Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0032/2012

Ingivna texter :

A7-0032/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0042

Antagna texter
PDF 195kWORD 33k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II
P7_TA(2012)0042A7-0032/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (18733/1/2011 – C7-0022/2012),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från det danska folketinget, Sveriges riksdag och Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 januari 2011(1) och den 8 december 2011(2),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 27 januari 2011(3),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 26 mars 2009(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (COM(2009)0665) ”Omnibus”(5),

–  med beaktande av de ändrade förslagen från kommissionen (COM(2010)0486) och COM(2011)0634),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0032/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 84, 17.3.2011, s. 49.
(2) Ännu ej offentliggjorda i EUT.
(3) EUT C 104, 2.4.2011, s. 44.
(4) EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 258.
(5) EUT C 81 E, 15.3.2011, s.1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy