Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0362(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0262/2011

Ingivna texter :

A7-0262/2011

Debatter :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0044

Antagna texter
PDF 196kWORD 35k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I
P7_TA(2012)0044A7-0262/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0728),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 första stycket och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0408/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet om att utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, vilket av Polens senat framlagts med stöd av protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av yttrandet från ekonomiska och sociala kommittén av den 4 maj 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 12 december 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0262/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 110.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 februari 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
P7_TC1-COD(2010)0362

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 261/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy