Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2959(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0016/2012

Předložené texty :

B7-0016/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0046

Přijaté texty
PDF 207kWORD 44k
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
Proveditelnost zavedení dluhopisů stability
P7_TA(2012)0046B7-0016/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability (2011/2959(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně(1) (které je součástí tzv. balíčku šesti právních předpisů),

–  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 23. listopadu 2011 o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability,

–  s ohledem na vystoupení místopředsedy Rehna v Hospodářském a měnovém výboru dne 23. listopadu 2011 a na výměnu názorů s německou radou ekonomických expertů o evropském fondu pro umoření dluhu, která proběhla dne 29. listopadu 2011,

–  s ohledem na průběžnou zprávu předsedy Van Rompuye s názvem „K silnější hospodářské unii“ ze dne 6. prosince 2011,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Parlament požádal Komisi, aby předložila zprávu o možnosti zavedení evropských cenných papírů, což je nedílnou součástí dohody mezi Parlamentem a Radou o balíčku týkajícího se správy ekonomických záležitostí (tzv. six pack, balíček šesti právních předpisů);

B.  vzhledem k tomu, že eurozóna je v unikátní situaci, kdy členské státy eurozóny používají společnou měnu, aniž by měly společnou fiskální politiku a jednotný trh s dluhopisy;

C.  vzhledem k tomu, že emise dluhopisů se společnou zodpovědností více stran by vyžadovala proces hlubší integrace;

1.  je hluboce znepokojen neustálým napětím na trhu se státními dluhopisy v eurozóně, které se v uplynulých dvou letech projevilo zvětšováním rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou dluhopisů, vysokou rozkolísaností ceny a zranitelností při útocích spekulantů;

2.  je přesvědčen, že eurozóna jako emitent druhé nejvýznamnější mezinárodní měny na světě nese spoluzodpovědnost za stabilitu mezinárodního měnového systému;

3.  zdůrazňuje, že je v dlouhodobém strategickém zájmu eurozóny a jejích členských států využít veškerých možných přínosů emise eura, které má potenciál stát se globální rezervní měnou;

4.  zejména konstatuje, že trh se státními obligacemi USA a celkový trh se státními dluhopisy v eurozóně jsou srovnatelné velikostí, nikoli však pokud jde o likviditu, různorodost a stanovování ceny; poukazuje na to, že by mohlo být v zájmu eurozóny vytvořit společný likvidní a diverzifikovaný trh s dluhopisy, byl by trh s dluhopisy stability životaschopnou alternativou k trhu dluhopisů denominovaných v amerických dolarech a euro by se stalo globálním „bezpečným přístavem“;

5.  je přesvědčen, že eurozóna a její členské země mají odpovědnost za zajištění dlouhodobé stability měny, kterou používá přes 330 milionů lidí a mnoho společností a investorů, což má nepřímo vliv i na zbytek světa;

6.  poukazuje na to, že dluhopisy stability by se lišily od dluhopisů, které vydávají federální státy jako USA a Německo, a nelze je proto bez výhrady srovnávat s US treasury bonds a Bundesanleihen;

7.  vítá předložení zelené knihy, kterým je naplněn dávný požadavek Evropského parlamentu, a pokládá ji za užitečné východisko pro další úvahy; je otevřen této věci a má zájem aktivně diskutovat o všech otázkách – o přínosech i nedostatcích – souvisejících s proveditelností zavedení dluhopisů stability v různých variantách; vybízí Komisi, aby ještě prohloubila svou analýzu po široké veřejné diskusi, do níž by měly přispět Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, a také ECB, bude-li to považovat za žádoucí; má za to, že žádná ze tří variant předložených Komisí sama o sobě nevyřeší současnou krizi státního dluhu;

8.  bere na vědomí názor Komise, který uvádí ve své zelené knize o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability, že dluhopisy stability by usnadnily přenos měnové politiky eurozóny a podpořily by účinnost na trhu s dluhopisy v eurozóně a v jejím širším finančním systému;

9.  opakuje svůj postoj, že pro společné emise dluhopisů je zavedení udržitelného fiskálního rámce, který by měl za cíl jak lepší správu ekonomických záležitostí, tak hospodářský růst v eurozóně, a klíčovou věcí je posloupnost kroků, přičemž jedním z nich by měl být závazný plán, který by byl podobný maastrichtským kritériím pro přijetí jednotné měny a vzal si z jejich uplatňování veškeré ponaučení;

10.  je toho názoru, že cíle, k nimž směřují rozhodnutí přijatá na zasedání Evropské rady ve dnech 8.-9. prosince 2011, tj. dále zlepšovat udržitelnost veřejných financí, také přispívají k vytváření nezbytných podmínek pro možné zavedení dluhopisů stability;

11.  je přesvědčen, že dluhopisy stability by mohly být dalším prostředkem, jak motivovat k dodržování Paktu o stabilitě a růstu, pokud ovšem budou v souvislosti s nimi předmětem pozornosti otázky morálního hazardu a společné zodpovědnosti; poznamenává, že je třeba dále rozpracovat varianty obsažené v zelené knize, pokud jde o tyto otázky:

   účinná tržní motivace ke snižování míry zadlužení,
   vstupní a výstupní kritéria, dohody o podmínečnosti, dohody o splatnosti dluhopisů, přerozdělení výhod financování u zemí, které mají v současnosti rating AAA,
   systém diferenciace úrokových sazeb u členských států s odlišným ratingem,
   rozpočtová kázeň a zvyšování konkurenceschopnosti,
   procyklické a dluhově deflační účinky,
   dostatečná atraktivita pro investory na trhu, která sníží nadměrnou kolateralizaci nebo jí zabrání, a rozložení rizik mezi jednotlivé země,
   nadřazenost dluhopisů stability nad vnitrostátními dluhopisy v případě, že členský stát není schopen splácet svůj dluh,
   kritéria pro přidělování půjček členským státům a schopnost obsluhy dluhu,
   měřitelné a vynutitelné dluhové programy,
   forma závazného plánu, který by byl podobný maastrichtským kritériím pro přijetí jednotné měny,
   interakce s EFSF/ESM v případě členských států, které mají problémy s likviditou,
   příslušné právní požadavky, včetně změn Smluv a ústavních změn;

12.  je přesvědčen, že vyhlídky na zavedení dluhopisů stability mohou přispět ke stabilitě v eurozóně ve střednědobém horizontu; vyzývá však Komisi, aby urychleně předložila návrhy, jak se vší rozhodností řešit současnou krizi státního dluhu, ať již jde o evropský fond pro umoření dluhu, který navrhuje německá rada ekonomických expertů, a/nebo finalizaci a ratifikaci smlouvy o ESM a/nebo eurobondy, či také o společné řízení emisí státních dluhopisů;

13.  upozorňuje, že toto usnesení je pouze prozatímní reakcí na zelenou knihu Komise a posléze bude zpracováno obsáhlejší usnesení ve formě zprávy z vlastního podnětu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské centrální bance.

(1) Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí