Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2271(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0014/2012

Ingivna texter :

A7-0014/2012

Debatter :

PV 02/02/2012 - 10
CRE 02/02/2012 - 10

Omröstningar :

PV 02/02/2012 - 12.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0030

Antagna texter
PDF 168kWORD 72k
Torsdagen den 2 februari 2012 - Bryssel
Årligt skattebetänkande
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2012 om det årliga skattebetänkandet (2011/2271(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Dubbelbeskattning på den inre marknaden” (COM(2011)0712) och förslaget till rådets direktiv om betalning av räntor och royaltyer (COM(2011)0714),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om avskaffande av gränsöverskridande skattehinder för EU-medborgare (COM(2010)0769),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument som bifogats kommissionens meddelande om avskaffande av gränsöverskridande skattehinder för EU-medborgare (SEK(2010)1576),

–  med beaktande av kommissionens dokument om de svar som erhållits under kommissionens samråd om dubbelbeskattningsavtal och den interna marknaden: ”Factual example of double taxation cases”(1),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om avslutande av den första europeiska planeringsterminen för ekonomisk samordning: vägledning för den nationella politiken 2011–2012 (COM(2011)0400),

–  med beaktande av den gemensamma skrivelsen av den 17 augusti 2011 från Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, och Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, till Europeiska rådets ordförande, Herman Van Rompuy,

–  med beaktande av OECD:s rapport ”Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning” från 2011(2),

–  med beaktande av översiktsrapporten ”How effective and legitimate is the European Semester? Increasing the role of the European Parliament”(3),

–  med beaktande av kommissionens publikation ”Taxation Trends in the EU” (2011 års utgåva)(4),

–  med beaktande av OECD:s publikation ”Consumption Tax Trends 2010”(5),

–  med beaktande av Mario Montis rapport från 2010 om en ny strategi för den inre marknaden,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument om den ekonomiska effekten av kommissionens rekommendation om förfaranden för källskattelättnad och förslagen från expertgruppen ”FISCO” (SEK(2009)1371),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation om förfaranden för källskattelättnad (COM(2009)0784),

–  med beaktande av Alain Lamassoures rapport av den 8 juni 2008 om medborgarna och tillämpningen av EU-rätten(6),

–  med beaktande av sitt betänkande av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri(7),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 december 2007 om tillämpning av åtgärder för att motverka missbruk i fråga om direkt beskattning – inom EU och i förhållande till tredjeland (COM(2007)0785),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 maj 2006 om behovet av att utarbeta en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägerier (COM(2006)0254),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 december 2006 om utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik (COM(2006)0825),

–  med beaktande av Eures Channels rapport från 2002 om flera hinder för rörlighet för EU-medborgare i gränsöverskridande regioner(8),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 maj 2001 om skattepolitiken i Europeiska unionen – prioriteringar för de kommande åren (COM(2001)0260),

–  med beaktande av förslaget till resolution B7-0531/2011, inlämnat i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen av Cristina Muscardi och andra ledamöter,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0014/2012), och av följande skäl:

A.  EU:s interna marknad med rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital fungerar inte fullt ut, och det finns fortfarande områden som behöver förbättras.

B.  Medborgare och företag inom EU som är verksamma över gränserna ställs inför skattehinder som skapar betydande hinder för tillväxt och sysselsättning på EU:s inre marknad. Dessa hinder måste avlägsnas för att man ska kunna trygga ett mer konkurrenskraftigt EU som genererar tillväxt och sysselsättning.

C.  I vissa medlemsstater är skattesystemets administrativa kostnader onödigt betungande och höga för medelstora företag.

D.  Den aktuella ekonomiska och finansiella krisen har lett till en betydande ökning av den offentliga skulden i Europa. Alltför stora offentliga och privata skulder i medlemsstaterna har utlöst den aktuella finanskrisen. I detta sammanhang är välfärdsstatens automatiska stabilisatorer mer relevanta än någonsin när det gäller att trygga tillväxt och social sammanhållning.

E.  Effektiv beskattning är av grundläggande betydelse för myndigheterna, särskilt i Europa, för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter och skyldigheter samt uppfylla medborgarnas förväntningar. Stater med stora underskott är för närvarande tvungna att införa åtgärder för att öka sina skatter, men dessa åtgärder får inte vara skadliga för tillväxten.

F.  En sund budgetkonsolidering tillsammans med en rättvisare och mer riktad fördelning av skattebördorna behövs för att trygga finanspolitisk trovärdighet, och skuldminskningen kräver både minskade utgifter och skatteökningar, samtidigt som tillväxtorienterade ändringar av beskattningen måste prioriteras. Detta kommer att lägga grunden för en långsiktig tillväxt.

Allmänna synpunkter
Förebyggande av dubbel icke-beskattning, skattebedrägerier och skatteparadis samt ökad skattetransparens

1.  Europaparlamentet noterar att skattesystemens centrala uppgift är att finansiera offentliga tjänster, såsom utbildning, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och infrastruktur, samt att skydda allmänna tillgångar genom att t.ex. ge incitament för produktion och konsumtion av miljövänliga produkter och minska de sociala skillnaderna genom att sörja för en jämnare fördelning av inkomster och förmögenhet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att beskattningen fortfarande omfattas av den nationella och i vissa fall lokala suveräniteten, och att de olika strukturerna på medlemsstaternas skattesystem därför bör respekteras. Parlamentet konstaterar att fördragsändringar kommer att bli nödvändiga om beslutsfattandet om skattepolitiken ska flyttas från nationell nivå till EU-nivå. Därför bör en bättre övervakning av budgetförfarandet från kommissionens sida balanseras av bättre demokratisk övervakning från Europaparlamentets sida.

3.  Europaparlamentet konstaterar att en förbättring av den inre marknaden och eventuellt en viss skatteharmonisering skulle kunna vara nyckelfaktorer för att främja tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att skattepolitiken måste syfta till att främja den europeiska konkurrenskraften och sänka kostnaderna för de europeiska företagen, särskilt för små och medelstora företag.

4.  Europaparlamentet noterar en bristande samordning av skattepolitiken inom EU, vilken kan orsaka avsevärda kostnader och administrativa bördor för medborgare och företag som är verksamma över gränserna inom EU.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra sina skattesystem tillväxtvänligare genom att förbättra skatternas utformning och förskjuta beskattningen mot mindre snedvridande skatter samtidigt som man värnar den sociala marknadsmodellens mål.

6.  Europaparlamentet understryker att alla kan dra fruktbar lärdom av de medlemsstater där beskattningen och skatteuppbörden länge har fungerat väl.

7.  Europaparlamentet understryker behovet av en förenkling av mervärdesskattebestämmelserna så att dubbelbeskattning och byråkrati för arbetsgivare kan avskaffas.

8.  Europaparlamentet understryker att en låg skattenivå är grundläggande inte endast för familjers och hushålls sociala välfärd, utan också för konkurrenskraften och nya arbetstillfällen. Parlamentet betonar behovet av kontrollerade och effektiva offentliga utgifter och stabila offentliga finanser.

9.  Europaparlamentet understryker att förslag från kommissionen rörande beskattning måste bidra till Europas konkurrenskraft genom att eliminera de konkurrensstörningar som beror på att skattesystemen skiljer sig åt. Parlamentet understryker också att kommissionens förslag inte får leda till ökade skattebördor.

10.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstater med stora underskott eller som drabbats av de allvarligaste nedgångarna i BNP-tillväxten kommer att behöva undersöka noggrant vad som är roten till deras underskott och öka skatteintäkterna via effektiva och rättvisa skatter samt sträva efter att minska utgifterna, bekämpa skattebedrägerier och öka det offentliga sparandet. Parlamentet betonar att prioriteringen vid skattereformer bör vara att täppa till kryphål och bredda skattebasen, utan att påverka medlemsstaternas förmåga att samla in intäkter.

11.  Europaparlamentet anser att skattefederalism kan vara ett användbart verktyg för att uppnå ansvarstagande i skatteförvaltningen på regional nivå och på så vis förbättra den ekonomiska effektiviteten.

12.  Europaparlamentet noterar kommissionens initiativ nyligen inom skatteområdet, såsom initiativ om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, en skatt på finansiella transaktioner, EU:s framtida momssystem och på energiområdet.

13.  Europaparlamentet välkomnar införandet av den europeiska planeringsterminen som en möjlig inkomstgenerator för medlemsstaterna genom utbytet av information om bästa praxis för en bättre samordnad och hållbar skatteordning.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera samarbetet om sina respektive skattepolitiska åtgärder mot dubbelbeskattning, skattebedrägerier och skatteflykt i syfte att öka transparensen och minska kryphål och osäkerheter för företag och medborgare när det gäller skatteuppbörd, och särskilt när det gäller de olika administrativa förfarandena för att lämna in skattedeklarationer. Parlamentet anser därför att kommissionen tillsammans med rådet bör anta ett starkt gemensamt initiativ om jurisdiktioner som tillämpar sekretess, vilket skulle vara bättre än endast bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater och jurisdiktioner som tillämpar sekretess.

15.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna borde försöka minska de små och medelstora företagens kostnader för att följa skattereglerna, när så är möjligt, genom att förenkla förfaranden och minska kostnaderna för byråkratin. Parlamentet noterar att medlemsstaterna har olika bolagsskattebaser som i praktiken kan fungera som gränsöverskridande handelshinder för tillväxt och sysselsättning. Parlamentet stöder kommissionens förslag om att införa en EU-övergripande frivillig gemensam konsoliderad bolagsskattebas i EU.

16.  Europaparlamentet betonar att inrättandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas skulle förbättra tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i Europa genom en minskning av de administrativa kostnaderna och byråkratin för företag, särskilt för små företag som är verksamma i flera EU-länder.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omgående anta de befintliga förslagen och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag i linje med förslagen från Europaparlamentet om skatt på sparande, miljö- och konsumtionsskatter, åtgärder mot skattebedrägerier, god förvaltning och dubbelbeskattning.

18.  Europaparlamentet konstaterar att den aktuella ekonomiska och finansiella krisen har lett till en avsevärd ökning av den offentliga skulden i Europa. För att minska denna stora offentliga skuld krävs både minskade utgifter och höjda skatter.

19.  Europaparlamentet påpekar att de medlemsstater där BNP-tillväxten avtog mest även var länder som var tvungna att höja sina skatter mest. De medlemsstater som kunde minska skatterna var i allmänhet de som lyckades begränsa minskningen av den reala bruttonationalprodukten till mindre än 4 procent(9).

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra sina skattesystem mer tillväxtvänliga genom att förbättra utformningen av beskattningen och gå över till en mindre snedvridande beskattning samtidigt som målet om social rättvisa respekteras.

21.  Europaparlamentet slår fast att en samordning av skattepolitiken skulle kunna vara ett viktigt inslag i en budgetkonsolideringsstrategi på EU-nivå och förbättra effektiviteten i medlemsstaternas skattepolitik.

Avskaffande av gränsöverskridande skattehinder för EU-medborgare

22.  Europaparlamentet konstaterar att avskaffandet av skattehinder kan spela en viktig roll för att öka medborgarnas kapacitet och förtroende när det gäller att arbeta, pensionera sig, göra inköp och tillsammans med företag investera inom EU.

23.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om avskaffande av gränsöverskridande skattehinder för EU-medborgare där man tar upp de mest relevanta klagomålen från EU-medborgare avseende gränsöverskridande skattehinder, och ser fram emot förslag från kommissionen på detta område.

24.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att öka sina insatser för att se till att alla EU-medborgare får den information och de råd de behöver om skattebestämmelser inom EU.

25.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna kommit överens om att medborgarna bör få ökad tillgång till skatteinformation.

26.  Europaparlamentet understryker vikten av att se till att medborgare inte ställs inför skattehinder vid utövandet av den inre marknadens friheter.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dela med sig av information om bästa praxis i EU:s medlemsstater och andra OECD-länder angående skatteinformation till medborgare och företag, och uppmanar kommissionen att utveckla effektiva verktyg för att underlätta och uppmuntra utbyte av denna information och bästa praxis avseende beskattning, vilket även bör inkludera inrättandet av pilotprojekt, i syfte att främja den europeiska konkurrenskraften på längre sikt. Parlamentet understryker dessutom att kommissionen ska se till att Eurostat samlar in och kontrollerar statistik över skatteundandragande och skatteflykt inom EU.

28.  Europaparlamentet är medvetet om att vissa medlemsstater har inrättat förenklade förfaranden för krav på skatteåterbetalningar enligt sina dubbelbeskattningsavtal, och att vissa har inrättat webbplatser för personer som inte är bosatta i den berörda medlemsstaten eller för utländska skattebetalare med information och formulär på olika språk.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kommissionens planer på att förbättra samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar om lämpliga lösningar för att undvika dubbelbeskattning och andra gränsöverskridande hinder.

30.  Europaparlamentet konstaterar att dubbelbeskattning är ett hinder för gränsöverskridande verksamheter och investeringar, och att det finns ett behov av samordnade lösningar för att komma till rätta med detta problem.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå sätt att förenkla efterlevnaden av skattelagstiftningen i gränsöverskridande situationer.

32.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens offentliga utfrågning om skatter på gränsöverskridande utbetalningar av utdelning till portföljplacerare och enskilda placerare inom EU, där gränsöverskridande arvsskattehinder inom EU behandlas, och ser fram emot kommissionens framtida förslag på detta område.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omgående finna sätt att avskaffa skattehinder för gränsöverskridande arbete och rörlighet så att EU 2020-strategins mål – nämligen ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning – kan nås så fort som möjligt.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer aktivt följa upp klagomål och trygga ökad insyn och information för medborgarna om resultaten av klagomål över medlemsstaternas skattelagstiftning och överträdelseförfaranden på skatteområdet, liksom deras uppföljning.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete inom rådgivningstjänsterna Europe Direct och Ditt Europa, och att ytterligare utveckla webbportalen för Europe Direct så att EU-medborgarna kan hitta information från de 27 skattemyndigheterna i EU. Parlamentet betonar att denna information måste tillhandahållas i ett användarvändligt format.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna på dubbelbeskattningsområdet, även genom att koncentrera fler projekt och resurser inom Fiscalisprogrammet på att lösa skattebetalarnas konkreta problem.

Avskaffande av diskriminering och dubbelbeskattning för EU:s medborgare och företag

37.  Europaparlamentet betonar vikten av att lösa problem, såsom dubbelbeskattning av företag och privatpersoner, oförenlighet mellan olika beskattningssystem och bristfällig tillgång till information om nationella skatteregler.

38.  Europaparlamentet betonar att det ligger i företagens och medborgarnas intresse att skapa en tydlig, transparent och stabil skattemiljö på den inre marknaden, eftersom bristen på transparens i skattebestämmelser utgör hinder för gränsöverskridande verksamhet och investeringar inom EU.

39.  Europaparlamentet understryker att dubbelbeskattning minskar de berörda företagens konkurrenskraft och även generellt utgör ett hinder på den inre marknaden.

40.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om dubbelbeskattning på den inre marknaden med förslag till EU:s strategi för och lösningar på problem med gränsöverskridande dubbelbeskattning.

41.  Europaparlamentet anser att EU-fördraget ålägger medlemsstaterna att lösa frågan om dubbelbeskattning. När det gäller den inre marknaden ska detta göras in enlighet med artiklarna 4.3 och 26 i EUF-fördraget.

42.  Europaparlamentet slår fast att bilaterala skatteavtal mellan medlemsstaterna inte löser alla problem med diskriminering och dubbelbeskattning för medborgare och företag.

43.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens idé om att inrätta en arbetsgrupp för dubbelbeskattningsproblem, i vilken medlemsstaternas skattemyndigheter, och när så är lämpligt, konsumentorganisationer ingår. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka EU:s arbetsgrupp för företagsbeskattning, dvs. EU:s gemensamma forum för internprissättning, och att upprätthålla kontakter med näringslivet och företrädare för konsumentskyddsorganisationer.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett nytt mervärdesskatteforum, i likhet med EU:s gemensamma forum för internprissättning, med vilket företag kan ta upp mervärdesskattefrågor och tvister mellan medlemsstaterna.

45.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra de förfaranden som ger små och medelstora företag möjlighet att snabbare återkräva betald mervärdesskatt, för att på detta sätt förkorta återbetalningsperioden.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en bindande tvistlösningsmekanism, enligt förslagen i Montirapporten, som skulle hantera dubbelbeskattning som drabbar privatpersoner och företag.

47.  Europaparlamentet konstaterar att administrativa hinder och rättslig osäkerhet gör det svårt för EU-medborgare att röra sig fritt med sina bilar på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att avskaffa dubbelbeskattningen i samband med registrering av bilar.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att modernisera och uppdatera bestämmelserna om gränsöverskridande förlustutjämning för företag och att förenkla och modernisera reglerna för elektronisk fakturering, i syfte att slutligen skapa en gemensam europeisk mall för e-fakturor.

Förebyggande av dubbel icke-beskattning och skattebedrägerier samt ökad skattetransparens

49.  Europaparlamentet konstaterar att skatteflykt och bristande skattetransparens äventyrar statens inkomster och kostar flera miljarder euro.

50.  Europaparlamentet konstaterar att man måste skapa en lämplig balans mellan det offentliga intresset av att bekämpa missbruk genom att undvika oproportionerliga begränsningar av den gränsöverskridande verksamheten inom EU, och en bättre samordning av tillämpningen av åtgärder mot missbruk när det gäller tredjeländer. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna har ingått avtal med tredjeländer som tillåter fortsatt skatteundandragande och skattesekretess.

51.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att

   inrätta och genomdriva effektiva skattesystem som förhindrar att deras skattebaser orättmätigt gröps ur till följd av ej avsedd utebliven beskattning eller missbruk,
   tillämpa åtgärder för att motverka missbruk, vilka inriktas på rent konstlade upplägg som utformats för att kringgå nationell lagstiftning eller gemenskapsregler som införlivats i nationell lagstiftning,
   fortsätta att dela med sig av information om aggressiva skatteplaneringssystem för företagsförluster, strategier för att upptäcka och hantera dem, samt mäta och därefter offentliggöra information om effektiviteten i de strategier som används,
   överväga möjligheten att införa program för företags efterlevnad och att införa eller se över initiativ som fokuseras på aggressiva skatteplaneringssystem,
   slutligen slutföra reformen av direktivet om skatt på sparande för att främja tillämpningen av automatiskt informationsutbyte, vilket har blockerats under en tid i rådet, i syfte att åstadkomma en rättvis och skälig beskattning av besparingar i EU; alla berörda jurisdiktioner måste införa ett administrativt samarbete som inte kränker skattebetalarnas processuella rättigheter och rätt till privatliv genom att erbjuda automatiskt utbyte av information, vilket måste utvidgas till företag och truster och inte endast tillämpas på enskilda individer,
   meddela och offentliggöra myndigheters avgöranden i skattefrågor för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet,
   erbjuda små och medelstora företag skatteincitament, såsom skatteundantag och skatteminskningar, för att uppmuntra företagaranda, innovation och skapande av arbetstillfällen,
   främja reformer för att minska möjligheterna till skatteflykt genom att inrätta effektiva skatteuppbördsmekanismer som minimerar relationerna mellan skattebetalaren och skattemyndigheterna och maximerar användningen av modern teknik och fokuserar på e-förvaltning vid registrering och övervakning av ekonomisk verksamhet.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

   fastställa områden där man kan göra förbättringar i både EU-lagstiftningen och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna för att minska skattbedrägeri,
   tillhandahålla mer budgetmedel och personal för GD TAXUD för att man ska kunna utarbeta EU-politik och EU-förslag om dubbel icke-beskattning, skatteflykt och skattebedrägerier,
   hantera skadlig skattekonkurrens mellan och dubbel icke-beskattning av stora företag som artificiellt flyttar vinsterna för att minimera den effektiva skattesatsen; meddela och offentliggöra nationella myndigheters avgöranden i skattefrågor för företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet,
   hantera skattebedrägerier på ett strängare sätt genom lagföring inom ramen för strafflagstiftningen.

53.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera bekämpning av möjligheterna att utnyttja skatteparadis för olagliga syften, och uppmanar kommissionen att samarbeta med Europaparlamentet – och som ett första steg beakta OECD:s definition och förteckning över skatteparadis och jurisdiktioner som tillämpar sekretess – för att fastställa en EU-omfattande definition och förteckning. Parlamentet efterlyser en enhetlig EU-definition i väntan på en överenskommen definition på internationell nivå.

54.  Europaparlamentet inser att OECD:s globala forum för transparens och informationsutbyte för beskattningsändamål är det ledande internationella forumet för bekämpning av skatteflykt och stöder i högsta grad dess arbete. Parlamentet noterar dess brister som ett forum med få gemensamma nämnare. Parlamentet uppmärksammar även förnuftiga initiativ på nationell nivå, EU-nivå och global nivå som syftar till att nå en genomförbar lösning på denna ständigt aktuella fråga.

55.  Europaparlamentet efterlyser snabbare åtgärder från kommissionens sida mot skatteflykt och skattebedrägerier.

56.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ingå avtal om bekämpning av bedrägerier och utbyte av information i skattefrågor med Andorra, Monaco och San Marino och ett nytt avtal med Schweiz, och att därefter regelbundet uppdatera dem.

57.  Europaparlamentet slår fast att bristande samarbete och samordning mellan medlemsstaternas skattesystem kan leda till oavsiktlig icke-beskattning samt skatteundandragande, missbruk och bedrägerier.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera skattekonsekvenserna av genomförandet av den europeiska planeringsterminen och att offentliggöra en rapport under 2012.

59.  Europaparlamentet begär att Europeiska revisionsrätten och Olaf ska ges tillräckliga budget- och personalresurser för att kunna utarbeta effektiva kontrollmekanismer och införa en effektiv övervakning av budgetförfarandena på EU-nivå.

60.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa och prioritera politiska åtgärder med skatteeffekter i medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram och nationella reformprogram.

o
o   o

61.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/
(4) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
(7) EUT C 295E, 4.12.2009, s. 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf
(9) Europeiska kommissionens publikation ”Taxation Trends in the EU” (2011 års utgåva).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy