Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0038(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0022/2012

Внесени текстове :

A7-0022/2012

Разисквания :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/02/2012 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0033

Приети текстове
PDF 278kWORD 35k
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург
Взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри ***I
P7_TA(2012)0033A7-0022/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0079),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0059/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 юни 2011(1),

–  като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 6 май 2011 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 27 януари 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0022/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 118.
(2) ОВ С 220, 26.7.2011 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 14 февруари 2012 г. с оглед приемането на Директива 2012/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри
P7_TC1-COD(2011)0038

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/17/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност