Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2271(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0014/2012

Внесени текстове :

A7-0014/2012

Разисквания :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Гласувания :

PV 02/02/2012 - 12.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0030

Приети текстове
PDF 418kWORD 94k
Четвъртък, 2 февруари 2012 г. - Брюксел
Годишен доклад относно данъчното облагане
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

Резолюция на Европейския парламент от 2 февруари 2012 г. относно Годишен доклад относно данъчното облагане (2011/2271(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Двойно данъчно облагане в рамките на единния пазар“ (COM(2011)0712) и предложението за Директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения (преработка) (COM(2011)0714),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно премахването на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС (COM(2010)0769),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията относно премахването на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС (SEC(2010)1576),

–  като взе предвид документа на Комисията относно отговорите, получени в хода на общественото допитване, проведено от Комисията на тема „Конвенции за избягване на двойното данъчно облагане и вътрешния пазар: фактически пример за случаи на двойно данъчно облагане(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно приключване на първия европейски семестър за координация на икономическата политика: насоки за националната политика за периода 2011‐2012 г., (COM(2011)0400),

–  като взе предвид съвместното писмо от 17 август 2011 г. от Никола Саркози, президент на Френската република, и Ангела Меркел, канцлер на Германия, до Херман ван Ромпьой, председател на Европейския съвет,

–  като взе предвид публикацията на ОИСР „Корпоративно използване на загубата чрез агресивно данъчно планиране“ 2011 г.(2),

–  като взе предвид информационния документ „Колко ефективен и легитимен е европейският семестър? Увеличаване на ролята на Европейския парламент“(3),

–  като взе предвид публикацията на Комисията „Тенденции в данъчното облагане на Европейския съюз“(изд. 2011 г.)(4),

–  като взе предвид публикацията на ОИСР относно тенденциите в развитието на данъка върху потреблението за 2010 г.(5),

–  като взе предвид доклада на Марио Монти относно нова стратегия за единния пазар, 2010 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно икономическото въздействие на препоръката на Комисията относно опростяването на процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източник и предложенията на Експертната група за фискално съответствие (FISCO) (SEC(2009)1371),

–  като взе предвид препоръка 2009/784/EC на Комисията относно процедурите за данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника,

–  като взе предвид доклада на Ален Ламасур от 8 юни 2008 г. относно гражданите и прилагането на общностното право(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 декември 2007 г. относно прилагането на мерки за борба със злоупотребите при прякото данъчно облагане – в рамките на ЕС и по отношение на трети държави (COM(2007)0785),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 декември 2006 г. относно изходното данъчно облагане при напускане на страната и необходимостта от координиране на данъчните политики на държавите-членки (COM(2006)0825),

–  като взе предвид доклада на Eures Channel Advisers относно няколко пречки пред мобилността на гражданите на ЕС в трансграничните региони, 2002 г.(8)

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 май 2001 г. относно данъчната политика в Европейския съюз ‐ приоритети за предстоящите години (COM(2001)0260),

–  като взе предвид предложението за резолюция B7-0531/2011, внесено съгласно член 120 от Cristina Muscardini и други членове,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0014/2012),

A.  като има предвид, че що се отнася до мобилност на хора, услуги, стоки и капитали вътрешният пазар на ЕС не е пълноценно функциониращ и все още съществуват области, които се нуждаят от подобрение;

Б.  като има предвид, че гражданите и предприятията на ЕС, които работят и развиват дейност в трансгранични условия, срещат данъчни пречки, които водят до значителни бариери за растежа и заетостта на вътрешния пазар на ЕС, и като има предвид, че тези пречки трябва да бъдат премахнати, за да се осигури по-висока конкурентоспособност на Европа, която да създава растеж и заетост;

В.  като има предвид, че административните разходи на средните предприятия, свързани с данъчните системи, са ненужно тежки и високи в някои държави членки;

Г.  като има предвид, че настоящата икономическа и финансова криза доведе до значително нарастване на публичния дълг в Европа; като има предвид, че прекомерният публичен и частен дълг в държавите членки предизвика настоящата финансова криза; като има предвид, че в този контекст автоматичните стабилизиращи механизми на социалната държава продължават да съответстват в по-голяма степен от когато и да било на необходимостта да се гарантира растеж и социално сближаване;

Д.  като има предвид, че ефективното данъчно облагане, особено в Европа, е от основно значение за публичните органи във връзка с изпълнението на техните задачи и задължения, както и с удовлетворяването на очакванията на гражданите; като има предвид, че държавите с висок дефицит понастоящем са изправени пред необходимостта да приложат мерки за увеличаване на своите данъци, но тези мерки следва да не вредят на растежа;

Е.  като има предвид, че силната фискална консолидация, заедно с по-справедливо и по-целенасочено разпределяне на данъчната тежест, са необходими, за да се гарантира доверието във фискалната система, и че намаляването на дълга изисква както ограничаване на разходите, така и нарастване на данъците, като същевременно трябва да се даде приоритет на данъчни промени, подпомагащи растежа; като има предвид, че това ще създаде основите за дългосрочен растеж;

Общи съображения
Предотвратяване на двойното необлагане с данъци, на данъчни измами и на данъчни убежища и повишаване на прозрачността на данъчното облагане

1.  Отбелязва, че основните функции на данъчните системи са да осигуряват средства за предоставянето на обществени услуги като образование, здравеопазване, обществен транспорт и инфраструктура, да защитават обществените блага, като насърчават например производството и потреблението на щадящи околната среда продукти, и да намаляват социалните неравенства, като се гарантира по-равномерно разпределяне на приходите и богатството;

2.  Отбелязва, че данъчното облагане продължава да бъде въпрос от национална и понякога местна компетентност и че различните структури на данъчните системи на държавите членки съответно следва да бъдат зачитани; отбелязва, че биха били необходими промени в Договора, за да се прехвърли вземането на решения относно данъчните политики от национално равнище на равнище ЕС; следователно отбелязва, че увеличаването на контрола по отношение на бюджетните процедури от страна на Комисията следва да съответства на засилен демократичен контрол от страна на Европейския парламент;

3.  Отбелязва, че по-доброто функциониране на единния пазар и може би известно данъчно хармонизиране биха могли да бъдат ключови фактори за насърчаване на растежа и създаване на работни места; отбелязва, че данъчните политики трябва да се стремят към насърчаване на европейската конкурентоспособност и намаляване на разходите за европейските предприятия, по-специално за малките и средните предприятия;

4.  Отбелязва липса на координация между данъчните политики в ЕС, която може да води до значителни разходи и административни тежести за гражданите и предприятията, извършващи трансгранична дейност в рамките на ЕС;

5.  Призовава държавите членки да направят така, че техните данъчни системи да благоприятстват в по-голяма степен растежа чрез подобряване на данъчния модел и въвеждане на промени в посока по-малко изкривяващи данъци, като същевременно запазят целта за социален пазар;

6.  Подчертава, че могат да се извлекат полезни поуки за всички от примера на онези държави членки, които имат доказани резултати в областта на данъчното облагане и събираемостта на данъците;

7.  Подчертава необходимостта от опростяване на ДДС режимите с цел премахване на двойното данъчно облагане и бюрокрацията за работодателите;

8.  Подчертава, че ниско ниво на данъците е от съществено значение не само за социалното благосъстояние на семействата и домакинствата, но и за конкурентоспособността и за създаването на нови работни места; подчертава необходимостта от контролирани и ефективни публични разходи и стабилни публични финанси;

9.  Подчертава, че предложенията на Комисията във връзка с данъчното облагане трябва да допринасят за европейската конкурентоспособност чрез отстраняване на нарушаването на конкуренцията, което е резултат от различните действащи данъчни системи; подчертава също така, че предложенията на Комисията не трябва да допринасят за увеличаване на данъчните тежести;

10.  Отбелязва, че държавите членки с високи дефицити или които са с най-голям спад в растежа на БВП ще трябва внимателно да проучат причините за своите дефицити и да увеличат данъчните приходи чрез ефективни и справедливи данъци, да се стремят към ефективно намаляване на разходите, да водят борба с данъчните измами и да увеличат публичните спестявания; подчертава, че данъчните реформи следва да дават предимство на отстраняването на пропуските и разширяването на данъчната основа, без това да оказва въздействие върху капацитета на държавите членки да събират приходи;

11.  Счита, че фискалният федерализъм може да бъде полезен инструмент за постигане на собствена отговорност при данъчното управление на регионално равнище и по този начин да води до по-висока икономическа ефективност;

12.  Отбелязва последните инициативи на Комисията в областта на данъчното облагане, като например относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, относно данък върху финансовите сделки, относно бъдещата система на ЕС за ДДС и в областта на енергетиката;

13.  Приветства въвеждането на Европейския семестър като възможен генератор на приходи за държавите членки посредством обмен на най-добри практики за по-координирана и устойчива фискална ориентация;

14.  Изисква Комисията и държавите членки да продължат да си сътрудничат по отношение на съответните си данъчни политики срещу двойното данъчно облагане, данъчните измами и укриването на данъци, за да увеличат прозрачността и да намалят пропуските и несигурностите за предприятията и гражданите във връзка със събирането на данъци, особено когато се отнася до съответните административни процедури за подаване на данъчни декларации; следователно счита, че Комисията заедно със Съвета следва да предприемат силна съвместна инициатива по отношение на данъчните убежища, което би било по-добре от двустранни споразумения между отделни държави членки и юрисдикции, характеризиращи се с поверителност на операциите;

15.  Твърди, че когато е възможно, държавите членки следва да се стремят към намаляване на разходите на МСП за спазване на данъчните изисквания чрез оптимизиране на процедурите и намаляване на разходите, свързани с бюрокрацията; отбелязва, че държавите членки имат различни основи за облагане с корпоративен данък, което може, на практика, да функционира като трансгранични търговски пречки пред растежа и заетостта; подкрепя предложението на Комисията да се въведе обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) в ЕС;

16.  Подчертава, че ОКООКД би подобрила растежа и би довела до повече работни места в Европа посредством съкращаване на административните разходи и намаляване на бюрокрацията за предприятията, особено за малките предприятия, които развиват дейност в няколко държави членки на ЕС;

17.  Призовава държавите членки бързо да приемат съществуващите предложения и Комисията да внесе предложения в съответствие с предложенията, направени от Европейския парламент относно данъчното облагане на спестявания, облагането с екологични данъци и данъчното облагане на потреблението, относно избягването на данъчните измами, доброто управление и двойното данъчно облагане;

18.  Отбелязва, че настоящата икономическа и финансова криза доведе до значително увеличаване на публичния дълг в Европа и че следователно, за да се намали този голям публичен дълг, са необходими както ограничения в разходите, така и увеличаване на данъците;

19.  Изтъква, че държавите-членки с най-голям спад в растежа на БВП са тези, на които се наложи най-много да увеличат данъците си, докато като цяло държавите членки, които бяха в състояние да намалят данъците, са тези, които успяха да ограничат свиването на реалния БВП до по-малко от 4%(9);

20.  Призовава държавите членки да съобразяват в по-голяма степен данъчните си системи с растежа чрез подобряване на данъчния модел и прилагане на промени за преминаване към по-малко изкривяващи данъци, като същевременно гарантират целта за социално равенство;

21.  Счита, че координирането на данъчните политики би могло да бъде важен елемент от стратегията за фискална консолидация на равнище ЕС и да подобри ефективността на новите данъчни политики на държавите членки;

Премахването на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС

22.  Отбелязва, че премахването на данъчните пречки може да играе важна роля при повишаването на способността и доверието на гражданите да работят, да се пенсионират, да пазаруват и – заедно с предприятията – да инвестират в ЕС;

23.  Приветства факта, че съобщението относно премахването на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС посочва най-релевантните оплаквания на гражданите на ЕС по отношение на данъчните пречки при трансграничните дейности, и очаква предложенията на Комисията в тази област;

24.  Приветства факта, че Комисията желае да увеличи усилията си, за да гарантира, че всички граждани на ЕС имат достъп до информация и консултация, които са им нужни относно данъчните правила в рамките на ЕС;

25.  Отбелязва, че държавите членки са постигнали съгласие, че гражданите следва да имат по-добър достъп до данъчна информация;

26.  Подчертава значението на това да се гарантира, че гражданите не срещат данъчни пречки да упражняват своите свободи на вътрешния пазар;

27.  Призовава Комисията да споделя информация за най-добрите практики в държавите членки на ЕС и в други страни от ОИСР, що се отнася до информацията във връзка с данъчното облагане за граждани и предприятия, и изисква Европейската комисия да разработва ефективни инструменти за улесняване и насърчаване на обмена на най-добри практики в областта на данъчното облагане, включително създаване на пилотни проекти, с цел насърчаване на европейската конкурентоспособност в дългосрочен план; подчертава също така, че Комисията следва да гарантира, че Евростат събира и проверява статистики относно избягването на данъчно облагане и укриването на данъци в ЕС;

28.  Отчита, че определени държави членки са създали опростени процедури за възстановяване на данъци съгласно своите споразумения относно двойното данъчно облагане, и че някои държави членки са разработили интернет сайтове за данъчно задължени лица, които не са постоянно пребиваващи или са чуждестранни лица, с информация и формуляри на различни езици;

29.  Изисква държавите членки да подкрепят плановете на Комисията да подобри координацията и сътрудничеството с и между данъчните администрации на държавите членки по отношение на подходящи решения за предотвратяване на двойно данъчно облагане и други данъчни пречки при трансграничните дейности;

30.  Отбелязва, че двойното данъчно облагане е бариера пред трансграничните дейности и инвестиции и че съществува необходимост от координирани решения за преодоляване на проблема;

31.  Призовава Комисията да предложи начини за опростяване на изпълнението на данъчните задължения при трансграничните дейности;

32.  Приветства общественото допитване, проведено от Комисията, относно данъчното облагане на трансгранични изплащания на дивиденти на портфейлни и индивидуални инвеститори в ЕС, в което се засяга въпросът относно вземането на мерки по отношение на пречките, свързани с трансграничното данъчно облагане в ЕС при наследяване, и очаква бъдещите предложения на Комисията в тази област;

33.  Призовава Комисията и държавите-членки да намерят начини за отстраняване на данъчните пречки пред трансграничната трудова дейност и транснационалната мобилност във възможно най-кратки срокове, за да може целите на стратегията „ЕС 2020“, а именно по-голям растеж и заетост, да бъдат постигнати възможно най-скоро;

34.  Призовава Комисията да работи по-активно по жалбите и да осигурява по-голяма прозрачност и повече информация за гражданите относно резултатите от жалбите във връзка с данъчните закони на държавите-членки и делата за нарушение в областта на данъчното облагане, както и относно последващите им действия;

35.  Призовава Комисията да продължи работата си в службите за консултиране на граждани „Europe Direct“ и „Your Europe“ и да доразвие уеб портала „Europe Direct“, така че гражданите на ЕС да могат да намерят на него информация от данъчните органи на 27-те държави членки на ЕС; подчертава необходимостта тази информация да бъде предоставяна в удобен за потребителя формат;

36.  Призовава Комисията да засили административното сътрудничество между държавите членки в областта на двойното данъчно облагане, включително чрез съсредоточаване на повече проекти и ресурси на програмата „Фискалис“ за разрешаване на конкретни проблеми на данъкоплатците;

Премахване на дискриминацията и двойното данъчно облагане за гражданите и дружествата в ЕС

37.  Подчертава значението на това да бъдат решени проблеми като двойното данъчно облагане на дружества и физически лица, несъответствията между различните данъчни системи и липсата на достъп до информация относно националните правила за данъчно облагане;

38.  Подчертава, че е в интерес на дружествата и гражданите да се установи ясна, прозрачна и стабилна данъчна среда в рамките на единния пазар, тъй като липсата на прозрачност относно данъчните правила е пречка за трансграничните дейности и инвестиции в ЕС;

39.  Подчертава, че двойното данъчно облагане намалява конкурентоспособността на засегнатите предприятия, както и пречи на единния пазар като цяло;

40.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Двойно данъчно облагане в рамките на единния пазар“, насочено към стратегия и решения от страна на ЕС за проблемите с трансграничното данъчно облагане;

41.  Счита, че Договорът за Европейския съюз задължава държавите членки да решат проблема с двойното данъчно облагане, което те следва да направят съгласно член 4, параграф 3, и член 26 от ДФЕС във връзка с вътрешния пазар;

42.  Констатира, че двустранните договори в областта на данъчното облагане между държави членки не решават всички проблеми на дискриминация и двойно данъчно облагане за граждани и дружества;

43.  Приветства идеята на Комисията за създаване на работна група по проблемите на двойното данъчно облагане, в която участват данъчните органи на държавите членки и, когато е подходящо, сдружения на потребителите; призовава Комисията да укрепи работната група на ЕС по въпросите на корпоративното данъчно облагане „Съвместен форум на ЕС по трансферното ценообразуване“ (JTPF) и да се ангажира с предприемаческата общност и застъпниците на правата на потребителите;

44.  Изисква от Комисията да постави началото на нов форум по въпросите на ДДС, подобен на JTPF, пред който дружествата могат да поставят корпоративни проблеми във връзка с ДДС и спорове между държави членки;

45.  Призовава държавите членки да подобрят процедурите, които позволяват на малките и средните предприятия да искат по-бързо възстановяване на ДДС, който са платили, като по този начин ще се съкрати срокът за възстановяване;

46.  Призовава Комисията да предложи обвързващ механизъм за решаване на спорове, както беше предложено в доклада „Монти“, обхващащ двойното данъчно облагане на физически лица и дружества;

47.  Отбелязва, че административните пречки и правната несигурност затрудняват свободното движение на гражданите на ЕС с техните автомобили в рамките на единния пазар; поради това призовава държавите членки да прекратят двойното данъчно облагане при регистрирането на автомобили;

48.  Призовава държавите членки да модернизират и актуализират правилата относно трансграничната помощ за дружества и да опростят и модернизират правилата за електронно издаване на фактури с оглед в крайна сметка да се създаде единен формат за европейска електронна фактура;

Предотвратяване на двойното необлагане с данъци и на данъчни измами и повишаване на прозрачността на данъчното облагане

49.  Отбелязва, че укриването на данъци и липсата на прозрачност на данъчното облагане поставят под заплаха държавните приходи и струват милиарди евро;

50.  Отбелязва, че е необходимо да се постигне добър баланс между обществения интерес при борбата с измамите, като се избягват непропорционални ограничения върху трансгранични дейности в рамките на ЕС, и по-доброто координиране на прилагането на мерките за борба със злоупотребите по отношение на трети държави; изразява съжаление, че някои държави членки са сключили споразумения с трети държави, които позволяват продължаване на избягването на данъчно облагане и данъчната тайна;

51.  Призовава държавите членки:

   да създадат и прилагат ефективни данъчни системи, които предпазват данъчната им основа от неоправдана ерозия поради неволно допускане на необлагане с данък и злоупотреби;
   да прилагат мерки за борба със злоупотребите, насочени към фиктивните договорености, целящи заобикаляне на националното законодателство или на транспонираните в него общностни правила;
   да продължават да обменят информация относно схеми за агресивно данъчно планиране за корпоративните загуби, тяхното откриване и стратегиите за реакция, както и да оценяват и след това да публикуват информация за ефективността на използваните стратегии;
   да разгледат възможността за въвеждане на програми за спазване на законовите задължения при сътрудничество между органите по приходите и предприятията и за преразглеждане на инициативите за оповестяване, насочени към схемите за агресивно данъчно планиране;
   да приключат реформата на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания, която е блокирана от известно време в Съвета, за да се приложи автоматичен обмен на информация с цел гарантиране на справедливо и подходящо данъчно облагане на доходите от спестявания в ЕС; подчертава, че всички засегнати юрисдикции следва да прилагат административно сътрудничество, което не нарушава процедурните права и правото на неприкосновеност на личния живот на данъкоплатците, като предлагат автоматичен обмен на информация, обхващащ и предприятията и тръстовете, а не само физическите лица;
   да съобщават и да оповестяват данъчните решения, постановени от националните органи, за предприятия с трансгранична дейност;
   да предоставят данъчни стимули за МСП, например освобождаване от данъци и намаляване на данъци, с цел насърчаване на предприемачеството, иновациите и създаването на работни места;
   да насърчават реформи за ограничаване на възможността за укриване на данъци чрез създаване на ефективни механизми за събиране на приходи, които свеждат до минимум връзката между данъчно задълженото лице и данъчните органи и които използват в максимална степен модерните технологии и са насочени към електронно управление при регистрирането и наблюдението на икономическата дейност;

52.  Призовава Комисията:

   да определи областите, в които може да се направят подобрения, както в законодателството на ЕС, така и в административното сътрудничество между държавите-членки, за да се намалят случаите на данъчни измами;
   да предостави повече бюджетни средства и персонал на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ за разработването на политики на ЕС и предложения, засягащи двойното необлагане с данъци, укриването на данъци и данъчните измами;
   да се заеме с въпроса за вредната данъчна конкуренция и двойното необлагане с данъци на големи предприятия, които изкуствено преместват печалби, за да сведат до минимум ефективната данъчна ставка; да съобщава и да оповестява данъчните решения, постановени от националните органи за предприятия с трансгранична дейност;
   да предприема по-стриктни действия спрямо данъчната измама посредством наказателно преследване в рамките на наказателно право;

53.  Призовава държавите членки да дадат първостепенен приоритет на борбата с използването на така наречените данъчни убежища за незаконни цели и призовава Комисията в сътрудничество с Европейския парламент, вземайки предвид, като първа стъпка, определението на ОИСР и списъка на данъчни убежища или юрисдикции, характеризиращи се с поверителност на операциите, да изготви европейско определение и списък; призовава за единно съгласувано определение на европейско равнище, в очакване на споразумение за определение на световно равнище;

54.  Отчита, че Световният форум на ОИСР относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели е водещият международен форум за борба с укриването на данъци, и следователно категорично подкрепя неговата дейност; отбелязва неговите недостатъци като форум с малко общи знаменатели; отчита също така подходящите инициативи на национално, европейско и световно равнище, които имат за цел практическо решение на този траен проблем;

55.  Изисква от Комисията по-бързи действия по отношение на укриването на данъци и данъчните измами;

56.  Призовава държавите членки да сключат споразумения за борба с измамите и обмен на информация по данъчни въпроси с Андора, Монако и Сан Марино, както и ново споразумение с Швейцария, и след това редовно да ги актуализират;

57.  Заключава, че липсата на сътрудничество и координация между данъчните системи на държавите членки може да доведе до неволно допускане на необлагане с данъци, избягване на данъчно облагане, злоупотреби и измами;

58.  Призовава Комисията да анализира фискалните последици от изпълнението на Европейския семестър и да публикува доклад през 2012 г.;

59.  Призовава за предоставяне на подходящи бюджетни средства и персонал на Европейската сметна палата и OLAF с цел разработване на механизми за ефективен контрол и надзор на бюджетните процедури на европейско равнище;

60.  Призовава Комисията да установи и даде приоритет на политически мерки, които имат фискални последици за програмите за стабилност и конвергенция, както и националните програми за реформи на държавите-членки;

o
o   o

61.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните парламенти на държавите-членки.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf“.
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html.
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/.
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm.
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en.
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf.
(7) OВ C 295E, 4.12.2009 г., стр. 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf.
(9) Публикация на Комисията „Тенденции в данъчното облагане на Европейския съюз“, изд. 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност