Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2271(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0014/2012

Indgivne tekster :

A7-0014/2012

Forhandlinger :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Afstemninger :

PV 02/02/2012 - 12.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0030

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 85k
Torsdag den 2. februar 2012 - Bruxelles
Årlig skattebetænkning
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om beskatning (2011/2271(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen »Dobbeltbeskatning i det indre marked« (COM(2011)0712) og forslag til Rådets direktiv (omarbejdning) om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties (COM(2011)0714),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer for EU-borgerne (COM(2010)0769),

–  der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument, som er vedføjet meddelelse om fjernelse af grænseoverskridende skattemæssige hindringer for EU-borgerne (SEC(2010)1576),

–  der henviser til Kommissionens dokument om de svar, der er indgået i anledning af Kommissionens høring om dobbeltbeskatningsaftaler og det indre marked: Konkrete eksempler på dobbeltbeskatningssager(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om afslutning af det første europæiske halvår med økonomisk-politisk samordning: Retningslinjer for de nationale politikker i 2011-2012 (COM(2011)0400),

–  der henviser til fælles skrivelse af 17. august 2011 fra Nicolas Sarkozy, Republikken Frankrigs præsident, og Angela Merkel, Tysklands kansler, til Herman Van Rompuy, formand for Det Europæiske Råd,

–  der henviser til OECD-dokumentet om »Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning«, 2011(2),

–  der henviser til baggrundsnotatet om effektiviteten og legitimiteten af det europæiske halvår? Styrkelse af Europa-Parlamentets rolle(3),

–  der henviser til Kommissionens dokument om udviklingstendenser på skatteområdet (2011-udgaven)(4),

–  der henviser til OECD's dokument om udviklingstendenser i forbrugsbeskatningen i 2010(5),

–  der henviser til Mario Monti-rapporten om en ny strategi for det indre marked 2010,

–  der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument om de økonomiske konsekvenser af Kommissionens henstilling om proceduren i forbindelse med kildeskattelettelser og FISCO-forslagene (SEC(2009)1371),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2009/784/EF om proceduren i forbindelse med kildeskattelettelser,

–  der henviser til Alain Lamassoures rapport af 8. juni 2008 om borgerne og gennemførelsen af EU-lovgivningen(6),

–  der henviser til sin beslutning af 2. september 2008 om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig(7),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. december 2007 om anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning - i EU og i relation til tredjelande (COM(2007)0785),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. maj 2006 om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig (COM(2006)0254),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. december 2006 om exitbeskatning og behovet for samordning af medlemsstaternes skattepolitik (COM(2006)0825),

–  der henviser til rapporten fra Eures Channel Advisers om en række hindringer for EU-borgernes fri bevægelighed i grænseregioner, 2002(8),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. maj 2001 om skattepolitik i EU - prioriteringer for de kommende år (COM(2001)0260),

–  der henviser til forslag til beslutning B7-0531/2011 af Cristina Muscardini m.fl., jf. forretningsordenens artikel 120,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0014/2012),

A.  der henviser til, at EU's indre marked med fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital ikke fungerer i fuld udstrækning, og at der stadig er områder, som det er nødvendigt at forbedre;

B.  der henviser til, at EU-borgere og -virksomheder, der arbejder og opererer på tværs af grænserne, støder på skattehindringer, der i alvorlig grad hæmmer væksten og beskæftigelsen på EU's indre marked, og til, at disse hindringer skal fjernes for at sikre et mere konkurrencedygtigt Europa, der kan skabe vækst og beskæftigelse;

C.  der henviser til, at de administrative omkostninger, som beskatningssystemerne medfører for de mellemstore virksomheder, er unødvendigt tungtvejende og høje i visse medlemsstater;

D.  der henviser til, at den aktuelle økonomiske krise har medført en betydelig stigning i den offentlige gældsætning i Europa, og at den uforholdsmæssigt store offentlige og private gæld i medlemsstaterne har udløst den aktuelle finanskrise, samt at velfærdsstatens automatiske stabilisatorer i denne forbindelse er mere relevante end nogen sinde med henblik på at sikre vækst og social samhørighed;

E.  der henviser til, at effektiv beskatning er af grundlæggende betydning for, at de offentlige myndigheder, især i Europa, skal kunne varetage deres opgaver og forpligtelser samt opfylde borgernes forventninger; der henviser til, at stater med høje underskud i øjeblikket står over for nødvendigheden af at gennemføre foranstaltninger for at forhøje deres skatter, men at disse foranstaltninger ikke bør være skadelige for væksten;

F.  der henviser til, at der er nødvendigt med en sund skattemæssig konsolidering og en mere retfærdig og mere målrettet fordeling af skattebyrden for at sikre skattesystemets troværdighed, og til, at nedbringelse af gælden forudsætter nedskæringer i udgifterne og skatteforhøjelser, mens vækstfremmende ændringer i skattesystemet skal prioriteres; der henviser til, at dette vil skabe grundlaget for vækst på lang sigt;

Generelle betragtninger
Forebyggelse af dobbeltskattefritagelse, skattesvig og skattely og forøgelse af åbenheden

1.  understreger, at skattesystemernes hovedfunktioner er at finansiere de offentlige tjenester såsom uddannelse, sundhedsforsorg, offentlig transport og infrastruktur, beskytte offentlige goder ved for eksempel at stimulere produktionen og forbruget af miljøvenlige produkter og nedbringe sociale forskelle ved at sikre en mere ligelig fordeling af indkomst og velstand;

2.  henviser til, at skatter og afgifter stadig henhører under medlemsstaternes og i nogle tilfælde de lokale myndigheders overhøjhed, og at de forskellige strukturer i medlemsstaternes skattesystemer derfor skal respekteres; henviser til, at det vil være nødvendigt at foretage en ændring af traktaten, hvis beslutningstagningen om skattepolitikken skal overføres fra nationalt til EU-regi; bemærker derfor, at skærpet kontrol med budgetprocedurerne fra Kommissionens side bør modsvares af en øget demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets side;

3.  bemærker, at forbedring af det indre marked og eventuelt en vis skatteharmonisering kan være centrale faktorer for at stimulere vækst og jobskabelse; bemærker, at skattepolitikkerne skal have til formål at fremme den europæiske konkurrenceevne og mindske omkostningerne for de europæiske virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder;

4.  henviser til, at en manglende samordning af skattepolitikken i EU kan medføre betydelige omkostninger og administrative byrder for borgere og erhvervsliv, som arbejder på tværs af grænserne i EU;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres skattesystemer mere vækstvenlige ved at forbedre skatternes udformning og foretage en omlægning i retning af mindre forvridende skatter, idet man bevarer den sociale markedsmålsætning;

6.  understreger, at alle med udbytte kan lære af de medlemsstaters eksempel, hvor beskatning og opkrævning af skatter længe har været velfungerende;

7.  understreger behovet for en forenkling af momssystemerne for at undgå dobbeltbeskatning og bureaukrati for arbejdsgivere;

8.  understreger, at et lavt skatteniveau er væsentligt, ikke kun for familiers og husstandes sociale velfærd, men også for konkurrenceevnen og nye arbejdspladser; understreger nødvendigheden af en kontrolleret og effektiv brug af de offentlige midler og stabile offentlige finanser;

9.  understreger, at forslag fra Kommissionen vedrørende beskatning skal bidrage til den europæiske konkurrenceevne ved at afskaffe konkurrenceforvridning, der opstår på grund af de forskellige skattesystemer, der gælder; understreger endvidere, at Kommissionens forslag ikke må bidrage til øgede skattebyrder;

10.  understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstater med store underskud eller med det alvorligste fald i BNP-væksten omhyggeligt undersøger årsagerne til deres underskud og øger skatteprovenuet gennem effektive og retfærdige skatter, foretager effektive begrænsninger af udgifterne, bekæmper skattesvig og øger de offentlige besparelser; understreger, at skattereformer bør prioritere at lukke smuthuller og udvide skattegrundlaget, uden at medlemsstaternes mulighed for at opkræve provenu påvirkes;

11.  mener, at skatteføderalisme kan være et nyttigt redskab til at opnå selvansvarlighed i skatteforvaltningen på regionalt plan og således opnå en større økonomisk effektivitet;

12.  noterer sig Kommissionens nylige initiativer på området for beskatning, såsom med hensyn til et fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag (CCCTB), skat på finansielle transaktioner, EU's fremtidige momssystem og energiskat;

13.  bifalder indførelsen af det europæiske halvår som en mulig provenugenerator for medlemsstaterne ved hjælp af udveksling af bedste praksis for en mere koordineret og bæredygtig finanspolitik;

14.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde videre om deres respektive skattepolitikker imod dobbeltbeskatning, skattesvig og skatteomgåelse med henblik på at øge åbenheden og fjerne smuthuller og usikkerhedsmomenter for erhvervsliv og borgere med hensyn til skatteopkrævning, især når det drejer sig om deres respektive administrative procedurer i forbindelse med selvangivelser; mener derfor, at Kommissionen sammen med Rådet bør vedtage et stærkt fælles initiativ om jurisdiktioner med bankhemmelighed, hvilket ville være bedre end blot bilaterale aftaler mellem de enkelte medlemsstater og jurisdiktioner med bankhemmelighed;

15.  fastholder, at medlemsstaterne bør bestræbe sig på at nedbringe omkostningerne forbundet med at overholde skattebestemmelserne for SMV'er, hvor det er muligt, ved at strømline procedurerne og reducere de bureaukratiske omkostninger; bemærker, at medlemsstaterne har forskellige selskabsskattegrundlag, hvilket i praksis kan virke som en grænseoverskridende handelshindring for vækst og beskæftigelse; støtter Kommissionens forslag om at indføre et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, CCCTB, i EU;

16.  understreger, at det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag bør forbedre væksten og føre til øget beskæftigelse i Europa, idet systemet reducerer de administrative omkostninger og bureaukratiet for virksomhederne, især for mindre virksomheder, som opererer i flere EU-lande;

17.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at vedtage de eksisterende forslag og Kommissionen til at fremsætte forslag i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forslag om beskatning af opsparinger, grønne afgifter og forbrugsafgifter, forebyggelse af skattesvig, god regeringsførelse og dobbeltbeskatning;

18.  konstaterer, at den aktuelle økonomiske krise har medført en betydelig stigning i den offentlige gældsætning i Europa, og at der er behov for både nedskæringer i udgifterne og skatteforhøjelser for at begrænse denne meget store offentlige gæld;

19.  påpeger, at de medlemsstater, der blev ramt af det værste fald i BNP-vækst, er dem, der har måttet forhøje deres skatter mest, mens de medlemsstater, der var i stand til at nedsætte skatterne, i almindelighed var dem, der klarede at begrænse faldet i det reale BNP til under 4 %(9);

20.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres skattesystemer mere vækstvenlige ved at forbedre skatternes udformning og foretage en omlægning i retning af mindre forvridende skatter, idet man bevarer målsætningen med social retfærdighed;

21.  konkluderer, at en samordning af skattepolitikker kunne være en væsentlig komponent i en finanspolitisk konsolideringsstrategi på EU-plan og forbedre effektiviteten af medlemsstaternes nye skattepolitikker;

Fjernelse af grænseoverskridende skattehindringer for EU-borgerne

22.  henviser til, at fjernelse af skattehindringer vil kunne yde et væsentligt bidrag til at øge borgernes evne og tillid med hensyn til at arbejde, gå på pension, foretage indkøb og sammen med virksomhederne investere i EU;

23.  glæder sig over, at meddelelsen om fjernelse af grænseoverskridende skattehindringer for EU-borgerne omhandler de mest relevante klager fra EU-borgerne over grænseoverskridende skattehindringer, og ser med forventning frem til Kommissionens forslag på dette område;

24.  bifalder, at Kommissionen ønsker at øge sine bestræbelser på at sikre, at alle EU-borgere har adgang til den information og rådgivning, de har brug for om skatteregler inden for EU;

25.  bemærker, at medlemsstaterne er enedes om, at borgerne bør have bedre adgang til skatteoplysninger;

26.  understreger betydningen af at sikre, at borgerne ikke støder på skattemæssige hindringer i forbindelse med udøvelsen af det indre markeds friheder;

27.  opfordrer Kommissionen til at udsende oplysninger om bedste praksis i EU-medlemsstaterne og i andre OECD-lande med hensyn til skatteoplysninger til borgere og erhvervsliv, og opfordrer Kommissionen til at udvikle effektive værktøjer for at lette og fremme udvekslingen af disse oplysninger og af bedste praksis for beskatning, herunder etablering af pilotprojekter, med henblik på at fremme den europæiske konkurrenceevne på lang sigt; understreger desuden, at Kommissionen bør sikre, at Eurostat indsamler og kontrollerer statistikker om skattesvig og -unddragelse i hele EU;

28.  anerkender, at visse medlemsstater har indført forenklede procedurer for indgivelse af krav om tilbagebetaling af skat i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler, og at visse medlemsstater har oprettet internetsider for personer, der ikke er bosiddende i den pågældende medlemsstat, eller udenlandske skatteydere med oplysninger og formularer på flere forskellige sprog;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte Kommissionens planer om at forbedre samordningen og samarbejdet mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger om hensigtsmæssige løsninger for at forhindre dobbeltbeskatning og andre grænseoverskridende skattehindringer;

30.  konstaterer, at dobbeltbeskatning er en hindring for grænseoverskridende aktiviteter og investeringer, og at der er behov for koordinerede løsninger for at overvinde dette problem;

31.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om, hvordan overholdelsen af skattebestemmelserne kan forenkles i grænseoverskridende situationer;

32.  glæder sig over Kommissionens offentlige høring om beskatning af grænseoverskridende udbetalinger af dividender til porteføljeinvestorer og enkeltpersoner i EU og løsning af problemer i forbindelse med grænseoverskridende arveafgifter i EU og glæder sig til Kommissionens kommende forslag på dette område;

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finde frem til, hvordan hindringer for grænseoverskridende arbejde og mobilitet kan fjernes så snart som muligt, så målene for EU 2020-strategien - navnlig øget økonomisk vækst og beskæftigelses - snarest kan nås;

34.  opfordrer Kommissionen til mere aktivt at undersøge klager og sikre større åbenhed over for og information til borgerne om resultaterne af klager over medlemsstaternes skattelove og traktatovertrædelsessager på skatteområdet samt om opfølgningen heraf;

35.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sit arbejde i Europe Direct- og Your Europe-kontaktcentrene og til yderligere at udbygge Europe Direct-webportalen, så borgerne kan finde oplysninger fra alle 27 medlemsstaters skattemyndigheder; understreger nødvendigheden af, at disse oplysninger stilles til rådighed i et brugervenligt format;

36.  opfordrer Kommissionen til at styrke det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne på området for dobbeltbeskatning, bl.a. ved at flere projekter og midler under Fiscalis-programmet koncentreres om løsning af skatteyderes konkrete problemer;

Fjernelse af forskelsbehandling og dobbeltbeskatning for erhvervsliv og borgere i EU

37.  understreger betydningen af at løse problemer med dobbeltbeskatning af erhvervsliv og enkeltpersoner, uoverensstemmelser mellem forskellige skattesystemer og manglende adgang til oplysninger om nationale skattebestemmelser;

38.  understreger, at det er i erhvervslivets og borgernes interesse at skabe et klart, transparent og stabilt skattemiljø på det indre marked, da manglende gennemsigtighed i skattereglerne virker hindrende for grænseoverskridende aktiviteter og investeringer i EU;

39.  understreger, at dobbeltbeskatning mindsker virksomhedernes konkurrenceevne og hæmmer det indre marked generelt;

40.  glæder sig over Kommissionens meddelelse »Dobbeltbeskatning i det indre marked« om en EU-strategi til løsning af problemet med grænseoverskridende dobbeltbeskatning;

41.  mener, at traktaten om Den Europæiske Union forpligter medlemsstaterne til at løse problemet med dobbeltbeskatning, hvilket de bør gøre i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, og artikel 26 i TEUF vedrørende det indre marked;

42.  konstaterer, at bilaterale skatteaftaler mellem medlemsstaterne ikke løser alle problemer med forskelsbehandling og dobbeltbeskatning af borgere og erhvervsliv;

43.  glæder sig over Kommissionens ide om at nedsætte en arbejdsgruppe om problemer med dobbeltbeskatning under inddragelse af medlemsstaternes skatteforvaltninger og, hvor det er relevant, forbrugersammenslutninger; opfordrer Kommissionen til at styrke EU's arbejdsgruppe om erhvervsbeskatning, Det Fælles EU-forum for Interne Afregningspriser, og til at styrke kontakten til erhvervslivet og fortalere for forbrugerrettigheder;

44.  opfordrer Kommissionen til at nedsætte et nyt moms-forum i lighed med Det Fælles EU-forum for Interne Afregningspriser, hvor erhvervslivet kan rejse momsspørgsmål vedrørende koncerner og tvister mellem medlemsstaterne;

45.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre de procedurer, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at få tilbagebetalt erlagt moms hurtigere, hvilket vil afkorte tilbagebetalingsperioden;

46.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til en bindende tvistbilæggelsesordning som foreslået i Monti-rapporten, der skal beskæftige sig med dobbeltbeskatning af erhvervslivet og privatpersoner;

47.  konstaterer, at administrative hindringer og juridisk usikkerhed gør det vanskeligt for EU-borgerne at bevæge sig frit med deres motorkøretøjer i det indre marked; opfordrer derfor medlemsstaterne til at ophæve dobbeltbeskatning i forbindelse med indregistrering af motorkøretøjer;

48.  opfordrer medlemsstaterne til at modernisere og ajourføre bestemmelserne om grænseoverskridende udligning af underskud for virksomheder og til at forenkle og modernisere de elektroniske faktureringsbestemmelser med henblik på i sidste instans at skabe en fælles »europæisk e-faktureringsmodel«;

Forebyggelse af dobbeltskattefritagelse og skattesvig og forøgelse af åbenheden

49.  konstaterer, at skatteunddragelse og mangel på åbenhed i skattespørgsmål truer de offentlige indtægter og koster milliarder af euro;

50.  konstaterer, at der er behov for at opnå den rette balance mellem det offentliges interesse i at bekæmpe misbrug, undgåelse af uforholdsmæssige begrænsninger af de grænseoverskridende aktiviteter i EU og en bedre samordning af bekæmpelsen af misbrug i forhold til tredjelande; beklager, at nogle medlemsstater har indgået aftaler med tredjelande, der tillader fortsættelse af skatteunddragelse og bankhemmelighed;

51.  opfordrer medlemsstaterne til

   at udforme og gennemføre effektive skattesystemer, som forhindrer, at beskatningsgrundlaget undergraves som følge af utilsigtet skatteunddragelse og skattesvig
   at gennemføre tiltag til bekæmpelse af misbrug ved at gribe ind over for kunstige konstruktioner, som er udformet til at omgå national lovgivning eller EU-lovgivning, der er omsat i national lovgivning
   fortsat at udveksle oplysninger om aggressive skattetænkningsordninger, som bygger på tab i selskaber, om efterforskningen af dem og bekæmpelsesmetoder samt at evaluere og derefter offentliggøre oplysninger om effektiviteten af de anvendte strategier
   at overveje indførelsen af frivillige compliance-programmer og indførelse eller revision af indberetningsinitiativer, som er særlig rettet mod aggressive skattetænkningsordninger
   endelig at afslutte reformen af rentebeskatningsdirektivet for at håndhæve den automatiske udveksling af oplysninger, som har været blokeret i nogen tid i Rådet, for at sikre en retfærdig og hensigtsmæssig beskatning af opsparing i EU; understreger, at alle berørte jurisdiktioner bør gennemføre et administrativt samarbejde, der ikke krænker skatteydernes proceduremæssige rettigheder og ret til privatlivets fred, ved at tilbyde automatisk udveksling af oplysninger, hvilket skal udvides til at omfatte selskaber og truster og ikke kun gælde for enkeltpersoner
   at meddele og offentliggøre afgørelser i skattespørgsmål fra nationale myndigheder for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne
   at give skatteincitamenter for SMV'er, såsom skattefritagelse og -nedsættelse, for at fremme iværksætterkultur, innovation og jobskabelse
   at fremme reformer for at begrænse spillerummet for skatteunddragelse ved at skabe effektive mekanismer til opkrævning af provenuet, som minimerer forbindelserne mellem skatteyderen og skattemyndighederne og maksimerer brugen af moderne teknologi og lægger hovedvægten på e-styring i forbindelse med registrering og overvågning af økonomisk aktivitet;

52.  opfordrer Kommissionen til

   at udpege de områder, hvor der kan foretages forbedringer af både EU-lovgivningen og samarbejdet mellem medlemsstaterne med henblik på et nedbringe skattesvig
   at afsætte flere bevillinger og mere personale til GD TAXUD for at udvikle EU-politikker og -forslag om dobbeltskattefritagelse, skatteunddragelse og skattesvig
   at bekæmpe skadelig konkurrence på skatteområdet og dobbelt skattefritagelse af store selskaber, der på kunstig vis omdirigerer overskud for at minimere den effektive skattetakst; at meddele og offentliggøre afgørelser i skattespørgsmål fra nationale myndigheder for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne
   at bekæmpe skattesvig mere ihærdigt ved retsforfølgning i henhold til straffeloven;

53.  opfordrer medlemsstaterne til at give bekæmpelsen af brugen af skattely til illegale formål topprioritet, og opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Europa-Parlamentet - som et første skridt under hensyntagen til OECD's definition af og liste over skattely eller jurisdiktioner med skattely - at fastlægge en EU-definition og en EU-liste; opfordrer til, at der udarbejdes én fælles europæisk definition, indtil der opnås enighed om en definition på globalt plan;

54.  erkender, at OECD's Verdensomspændende Forum om Åbenhed og Udveksling af Oplysninger er det ledende internationale forum for bekæmpelse af skatteunddragelse, og støtter derfor kraftigt dets indsats; konstaterer, at det har mangler som et forum af lave fællesnævnere; anerkender også fornuftige initiativer på nationalt plan, EU-plan og globalt plan med sigte på at finde en gennemførlig løsning på dette vedvarende problem;

55.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde sin indsats for bekæmpelse af skatteunddragelse og -svig;

56.  opfordrer medlemsstaterne til at indgå aftaler om bedrageribekæmpelse og udveksling af skatteoplysninger med Andorra, Monaco og San Marino og til at indgå en ny aftale med Schweiz samt til derefter regelmæssigt at føre dem ajour;

57.  konkluderer, at mangel på samarbejde og samordning mellem medlemsstaternes skattesystemer kan resultere i utilsigtet skattefritagelse og føre til skatteunddragelse, misbrug og svig;

58.  opfordrer Kommissionen til at analysere de skattemæssige konsekvenser af gennemførelsen af det europæiske halvår og offentliggøre en rapport i 2012;

59.  opfordrer til, at der stilles passende budgetmidler og personale til rådighed til Revisionsretten og OLAF til udvikling af effektive kontrolmekanismer og opsyn med budgetprocedurer på EU-plan;

60.  opfordrer Kommissionen til at identificere og prioritere politiske foranstaltninger, der har skattepolitiske virkninger, i medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer;

o
o   o

61.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf»
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html (foreligger kun på engelsk).
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/ (foreligger kun på engelsk).
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm (foreligger kun på engelsk).
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en (foreligger kun på engelsk).
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
(7) EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf (foreligger kun på engelsk).
(9) Kommissionens dokument om udviklingstendenser på skatteområdet i EU (2011-udgaven).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik