Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2168(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0399/2011

Внесени текстове :

A7-0399/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0045

Приети текстове
PDF 347kWORD 45k
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Решение на Европейския парламент от 15 февруари 2012 г. за изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (2011/2168(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Председателския съвет от 7 април 2011 г. относно докладите по собствена инициатива,

–  като взе предвид писмото от 26 април 2011 г. на председателя на Европейския парламент до председателя на комисията по конституционни въпроси,

–  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0399/2011),

1.  Отбелязва решението на Председателския съвет от 7 април 2011 г., в което се посочва, че докладите по собствена инициатива, съставени въз основа на годишни доклади за дейността и мониторингови доклади (изброени в Приложения 1 и 2 от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г., съдържащи се в Приложение XVIII от Правилника за дейността („Решението от 2002 г.“), следва да се разглеждат като стратегически доклади по смисъла на член 48, параграф 2; и възлага на генералния секретар да включи решението в Приложение XVIII;

2.  Отбелязва, че член 2, параграф 4 от решението от 2002 г. е неприложим в резултат на решението на Европейския парламент от 13 ноември 2007 г. относно изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент в светлината на Устава на членовете на ЕП(1), и възлага на генералния секретар да внесе съответните изменения в Приложение XVIII;

3.  Реши да внесе в своя правилник следното изменение;

4.  Напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

5.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 6rev
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 48 – параграф 2
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 139. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 157, параграф 4. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 41 или 42, или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 139. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание, единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие с член 157, параграф 4. За предложения за резолюции на комисии и измененията към тях се прилагат членове 163 и 167. Член 167 се прилага също така и за единственото гласуване по алтернативни предложения за резолюции.
Първа алинея не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 41 или 42, или когато докладът е бил разрешен като стратегически.

(1) ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 106.

Правна информация - Политика за поверителност