Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0168(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0013/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0013/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0040

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 33k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και κεκτημένο Σένγκεν ***
P7_TA(2012)0040A7-0013/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εξ ονόματος της Ένωσης σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συμμετοχή των εν λόγω κρατών στις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (07763/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συμμετοχή των εν λόγω κρατών στις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (07763/2010) και το διορθωτικό στο άρθρο 5 παράγραφος 1 υποσημείωση 1 της ρύθμισης (13573/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 74, 77, 79 και του άρθρου 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0272/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0013/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου