Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2271(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0014/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0014/2012

Συζήτηση :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 409kWORD 97k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 - Βρυξέλλες
Ετήσια έκθεση για τη φορολογία
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία (2011/2271(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η διπλή φορολόγηση στην ενιαία αγορά» (COM(2011)0712) και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών διαφορετικών κρατών μελών (αναδιατύπωση) (COM(2011)0714),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ (COM(2010)0769),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ (SEC(2010)1576),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τις απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση της Επιτροπής για τις συμβάσεις κατά της διπλής φορολόγησης και την εσωτερική αγορά: συγκεκριμένο παράδειγμα περιπτώσεων διπλής φορολόγησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ολοκλήρωση του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής: Κατευθύνσεις για τις εθνικές πολιτικές την περίοδο 2011-2012 (COM(2011)0400),

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή της 17ης Αυγούστου 2011 του Nicolas Sarkozy, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, και της Angela Merkel, Καγκελαρίου της Γερμανίας, προς τον Herman Van Rompuy, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την έκδοση του ΟΟΣΑ «Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning» (Αξιοποίηση εταιρικών απωλειών μέσω τολμηρού φορολογικού σχεδιασμού) (2011)(2),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο «Πόσο αποτελεσματικό και νόμιμο είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο; Να αυξηθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»(3),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση της Επιτροπής «Φορολογικές τάσεις στην ΕΕ» (Έκδοση 2011)(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ σχετικά με τις τάσεις του φόρου κατανάλωσης (2010)(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Mario Monti για μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά 2010,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της σύστασης της Επιτροπής όσον αφορά τις διαδικασίες ελάφρυνσης της παρακράτησης φόρου και των προτάσεων FISCO (SEC(2009)1371),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2009/784/EK της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ελάφρυνσης της παρακράτησης φόρου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Alain Lamassoure της 8ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τον Πολίτη και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας – εντός της ΕΕ και όσον αφορά τρίτες χώρες (COM(2007)0785),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2006 σχετικά με την ανάγκη χάραξης συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (COM(2006)0254),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τον φόρο κατά την έξοδο από μια χώρα και την αναγκαιότητα συντονισμού των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών (COM(2006)0825),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των συμβούλων του δικτύου Eures σχετικά με τα εμπόδια στην κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ στις διασυνοριακές περιοχές(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη «Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Προτεραιότητες για τα προσεχή έτη» (COM(2001)0260),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα B7-0531/2011 της Cristina Muscardini και άλλων, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0014/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι η εσωτερική αγορά της ΕΕ στην οποία επικρατεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των κεφαλαίων δεν λειτουργεί πλήρως και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς που απαιτούν βελτίωση·

Β.  εκτιμώντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ που εργάζονται και αναπτύσσουν δραστηριότητα διασυνοριακά αντιμετωπίζουν φορολογικά εμπόδια που προκαλούν σημαντικούς φραγμούς στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, και ότι οι φραγμοί αυτοί πρέπει να αρθούν προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση·

Γ.  εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το διοικητικό κόστος που προκαλούν τα φορολογικά συστήματα στις μεσαίες επιχειρήσεις είναι αδικαιολόγητα επαχθές και υψηλό·

Δ.  εκτιμώντας ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη· εκτιμώντας ότι έναυσμα της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν το υπερβολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, οι αυτόματοι σταθεροποιητές του κράτους πρόνοιας είναι περισσότερο παρά ποτέ σημαντικοί για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής·

Ε.  εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική φορολόγηση έχει θεμελιώδη σημασία για τις δημόσιες αρχές, ιδίως την Ευρώπη, όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους καθώς και των προσδοκιών των πολιτών· εκτιμώντας ότι τα κράτη με υψηλά ελλείμματα είναι σήμερα υποχρεωμένα να επιβάλλουν μέτρα για την αύξηση των φορολογικών τους εσόδων, αλλά ότι τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανάπτυξη·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη μία συνετή δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς και μια πιο δίκαιη και στοχευμένη κατανομή των φορολογικών βαρών, με στόχο την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του δημοσιονομικού συστήματος, και ότι η μείωση του χρέους απαιτεί τόσο συγκράτηση των δαπανών όσο και αύξηση της φορολογίας, με ταυτόχρονη απόδοση προτεραιότητας σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις προσανατολισμένες στην ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι αυτό θα θέσει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

Γενικές εκτιμήσεις
Αποτροπή της διπλής μη φορολόγησης, της φορολογικής απάτης και των φορολογικών παραδείσων και ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας

1.  επισημαίνει ότι οι βασικές λειτουργίες των φορολογικών συστημάτων έγκεινται στη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και οι δημόσιες μεταφορές και υποδομές, στην προστασία των δημόσιων αγαθών, με την ενθάρρυνση, για παράδειγμα, της παραγωγής και κατανάλωσης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, με την εξασφάλιση δικαιότερης κατανομής των εισοδημάτων και του πλούτου·

2.  επισημαίνει ότι η φορολογία εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα εθνικής και, ενίοτε, τοπικής κυριαρχίας και ότι οι διαφορετικές δομές των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών πρέπει συνεπώς να γίνονται σεβαστές· σημειώνει ότι θα απαιτηθούν τροποποιήσεις της Συνθήκης προκειμένου η αρμοδιότητα των κρατών μελών για λήψη αποφάσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής να μεταφερθεί από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο· ως εκ τούτου, τονίζει ότι ο αυξημένος έλεγχος των δημοσιονομικών διαδικασιών εκ μέρους της Επιτροπής θα πρέπει να συνδυάζεται με μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3.  επισημαίνει ότι η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και μια ενδεχόμενη φορολογική εναρμόνιση θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και τη δημιουργίας θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι οι φορολογικές πολιτικές πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στη μείωση των δαπανών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

4.  επισημαίνει την έλλειψη συντονισμού των φορολογικών πολιτικών στην ΕΕ, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δαπάνες και σημαντικά διοικητικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην ΕΕ·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα στα φορολογικά τους συστήματα με τη βελτίωση του φορολογικού σχεδιασμού και τη μετάβαση σε φόρους που προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως τους στόχους της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

6.  τονίζει ότι, από τα παραδείγματα εκείνων των κρατών μελών στα οποία η φορολόγηση και η είσπραξη των φόρων έχουν αποδεδειγμένα εφαρμοστεί επιτυχώς, μπορούν να συναχθούν χρήσιμα διδάγματα για όλους·

7.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν τα καθεστώτα ΦΠΑ, προκειμένου να εξαλειφθούν η διπλή φορολόγηση και τα διοικητικά βάρη για τους εργοδότες·

8.  υπογραμμίζει ότι ένα χαμηλό επίπεδο φόρων είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για την κοινωνική ευημερία των οικογενειών και νοικοκυριών αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· τονίζει την ανάγκη για ελεγχόμενες και αποδοτικές δημόσιες δαπάνες και για σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών·

9.  τονίζει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία πρέπει να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με την εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που οφείλονται στην ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών συστημάτων· υπογραμμίζει επίσης ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση των φορολογικών βαρών·

10.  παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη με υψηλά ελλείμματα, ή τα οποία υπέστησαν τη σοβαρότερη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ, θα πρέπει να αναλύσουν με προσοχή τα αίτια των ελλειμμάτων τους και να αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα με την επιβολή αποτελεσματικών και δίκαιων φόρων, να επιδιώξουν αποτελεσματικές μειώσεις των δαπανών, να καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη και να αυξήσουν τη δημόσια αποταμίευση· τονίζει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποσκοπούν κατά προτεραιότητα στην πλήρωση των νομοθετικών κενών και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, χωρίς να επηρεάζουν την ικανότητα των κρατών μελών να συγκεντρώνουν έσοδα·

11.  πιστεύει ότι η δημοσιονομική ομοσπονδοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την ανάπτυξη υπεύθυνης φορολογικής διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο και για την αύξηση κατ' αυτόν τον τρόπο της οικονομικής αποδοτικότητας·

12.  σημειώνει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πεδίο της φορολογίας, όπως η κοινή ενοποιημένη βάση φόρου εταιρειών, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ και οι χειρισμοί στον ενεργειακό τομέα·

13.  χαιρετίζει την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο θα επιτρέψει ενδεχομένως αύξηση των εσόδων των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με στόχο ένα περισσότερο συντονισμένο και διατηρήσιμο φορολογικό σύστημα·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στον τομέα των φορολογικών τους πολιτικών για την καταπολέμηση της διπλής φορολογίας, της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, προκειμένου να αυξήσουν τη διαφάνεια και να περιορίσουν τα νομοθετικά κενά και τις αβεβαιότητες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες όσον αφορά την είσπραξη φόρων, ιδίως σε σχέση με τις αντίστοιχες διοικητικές τους διαδικασίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων· πιστεύει συνεπώς ότι η Επιτροπή πρέπει, μαζί με το Συμβούλιο, να υιοθετήσει μια ισχυρή κοινή πρωτοβουλία για τις περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο, κάτι που θα ήταν προτιμότερο από τις διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα επιμέρους κράτη μέλη και τις περιοχές αυτές·

15.  υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να μειωθεί, κατά το δυνατόν, το κόστος που συνεπάγεται η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των ΜΜΕ με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών δαπανών· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές βάσεις υπολογισμού του φόρου εταιρειών, γεγονός το οποίο μπορεί στην πράξη να λειτουργήσει ως διασυνοριακός εμπορικός φραγμός στην ανάπτυξη και την απασχόληση· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φόρου εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) στην ΕΕ·

16.  τονίζει ότι η θέσπιση μιας ΚΕΒΦΕ θα έδινε ώθηση στην ανάπτυξη και θα δημιουργούσε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μειώνοντας το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν δίχως χρονοτριβή τις υπάρχουσες προτάσεις και την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, εναρμονισμένες με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη φορολογία της αποταμίευσης, την πράσινη φορολογία, της φορολογία της κατανάλωσης, την αποσόβηση της φοροδιαφυγής, την καλή διακυβέρνηση και τη διπλή φορολογία·

18.  διαπιστώνει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη και ότι η μείωση του τεράστιου δημόσιου χρέους απαιτεί τόσο συγκράτηση των δαπανών όσο και αύξηση των φόρων·

19.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που υπέστησαν τη σοβαρότερη μείωση του ΑΕγχΠ ήταν εκείνα που αναγκάστηκαν να αυξήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα φορολογικά τους έσοδα, ενώ κατά κανόνα τα κράτη μέλη που κατόρθωσαν να μειώσουν τους φόρους ήταν εκείνα που πέτυχαν να περιορίσουν τη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕγχΠ σε λιγότερο από 4%(9)·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδώσουν στα φορολογικά τους συστήματα ισχυρότερη αναπτυξιακή διάσταση, βελτιώνοντας τον φορολογικό σχεδιασμό και στρεφόμενα σε μορφές φόρων που προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως τον στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης·

21.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση σε επίπεδο ΕΕ και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των νέων φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών·

Άρση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ

22.  επισημαίνει ότι η εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των δυνατοτήτων και της εμπιστοσύνης των πολιτών όσον αφορά την εργασία, τη συνταξιοδότηση, τις αγορές και –μαζί με τις επιχειρήσεις– τις επενδύσεις στην ΕΕ·

23.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση για την άρση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τους πολίτες της ΕΕ επισημαίνει τις σημαντικότερες καταγγελίες των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα διασυνοριακά φορολογικά εμπόδια, και αναμένει με ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτό·

24.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή επιθυμεί να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν εντός της ΕΕ πρόσβαση στις πληροφορίες και συμβουλές τις οποίες χρειάζονται σχετικά με τα φορολογικά καθεστώτα·

25.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες επί φορολογικών θεμάτων·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίζουν φορολογικά εμπόδια κατά την άσκηση των ελευθεριών στην εσωτερική αγορά·

27.  καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τη φορολογία, και καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικά μέσα που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη φορολογία και να εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα με στόχο την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα· τονίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Eurostat θα συλλέγει και θα επαληθεύει τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή σε όλη την ΕΕ·

28.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν απλοποιήσει τις διαδικασίες όσον αφορά τις αιτήσεις επιστροφής φόρου στο πλαίσιο των συμφωνιών τους για τη διπλή φορολόγηση, και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει ιστοτόπους στο διαδίκτυο για τους μη μόνιμους κατοίκους ή τους αλλοδαπούς φορολογούμενους με πληροφορίες και έντυπα σε διάφορες γλώσσες·

29.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα σχέδια της Επιτροπής να βελτιώσει τον συντονισμό και τη συνεργασία με τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών αλλά και μεταξύ τους, προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις για την αποτροπή της διπλής φορολόγησης και άλλων διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων·

30.  διαπιστώνει ότι η διπλή φορολόγηση αποτελεί εμπόδιο στις διασυνοριακές δραστηριότητες και επενδύσεις και ότι απαιτούνται συντονισμένες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού·

31.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την απλοποίηση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε διασυνοριακές καταστάσεις·

32.  χαιρετίζει τη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε η Επιτροπή σχετικά με τη φορολόγηση των διασυνοριακών πληρωμών μερισμάτων σε επενδυτές χαρτοφυλακίου και ιδιώτες επενδυτές στην ΕΕ, με στόχο την άρση των διασυνοριακών εμποδίων στον φόρο κληρονομίας στην ΕΕ, και προσβλέπει στις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτό·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξεύρουν τρόπους άρσης των φορολογικών εμποδίων στη διασυνοριακή εργασία και τη διεθνική κινητικότητα το ταχύτερο δυνατόν, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή όσο το δυνατόν συντομότερα η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, που συνίστανται στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης·

34.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις καταγγελίες και να διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και παροχή πληροφοριών για τους πολίτες όσον αφορά τα αποτελέσματα των καταγγελιών σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία των κρατών μελών και τις υποθέσεις παραβιάσεων στον τομέα της φορολογίας καθώς και τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές·

35.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών στους πολίτες «Europe Direct» και «Your Europe» και να αναπτύξει περαιτέρω τη διαδικτυακή πύλη «Europe Direct», προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες από τις 27 φορολογικές αρχές της ΕΕ· τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται σε μορφή φιλική προς τον χρήστη·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διπλής φορολόγησης, μεριμνώντας ώστε ένας μεγάλος αριθμός σχεδίων και πόρων του προγράμματος Fiscalis να χρησιμοποιείται για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι·

Κατάργηση των δυσμενών διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ

37.  τονίζει τη σημασία της επίλυσης προβλημάτων όπως η διπλή φορολόγηση των επιχειρήσεων και των πολιτών, οι ασυμβατότητες μεταξύ των διάφορων φορολογικών συστημάτων και η έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις·

38.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ενός σαφούς, διαφανούς και σταθερού φορολογικού πλαισίου εντός της ενιαίας αγοράς είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων και των πολιτών, δεδομένου ότι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς αποτελεί εμπόδιο στις διασυνοριακές δραστηριότητες και επενδύσεις στην ΕΕ·

39.  τονίζει ότι η διπλή φορολόγηση μειώνει την ανταγωνιστικότητα των θιγόμενων επιχειρήσεων και παρεμποδίζει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό της·

40.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η διπλή φορολόγηση στην ενιαία αγορά», σχετικά με την εκπόνηση μιας στρατηγικής και λύσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναρτώνται με τη διασυνοριακή διπλή φορολόγηση·

41.  πιστεύει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διευθετήσουν το ζήτημα της διπλής φορολόγησης, και τούτο βάσει των άρθρων 4 παράγραφος 3 και 26 της ΣΛΕΕ για την εσωτερική αγορά·

42.  συμπεραίνει ότι οι διμερείς συμφωνίες στον τομέα της φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα δυσμενούς μεταχείρισης και διπλής φορολόγησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

43.  επιδοκιμάζει την ιδέα της Επιτροπής να συγκροτήσει μία ομάδα εργασίας σχετικά με τα προβλήματα της διπλής φορολόγησης, με συμμετοχή των φορολογικών αρχών των κρατών μελών και, ενδεχομένως, των ενώσεων καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ομάδα εργασίας της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και το κοινό φόρουμ για τις τιμές μεταβίβασης, και να συνεργαστεί με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους προασπιστές των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκαινιάσει ένα νέο φόρουμ για τον ΦΠΑ, παρόμοιο προς το κοινό φόρουμ για τις τιμές μεταβίβασης, με το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να θέτουν ζητήματα σχετικά με το ΦΠΑ των επιχειρήσεων καθώς και τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες για την ταχύτερη υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να συντομεύεται η προθεσμία για την επιστροφή·

46.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με τις προτάσεις της έκθεσης Monti, ο οποίος να καλύπτει τη διπλή φορολόγηση που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι επιχειρήσεις·

47.  διαπιστώνει ότι τα διοικητικά εμπόδια και η αβεβαιότητα δικαίου δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ με τα αυτοκίνητά τους στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να καταργήσουν τη διπλή φορολόγηση στις ταξινομήσεις των οχημάτων·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να επικαιροποιήσουν τις διατάξεις σχετικά με τη διασυνοριακή ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις και να απλοποιήσουν και εκσυγχρονίσουν τις διατάξεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου «ευρωπαϊκού προτύπου για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια'·

Αποτροπή της διπλής μη φορολόγησης και της φορολογικής απάτης και ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας

49.  διαπιστώνει ότι η φοροδιαφυγή και η έλλειψη φορολογικής διαφάνειας συνιστούν απειλή για τα δημόσια έσοδα και κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ·

50.  επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος που συνίσταται στην καταπολέμηση των καταχρήσεων, με την αποφυγή δυσανάλογων περιορισμών στις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ, και ενός αποτελεσματικότερου συντονισμού της εφαρμογής μέτρων κατά των καταχρήσεων σε σχέση με τρίτες χώρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει συμφωνίες με τρίτες χώρες που επιτρέπουν τη συνέχιση της φοροαποφυγής και του φορολογικού απορρήτου·

51.  ζητεί από τα κράτη μέλη:

   να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα που αποτρέπουν μια υπέρμετρη διάβρωση της φορολογικής βάσης λόγω αθέλητου αφορολόγητου και καταχρήσεων·
   να εφαρμόσουν μέτρα κατά των καταχρήσεων για να αντιμετωπίσουν επίπλαστες διευθετήσεις που επιδιώκουν να καταστρατηγήσουν την εθνική νομοθεσία ή τους κοινοτικούς κανόνες, όπως αυτοί έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία·
   να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τολμηρά προγράμματα φορολογικού σχεδιασμού για τις εταιρικές απώλειες, τον εντοπισμό τους και τις στρατηγικές απάντησης, και να αξιολογούν και στη συνέχεια να δημοσιεύουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων στρατηγικών·
   να εξετάσουν τη θέσπιση προγραμμάτων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεών τους καθώς και τη δρομολόγηση ή επανεξέταση πρωτοβουλιών κοινοποίησης που στοχεύουν σε τολμηρά προγράμματα φορολογικού σχεδιασμού·
   να ολοκληρώσουν επιτέλους, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, η οποία έχει λιμνάσει για αρκετό διάστημα στο Συμβούλιο, ώστε να διασφαλισθεί η δίκαιη και δέουσα φορολόγηση των αποταμιεύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι όλες οι ενδιαφερόμενες περιοχές δικαιοδοσίας πρέπει να θεσπίσουν διοικητική συνεργασία που δεν θίγει τα διαδικαστικά δικαιώματα των φορολογουμένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, παρέχοντας αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που να καλύπτει τις επιχειρήσεις και τις εταιρίες καταπιστευματικής διαχείρισης και όχι απλώς τους ιδιώτες·
   να γνωστοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν τις φορολογικές αποφάσεις των εθνικών αρχών όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα·
   να παράσχουν φορολογικά κίνητρα στις ΜΜΕ, όπως απαλλαγές και μειώσεις φόρων, προκειμένου να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·
   να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της δυνατότητας φοροδιαφυγής, με τη συγκρότηση αποτελεσματικών μηχανισμών είσπραξης εσόδων που ελαχιστοποιούν τις επαφές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών ενώ μεγιστοποιούν τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και εστιάζουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της καταγραφής και παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας·

52.  καλεί την Επιτροπή:

   να ορίσει τους τομείς στους οποίους μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ όσο και στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη μείωση της φορολογικής απάτης·
   να διαθέσει στη ΓΔ TAXUD περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους και περισσότερο προσωπικό για την ανάπτυξη πολιτικών και προτάσεων της ΕΕ σχετικά με τη διπλή μη φορολόγηση, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη·
   να αντιμετωπίσει τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό και τη διπλή μη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων που μεταφέρουν τεχνητά τα κέρδη τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον εφαρμοζόμενο φορολογικό συντελεστή· να γνωστοποιήσει και να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές αποφάσεις των εθνικών αρχών όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα·
   να αντιμετωπίσει αυστηρότερα τη φορολογική απάτη με την άσκηση ποινικών διώξεων·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν μέγιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της χρησιμοποίησης φορολογικών παραδείσων για παράνομους σκοπούς και καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη, σαν πρώτο βήμα, τον ορισμό και τον κατάλογό του ΟΟΣΑ για τους φορολογικούς παραδείσους ή τις περιοχές διαδικασίας όπου επικρατεί το απόρρητο, να καταρτίσει ορισμό και κατάλογο της ΕΕ· ζητεί να υπάρξει συμφωνία σχετικά με έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ορισμό, όσο εκκρεμεί η συμφωνία για έναν παγκόσμια κοινό ορισμό·

54.  αναγνωρίζει ότι το διεθνές φόρουμ του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς αποτελεί κορυφαίο διεθνές βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει σθεναρά τις εργασίες του· σημειώνει τις αδυναμίες του ως ενός φόρουμ με χαμηλούς κοινούς παρονομαστές· αναγνωρίζει επίσης τις σοβαρές πρωτοβουλίες σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική επίλυση του επίμονου αυτού προβλήματος·

55.  καλεί την Επιτροπή να λάβει με ταχύτερο ρυθμό μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να συνάψουν συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης και τη φορολόγηση με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο, καθώς και μία νέα συμφωνία με την Ελβετία, και στη συνέχεια να τις επικαιροποιούν τακτικά·

57.  διαπιστώνει ότι η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών μπορεί να οδηγήσει σε μη ηθελημένη απουσία φορολόγησης καθώς και σε φοροαποφυγή, φορολογικές καταχρήσεις και φορολογική απάτη·

58.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις φορολογικές συνέπειες της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να δημοσιεύσει σχετική έκθεση εντός του 2012·

59.  ζητεί τη διάθεση επαρκών κονδυλίων και επαρκούς προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας των δημοσιονομικών διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ·

60.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει και να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα με δημοσιονομικές επιπτώσεις τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα σταθεροποίησης και σύγκλισης των κρατών μελών καθώς και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

o
o   o

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html.
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
(7) ΕΕ C 295 Ε της 4.12.2009, σ. 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf
(9) Δημοσίευση της Επιτροπής με τίτλο «Τάσεις της φορολογίας στην ΕΕ» (έκδοση 2011).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου