Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0362(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0262/2011

Внесени текстове :

A7-0262/2011

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0044

Приети текстове
PDF 278kWORD 39k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0728),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, алинея първа и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0408/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, внесено съгласно Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от полското Национално събрание, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 май 2011 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2011 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0262/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 218, 23.7.2011 г., стр. 110.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 февруари 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти
P7_TC1-COD(2010)0362

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 261/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност