Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0032/2012

Teksty złożone :

A7-0032/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Głosowanie :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0042

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 35k
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg
Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2012 r. dotycząca stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dystrybucji produktów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Danii, parlament Szwecji oraz przez brytyjską Izbę Lordów, w których to opiniach stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2011 r.(1) i 8 grudnia 2011 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 27 stycznia 2011 r.(3),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 26 marca 2009 r.(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie konsekwencji wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych (COM(2009)0665) – rezolucja kompleksowa(5),

–  uwzględniając zmienione wnioski Komisji (COM(2010)0486) i COM(2011)0634),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0032/2012),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu ustawodawczego wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 49.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(3) Dz.U. C 104 z 2.4.2011, s. 44.
(4) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 258.
(5) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności