федерации, които не функционират като търговски дружества, и че трябва да се прави разграничение между интерес на спорта и търговски интерес;

АБ.  като има предвид, че европейският социален диалог може да играе важна роля и затова следва да се насърчава;

АВ.  като има предвид, че спортът играе важна роля и доставя удоволствие на много граждани, независимо дали като участници, поддръжници или зрители;

АГ.  като има предвид, че големите спортни събития и спортните участия предлагат невероятни възможности за използване на потенциала за развитие на туризма в Европа, който може да разпространява ценностите и принципите, свързани със спорта;

АД.  като има предвид, че европейският спортен модел почива върху федерации за всяка спортна дисциплина и като има предвид, че механизмите за спортна и финансова солидарност, като например принципа за класиране в групи, открити състезания, включващи спортни клубове и национални отбори, се основават на автономна, демократична, териториална и пирамидална организация, като резултат от дълготрайна демократична традиция;

АЕ.  като има предвид, че прозрачността и демократичната отчетност в спортните клубове може да се подобри чрез участието на поддръжници в структурата на собственост и управление на техните клубове;

АЖ.  като има предвид, че традиционните спортни организации и спортните организации за развитие на масовия спорт играят ключова роля за подпомагане на културата, насърчаване на социалното приобщаване и укрепване на обществата;

АЗ.  като има предвид, че националните отбори играят важна роля, че международните състезания остават еталон и че е целесъобразно да се води борба срещу фиктивните натурализации;

АИ.  като има предвид, че самото естество на състезанията между националните отбори предполага, че федерациите и спортните клубове могат да оценяват обучението на националните спортисти;

АЙ.  като има предвид, че професионалният и масовият спорт са уязвими и сериозно засегнати от финансова нестабилност и че насърчаването на клубовете да изграждат култура на планиране и разумно инвестиране е отговорност на съответните федерации;

АК.  като има предвид, че международните трансфери могат да бъдат опасни за младите спортисти, тъй като спортният провал, семейните разриви и социалната изолация са някои от последствията от твърде ранното напускане на дома от младите спортисти;

АЛ.  като има предвид, че спортните федерации не разполагат със структурни или правни средства, за да действат ефективно срещу уреждането на резултати от спортни срещи;

АМ.  като има предвид, че хазартните услуги, поради своята специфика, са изключени от обхвата на Директивата за услугите (2006/123/ЕО) и на новата Директива за правата на потребителите (2011/83/ЕС);

АН.  като има предвид, че финансирането за масовия спорт е гарантирано единствено, ако титулярите на необходимите национални разрешения за хазартна дейност, които плащат данъци и финансират други дейности от обществен интерес в държавите-членки, са правно задължени да плащат налози „обществен интерес“ и са ефективно защитавани от незаконна конкуренция;

АО.  като има предвид, че регулирането на дейността на спортните агенти изисква съгласувани действия на органите за управление на спорта и обществените органи за налагане на ефективни санкции срещу агенти и/или посредници, които нарушават правилата;

АП.  като има предвид, че спортът може да играе роля в различни области на външните отношения на ЕС, наред с другото като инструмент на дипломацията;

Обществено значимата роля на спорта

1.  Настоятелно призовава Комисията да предложи амбициозен бюджет, специално предназначен за политиката в областта на спорта в рамките на бъдещата МФР предвид социалните, културните и икономическите ползи от спорта, както и ползите за общественото здраве;

2.  Призовава държавите-членки да гарантират, че спортното обучение е предмет от учебната програма във всички видове училища, и подчертава значението на насърчаването на участието в спортове на всички образователни равнища, от най-ранна възраст, включително в училищата, университетите и местните общности, които трябва да се насърчават да разполагат със спортни съоръжения с подходящо оборудване;

3.  Настоятелно призовава държавите-членки да установят ясни насоки за интегриране на спортната и физическата активност във всички равнища на образованието във всички държави-членки;

4.  Подчертава значението на образованието чрез спорт и потенциала на спорта за връщане на социално уязвими млади хора към правия път и призовава държавите-членки, националните асоциации, лиги и клубове да развиват и подкрепят инициативи в тази насока;

5.  Призовава държавите-членки да насърчават и подкрепят сътрудничеството между училищата и спортните клубове; при това Комисията следва да използва своята координираща функция в областта на спорта, за да събира примери за най-добри практики от държавите-членки и да ги направи достъпни за всички заинтересовани участници в Европа посредством централна база данни;

6.  Препоръчва на Комисията да насърчава практикуването на спорт сред хората в напреднала възраст, тъй като това е фактор, който спомага за социалните взаимоотношения и високото равнище на добро здравословно състояние;

7.  Подчертава, че спортът, практикуван във всички възрасти, е важна област с огромен потенциал за подобряване на цялостното равнище на здравословното състояние на европейците и във връзка с това призовава ЕС и държавите-членки да улеснят практикуването на спорт и да популяризират здравословния начин на живот с пълно използване на възможностите за спорт, като по този начин намалят разходите за здравеопазване;

8.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят по-сериозно ролята на здравните специалисти за популяризирането на участието в спорта, както и да проучат как доставчиците на здравноосигурителни услуги биха могли да предлагат стимули като начин за насърчаване на хората да се заемат със спортни дейности;

9.  Подчертава значението на осигуряването на достъп до спорт за всички граждани в различни среди – в училище, на работа, в свободното време или чрез клубове и сдружения;

10.  Признава работата на организациите за организиране на спортни дейности за хора с интелектуални или физически увреждания в целия ЕС; призовава Комисията, държавите-членки и спортните организации да насърчават и да развиват, със съответно финансиране, спортни дейности и състезания за хора с увреждания, по-конкретно като им осигурят равен достъп до спорт и предоставят на тяхно разположение безплатни спортни съоръжения, пригодени за нуждите им;

11.  Подчертава огромната социално приобщаваща сила на спорта в много области, включително за гражданското съзнание и разбирането за демокрация, насърчаването на здравето, градоустройството, социалната интеграция, пазара на труда, заетостта, квалификацията и образованието;

12.  Насърчава държавите-членки и институциите на Европейския съюз да увеличат предлаганите от тях помощи на организации, които се борят за приобщаване чрез спорт на хора в риск от социално изключване, и на такива, които развиват спортна дейност сред лица с физически или интелектуални увреждания;

13.  Насърчава държавите-членки да въведат трайно спорта в програмите и услугите за действителна интеграция на всички групи, които са изложени на опасност от дискриминация, и призовава спортните организации да създадат подходящи програми за обучение на оператори и доброволци с цел предотвратяване и борба срещу всички форми на дискриминация и расизъм;

14.  Подчертава, че спортът служи за пример в обществото и призовава органите за управление на спорта да поведат борбата срещу институционалната дискриминация;

15.  Припомня, че в спорта не следва да съществува дискриминация на основата на пола, и призовава за по-широко прилагане на Олимпийската харта при всички спортни събития, особено европейските;

16.  Призовава Съвета, Комисията, държавите-членки и националните ръководни органи в областта на спорта да поемат ангажимент за справяне с хомофобията и трансфобията и да прилагат съответно законодателство и политики за борба с дискриминацията, особено по отношение на лесбийките, бисексуалните, гейовете и транссексуалните спортисти;

17.  Призовава държавите-членки да обърнат по-голямо внимание на значението на качественото физическото възпитание и за двата пола и предлага да разработят необходимите стратегии в тази посока;

18.  Подчертава, че съставът на органите за вземане на решения в спортните организации трябва да отразява състава на общото събрание, както и съотношението между броя на признатите им играчи жени и мъже, за да им се предостави равен достъп до управителните органи, дори и на транснационално равнище;

19.  Насърчава Комисията и държавите-членки да отчитат значението на спорта като средство за насърчаване на мира, икономическото развитие, междукултурния диалог, общественото здраве, интеграцията и еманципацията на жените;

20.  Призовава Комисията и държавите-членки да въздействат на Международния олимпийски комитет да налага правилата, които сам е заложил в Олимпийската харта, забраняващи всякакви демонстрации или политическа, религиозна или расистка пропаганда по време на спортните мероприятия, а в същото време да гарантира, че на жените не се налага политически натиск за нарушаване на това правило и че тези правила да не се заобикалят, като съответната държава не изпраща жени на състезание;

21.  Призовава спортните организации да насърчават допълнително участието на жените в спорта и в управителните органи на спортните организации, като гарантират равен достъп до спортни дейности, по-специално за момичета и жени в неравностойно положение, като насърчават участието на жените в спорта и като отдават еднакво значение и видимост на резултатите в спортовете както за жени, така и за мъже; насърчава държавите-членки да разработят мерки, които дават възможност на жените спортисти за съвместяване на семейния и професионалния спортен живот, и да популяризират равенството между половете в правителствените политики в областта на спорта; призовава Комисията да насърчава обмена на информация и добри практики по отношение на равните възможности за хората от двата пола в областта на спорта;

22.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят европейските органи в насърчаването и изпълнението на препоръките от Европейската харта на правата на жените в спорта;

23.  призовава Комисията и държавите-членки да интегрират аспектите, свързани с равенството между половете, във всички дейности, свързани със спорта, с по-специален акцент върху: достъпа до спорт на жените имигранти и жените от етнически малцинства, достъпа на жените до позиции, свързани с вземане на решения в спорта, и отразяването в медиите на женския спорт, и да гарантират, че политиката и законодателството в областта на спорта се основават на принципа на равенство между половете;

24.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят и насърчават осъществяването на европейски научни изследвания относно спецификата на спортната дейност на жените, относно причините за изоставяне на спорта от страна на жените и момичетата и продължаващите неравенства в достъпа на жените до практикуването на спорт;

25.  Насърчава създаването на женски мрежи в областта на спорта за насърчаване обмена на най-добри практики и информация;

26.  Подчертава, че забраната от страна на родителите на момичета имигранти да участват в заниманията по спорт и плуване в училище не може да се толерира и извинява с културни или религиозни причини;

27.  Посочва, че докато много момичета спортуват в ранна възраст, много от тях се отказват от спорта през юношеските години; в тази връзка се позовава на изследване, което показва, че момичетата се сблъскват с явен или прикрит натиск от страна на връстниците си или семейството да бъдат женствени или да поемат отговорности, които им пречат да продължат заниманията си със спорт; насърчава държавите-членки и националните ръководни органи в спорта да развиват стратегии за програми и треньори за подкрепа най-вече на момичетата, които се интересуват от спорт, да развият своята идентичност като спортисти;

28.  Подчертава необходимостта от борба срещу употребата на допинг, като същевременно се зачитат основните права на спортистите, посредством предпазни и осведомителни кампании, с особено внимание към най-младите спортисти; настоятелно призовава държавите-членки да се отнасят към трафика на незаконни допингови вещества в света на спорта по същия начин, както и към трафика на наркотици, и да приспособят националното законодателство в тази насока, като се стремят да подобрят европейската координация в тази област; призовава Световната антидопингова агенция да създаде лесна за ползване административна система за местонахождение в съответствие с правото на ЕС и подчертава необходимостта от статистически данни относно употребата на допинг и пропуснатите тестове, с цел установяване на адаптиран подход за борба с допинга;

29.  Счита, че присъединяването на ЕС към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа е необходима стъпка към постигането на по-единно прилагане на кодекса на Световната антидопингова агенция в държавите-членки;

30.  Призовава за по-добро хармонизиране на законодателството с цел постигане на ефективно сътрудничество между полицията и съдебната власт в борбата с допинга и другите форми на манипулация на спортните мероприятия;

31.  Призовава държавите-членки да обърнат внимание на проблема с пристрастяването към хазарта и защитата на непълнолетните от рисковете на хазарта;

32.  Подкрепя установяването на ясни правила за защита на непълнолетните лица в състезателните спортове и допълнителното разработване на жизненоважни защитни мерки в резултат от обсъждане с федерациите;

33.  Подчертава голямото значение на двойното – спортно и професионално обучение на младите спортисти; във връзка с това призовава Комисията и държавите-членки, заедно с всички съответни участници, да изготвят насоки, които да гарантират, че младите спортисти са в състояние да получават обикновено училищно и/или професионално образование в допълнение към спортните тренировки, като се вземат предвид съществуващите най-добри практики в отделните държави-членки; с оглед на това насърчава държавите-членки да вземат предвид съответния опит на бившите спортисти, когато последните желаят да упражняват професията на спортни треньори, за да създават специалности, пригодени за спортистите на високо равнище, които избират да следват висше образование, и да използват техния опит в полза на спорта като цяло;

34.  Настоятелно призовава държавите-членки да разработят образователни програми, структурирани така, че да подпомагат съчетаването на учене и тренировки за професионалните спортисти;

35.  Предлага в Европейската квалификационна рамка и в програмата за учене през целия живот да се създаде и включи рамка за обучение и квалификации за спортни треньори, с цел да се насърчава основано на знания общество и развитието на високо качество в треньорската професия както на любителско, така и на професионално равнище;

36.  Подчертава ролята на спортните треньори в развитието и образованието на младите хора не само по отношение на спортните умения, но също и на житейските; отбелязва, че треньорите могат да дават насоки на младите хора как да водят здравословен начин на живот;

37.  Призовава държавите-членки, в тесни консултации със съответните федерации да отказват достъп до стадионите на запалянковци, които са проявили агресивно или дискриминационно поведение, и да създадат координиран подход при определяне и прилагане на санкции срещу тях, да си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че забраните за достъп до стадиони остават в сила за международни мачове в държави-членки, различни от тази, в която са били наложени, и да създадат, при зачитане на индивидуалните права и свобода, европейска база данни, с цел обмен на информация и засилване на сътрудничеството с помощта на подобрена система за предупреждение при високорискови мачове;

38.  Одобрява разработването от страна на държавите-членки, след съгласуване с европейските спортни федерации, на минимални стандарти за безопасността на стадионите и вземането на всички подходящи мерки, за да гарантират възможно най-голяма безопасност за спортистите и поддръжниците;

39.  Посочва, че когато спортът се практикува в естествена околна среда, трябва да се осигури баланс между ползата от него и здравето на околната среда, в която той се провежда;

40.  Подчертава потенциала на спортните събития за туризма на местно и национално равнище и призовава държавите-членки да подпомогнат развитието на този сектор на икономическата и търговската дейност;

Икономическо измерение на спорта

41.  Изразява становище, че по въпросите, свързани с вътрешния пазар и конкурентното право, следва да се отчита спецификата на спорта, и следователно подновява своето изискване към Европейската комисия да изготви Насоки за прилагането на правото на ЕС в спорта, за да премахне съществуващата на много места правна несигурност;

42.  Отбелязва, че спонсорството осигурява жизненоважно финансиране и много възможности в спорта, при спазване на принципите на финансовата почтеност;

43.  Призовава Европейската комисия и държавите-членки да отдават голямо значение на доброволните дейности в спорта; отново подчертава значението на доброволците в спорта и изтъква необходимостта да бъде установена рамка за обществено признание, както и да се осигури подходящо обучение за доброволците; приветства обмена на информация и най-добри практики между държавите-членки, с цел насърчаването на доброволния труд в спорта и разглеждане на възможността за правна и данъчна рамка, адаптирана към дейностите на спортните асоциации;

44.  Призовава Комисията и държавите-членки да създадат система за признаването на квалификациите, придобити от доброволците, и на квалификациите, които се изискват за упражняване на регламентираните професии, свързани със спорта;

45.  Подчертава, че взаимното признаване на курсове и специализирани обучения в рамките на единната европейска рамка за професионалисти, които работят в областта на спорта като специалисти (рефери, треньори), е особено важно, тъй като допринася в дългосрочен план за увеличаване на конкурентоспособността, което от своя страна би позволило да се избегне загубата на значителни приходи;

46.  Насърчава държавите-членки да осигурят повече възможности за висше образование за спортистите и за хармонизирано признаване на техните спортни и образователни квалификации с цел увеличаване на професионалната мобилност;

47.  Призовава освен това държавите-членки да подобрят структурите за втори шанс за обучение на бивши спортисти и тяхната интеграция в професионалния живот след напускането на професионалния спорт;

48.  Призовава държавите-членки да обмислят начини за облекчаване на финансовата тежест върху професионалните спортисти, които имат кратки и с неравномерен успех кариери; отново подчертава, че професионалните спортисти, категоризирани като атлети, и чиито доходи в голямата си част произлизат от спорта, следва да имат същите социалноосигурителни права като работниците;

49.  Счита социалния диалог в спорта за подходящ начин за намиране на равновесие между основните и трудовите права на спортистите и спецификата на спорта;

50.  Счита, че в постоянно развиващото се икономическо измерение на спортната индустрия са необходими незабавни подобрения относно въпроси, свързани със спорта, в основни области като свободното движение на работници и услуги, свободата на установяване, признаването на професионалните квалификации, правата на интелектуална собственост и правилата относно държавната помощ, за да се гарантира, че спортната индустрия пълноценно реализира ползите от вътрешния пазар;

51.  Подчертава, че е от особено значение използването на аудиовизуалните права за спортните състезания да става на централизирана, изключителна и териториална основа, за да се гарантира справедливото разпределяне на доходите между елитния и масовия спорт;

52.  Изразява убеждението, че спортните събития, които се считат за изключително важни за обществото, следва да бъдат достъпни за възможно най-широка публика; призовава държавите-членки, които не са го направили, да предприемат мерки, за да гарантират, че телевизионните оператори, установени на тяхна територия, не излъчват такива събития ексклузивно;

53.  Признава правото на журналистите на достъп и отразяване на организирани спортни събития от обществен интерес с цел обезпечаване на правото на обществеността да има достъп и да получава независими новини и информация относно спортни събития;

54.  Призовава Комисията и държавите-членки да защитават правата на интелектуална собственост върху спортните съдържания при зачитане на правото на информиране на обществеността;

55.  Счита, че спортните залагания представляват форма на търговско използване на спортните състезания, и призовава Комисията и държавите-членки да защитават залаганията срещу неразрешени дейности, нелицензирани оператори и от подозрения за уреждане на изхода на спортни срещи, по-специално чрез признаване на правото на интелектуална собственост на организаторите върху техните състезания, да гарантират значителен принос на операторите на спортни залагания за финансиране на масовия спорт и за защита на честното провеждане на състезанията, като се отдава особено значение на образованието на атлетите; въпреки това счита, че подобно право на интелектуална собственост следва да не нарушава правото на излъчване на кратки репортажи в съответствие с Директива 2007/65/ЕО (Директива за аудиовизуалните медийни услуги);

56.  Възобновява своя призив към Комисията да определи насоки в областта на държавните помощи, като уточни какъв вид публична помощ е целесъобразна за осъществяване на социалните, културните и възпитателните задачи на спорта;

57.  Призовава държавите-членки да водят ефикасна борба срещу корупцията и да гарантират спортната етика; ето защо счита, че е абсолютно необходимо във всяка държава да бъдат въведени стриктни правила за финансов контрол на клубовете;

58.  Насърчава спортните асоциации да сътрудничат на правоприлагащите органи, наред с другото чрез споделяне на информация в името на намирането на подходящ и ефикасен подход за справяне с уреждането на изхода на спортните срещи и с други измами в спорта;

59.  Призовава Комисията да предложи конкретни мерки, за да се гарантира финансирането на спорта, генерирано от лотарии;

60.  Посочва, че въвеждането от Комисията на сателитни сметки в спортния сектор е изключително навременно, тъй като това дава възможност дейностите, свързани със спорта, да бъдат оценени на национално равнище съгласно единни стандарти, което позволява да се открият аномалиите и внася допълнителна стойност за европейската икономика и за единния пазар;

61.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават по конкретен начин обмена на добри практики и тясното сътрудничество в областта на техниката и научните изследвания в сферата на спорта;

62.  Счита, че ролята на местните и регионалните органи за развитието на европейското измерение на спорта е решаваща, тъй като в институционалните им задачи се включва предоставянето на услуги за обществеността в областта на спорта и разпределянето на финансови средства за спортни дейности и за необходимите за тях инфраструктури;

63.  Настоява масовите спортове да се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, които следва да дават възможност за инвестиции в спортна инфраструктура и настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да предоставят на Съюза специална бюджетна програма в областта на спорта, така, както сега позволява член 165 от ДФЕС;

Организация на спорта

64.  Отбелязва, че спортните структури в Европа почиват върху принципите на националност и териториалност;

65.  Потвърждава своята привързаност към европейския спортен модел, в центъра на който федерациите играят важна роля и чиято основа е съставена от разнообразни действащи страни, включващи поддръжници, играчи, клубове, лиги, асоциации и доброволци, които играят основна роля в поддържането на цялата спортна структура;

66.  Призовава за намаляване на препятствията пред доброволческата дейност в спорта в целия ЕС;

67.  Подчертава важната роля на местните структури за общественото насърчаване на спорта за всички и приканва тези структури да участват активно в европейските форуми за разисквания и диалог, насочени към света на спорта;

68.  Припомня, че доброто управление в спорта е условие за независимостта и саморегулирането на спортните организации в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и демокрация и подчертава необходимостта от политика на нулева толерантност към корупцията в спорта; подчертава необходимостта от подходящо включване на всички заинтересовани лица в процеса на вземане на решения;

69.  Призовава държавите-членки и органите за управление на спорта активно да стимулират социалната и демократичната роля на спортните поддръжници, които подкрепят принципите на честна игра, като насърчават участието им в структурите на собственост и управление на техните спортни клубове и като важни заинтересовани лица в органите за управление на спорта;

70.  Счита, че спортните клубове следва да предоставят своите играчи за участие в националния отбор, когато са селектирани за това, като в същото време се отчита техният принос към успеха на големите турнири на националните отбори, например посредством включването на застрахователни механизми, и подчертава, че не може да се прилага един и същи подход за всички спортове;

71.  Подчертава, че осигуряването тренировки на играчите на местно ниво и инвестирането в спортното образование е необходимо за устойчивото развитие на спортното движение в Европа и за разпространяването на положителното му влияние сред отделните хора и обществото; ето защо счита за необходимо да се гарантира, че спортът на високо равнище не е в ущърб на развитието на младите спортисти, на аматьорските спортове и на важната роля на организациите на масовия спорт; подчертава необходимостта от еквивалентност и признаване на дипломите и квалификациите в спорта;

72.  Потвърждава ангажираността си спрямо правилото за местните играчи и го счита за модел и за други професионални лиги в Европа; подкрепя по-нататъшните усилия на органите за управление на спорта, които насърчават тренирането на местни млади играчи в рамките на законодателството на ЕС, и по този начин засилват конкурентния баланс в състезанията и здравословното развитие на европейския спортен модел;

73.  Счита, че развиването на нови таланти е една от основните дейности на спортните клубове и че прекомерната зависимост от трансфера на играчи може да подрие спортните ценности;

74.  Подчертава значението на обезщетенията за обучение, тъй като те представляват ефективен защитен механизъм за обучителните центрове и справедлива възвращаемост на вложените средства;

75.  Счита, че професията на спортните агенти следва да бъде регламентирана професионална дейност и да подлежи на подходяща официална квалификация, както и че спортните агенти следва да имат данъчно жителство в рамките на територията на Съюза за целите на прозрачността; призовава Комисията, в сътрудничество със спортните организации, сдруженията на играчи и асоциациите на агенти, да разработи и приложи европейска система за лицензиране и регистрация, придружена от кодекс за поведение и механизъм за налагане на санкции;

76.  Предлага създаването в рамките на спортните федерации на непубличен европейски регистър на спортните агенти, в който агентите да посочат имената на играчите, които представляват, с цел защита на атлетите, особено на онези, които са под 18 годишна възраст, за да се намалят рисковете от конфликт на интереси; счита, че изплащането на агентите на таксите за трансферите трябва да се осъществява на няколко вноски в периода, обхванат от договора, който е сключен от спортиста в резултат на трансфера, като пълното изплащане ще зависи от това дали договорът е бил изпълнен;

77.  Призовава държавите-членки да допълнят с възпиращи санкции съществуващите регулаторни разпоредби, уреждащи дейността на агентите/посредниците на играчите, и строго да прилагат тези санкции;

78.  Призовава органите за управление на спорта да увеличат прозрачността по отношение на дейностите на агентите на играчите и да си сътрудничат с органите на държавите-членки за изкореняване на корупционните практики;

79.  Приветства поръчаното от Комисията проучване относно икономическото и правно въздействие на трансферите на играчи; освен това счита, че инициативите на спортните федерации, с които се цели въвеждане на повече прозрачност в международните трансфери, заслужават да бъдат подкрепени;

80.  Изразява становището, че системите, прилагани от органите за управление на спорта за по-голяма прозрачност при международните трансфери на играчите, представляват стъпка в правилната посока, тъй като следват принципа на доброто управление и имат за цел да гарантират почтеността в спортните състезания;

81.  Подкрепя ясно системите за лицензиране и честната игра по отношение на финансирането, чрез стимулиране на клубовете да участват според действителния си финансов капацитет;

82.  Счита, че тези мерки помагат за подобряване на управлението, възстановяване на дългосрочната финансова стабилност и устойчивост на клубовете и допринасят за финансовата изрядност в европейските състезания, и поради това призовава Европейската комисия да признае съответствието на такива правила със законодателството на ЕС;

83.  Приветства усилията на спортните федерации, насочени към забраната за съсобственост на спортните клубове, участващи в едно и също състезание; счита, че трябва да се забрани оператор на залагания да контролира организатор на състезания или заинтересована страна, както и да се забрани оператор на състезания или заинтересована страна да контролира оператор, предлагащ залагания за събитията, които той организира или в които участва;

84.  Приканва настойчиво държавите-членки да вземат всички необходими мерки, за да предотвратят и наказват незаконните дейности, които нарушават почтеността в спорта, и да определят тези дейности за престъпления; по-специално онези от тях, които са свързани със залагания, тоест умишленото и нечестно манипулиране на резултата от състезание или на някоя от фазите на играта с цел да се извлече изгода, която не е в резултат от нормалното практикуване на спорта, нито от неизвестността на изхода на състезанията;

85.  Настойчиво приканва спортните федерации да работят в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да защитават почтеността в спорта;

86.  Призовава Европейската комисия да обърне внимание на проблема с непрозрачността на трансферите и уреждането на резултатите от спортни срещи, както беше обявено в нейната стратегия за борба с корупцията, чрез определяне на минимални правила за определянето на престъпленията в тази сфера;

87.  Изразява силна тревога във връзка със сериозните незаконни дейности в спорта, като например прането на пари, и призовава държавите-членки да засилят сътрудничеството си за разрешаването на тези проблеми и за да гарантират по-голяма прозрачност във финансовите сделки, извършвани като част от трансфера на играчи и в дейностите на спортните агенти;

88.  Посочва, че трябва да бъдат създадени инструменти за насърчаване на сътрудничеството между публичните органи, спортните органи и хазартните оператори при разглеждането на случаите на спортни измами и че може да бъде предвидено сътрудничество с Европол и Евроюст;

89.  Признава легитимността на спортните съдилища при разрешаването на спорове в областта на спорта, доколкото те спазват основното право на гражданите на справедлив процес; призовава Арбитражният спортен съд (АСС) да взема под внимание разпоредбите на законодателството на ЕС, когато става дума за уреждането на спорове в областта на спорта в рамките на ЕС;

90.  Призовава Комисията до 2012 г. да представи предложение, което дава възможност за по-добро разбиране и конкретно прилагане на спецификата на спорта, като вземе предвид в пълна степен текста на член 165 от ДФЕС;

Сътрудничество с трети страни и международни организации

91.  Приканва Комисията и държавите-членки да си сътрудничат с трети страни по проблеми като трансфери на международни играчи, експлоатацията на непълнолетни играчи, уреждането на изхода от спортни срещи, пиратството и незаконните залагания; подчертава също така, че е важно да се укрепва международното сътрудничество за развитието на спорта в развиващите се страни;

92.  Очаква с интерес резултатите от системите, въведени за наблюдение на прозрачността, честните правила по отношение на финансирането, борбата с корупцията и трафика на хора; подчертава необходимостта системата да бъде в съответствие с правото на ЕС и с нормите за защита на личните данни; призовава ръководните органи в спорта да свържат данните от системата за регистриране на трансфери с други антикорупционни системи за по-ефективно наблюдение с оглед на борбата с уговарянето на резултати от спортни срещи;

93.  Подчертава необходимостта да се търси решение срещу неправомерно действащите хазартни оператори, установени във и извън ЕС, тъй като те са в състояние да избягват системите за контрол на измамите в спорта;

94.  Призовава Комисията и държавите-членки в сътрудничеството си с трети страни да насърчават спазването на световно равнище на олимпийските правила и разпоредби;

95.  Призовава спортните клубове да спазват законодателството в областта на имиграцията, когато картотекират млади хора от трети държави и да гарантират, че всички условия на техния договор се уреждат в съответствие с действащото законодателство; призовава те, ако пожелаят, да могат да се завърнат в добро състояние в своята държава по произход, по-специално, ако кариерата им не потръгне; във връзка с това подчертава, че е от съществено значение законодателството да се прилага ефективно;

96.  Подчертава необходимостта от укрепване на закрилата на непълнолетните лица при международните трансфери; в действителност счита, че международните трансфери са потенциално опасни за младите спортисти, които, след като са напуснали своето семейство и своята държава преждевременно, са особено уязвими и поради това следва да бъдат обект на специално внимание от страна на спортните организации;

97.  Призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да насърчават абсолютната свобода за упражняване на какъвто и да било вид спорт както от мъже, така и от жени, въпреки наложените на жените правила или задължения, свързани с културни, традиционни, исторически или религиозни фактори в обществото;

Европейска идентичност посредством спорт:

98.  Призовава Комисията да разшири съществуващите програми за насърчаване на спорта като инструмент на своята политика за развитие и да стартира нови инициативи в тази сфера;

99.  Приканва Комисията да:

   организира ежегодно „Европейски ден на спорта“, който насърчава социалната и културната роля на любителския и професионалния спорт и ползите от спорта за общественото здраве;
   подкрепи ежегодното определяне на „Европейска столица на спорта“ под ръководството на ACES (Асоциация на европейския капитал за спорт), с финансова подкрепа и необходимия контрол;
   подкрепя местните, традиционни спортове, които са част от богатото културно и историческо многообразие на ЕС, залегнало в мотото „Единство в многообразието“, чрез повишаване на информираността относно тези игри, наред с другото, чрез насърчаване на европейска карта и европейски фестивали;
   създаде въведе програма за мобилност, придружена от съответните мерки, за млади спортисти любители и за треньори, чиято цел е да даде възможност на спортистите да се запознаят с нови методи на обучение, да установят най-добри практики, да развиват европейските ценности чрез спорта, например честна игра, уважение и социално приобщаване, и да се насърчи междукултурният диалог;
   подпомогне програма за мобилност за обмен на инструктори в спорта;
   работи с държавите-членки и спортните организации за опазване на основните ценности в масовия спорт;
   подкрепи работата на държавите-членки по събиране на данни и изследвания за обмен на добри практики;

100.  Препоръчва европейското знаме следва да се издига на големи международни спортни събития, организирани в рамките на Европейския съюз и европейските спортни федерации да обмислят идеята то да се изобразява на фланелките на спортистите на държавите-членки, заедно с националните флагове; подчертава, че тази възможност следва да бъде изцяло доброволна и по желание на държавите-членки и спортните организации;

o
o   o

101.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на европейските, международните и националните спортни федерации.

(1) ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 605.
(2) ОВ С 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 1067.
(3) ОВ С 33 Е, 9.2.2006 г., стр. 590.
(4) ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр. 143.
(5) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 292.
(6) ОВ С 27 Е, 31.1.2008 г., стр. 232.
(7) ОВ С 282 Е, 6.11.2008 г., стр. 131.
(8) ОВ С 271 Е, 12.11.2009 г., стр. 51.
(9) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 16.
(10) ОВ С 87 Е, 1.4.2010 г., стр. 30.
(11) Приети текстове, P7_TA(2011)0316.
(12) Приети текстове, P7_TA(2010)0498.
(13) ОВ C 326, 3.12.2010 г., стр. 5.
(14) OВ C 162, 1.6.2011 г., стр. 1.
(15) Almaty, Казахстан, 5-6 ноември 2006 г.
(16) CdR 66/2011 fin.
(17) CESE 1594/2011 – SOC /413.

Правна информация - Политика за поверителност