Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2168(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0399/2011

Ingivna texter :

A7-0399/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0045

Antagna texter
PDF 195kWORD 40k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Ändring av artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Europaparlamentets beslut av den 15 februari 2012 om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden (2011/2168(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 7 april 2011 om initiativbetänkanden,

–  med beaktande av talmannens skrivelse av den 26 april 2011 till ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0399/2011).

1.  Europaparlamentet noterar talmanskonferensens beslut av den 7 april 2011, enligt vilket initiativbetänkanden som utarbetas på grundval av årliga verksamhets- och övervakningsrapporter enligt förteckningarna i bilagorna 1 och 2 till talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002, vilket ingår i bilaga XVIII till arbetsordningen (”beslutet från 2002”), ska betraktas som strategiska betänkanden enligt vad som avses i artikel 48.2 i arbetsordningen. Parlamentet uppdrar åt generalsekreteraren att införliva beslutet med bilaga XVIII.

2.  Europaparlamentet anser att artikel 2.4 i beslutet från 2002 blivit föråldrad till följd av parlamentets beslut av den 13 november 2007 om ändring av Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan(1) och uppdrar åt generalsekreteraren att anpassa bilaga XVIII på motsvarande sätt.

3.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

4.  Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 6/rev
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 48 – punkt 2
2.  Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 139. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 157.4. Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 41 eller 42, eller när betänkandet kan anses vara ett strategiskt betänkande i enlighet med de kriterier som fastställts av talmanskonferensen.
2.  Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 139. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 157.4. Artiklarna 163 och 167 ska tillämpas på utskottets resolutionsförslag och ändringsförslag till detta. Artikel 167 ska också tillämpas på den enda omröstningen om ett alternativt förslag till resolution.
Det första stycket ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 41 eller 42 eller när betänkandet har godkänts som strategiskt betänkande.

(1) EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 106.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy