Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2271(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0014/2012

Esitatud tekstid :

A7-0014/2012

Arutelud :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Hääletused :

PV 02/02/2012 - 12.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 59k
Neljapäev, 2. veebruar 2012 - Brüssel
Iga-aastane maksuraport
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon iga-aastase maksuraporti kohta (2011/2271(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Topeltmaksustamine ühtsel turul” (COM(2011)0712) ja ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv intressimaksete ja litsentsitasude kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0714),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks” (COM(2010)0769),

–  võttes arvesse komisjoni teatisele „Piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks” lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2010)1576),

–  võttes arvesse komisjoni dokumenti vastuste kohta, mis saadi komisjoni konsultatsiooni käigus topeltmaksustamist käsitlevate lepingute ja siseturu teemal: konkreetsed näited topeltmaksustamise kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Majanduspoliitika koordineerimiseks kavandatud esimese Euroopa poolaasta lõpetamine: juhised liikmesriikide poliitika kujundamiseks ajavahemikul 2011–2012” (COM(2011)0400),

–  võttes arvesse Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy, Saksamaa kantsleri Angela Merkeli ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy 17. augusti 2011. aasta ühist kirja,

–  võttes arvesse OECD 2011. aasta trükist „Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning”(2),

–  võttes arvesse teabedokumenti „How effective and legitimate is the European Semester? Increasing the role of the European Parliament”(3),

–  võttes arvesse komisjoni trükist „Taxation Trends in the EU” (2011. aasta väljaanne)(4),

–  võttes arvesse OECD väljaannet „Tarbimismaksu suundumused aastal 2010”(5),

–  võttes arvesse Mario Monti 2010. aasta raportit „Ühtse turu uus strateegia”,

–  võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Kinnipeetava maksu vähendamise korda käsitleva soovituse ja FISCO ettepanekute majanduslik mõju” (SEK(2009)1371),

–  võttes arvesse komisjoni soovitust 2009/784/EÜ kinnipeetava maksu vähendamise korra kohta,

–  võttes arvesse Alain Lamassoure'i 8. juuni 2008. aasta aruannet „Report on the Citizen and application of Community law”(6),

–  võttes arvesse oma 2. septembri 2008. aasta resolutsiooni maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia kohta(7),

–  võttes arvesse komisjoni 10. detsembri 2007. aasta teatist „Kuritarvituste vastaste meetmete kohaldamine otsese maksustamise valdkonnas Euroopa Liidus ja kolmandate riikide suhtes” (COM(2007)0785),

–  võttes arvesse komisjoni 31. mai 2006. aasta teatist kooskõlastatud maksupettuste vastase võitluse tõhustamise strateegia väljatöötamise vajaduse kohta (COM(2006)0254),

–  võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2006. aasta teatist „Maksustamine riigist lahkumisel ja vajadus kooskõlastada liikmesriikide maksupoliitikaid” (COM(2006)0825),

–  võttes arvesse Eures Channeli nõustajate 2002. aasta aruannet „Report on several obstacles to mobility of EU citizens in cross-border regions”(8),

–  võttes arvesse komisjoni 23. mai 2001. aasta teatist „Euroopa Liidu maksupoliitika – tulevaste aastate prioriteedid” (COM(2001)0260),

–  võttes arvesse resolutsiooni ettepanekut B7-0531/2011, mille Cristina Muscardini ja teised parlamendiliikmed esitasid vastavalt kodukorra artiklile 120,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0014/2012),

A.  arvestades, et ELi siseturg koos isikute, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumisega ei toimi täielikult ja seal on veel parandamist vajavaid valdkondi;

B.  arvestades, et piiriüleselt töötavad ja tegutsevad ELi kodanikud ja ettevõtted kogevad maksualaseid takistusi, mis pärsivad märkimisväärselt majanduskasvu ja tööhõivet ELi siseturul, ning arvestades, et need takistused tuleb kõrvaldada, et tagada konkurentsivõimelisem Euroopa, mis loob majanduskasvu ja tööhõivet;

C.  arvestades, et mõnes liikmesriigis on maksustamissüsteemist tulenevad halduskulud keskmise suurusega ettevõtete jaoks liiga suured ja rängad;

D.  arvestades, et praegune majandus- ja finantskriis on oluliselt suurendanud valitsemissektori võlga Euroopas; arvestades, et praeguse finantskriisi on tekitanud liikmesriikide avaliku ja erasektori ülemäärased võlad; arvestades, et sellega seoses on heaoluriigi automaatsed stabiliseerijad majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tagajana vajalikumad kui kunagi varem;

E.  arvestades, et tulemuslik maksustamine on eriti Euroopas äärmiselt tähtis selleks, et ametiasutused saaksid hästi täita oma ülesandeid ja kohustusi ning kodanike ootusi; arvestades, et suure eelarvepuudujäägiga riigid peavad praegu rakendama meetmeid maksude tõstmiseks, kuid need meetmed ei tohiks takistada majanduskasvu;

F.  arvestades, et eelarvepoliitika usaldusväärsuse tagamiseks on vaja eelarve ranget konsolideerimist koos maksukoormuse õiglasema ja sihipärasema jaotamisega ning et võla vähendamine nõuab nii kulutuste piiramist kui ka maksude tõstmist, kusjuures esmatähtsaks tuleb pidada majanduskasvule suunatud maksumuudatusi; arvestades, et see loob aluse pikaajalisele majanduskasvule;

Üldised kaalutlused
Kahekordse maksustamata jätmise, maksupettuste ja maksuparadiiside vältimine ning maksualase läbipaistvuse suurendamine

1.  märgib, et maksusüsteemide peaülesanne on avalike teenuste, näiteks hariduse, tervishoiu, ühistranspordi ja infrastruktuuride rahastamine, avalike hüvede kaitse näiteks keskkonnasõbralike toodete tootmise ja tarbimise stimuleerimisega ning sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, tagades selleks tulu ja rikkuse võrdsema jagunemise;

2.  märgib, et maksustamine on endiselt riikide ja mõnel juhul kohaliku tasandi pädevuses ning seetõttu tuleks liikmesriikide maksusüsteemide erinevaid struktuure austada; märgib, et maksupoliitika otsuste üleviimine riikide tasandilt ELi tasandile nõuaks aluslepingute muutmist; seepärast märgib, et eelarvemenetluste põhjalikuma kontrollimisega komisjoni poolt peaks kaasnema põhjalikum Euroopa Parlamendi demokraatlik kontroll;

3.  märgib, et ühtse turu täiustamine ja võimaluse korral mõningane maksude ühtlustamine võib olla majanduskasvu ja töökohtade loomist soodustav põhitegur; märgib, et maksupoliitika eesmärk peab olema tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja alandada kulusid Euroopa ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks;

4.  märgib, et maksupoliitika on ELis halvasti koordineeritud, mis võib ELis piiriüleselt tegutsevatele kodanikele ja ettevõtetele tuua kaasa märkimisväärseid kulusid ja suure halduskoormuse;

5.  kutsub liikmesriike üles muutma oma maksusüsteeme majanduskasvu toetavamaks, parandama maksude struktuuri ja minema üle vähem moonutavatele maksudele, kuid samal ajal säilitama sotsiaalse turumajanduse eesmärgi;

6.  rõhutab, et kõik võivad edukalt järgida nende liikmesriikide eeskuju, kes on maksustamisel ja maksude kogumisel saavutanud pikka aega häid tulemusi;

7.  toonitab vajadust lihtsustada käibemaksustamist, et kaotada topeltmaksustamine ja bürokraatia tööandjate jaoks;

8.  rõhutab, et madal maksutase on peale perede ja kodumajapidamiste sotsiaalse heaolu väga tähtis ka konkurentsivõime ja uute töökohtade seisukohalt; rõhutab tõhusate ja kontrollitud avalike kulude ning stabiilse riikliku rahanduse vajalikkust;

9.  toonitab, et komisjoni maksustamisalased ettepanekud peavad toetama Euroopa konkurentsivõimet, kaotades eri maksusüsteemide olemasolust tingitud konkurentsimoonutused; lisaks rõhutab, et komisjoni ettepanekud ei tohi tõsta maksukoormust;

10.  märgib, et suure eelarvepuudujäägiga liikmesriigid, kelle SKP kasv on kõige enam vähenenud, peavad hoolikalt uurima oma puudujäägi põhjuseid ning suurendama maksutulu õiglaste ja tulemuslike maksude kaudu, vähendama tõhusalt kulutusi, võitlema maksupettustega ja suurendama avaliku sektori sääste; rõhutab, et maksureformidega tuleks eeskätt kaotada seaduselüngad ja laiendada maksubaasi, mõjutamata liikmesriikide võimet tulusid koguda;

11.  on seisukohal, et eelarvepoliitiline föderalism võib olla kasulik vahend piirkonna tasandil vastutustundliku maksuhalduse saavutamiseks, toetades sel moel suuremat majanduslikku tasuvust;

12.  võtab teadmiseks komisjoni hiljutised maksualased algatused, mis käsitlevad ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi, finantstehingute maksu, tulevast ELi käibemaksusüsteemi ja energeetikat;

13.  on rahul Euroopa poolaasta juurutamisega, mis võib tuua liikmesriikidele tulu tänu parimate tavade vahetamisele, kuidas eelarvepoliitikat enam kooskõlastada ja jätkusuutlikumaks muuta;

14.  palub komisjonil ja liikmesriikidel teha rohkem koostööd, et tõhustada oma maksupoliitikaid topeltmaksustamise, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks, suurendada läbipaistvust ning vähendada maksude kogumise osas seaduselünki ja ebakindlust ettevõtete ja kodanike jaoks, eriti mis puudutab maksudeklaratsioonide täitmise halduskorda liikmesriikides; on seetõttu arvamusel, et komisjon peaks koos nõukoguga vastu võtma tugeva ühisalgatuse pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonide kohta, mis oleks parem kui lihtsalt kahepoolsed kokkulepped üksikute liikmesriikide ja pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonide vahel;

15.  väidab, et liikmesriigid peaksid püüdma võimalikult vähendada maksuseaduste täitmise kulusid VKEde jaoks, muutes menetlused sujuvamaks ja piirates bürokraatiast tingitud kulusid; märgib, et liikmesriikide ettevõtte tulumaksu baasid on erinevad, mis võib tegelikkuses toimida majanduskasvu ja tööhõivet pärssiva piiriülese kaubandustõkkena; toetab komisjoni ettepanekut kehtestada ELis ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas;

16.  märgib, et ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas suurendaks Euroopas majanduskasvu ja töökohade loomist, kuna see vähendaks halduskulusid ja bürokraatiat mitmes liikmesriigis tegutsevate ettevõtete, eriti väikeettevõtete jaoks;

17.  palub liikmesriikidel juba tehtud ettepanekud kiiresti vastu võtta ja komisjonil esitada Euroopa Parlamendi ettepanekutega kooskõlas ettepanekud hoiuste maksustamise, roheliste maksude ja tarbimismaksude, maksupettuste vältimise, hea valitsemistava ja topeltmaksustamise kohta;

18.  märgib, et praegune majandus- ja finantskriis on oluliselt suurendanud valitsemissektori võlga Euroopas ning et hiiglasliku riigivõla likvideerimiseks tuleb piirata kulutusi ja tõsta makse;

19.  juhib tähelepanu sellele, et SKP kasv vähenes kõige enam neis liikmesriikides, kes pidid kõige rohkem makse tõstma, samas kui üldjuhul suutsid makse vähendada need liikmesriigid, kel oli õnnestunud hoida reaalse SKP kahanemist alla 4% tasemel(9);

20.  kutsub liikmesriike üles muutma oma maksusüsteeme majanduskasvu toetavamaks, parandama maksude struktuuri ja minema üle vähem moonutavatele maksudele, kuid samal ajal tagama sotsiaalse võrdsuse eesmärgi;

21.  teeb järelduse, et maksupoliitika kooskõlastamine võiks olla ELi tasandil eelarve konsolideerimise strateegia oluline koostisosa ning suurendada liikmesriikide uue maksupoliitika tõhusust;

Piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks

22.  märgib, et maksutõkete kõrvaldamine võib aidata oluliselt suurendada kodanike võimalusi ja tahet ELis töötada, pensionipõlve pidada, sisseoste teha ja koos ettevõtjatega investeerida;

23.  väljendab heameelt asjaolu üle, et teatises „Piiriüleste maksutõkete kõrvaldamine ELi kodanike hüvanguks” on nimetatud ELi kodanike peamised kaebused piiriüleste maksutõkete kohta, ning ootab huviga komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas;

24.  tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon kavatseb teha suuremaid pingutusi tagamaks, et kõigil ELi kodanikel oleks võimalik saada teavet ja nõuandeid ELis kehtivate maksueeskirjade kohta;

25.  märgib, et liikmesriigid on ühel nõul selles, et kodanikel peaks olema parem juurdepääs maksuteabele;

26.  rõhutab, et tähtis on tagada, et kodanikud ei põrkaks kokku maksutõketega siseturu vabaduste kasutamisel;

27.  palub komisjonil jagada teavet, millised on ELi liikmesriikides ja teistes OECD riikides parimad tavad maksualase teabe jagamiseks kodanikele ja ettevõtetele, ning palub komisjonil töötada välja tõhusad vahendid, et hõlbustada ja ergutada sellekohase teabe ja maksualaste parimate tavade vahetust, sealhulgas käivitada katseprojektid, et edendada Euroopa konkurentsivõimet pikemas perspektiivis; lisaks rõhutab, et komisjon peaks tagama selle, et Eurostat kogub ja kontrollib statistikat maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise kohta kogu ELis;

28.  märgib, et mõned liikmesriigid on kehtestanud topeltmaksustamise kokkulepete alusel lihtsustatud korra maksutagastuste saamiseks ning mõned liikmesriigid on välja arendanud mitteresidentidest ja välismaalastest maksumaksjatele mõeldud internetisaidid, mis sisaldavad mitmes keeles teavet ja blankette;

29.  palub liikmesriikidel toetada komisjoni kava edendada koordineerimist ja koostööd liikmesriikide maksuasutustega ja nende vahel, et leida sobivad lahendused, kuidas vältida topeltmaksustamist ja teisi piiriüleseid maksutõkkeid;

30.  märgib, et topeltmaksustamine takistab piiriülest tegevust ja investeerimist ning selle takistuse ületamiseks on vaja kooskõlastatud lahendusi;

31.  palub komisjonil pakkuda välja viisid, kuidas lihtsustada maksuseaduste järgimist piiriülestes olukordades;

32.  väljendab heameelt komisjoni avaliku konsultatsiooni üle, kuidas ELis maksustada dividende, mida piiriüleselt makstakse portfelliinvestoritele ja eraisikust investoritele, ning kuidas kõrvaldada pärandimaksuga seotud piiriülesed takistused, ootab huviga komisjoni tulevasi ettepanekuid selles valdkonnas;

33.  palub komisjonil ja liikmesriikidel leida võimalused, kuidas kaotada piirülese töö ja riikidevahelise liikuvuse maksutõkked nii kiiresti kui võimalik, et saavutada võimalikult peatselt ELi 2020. aasta strateegia eesmärgid – suurem majanduskasv ja tööhõive;

34.  palub komisjonil aktiivsemalt käsitleda kaebusi ning tagada suurem läbipaistvus ja kodanike parem teavitamine, mis puudutab liikmesriikide maksuõiguse osas esitatud kaebuste ja maksuvaldkonnas algatatud rikkumismenetluste tulemusi, samuti nende järelmeetmeid;

35.  palub komisjonil jätkata tööd kodanike nõustamisteenistustega (Europe Direct ja Teie Euroopa) ning arendada edasi Europe Directi veebiportaali, et ELi kodanikud leiaksid teavet ELi 27 liikmesriigi maksuasutustelt; rõhutab, et seda teavet tuleb anda kasutajasõbralikus vormis;

36.  kutsub komisjoni üles tugevdama liikmesriikide halduskoostööd topeltmaksustamise vallas, muu hulgas keskendades Fiscalis programmi projekte ja vahendeid rohkem maksumaksjate konkreetsete probleemide lahendamiseks;

Diskrimineerimise ja topeltmaksustamise lõpetamine ELi kodanike ja ettevõtete hüvanguks

37.  rõhutab vajadust lahendada sellised probleemid nagu ettevõtete ja eraisikute topeltmaksustamine ja eri maksusüsteemide ühildamatus ning parandada riikide maksueeskirju käsitleva teabe kättesaadavust;

38.  rõhutab, et ettevõtete ja kodanike huvides on luua ühtsel turul selge, läbipaistev ja stabiilne maksukeskkond, sest maksueeskirjade läbipaistmatus takistab piiriülest tegevust ja investeeringuid ELis;

39.  rõhutab, et topeltmaksustamine vähendab ettevõtete konkurentsivõimet ning takistab kogu ühtse turu toimimist;

40.  väljendab heameelt komisjoni teatise üle „Topeltmaksustamine ühtsel turul”, mis käsitleb ELi strateegiat ja lahendusi seoses piiriülese topeltmaksustamise probleemidega;

41.  on veendunud, et Euroopa Liidu leping kohustab liikmesriike topeltmaksustamise küsimust lahendama, liikmesriigid peaksid seda tegema vastavalt ELi toimimise lepingu ühtset turgu käsitleva artikli 4 lõikele 3 ja artiklile 26;

42.  on seisukohal, et liikmesriikide kahepoolsed maksukokkulepped ei lahenda kodanike ja ettevõtete jaoks kõiki diskrimineerimise ja topeltmaksustamisega seotud probleeme;

43.  kiidab heaks komisjoni mõtte luua topeltmaksustamise probleemidega tegelev töörühm, kuhu oleksid kaasatud liikmesriikide maksuametid ja vajaduse korral tarbijaühendused; palub komisjonil tugevdada ettevõtete maksustamise ELi töörühma ja siirdehindade ühisfoorumit ning hoida sidet ettevõtjate ning tarbijaõiguste kaitsjatega;

44.  palub komisjonil käivitada siirdehindade ühisfoorumiga sarnanev uus käibemaksufoorum, milles raames ettevõtted saaksid tõstatada ettevõtete käibemaksuga seotud probleeme ja liikmesriikidevahelisi vaidlusi;

45.  kutsub liikmesriike üles parandama menetlusi, mis võimaldavad väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel makstud käibemaksu kiiremini tagasi taotleda, see lühendab tagastamisperioodi;

46.  palub komisjonil esitada ettepaneku siduva vaidluste lahendamise mehhanismi kohta – nagu soovitati Monti raportis –, mis hõlmaks üksikisikute ja ettevõtete topeltmaksustamise juhtumeid;

47.  märgib, et haldustakistuste ja õigusliku ebakindluse tõttu on ELi kodanikel keeruline liikuda vabalt oma autoga ühtse turu piires; seepärast palub liikmesriikidel kaotada autode registreerimise topeltmaksustamine;

48.  palub liikmesriikidel ajakohastada ja uuendada ettevõtete piiriülest maksuvabastust käsitlevad eeskirjad ning lihtsustada ja ajakohastada elektrooniliste arvete esitamise eeskirjad, et lõpptulemusena luua ühtne Euroopa e-arve vorm;

Kahekordse maksustamata jätmise ja maksupettuste vältimine ning maksualase läbipaistvuse suurendamine

49.  märgib, et maksudest kõrvalehoidumine ja maksude läbipaistmatus ohustavad valitsuse tulusid ja maksavad miljardeid eurosid;

50.  märgib, et tuleb leida sobiv tasakaal, kus ühel pool on avalik huvi võidelda kuritarvitustega ja vältida ELis piiriülese tegevuse ebaproportsionaalseid takistusi ning teisel pool kolmandate riikide suhtes võetavate pettusevastaste meetmete parem koordineerimine; peab kahetsusväärseks, et mõned liikmesriigid on sõlminud kolmandate riikidega lepingud, mis lubavad maksudest kõrvalehoidumise ja maksusaladuse jätkumist;

51.  Palub liikmesriikidel

   luua ja rakendada tõhus maksusüsteem ja takistada maksubaasi põhjendamatut vähenemist, mis tuleneb hooletust maksustamata jätmisest ja kuritarvitustest;
   kohaldada kuritarvituste vastaseid meetmeid, võttes sihikule kunstlikud skeemid, mis on loodud liikmesriikide õigusaktide või liikmesriikide õigusaktidesse ülevõetud ühenduse eeskirjade täitmisest kõrvalehoidumiseks;
   jagada jätkuvalt teavet ettevõtete kahjumiga seotud agressiivsete maksukavandamisskeemide, nende tuvastamise ja nende vastu võetavate meetmete kohta ning mõõta kasutatavate strateegiate tulemuslikkust ja see teave avaldada;
   kaaluda ühiste täitmisprogrammide kasutuselevõtmist ning agressiivsetest maksukavandamisskeemidest teatamise algatuste kasutuselevõtmist või läbivaatamist;
   viia lõpule tükiks ajaks nõukogusse toppama jäänud hoiuste maksustamise direktiivi uuendamine, mille eesmärgiks on jõustada automaatne teabevahetus, et tagada hoiuste õiglane ja asjakohane maksustamine ELis; rõhutab, et kõik asjaomased jurisdiktsioonid peaksid rakendama halduskoostööd, mis ei riku maksumaksjate menetlusõigusi ega õigust eraelu puutumatusele, ning pakkuma automaatset teabevahetust, mis lisaks üksikisikutele laieneb ka ettevõtetele ning trustidele;
   riiklike ametiasutuste kaudu teatada ja avalikustada maksueeskirjad piiriüleselt tegutsevatele ettevõtetele;
   anda VKEdele maksusoodustusi näiteks maksuvabastuste ja maksude vähendamise näol, et ergutada ettevõtlust, innovatsiooni ja töökohtade loomist;
   edendada reforme, millega piiratakse maksudest kõrvalehoidumise võimalusi, kehtestades tõhusad maksukogumise mehhanismid, mis vähendavad maksumaksja suhteid maksuasutusega ja suurendavad moodsa tehnoloogia kasutust ning keskenduvad majandustegevuse registreerimisel ja kontrollimisel e-valitsemisele;

52.  palub komisjonil

   tuvastada valdkonnad, kus saab täiustada ELi õigusakte ning liikmesriikidevahelist halduskoostööd, et vähendada maksupettusi;
   anda maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadile rohkem eelarvevahendeid ja töötajaid, et arendada välja ELi meetmed ja ettepanekud seoses kahekordse maksustamata jätmise, maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettusega;
   võidelda kahjuliku maksukonkurentsiga ning kahekordse maksustamata jätmisega suurte ettevõtete puhul, mis kunstlikult paigutavad tulusid ümber, et tegelikku maksumäära võimalikult madalal hoida; riiklike ametiasutuste kaudu teatada ja avalikustada maksueeskirjad piiriüleselt tegutsevatele ettevõtetele;
   võidelda karmimalt maksupettustega, esitades hagi kriminaalõiguse alusel;

53.  kutsub liikmesriike üles pidama esmatähtsaks võitlust maksuparadiiside kasutamise vastu ebaseaduslikel eesmärkidel ning kutsub komisjoni koostöös Euroopa Parlamendiga – võttes aluseks maksuparadiiside või pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonide OECD määratluse ja nimekirja – kehtestama vastava ELi määratluse ja nimekirja; nõuab, et kuni ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseni lepitaks kokku Euroopa piires kehtivas ühtses määratluses;

54.  märgib, et OECD läbipaistvuse ja maksualase teabevahetuse ülemaailmne foorum on juhtiv rahvusvaheline foorum võitluses maksudest kõrvalehoidumise vastu, seepärast toetab kindlalt selle tööd; märgib foorumi puudusi, mis tulenevad ühisosa väiksusest; tunnustab samas mõistlikke algatusi riigi, ELi ja ülemaailmsel tasandil selle visa probleemi praktiliseks lahendamiseks;

55.  palub komisjonil võtta kiiremaid meetmeid maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse vastu;

56.  palub liikmesriikidel sõlmida pettusevastase võitluse ja maksustamisalase teabevahetuse lepingud Andorra, Monaco ja San Marinoga ning uue lepingu Šveitsiga ning neid lepinguid edaspidi korrapäraselt uuendada;

57.  teeb järelduse, et koostöö ja kooskõlastatuse puudumine liikmesriikide maksusüsteemide vahel võib põhjustada ettekavatsematu maksustamata jätmise ning kaasa tuua maksude vältimise, kuritarvitused ja pettused;

58.  palub komisjonil uurida Euroopa poolaasta rakendamise mõju eelarvele ning avaldada selle kohta 2012. aastal aurande;

59.  nõuab, et Euroopa Kontrollikojale ja OLAFile tagataks piisavad eelarvevahendid ja personal tõhusate kontrollimehhanismide loomiseks ja eelarvemenetluste järelevalve korraldamiseks ELi tasandil;

60.  palub komisjonil kindlaks määrata ja esikohale seada poliitikameetmed, millel on liikmesriikide stabiilsus- ja lähenemisprogrammides ning riiklikes reformiprogrammides mõju eelarvele;

o
o   o

61.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
(7) ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf
(9) Komisjoni trükis „Taxation Trends in the EU” (2011. aasta väljaanne).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika