Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2168(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0399/2011

Esitatud tekstid :

A7-0399/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/02/2012 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0045

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 39k
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 48 lõike 2 (algatusraportid) muutmine
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2012. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 48 lõike 2 (algatusraportid) muutmise kohta (2011/2168(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 7. aprilli 2011. aasta otsust algatusraportite kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 26. aprilli 2011. aasta kirja põhiseaduskomisjoni esimehele,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0399/2011),

1.  võtab teadmiseks esimeeste konverentsi 7. aprilli 2011. aasta otsuse, mille kohaselt tuleb parlamendi kodukorra XVIII lisas sisalduva esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. aasta otsuse (edaspidi „2002. aasta otsus”) 1. ja 2. lisas loetletud iga-aastaste seire- ja tegevusraportite põhjal koostatud algatusraporteid pidada strateegiaraportiteks kodukorra artikli 48 lõike 2 tähenduses, ning teeb peasekretärile ülesandeks lisada kõnealune otsus XVIII lisasse;

2.  on seisukohal, et 2002. aasta otsuse artikli 2 lõige 4 on Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsuse (Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades)(1) tõttu aegunud, ja teeb peasekretärile ülesandeks teha XVIII lisas vastavad muudatused;

3.  otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

4.  tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 6/rev
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 48 – lõige 2
2.  Parlament vaatab algatusraportites sisalduvad resolutsiooni ettepanekud läbi vastavalt artiklis 139 sätestatud lühiettekandega menetlusele. Selliste resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud on täiskogul arutamiseks vastuvõetavad ainult siis, kui raportöör esitab need uue teabe arvessevõtmise eesmärgil või kui need esitab vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest. Fraktsioonid võivad esitada alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid vastavalt artikli 157 lõikele 4. Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui raporti teema kuulub täiskogul arutatavate olulise tähtsusega küsimuste hulka, kui raport koostatakse artiklis 41 või 42 osutatud algatusõiguse kohaselt või kui raportit saab esimeeste konverentsi poolt kindlaks määratud kriteeriumite alusel pidada strateegiaraportiks.
2.  Parlament vaatab algatusraportites sisalduvad resolutsiooni ettepanekud läbi vastavalt artiklis 139 sätestatud lühiettekandega menetlusele. Selliste resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud on täiskogul arutamiseks vastuvõetavad ainult siis, kui raportöör esitab need uue teabe arvessevõtmise eesmärgil või kui need esitab vähemalt kümnendik parlamendiliikmetest. Fraktsioonid võivad esitada alternatiivseid resolutsiooni ettepanekuid vastavalt artikli 157 lõikele 4. Komisjoni esitatud resolutsiooni ettepanekule ja selle muudatusettepanekutele kohaldatakse artikleid 163 ja 167. Artiklit 167 kohaldatakse ka alternatiivsete resolutsiooni ettepanekute korral, mille üle toimub üks hääletus.
Esimest alalõiku ei kohaldata, kui raporti teema kuulub täiskogul arutatavate olulise tähtsusega küsimuste hulka, kui raport koostatakse artiklis 41 või 42 osutatud algatusõiguse kohaselt või kui on antud luba koostada raport strateegiaraportina.

(1) ELT C 282 E, 6.11.2008, lk 106.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika