Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0362(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0262/2011

Esitatud tekstid :

A7-0262/2011

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Hääletused :

PV 15/02/2012 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0044

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 35k
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg
Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris (KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0728);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 42 esimest lõiku ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0408/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Poola Seimi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. mai 2011. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 12. detsembri 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0262/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 218, 23.7.2011, lk 110.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. veebruaril 2012. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris
P7_TC1-COD(2010)0362

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 261/2012) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika