Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2959(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0016/2012

Ingivna texter :

B7-0016/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0046

Antagna texter
PDF 115kWORD 37k
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
Möjligheten att införa stabilitetsobligationer
P7_TA(2012)0046B7-0016/2012

Europaparlamentets resolution av den 15 februari 2012 om möjligheten att införa stabilitetsobligationer (2011/2959(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet(1), som är en del av den så kallade ”six-pack”,

–  med beaktande av kommissionens grönbok av den 23 november 2011 om möjligheten att införa stabilitetsobligationer,

–  med beaktande av presentationen av den 23 november 2011 av kommissionens vice ordförande Olli Rehn i utskottet för ekonomi och valutafrågor och av diskussionerna av den 29 november 2011 med det tyska rådet av ekonomiska experter om en europeisk skuldinlösenfond,

–  med beaktande av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuys interimsrapport av den 6 december 2011: Mot en starkare ekonomisk union,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Parlamentet har begärt att kommissionen ska lägga fram en rapport om möjligheten att införa eurovärdepapper. Förslaget är en integrerad del i överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om paketet om ekonomisk styrning (”six-pack”).

B.  Situationen i euroområdet är unik, eftersom länderna i euroområdet har samma valuta men saknar en gemensam skattepolitik och en gemensam obligationsmarknad.

C.  Emissionen av obligationer med solidariskt ansvar skulle kräva en djupare integrationsprocess.

1.  Europaparlamentet är mycket oroat över de fortsatta spänningarna på euroområdets statsobligationsmarknader, vilket återspeglats i större spreadar, hög volatilitet och sårbarhet för spekulativa attacker under de två senaste åren.

2.  Europaparlamentet anser att euroområdet, som ger ut världens andra internationella valuta, är medansvarig för det internationella valutasystemets stabilitet.

3.  Europaparlamentet understryker att det ligger i euroområdets och medlemsstaternas långsiktiga intresse att utnyttja alla fördelar med att ge ut euron, som har förutsättning att bli en internationell reservvaluta.

4.  Europaparlamentet noterar i synnerhet att marknaden för amerikanska statsobligationer och euroområdets sammanlagda marknad för statsobligationer har jämförbar storlek, men att de inte kan jämföras vad gäller likviditet, spridning och prissättning. Parlamentet påpekar att det kunde vara i euroområdets intresse att utveckla en gemensam likvid och diversifierad obligationsmarknad, och att en marknad för stabilitetsobligationer skulle innebära ett konkurrenskraftigt alternativ till den amerikanska obligationsmarknaden i dollar och bekräfta euron som en global ”trygg hamn”.

5.  Europaparlamentet anser också att euroområdet och medlemsstaterna bär ansvaret för att en valuta som används av mer än 330 miljoner människor och många företag och investerare är stabil på lång sikt, något som indirekt påverkar resten av världen.

6.  Europaparlamentet påpekar att stabilitetsobligationerna skulle skilja sig från de obligationer som emitteras av delstater, såsom fallet är i USA och Tyskland, och anser därför att de inte direkt kan jämföras med amerikanska och tyska statsobligationer.

7.  Europaparlamentet välkomnar grönboken som tillmötesgår ett länge närt önskemål från Europaparlamentet och anser att det är en ändamålsenlig utgångspunkt för ytterligare diskussioner. Parlamentet är öppet och angeläget att aktivt diskutera alla frågor – både styrkor och svagheter – rörande möjligheten att införa stabilitetsobligationer i olika former. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare fördjupa sin analys efter en bred allmän debatt, till vilken Europaparlamentet, de nationella parlamenten liksom Europeiska centralbanken bör bidra, om så är lämpligt. Parlamentet anser att inget av de tre alternativ som kommissionen lagt fram i sig utgör en lösning på den pågående statsskuldskrisen.

8.  Europaparlamentet tar del av kommissionens bedömning, som utgör en del av kommissionens grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer, att stabilitetsobligationer skulle underlätta penningpolitiken i euroområdet och även effektivisera statsobligationsmarknaden och det finansiella systemet i hela euroområdet.

9.  Europaparlamentet upprepar på nytt sin ståndpunkt om att en gemensam emission av obligationer är en hållbar finanspolitisk ram som syftar till ett förbättrat ekonomiskt styre och stärkt ekonomisk tillväxt i euroområdet. Ordningsföljden är viktig, och omfattar en bindande färdplan i likhet med Maastrichtkriterierna för införandet av den gemensamma valutan, och dessutom bör man tillämpa de lärdomar man dragit.

10.  Europaparlamentet anser att de mål som ligger till grund för besluten i Europeiska rådet av den 8–9 december 2011 om att ytterligare stärka de offentliga finansernas hållbarhet också bidrar till att skapa nödvändiga villkor för ett eventuellt införande av stabilitetsobligationer.

11.  Europaparlamentet anser att stabilitetsobligationer kunde vara ytterligare ett sätt att stimulera till överensstämmelse med stabilitets- och tillväxtpakten förutsatt att de löser problemen med moraliska risker och solidariskt ansvar. Parlamentet noterar att ytterligare arbete krävs vad gäller följande alternativ som lades fram i grönboken:

   Effektiva marknadsincitament för att minska skulderna.
   Kriterier för inträde och utträde, överenskommelser om villkor och löptid, omfördelning av finansieringsfördelar för de nuvarande AAA-länderna.
   Ett system för differentiering av räntesatser mellan medlemsstater med olika kreditbetyg.
   Budgetdisciplin och ökad konkurrenskraft.
   Procykliska effekter och effekter av skulddeflation.
   Tillräcklig attraktionskraft för marknadsinvesterare, samtidigt som man är försiktig med eller undviker alltför högt ställda säkerheter eller en omfördelning av riskerna mellan länderna.
   Förmånsrätt för stabilitetsobligationer i förhållande till nationella obligationer om medlemsstaten inte kan betala sin skuld.
   Kriterier för tilldelning av lån till medlemsstater och kapaciteten att hantera skulden.
   Mätbara och genomförbara skuldprogram.
   Formaliteterna för en bindande färdplan, i likhet med Maastrichtkriterierna för införandet av den gemensamma valutan.
   Samverkan mellan EFSF och ESM för medlemsstater som har likviditetsproblem.
   Lämpliga rättsliga krav, inklusive ändringar av fördrag och konstitutioner.

12.  Europaparlamentet anser att stabilitetsobligationer kan skapa stabilitet i euroområdet på medellång sikt. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att snabbt lägga fram förslag för att på ett avgörande sätt råda bot på den pågående statsskuldskrisen, såsom den europeiska pakt för skuldinlösen som det tyska rådet av ekonomiska experter föreslog och/eller avslutande och ratificeringen av ett avtal om ESM och/eller eurosedlar samt gemensam emissionsadministration av statsskuldsobligationer.

13.  Europaparlamentet påpekar att denna resolution är ett preliminärt svar på kommissionens grönbok och kommer att följas upp av en mer omfattande resolution i form av ett initiativbetänkande.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska centralbanken.

(1) EUT L 306, 23.11.2011, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy