Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2038(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0335/2011

Předložené texty :

A7-0335/2011

Rozpravy :

PV 02/02/2012 - 5
CRE 02/02/2012 - 5

Hlasování :

PV 02/02/2012 - 12.10
CRE 02/02/2012 - 12.10

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0026

Přijaté texty
PDF 339kWORD 109k
Čtvrtek, 2. února 2012 - Brusel
Uplatňování směrnice o nakládání s odpady
P7_TA(2012)0026A7-0335/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2012 o otázkách vznesených předkladateli petic v souvislosti s uplatňováním směrnice o nakládání s odpady a souvisejících směrnic v členských státech Evropské unie (2011/2038(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na petiční právo zakotvené v článku 227 SFEU,

–  s ohledem na obdržené petice, které tvoří přílohu zprávy Petičního výboru (A7-0335/2011),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(1) ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES(2) ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí,

–  s ohledem na směrnici Rady 1999/31/ES(3) ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů,

–  s ohledem na směrnici 2000/76/ES(4) Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES(5) ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES(6) ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES(7) ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně,

–  s ohledem na Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí (Aarhus, Dánsko, dne 25. června 1998),

–  s ohledem na odbornou studii o hlavních problémech a osvědčených postupech v oblasti nakládání s odpady v Evropě z července 2011,

–  s ohledem na čl. 202 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7-0335/2011),

A.  vzhledem k tomu, že v období 2004–2010 Petiční výbor obdržel a prohlásil za přípustné 114 petic, které se týkají porušování tohoto právního rámce, a to z těchto členských států: Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Irsko (každý stát více než 10 petic), Bulharsko, Spojené království, Polsko, Rumunsko, Německo (každý stát 3–10 petic), Rakousko, Maďarsko, Litva, Malta, Portugalsko a Slovensko (každý stát 1 petice);

B.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor vypracoval pět zpráv o vyšetřovacích misích, které byly uspořádány na základě petic o odpadech a směřovaly do Irska(8), do města Fos-sur-Mer (Francie)(9), na skládku v Path Head (Spojené království)(10), do italského regionu Kampánie(11) a do města Huelva (Španělsko)(12),

C.  vzhledem k tomu, že petice týkající se životního prostředí soustavně tvoří hlavní skupinu předložených petic, přičemž petice o odpadech jsou její významnou podskupinou, a že obavy z odpadu se přímo dotýkají občanů v celé EU, především pokud jde o postup povolování nových zařízení pro nakládání s odpady nebo provoz již existujících zařízení a následně o celkové nakládání s odpady;

D.  vzhledem k tomu, že velká většina petic o odpadu se týká zařízení pro nakládání s odpady, přičemž 40 % se zabývá postupem povolování nových zařízení, dalších 40 % se zmiňuje o činnosti již existujících zařízení, z čehož se 75 % týká skládek a 25 % spaloven, a zbývající petice hovoří o celkových problémech nakládání s odpady;

E.  vzhledem k tomu, že z nejnovějších údajů Eurostatu (2009) vyplývá, že každý občan EU vyprodukuje v průměru 513 kg odpadu za rok, přičemž řada nových členských států je hluboko pod průměrem a většina průmyslově nejvyspělejších zemí je naopak v čele;

F.  vzhledem k tomu, že státy, které produkují největší množství odpadu, zároveň v největší míře recyklují, kompostují a spalují odpad za účelem výroby energie, a tudíž na skládky neukládají žádný nebo téměř žádný odpad, zatímco členské státy, které v průměru vyprodukují nejméně odpadu, zaujímají přední místa v počtu skládek a vykazují mnohem nižší míru recyklace, a dokonce i spalování;

G.  vzhledem k tomu, že některé spalovny trpí nedostatkem přiměřené infrastruktury pro třídění a zpracování odpadu; vzhledem k tomu, že pravděpodobně neexistuje jasné vymezení toho, které druhy odpadu jsou spalovány, a že přetrvávají obavy ohledně toxického popílku, jenž spalováním vzniká;

H.  vzhledem k tomu, že směrnice 2008/98/ES o odpadech (rámcová směrnice o odpadech) stanovuje opatření určená k ochraně životního prostředí a lidského zdraví, která spočívají v předcházení nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi, v omezování celkového dopadu využívání zdrojů a ve zvyšování efektivity jejich využívání, a že občanům EU je prospěšná z hlediska zlepšování zdraví a zvyšování kvality života a zároveň přináší ekologicky udržitelný způsob nakládání s odpady;

I.  vzhledem k tomu, že směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí stanovuje minimální počet vážných trestných činů proti životnímu prostředí a ukládá členským státům, aby zavedly více odrazující trestní postihy za tento druh trestné činnosti, je-li spáchána úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti;

J.  vzhledem k tomu, že strategie nakládání s odpady musí být v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech a musí zaručovat, že veškerý odpad bude sesbírán a přepraven do sítě přiměřených zařízení pro zpracování odpadů, kde se využije a nakonec odstraní, k čemuž musí patřit opatření zaměřená na omezení vzniku odpadů u zdroje;

K.  vzhledem k tomu, že v některých oblastech, např. ve Fos-sur-Mer (Francie – 2008), v Path Head (Spojené království – 2009), v Huelvě (Španělsko – 2009) a v Kampánii (Itálie – 2011), bylo v souvislosti se snižováním objemu odpadu a recyklací domácího odpadu dosaženo jen nepatrného pokroku a že na skládky je nadále přivážen netříděný domácí i jiný odpad, přičemž v některých případech byl patrně smíchán s různými druhy průmyslového odpadu;

L.  vzhledem k tomu, že lhůta pro transpozici rámcové směrnice o odpadech uplynula v prosinci 2010, avšak pouze šest členských států ji dodrželo, a že Komise přijímá aktivní opatření, jimiž hodlá zajistit, aby zbývající státy dokončily uplatňování a bezodkladně zahájily provádění;

M.  vzhledem k tomu, že odpad z domácností by se měl zpracovávat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, kterou podle článku 4 rámcové směrnice o odpadech tvoří předcházení a omezení vzniku odpadu, opětovné použití, recyklace, jiné využití (např. energetické) a odstranění;

N.  vzhledem k tomu, že účinné využívání zdrojů v Evropě je jedním ze stěžejních cílů strategie Evropa 2020 a že rámcová směrnice o odpadech stanovila cíl recyklace 50 % komunálního odpadu, který má být ve všech členských státech splněn do roku 2020, přičemž uznává, že vývoj EU směrem k cirkulárnímu ekologickému hospodářství, v němž je odpad využíván jako zdroj, je důležitou součástí cíle v oblasti účinného využívání zdrojů;

O.  vzhledem k tomu, že to, že plány nakládání s odpady nejsou v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech, je způsobeno několika faktory: k nim patří nedostatečné provádění směrnice a špatný dohled nad jejím dodržováním, nedostatek řádně proškoleného personálu na místní a regionální úrovni a špatná koordinace na úrovni celostátní; nedostatečné kontroly na úrovni EU, přidělení nedostatečných zdrojů a absence podrobně propracovaného systému, což vede k tomu, že nejsou využívány možnosti, které kvalitní odpadové hospodářství nabízí z hlediska snižování emisí skleníkových plynů či jiných cílů v oblasti životního prostředí a z hlediska snižování závislosti Evropy na dovozu surovin;

P.  vzhledem k tomu, že důležitým a často opomíjeným faktorem je skutečnost, že odvětví recyklace skýtá potenciál až půl milionu pracovních míst, jelikož některé druhy odpadů představují výrobní zdroje a mohou přispět ke zlepšení ekologické udržitelnosti a napomoci přechodu k ekologickému hospodářství;

Q.  vzhledem k tomu, že nakládání s biologickým odpadem je v EU stále ještě v plenkách a že je třeba rozvinout stávající legislativní nástroje a zefektivnit techniky,

R.  vzhledem k tomu, že prioritou musí nadále zůstat plnění cílů, které si EU stanovila pro sběr a recyklaci odpadu a snižování množství odpadu uloženého na skládky;

S.  vzhledem k tomu, že za provádění právních předpisů EU – na celostátní, regionální a místní úrovni – nesou hlavní odpovědnost členské státy, a vzhledem k tomu, že občané připisují odpovědnost za provádění odpadové politiky Evropské unii, která však nemá dostatečné prostředky, aby zajistila dodržování předpisů;

T.  vzhledem k tomu, že Aarhuská úmluva přiznává občanům právo na informace o situaci na území jejich státu a veřejným orgánům ukládá povinnost tyto informace poskytovat a podněcovat občany k zodpovědnému přístupu a chování; vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí 2003/35/ES musí členské státy zajistit, aby bylo veřejnosti zavčas umožněno účinně se podílet na přípravě, úpravě či revizi plánů nebo programů, které musí být vypracovány;

U.  vzhledem k tomu, že v různých peticích občané říkají, že mají pocit, že orgány veřejné správy nemají situaci pod kontrolou a že nejsou v některých případech ochotny vyvinout úsilí o to, aby přispěly k nalezení řešení, že vztah důvěry je narušen a že současný stav směřuje k otevřené konfrontaci a ochromení, takže nebude možné činit žádné kroky;

V.  vzhledem k tomu, že z nedávno vydané studie(13), kterou zadala Komise s cílem zjistit, zda by bylo možné možné zřídit agenturu pro nakládání s odpady, vyplynulo, že řada členských států nemá dostatečné kapacity na přípravu plánů nakládání s odpady ani na inspekce, kontroly a na další činnosti související s řádným uplatňováním právních předpisů o odpadech;

W.  vzhledem k tomu, že studie rovněž odhaluje vysokou míru nesouladu s předpisy, nelegální ukládání a přepravu odpadů, velký počet stížností občanů a soudních řízení u Evropského soudního dvora pro nesplnění povinnosti, v důsledku čehož není plněn všeobecný cíl právních předpisů EU o odpadech, jímž je ochrana veřejného zdraví a životního prostředí;

X.  vzhledem k tomu, že nelegální nakládání s odpady se rovněž stalo jednou z oblastí organizovaného zločinu, což vyvolává otázky o úloze příslušných orgánů a v případě průmyslových odpadů o existenci tajné dohody;

Y.  vzhledem k tomu, že stávající monitorovací a kontrolní postupy, které mají zajistit, aby odpad z domácností neobsahoval toxický odpad, nejsou vždy účinné nebo neexistují vůbec, což vede ke kontaminaci skládek a spaloven; vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit, že likvidace toxického odpadu spalováním v zařízeních určených ke spalování odpadu z domácností je bezpodmínečně zakázáno;

Z.  vzhledem k tomu, že na základě podrobné analýzy petic lze potvrdit, že právní předpisy pro funkční a ekologicky šetrné nakládání s odpady již z velké části existují a že hlavní problémy se týkají provádění a prosazování, neboť 95 % petic se vztahuje k selhání státní správy na místní nebo regionální úrovni;

AA.  vzhledem k tomu, že jednou z rozhodujících příčin tohoto stavu je nedostatek informací, povědomí, administrativních kapacit a finančních a dalších zdrojů na místní úrovni;

AB.  vzhledem k tomu, že Komise zvýšila podporu – včetně 4,1 miliard EUR na období let 2005 a  2006 – poskytovanou na zlepšení provádění a prosazování právních předpisů EU o nakládání s odpady na vnitrostátní úrovni; vzhledem k tomu, že na konci roku 2009 představovala řízení pro nesplnění povinnosti, které se týkají s nakládáním s odpady, dvacet procent všech případů  týkajících se životního prostředí;

AC.  vzhledem k tomu, že cena za špatné nakládání s odpady je vysoká a že regionální systém schopný uzavřít kompletní cyklus povede k významným hospodářským úsporám;

AD.  vzhledem k tomu, že provádění právních předpisů v oblasti odpadů je v EU sice úkolem veřejných orgánů, nicméně 60 % odpadů z domácností a 75 % odpadů z podniků zpracovávají soukromé a nadnárodní společnosti, jejichž roční obrat dosahuje 75 miliard EUR(14);

AE.  vzhledem k tomu, že zakládání nových skládek a spaloven spadá pod přílohu I odst. 9 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí(15) a že tyto záměry je nutné posuzovat podle čl. 4 odst. 1 nebo alespoň podle čl. 4 odst. 2, spadá-li skládka pod přílohu II odst. 11 písm.b);

AF.  vzhledem k tomu, že povolení pro provoz skládek spadají pod přílohu II směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud by „mohly mít závažný vliv na životní prostředí“, a podléhají přitom kritériím pro maximální hodnoty stanoveným členskými státy;

AG.  vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 4 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví, že „dotčená veřejnost musí dostat včasné a účinné možnosti účastnit se rozhodovacích řízení ve věcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za tím účelem právo vyjádřit své připomínky a stanoviska příslušnému orgánu nebo orgánům v době, kdy jsou všechny možnosti ještě otevřené, tedy před učiněním rozhodnutí o žádosti o povolení“;

AH.  vzhledem k tomu, že směrnice EU a Aarhuská úmluva konkrétně hovoří o přístupu k informacím a o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí;

AI.  vzhledem k tomu, že řada petic poukazuje na to, že postup povolování zařízení pro nakládání s odpady nebyl plně v souladu s právními předpisy EU, především co se týče směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejných konzultací;

AJ.  vzhledem k tomu, že jsou-li povolení v souladu s parametry stanovenými ve směrnici a bylo-li provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, Komise nemá pravomoc zasahovat do rozhodování vnitrostátních orgánů; vzhledem však k tomu, že některé členské státy neprovádějí před udělením povolení ke zřízení nových nebo rozšíření stávajících skládek resp. k výstavbě spaloven odpadu řádné posouzení vlivů na životní prostředí;

AK.  vzhledem k tomu, že soudní řízení může být zahájeno až poté, co byl projekt schválen členskými státy; vzhledem k tomu, že občané jen těžko chápou, že EU nemůže zasáhnout, dokud není celý proces ukončen a projekt neschválí členské státy;

AL.  vzhledem k tomu, že připomínky občanů se často v průběhu veřejných konzultací a v rámci posouzení vlivů na životní prostředí v místech, kde se zamýšlí vybudování nových skládek, týkají údajného poškozování chráněných území, jako tomu bylo v případě skládky v italském národním parku Vesuvius, či obav z negativního dopadu na zdraví a na kvalitu života;

  AM. vzhledem k tomu, že předkladatelé petic protestují proti plánovanému umístění nových skládek, jelikož se domnívají, že tyto projekty zasahují do chráněných krajinných nebo kulturních oblastí, což dokládají petice proti plánu vytvořit novou skládku v italském národním parku Vesuvius, a vzhledem k tomu, že podle jeho názoru by zřizování skládek v oblastech, které jsou zahrnuty do sítě Natura 2000, mělo být hodnoceno jako neslučitelné s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí;

AN.  vzhledem k tomu, že směrnice o skládkách odpadů stanovuje parametry pro udělování povolení k provozu a pro společné kontrolní postupy v průběhu provozní fáze a následných opatření a vzhledem k tomu, se ustanovení této směrnice se nevztahují na skládky uzavřené před provedením této směrnice; vzhledem k tomu, že kritéria uvedená ve směrnici se týkají umístění skládek, kontroly vody a nakládání s průsakovou vodou, ochrany půdy a vody, kontroly plynů, škodlivých vlivů a nebezpečí, stability a bariér;

AO.  vzhledem k tomu, že výbor PETI obdržel několik petic – především petici, jež vedla k uskutečnění vyšetřovací mise do Path Head (Spojené království) – týkajících se skládek, které se nacházejí v těsné blízkosti nejbližších domů a kde je obyvatelstvo postiženo velmi nepříjemným zápachem, zvýšeným znečištěním ovzduší a šířením škůdců v blízkosti jejich domů; vzhledem k tomu, že v právních předpisech EU však nejsou stanovena podrobnější kritéria pro vzdálenost skládek od obytných domů, škol a nemocnic, a tudíž přesná pravidla pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí podléhají zásadě subsidiarity, jak je zakotvena ve Smlouvách;

AP.  vzhledem k tomu, že v peticích týkajících se skládek se často objevují obavy z možného znečištění podzemních vod, což je zapříčiněno tím, že starší skládky nemusí vždy mít ochranu proti průsakům do akviferů, tato ochrana se zdá být poškozená a budí podezření z možných průsaků a nebo že se tyto skládky nachází na geologicky nestabilní půdě či příliš blízko zásobám podzemní/pitné vody;

AQ.  vzhledem k tomu, že podle údajů Komise bylo od roku 2001 zahájeno 177 řízení pro neplnění povinností uložených směrnicí o skládkách odpadů a že nejnovější soupis odhalil v EU minimálně 619 černých skládek;

AR.  vzhledem k tomu, že petice a stížnosti podané Komisi dokládají existenci velkého počtu černých skládek, které fungují bez povolení, nicméně jejich přesný počet není kvůli nedostatečnému monitorování znám;

AS.  připomínaje, že skládkování by mělo být vždy až posledním řešením; vzhledem k tomu, že v některých členských státech, které zaostávají v oblasti předcházení vzniku odpadu a jeho recyklace a opětovného používání, může docházet k tomu, že veřejné orgány jsou nuceny zbavovat se odpadu tím, že rozšiřují stávající skládky, byť tyto skládky nesplňují zákonné požadavky, nebo v krátkém časovém horizontu zakládají skládky nové;

AT.  vzhledem k tomu, že v některých státech, o nichž panuje názor, že ve vysoké míře dodržují požadavky rámcové směrnice o odpadech, je využívání spaloven velmi dobře zavedeno, přijímáno občany a současně z něj lze vyrábět energii, ačkoli má v hierarchii způsobů nakládání s odpady nízkou pozici, a vzhledem k tomu, že státy, které se dosud pro spalování nerozhodly, jej mohou začít využívat a vypořádat se tak s nahromaděným nezpracovaným odpadem;

AU.  vzhledem k tomu, že k tomu se lze uchýlit pouze pod podmínkou, že budou zavedeny přísné kontroly a budou dodržovány příslušné právní předpisy EU, jelikož podobná opatření mohou vyvolat pochopitelný odpor obyvatelstva v nejbližším okolí, které tím bude bezprostředně zasaženo a obává se o své zdraví;

AV.  vzhledem k tomu, že je třeba uznat, že díky novým technologiím se emise ze spaloven výrazně snížily; vzhledem k tomu, že v některých členských státech – zejména ve státech, v nichž je odpad spalován ve velké míře – místní obyvatelé ve vyšší míře spalovny akceptují, zřejmě díky jejich využití pro výrobu tepla nebo elektřiny a díky transparentnosti a dostupnosti informací o jejich fungování;

AW.  vzhledem k tomu, že povolení k výstavbě spaloven vzbuzují podobný odpor jako zakládání skládek, z podobných důvodů a s důrazem na obavy ze znečištění ovzduší a na negativní dopad na veřejné zdraví a chráněná území;

AX.  vzhledem k tomu, že orgány veřejné správy často volí pro výstavbu spaloven oblasti, které se již potýkají s velkým znečištěním ovzduší, a vzhledem k tomu, že nelze přehlížet kumulativní účinky na zdraví obyvatel této oblasti a že často je opomíjena možnost prozkoumat alternativní způsoby likvidace odpadů a výroby energie prostřednictvím anaerobní digesce;

AY.  vzhledem k tomu, že zaměření na výrobu energie ze spalování odpadů je méně hospodárný způsob nakládání s odpady než prevence, recyklace a opětovné použití, a z toho důvodu by tyto postupy měly mít přednost, což je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle rámcové směrnice o odpadech;

AZ.  vzhledem k tomu, že chceme-li splnit zákonné cíle v oblasti recyklace a prevence, je nezbytné zajistit aktivní účast občanské společnosti, rozšířit účast zainteresovaných stran a zvýšit veřejné povědomí pomocí mediálních informačních kampaní;

BA.  vzhledem k tomu, že všechny zprávy z vyšetřovacích misí Petičního výboru v souvislosti s problematikou odpadů odhalují, že obyvatelé a úřady mezi sebou špatně komunikují, popřípadě nekomunikují vůbec, což v některých případech může vést k napjatým situacím a rovněž demonstracím občanů, jak o tom často informuje tisk;

BB.  vzhledem k tomu, že světová populace roste, a tudíž se očekává značný nárůst celkové spotřeby, která bude vyvíjet větší tlak na nakládání s odpady; vzhledem k tomu, že k řešení tohoto problému bude mimo jiné nutné zvýšit informovanost veřejnosti a uplatňovat zásadu hierarchie způsobů nakládání s odpady;

BC.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor nemá žádné preventivní ani soudní pravomoci, může však hájit zájmy občanů, zejména setkají-li se s problémy při uplatňování právních předpisů EU, a to tím, že spolupracuje s příslušnými orgány na hledání řešení či na objasnění problémů, jichž se petice týkají;

1.  vyzývá členské státy, aby bez dalšího prodlení provedly rámcovou směrnici o odpadech a zajistily bezpodmínečné dodržování všech jejích požadavků, zvláštně pokud jde o vytváření a realizaci komplexních plánů nakládání s odpady včetně včasného přizpůsobení všech stanovených cílů tak, aby byly v souladu s evropskými předpisy;

2.  vyzývá Komisi, aby bedlivě monitorovala proces transpozice směrnice EU o trestněprávní ochraně životního prostředí v členských státech, a zajistila, aby transpozice proběhla rychle a efektivně; vyzývá Komisi, aby se zaměřila na úlohu všech druhů organizované trestné činnosti v souvislosti s porušováním právních předpisů v oblasti životního prostředí;

3.  s ohledem na to, že odpady a znečištění významně ohrožují lidské zdraví a životní prostředí, naléhavě vyzývá členské státy, aby urychlily zavádění moderní strategie nakládání s odpady v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech;

4.  vyzývá veřejné orgány, aby připustily, že k zavedení vhodných strategií nakládání s odpady, ke zřízení infrastruktur a k výstavbě zařízení je ve většině členských nutné učinit rozsáhlé investice, a je přesvědčen, že by měly zvážit možnost vyčlenění určité části prostředků z Fondu soudržnosti na tento účel nebo usilovat o přímou finanční podporu z Evropské investiční banky;

5.  domnívá se, že je nutné na úrovni členských států a na úrovni EU posílit kontroly na místě a kapacity pro dohled nad dodržováním zákonných požadavků, díky čemuž bude možné zlepšit soulad s předpisy o odpadech, a vyzývá proto členské státy, aby rozšířily své kapacity v oblasti kontroly, sledování a dalších činností na všech úrovních nakládání s odpady, a mohly tak lépe prosazovat právní předpisy o odpadech, a vyzývá Komisi, aby stanovila konkrétní postupy pro plné a účinné použití zásady subsidiarity v případě vážného porušení ze strany členských států;

6.  žádá Komisi, aby příslušným orgánům poskytla podrobnější pokyny a pomohla jim tak správně provádět předpisy EU v oblasti nakládání s odpady, poznamenává však, že na evropské úrovni nyní není k dispozici dostatek prostředků; domnívá se tedy, že by bylo vhodné zavést doplňující finanční a administrativní opatření, díky nimž by státní úředníci zabývající se problematikou odpadů měli lepší vedení a více možností kvalitnějšího vzdělávání;

7.  vyzývá Komisi, aby se více zaměřila na hledání a řešení systémových nedostatků provádění směrnice o odpadech v členských státech, jako jsou nepostačující sítě zařízení pro nakládání s odpady, přílišné využívání skládek, narůstající množství odpadů na jednoho obyvatele nebo nízká míra recyklace;

8.  domnívá se, že není vhodné zřizovat novou agenturu EU pro nakládání s odpady, a zastává názor, že stávající institucionální struktura na úrovni EU – opírající se o GŘ Komise pro životní prostředí a Evropskou agenturu pro životní prostředí jako centra odborných znalostí a kvality – je z hlediska nákladů efektivnější, ačkoli je třeba jejich postavení posílit, aby mohly zajišťovat aktivnější dohled a prosazování;

9.  domnívá se, že stávající Evropská agentura pro životní prostředí by mohla v tomto procesu pomoci a konstruktivně se na něm podílet tím, že bude podávat zprávy o tom, jaké strategie nakládání s odpadem členské státy zavádějí, a odhalovat nedostatky, co se týče souladu plánů nakládání s odpady v jednotlivých členských státech s právními předpisy EU;

10.  zastává názor, že užší spolupráce orgánů na místní, regionální a celostátní úrovni může přinést pozitivní výsledky díky tomu, že umožní identifikovat modely osvědčených postupů; poznamenává, že k výměnám osvědčených postupů může významněji přispět Výbor regionů, Europol, Síť EU pro provádění a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí, organizace Municipal Waste Europe a Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD), čímž by se napomohlo vybudovat důvěru mezi obyvateli, který jsou postiženi uplatňováním základních opatření odpadového hospodářství;

11.  vyzývá členské státy, které zjevně čelí krizi v této oblasti, aby vzaly v úvahu, že účinnější strategie nakládání s odpady nabízejí příležitosti jak k vytváření pracovních míst, tak i ke zvyšování příjmů a zároveň zajišťují ekologickou udržitelnost díky tomu, že odpad je opětovně využíván a recyklován a vyrábí se z něj energie;

12.  připomíná, že hierarchie odpadového cyklu je klíčovým prvkem směrnice 2008/98/ES, podle níž by měla tvořit základ pro veškeré nakládání s odpady; poznamenává, že existují i ekonomické argumenty, které hovoří ve prospěch dodržování zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady a důrazu nejprve na prevenci, pak na opětovné použití a recyklaci a až na posledním místě na získání energie ze spalování, a že je třeba se v co největší míře vyvarovat nehospodárných a neudržitelných skládek;

13.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby se v této souvislosti zasazovaly o zvýšení povědomí obyvatel o životním prostředí a o výhodách účinného nakládání s odpady, a informovaly proto občany o výhodách třídění odpadu, o skutečných nákladech na svoz odpadu z domácností a o finanční návratnosti využívání tohoto odpadu;

14.  domnívá se, že jedná-li se o přímé zájmy místních občanů, přinesla by užší spolupráce orgánů členských států a petičního výboru vynikající příležitost k rozvoji dialogu mezi příslušnými orgány a místními komunitami o tom, jaké mají být stanoveny priority pro uplatňování strategií nakládání s odpady, a v některých případech by se mohla stát účinným nápravným prostředkem k řešení místních sporů;

15.  navrhuje, aby byly schváleny jednotné evropské normy pro barevné označování tříděného odpadu určeného k recyklaci, což by usnadnilo a zvýšilo zapojení občanů a zlepšilo srozumitelnost postupů nakládání s odpady, a zastává názor, že by to rovněž členským státům pomohlo v úsilí o významné a rychlé zvýšení míry recyklace;

16.  doporučuje, aby mezi místními a regionálními orgány a místními občany probíhal dialog, a to od raných fází postupu, tedy již ve fázi plánování před přijetím rozhodnutí o výstavbě zařízení pro nakládání s odpady, a zároveň chápe, že syndrom NIMBY („not in my back yard“ – „ne na mém dvorku“) je v tomto ohledu velkou výzvou;

17.  zdůrazňuje, že zásadní význam má správné a úplné provedení směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a řádná koordinace postupů povolování v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí;

18.  vyzývá členské státy, aby vždy před vydáním rozhodnutí o zřízení nebo výstavbě nového zařízení pro nakládání s odpady zajistily, že bude provedeno celkové posouzení vlivů na životní prostředí, a to zejména jedná-li se o spalovnu nebo zařízení využívající procesu anaerobní digesce nebo – jako poslední z možností – o novou skládku; domnívá se, že provedení tohoto posouzení by mělo být prováděno povinně;

19.  je si vědom toho, že v některých případech je nutné přijímat naléhavá rozhodnutí s cílem řešit akutní krize v oblasti odpadů nebo předcházet jejich dalšímu rozvoji, zdůrazňuje však, že i v těchto případech je nezbytné v plné míře dodržovat stávající právní předpisy EU, především jedná-li se o dlouhodobé zdraví a kvalitu života místních komunit;

20.  je přesvědčen o tom, že je třeba zlepšit dialog mezi orgány veřejné správy, subjekty ze soukromého sektoru a obyvateli daných oblastí a že občané musí mít lepší přístup k objektivním informacím a musí existovat efektivnější nápravné mechanismy správní či soudní cestou, bude-li to nutné;

21.  vyzývá Komisi, aby podpořila a posílila sítě partnerství soukromého a veřejného sektoru při provádění projektů v rámci osvětových kampaní; žádá o podporu kampaně „Ukliďme svět“, jíž písemně vyslovilo podporu přes 400 poslanců a která počítá se zapojením milionů dobrovolníků v průběhu příštího roku;

22.  zastává názor, že předkladatelé petic by měli být vybízeni, aby těchto mechanismů v plné míře využívali, neboť mohou být efektivnější a účelnější než opatření na úrovni EU, zejména pokud se jedná o jednotlivá zařízení pro likvidaci odpadu;

23.  naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla jasnější a konkrétnější kritéria pro umísťování skládek s ohledem na lidská obydlí, školy nebo zdravotnická zařízení, jejichž cílem bude poskytnout jistější záruky proti potenciálnímu ohrožení lidského zdraví a životního prostředí; s ohledem na skutečnost, že je nutné mít na paměti velké množství proměnných a specifických místních podmínek, při plném dodržení zásady subsidiarity;

24.  doporučuje orgánům členských států, aby spolupracovaly, především vytváří-li plány na budování zařízení pro zpracování odpadů v příhraničních oblastech, a zajistily provedení přeshraničního posouzení dopadů, v němž budou zohledněny informace, které mají význam pro všechny občany a zúčastněné strany;

25.  vybízí Komisi, aby v plné míře uznala, že platné právní předpisy, které se vztahují k místům s historickým dědictvím a k zachovávání a podpoře biologické rozmanitosti – jako např. ty, které jsou obsaženy v rámcové směrnici o vodě a ve směrnicích o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně volně žijících ptáků, souvisejí se směrnicemi o posuzování vlivů na životní prostředí a o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí a s právními předpisy pro nakládání s odpady;

26.  vybízí Komisi, aby v případech, kdy je příslušným orgánem, zajistila soulad s procesními požadavky stanovenými právními předpisy EU (posuzování vlivů na životní prostředí, veřejné konzultace), včetně požadavků vyplývajících ze směrnic o ochraně přírody a míst s historickým dědictvím;

27.  domnívá se, že by měly být využívány výlučně oficiálně schválené skládky, které odpovídají požadavkům směrnice EU o skládkách odpadů, bylo jim řádně uděleno povolení a jejich umístění je zřetelně vyznačeno a zaznamenáno, a že všechny ostatní skládky a vykládky musí být prohlášeny za nezákonné, musí být uzavřeny, zabezpečeny a vráceny do původního stavu a rovněž je nutné sledovat jejich bezprostřední okolí, zda se neobjevují případně negativní dopady;

28.  zastává názor, že je třeba jednoznačně vymezit oficiální kritéria pro přijímání odpadů na skládky a zavést efektivní systém sledování odpadu, zvláště nebezpečného odpadu, aby na skládky či do spaloven byl přepravován a v nich zpracováván pouze vhodný druh odpadu; je přesvědčen, že ve všech členských státech by měly důsledně probíhat pravidelné neohlášené odběry vzorků a testování;

29.  domnívá se, že je nutné klást větší důraz na využití organických odpadů, především v převážně zemědělských oblastech, což je možnost, jíž bylo doposud věnováno málo pozornosti;

30.  naléhavě žádá, aby byla stanovena společná kritéria pro měření klíčových hodnot emisí ze spaloven, naměřené hodnoty byly ihned k dispozici veřejnosti na internetu, což povede k vybudování důvěry v rámci místních komunit a rovněž vznikne efektivní systém varování v případě, že dojde k anomáliím;

31.  připomíná členským státům, že i v případech, kdy se objeví problémy na místní nebo regionální úrovni správy, jsou to stále ony, kdo nese odpovědnost za sledování a kontrolu dodržování všech norem EU a vydaných povolení, a vybízí je, aby s ohledem na plnění tohoto úkolu, včetně častých kontrol na místě, zajistily odpovídající a kvalifikované zaměstnance;

32.  konstatuje, že je naléhavě nutné věnovat pozornost nedovolenému ukládání smíšeného a neoznačeného odpadu na otevřených skládkách a žádá o uplatňování přísných kontrol nakládání s odpady; připomíná příslušným orgánům, že v naprostém souladu se směrnicí o integrované prevenci a omezování znečištění (2008/1/ES, ve znění směrnice 2010/75/EU) musí zavést přísnou kontrolu nakládání se zvláštními druhy průmyslového odpadu bez ohledu na jeho původ, a vyzývá Komisi, aby v rámci svých pravomocí vynaložila veškeré úsilí o sledování příslušných orgánů při zajišťování řádného sběru, třídění a zpracování odpadu, např. prostřednictvím systematických kontrol, a aby se snažila přimět orgány na regionální úrovni k předložení důvěryhodných plánů;

33.  vybízí všechny členské státy, aby přijaly opatření, jimiž u obyvatel bydlících v blízkosti stávajících nebo plánovaných zařízení pro nakládání s odpady podpoří pozitivnější přístup, a to tím, že doloží, že orgány odpovědné za vydávání povolení a za provoz řádně a zcela transparentně dodržují pravidla;

34.  doporučuje, aby byly ukládány přiměřené a odrazující pokuty a sankce za nezákonné nakládání s odpady, zejména u toxického a nebezpečného odpadu, částečně jako náhrada za poškození životního prostředí v souladu se zásadou znečišťovatel platí; je přesvědčen, že nepovolené vypouštění chemických, radioaktivních nebo vysoce kontaminovaných odpadních látek do přírody by mělo být postihováno těžkými tresty, které by odpovídaly míře ohrožení člověka a životního prostředí;

35.  vyzývá k přijetí účinných opatření proti infiltraci odpadového hospodářství organizovaným zločinem a proti jakémukoli propojení organizované trestné činnosti s průmyslem nebo veřejnými orgány;

36.  připomíná, že pokud soukromé podniky dostávají z veřejných zdrojů finanční prostředky na zpracování odpadu, je třeba, aby místní či celostátní orgány zajistily dodržování unijních předpisů prostřednictvím účinného sledování, jak jsou tyto prostředky využívány;

37.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
(2) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.
(3) Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.
(4) Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 91.
(5) Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30.
(6) Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
(7) Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.
(8) DT 682330.
(9) DT 745784.
(10) DT 778722.
(11) DT 833560 + B7-0073/2011.
(12) DT 820406.
(13) Studie proveditelnosti vytvoření Agentury pro provádění právních předpisů o odpadech, revidovaná zpráva v konečném znění, 7. prosince 2009.
(14) „Bruselská deklarace“ Evropské federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí, 15. února 2011.
(15) 85/337/EHS.

Právní upozornění - Ochrana soukromí