Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0207(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0225/2011

Pateikti tekstai :

A7-0225/2011

Debatai :

PV 15/02/2012 - 18
CRE 15/02/2012 - 18

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0049

Priimti tekstai
PDF 814kWORD 471k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Indėlių garantijų sistemos ***I
P7_TA(2012)0049A7-0225/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0368),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0177/2010),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Danijos parlamento, Vokietijos Bundestago, Vokietijos Bundesrato ir Švedijos parlamento, vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 24 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87, 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7–0225/2011),

A.  kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme nepateikiama jokių esminių pakeitimų, išskyrus pakeitimus, kurie šiame pasiūlyme aiškiai nurodomi kaip tokie, ir kadangi kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų kodifikavimą ir minėtus pakeitimus, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus teisės aktus nekeičiant jų esmės,

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 99, 2011 3 31, p. 1.
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/.../ES dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija)
P7_TC1-COD(2010)0207

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų(3) reikia padaryti esminių pakeitimų. Dėl aiškumo ta direktyva turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2)  kad kredito įstaigoms būtų lengviau steigtis ir vykdyti veiklą, būtina pašalinti galinčius iškraipyti rinką valstybių narių įstatymų skirtumus, susijusius su indėlių garantijų sistemų (IGS) taisyklėmis, kurių šios įstaigos turi laikytis; [1 pakeit.]

(2a)   siekiant, kad ateityje nebūtų pateikiami išmokų reikalavimai IGS, derėtų skirti daug dėmesio prevencijos veiksmams ir priežiūrai, užtikrinant suderintą ir skaidrų naujų ir esamų subjektų verslo modelių įvertinimą, pagrįstą bendra metodika, dėl kurios susitars Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (EBI)(4) ir kompetentingos institucijos, kuo remiantis gali būti numatyti papildomi priežiūros reikalavimai, veiklos apribojimai, privalomi verslo modelio pakeitimai ar net neatsakingą riziką prisiimančių kredito įstaigų pašalinimas;[2 pakeit.]

(3)  ir įsisteigimo laisvės, ir laisvės teikti finansines paslaugas atžvilgiu kredito įstaigų veiklos srityje ši direktyva yra svarbiausia priemonė vidaus rinkai sukurti, kartu didinant bankų sistemos stabilumą ir indėlininkų apsaugą. Atsižvelgiant į bendrą kredito įstaigos bankroto kainą ekonomikai, į jo neigiamą poveikį finansų stabilumui ir indėlininkų pasitikėjimui, reikėtų, kad būtų ne tik kompensuojama indėlininkams, bet ir užtikrinamas pakankamas lankstumas, kad IGS galėtų įgyvendinti prevencines ir rėmimo priemones. Kadangi šiuo atveju sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos pačios padengia IGS sąnaudas, esama tinkamų paskatų jau ankstyvu etapu nustatyti sistemai priklausančių įstaigų problemas ir imtis deramų priemonių siekiant užkirsti kelią gresiančiam bankrotui, pvz., įpareigojant taikyti restruktūrizavimo priemones. Taigi IGS, kurios gali imtis taip pat ir prevencinių veiksmų, svariai papildo priežiūros institucijų vykdomą veiklą, t. y. nuolatinę priežiūrą ir tinkamo kredito įstaigų likvidavimo užtikrinimą. Vis dėlto IGS taikomos rėmimo priemonės turėtų būti visuomet siejamos su tam tikromis sąlygomis ir jų veiksmai turėtų būti visais atvejais suderinami su konkurencijos teise;[3 pakeit.]

(3a)   veiksminga IGS veikla tinkamai skatinama visų pirma tuomet, kai šių sistemų kompetencijos sritis kaip įmanoma labiau sutampa su teritorija, kuriai tenka kredito įstaigos bankroto išlaidos. Atsižvelgiant į tai ir turint omenyje didėjančią vidaus rinkos integraciją, turėtų būti numatyta galimybė apjungti įvairių valstybių narių IGS arba savanoriškai kurti atskiras tarpvalstybines sistemas. Kompetentingos įstaigos leidimas šioms sistemoms turėtų būti suteikiamas su sąlyga, kad būtų užtikrinamas pakankamas stabilumas ir subalansuota naujų ir esamų IGS sudėtis. Reikia vengti neigiamo poveikio finansų stabilumui, kuris gali kilti tais atvejais, kai, pvz., į vieną sistemą susijungia keletas didelės rizikos kredito įstaigų, kurioms atskirose IGS būtų priskiriamas tik vidutinis rizikos lygis, turint omenyje, kad esamos garantijų sistemos tokiu atveju netenka įnašų;[4 pakeit.]

(4)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/14/EB, iš dalies keičiančioje Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino(5), reikalaujama, kad Komisija, jei reikia, pateiktų pasiūlymus iš dalies keisti Direktyvą 94/19/EB. Nagrinėtini klausimai apima IGS finansavimo mechanizmų suderinimą, galimus rizika pagrįstų įnašų nustatymo modelius, galimo Sąjungos masto IGS nustatymo naudą ir išlaidas, nesuderintų teisės aktų dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo ir priešpriešinių reikalavimų poveikį sistemos veiksmingumui ir produktų bei apdraustų indėlininkų apimties suderinimą;

(5)  Direktyva 94/19/EB buvo pagrįsta minimalaus suderinimo principu. Todėl Sąjungoje sukurtašiuo metu veikia daug labai skirtingomis ypatybėmis pasižyminčių IGS. Dėl to atsirado kredito įstaigųNustačius Sąjungos lygmeniu galiojančius bendrus IGS taikomus reikalavimus, be kita ko, susijusius su garantuojamais indėliais, kompensacijos lygiu, tiksliniu finansinių išteklių lygiu, lėšų panaudojimo sąlygomis ir išmokėjimo tvarka, indėlininkams visoje Sąjungoje bus užtikrinta vienodo lygio apsauga ir vienodas IGS stabilumas. Tų IGS taikomų bendrųjų reikalavimų įgyvendinimas ypač svarbus, siekiant išvengti rinkos iškraipymų ir sumažėjo vidaus rinkos teikiama nauda indėlininkams. Todėl ši direktyva padės baigti kurti vidaus rinką; [5 pakeit.]

(6)  šia direktyva turėtų būti sudaromos vienodos veiklos sąlygos kredito įstaigoms, suteikiama galimybė indėlininkams lengvai suprasti indėlių garantijų sistemų ypatybes ir sudaromos geresnės sąlygosužtikrinama, kad indėlininkai būtų informuojami apie garantuojamas ir negarantuojamas finansines priemones ir kad būtų teikiama informacija, kaip veikia IGS. Galimybė, kad taikant tinkamas IGS priemones bus užkirstas kelias kredito įstaigos bankrotui, turėtų užtikrinti pasitikėjimą finansų stabilumu ir turėtų būti naudinga privatiems indėlininkams, remtinoms vietos bendruomenėms ir visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tokiu būdu gali būti išvengta daugelio neigiamų pasekmių, susijusių su kredito įstaigos nemokumu, kaip, pvz., netikėtai prarasta galimybė naudotis banko sąskaita. Esant garantijai ir atėjus laikui atsiskaityti pagal šią direktyvą turėtų būti užtikrinama galimybė greitai grąžinti indėlininkams indėlius naudojant tvirtas ir patikimas IGS siekiant finansinio stabilumo Todėl indėlių apsaugos reikalavimus reikėtų kuo labiau suderinti ir supaprastinti; [6 pakeit.]

(7)  uždarant nemokią kredito įstaigą, visų filialų, esančių ne toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė kredito įstaigos buveinė, indėlininkus turi apsaugoti ta pati IGS, kuri apsaugo kitus tos įstaigos indėlininkus;

(8)  iš esmės šia direktyva reikalaujama, kad kiekviena kredito įstaiga dalyvautų IGS. Valstybė narė, leidžianti savo teritorijoje steigti kredito įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, ?filialus, turėtų nuspręsti, kaip jiems taikyti šią direktyvą, ir turėtų atsižvelgti į poreikį apsaugoti indėlininkus ir išlaikyti finansų sistemos vientisumą. Būtina, kad tokių filialų indėlininkai gerai žinotų apie jiems taikomas garantijų sistemas;

(9)  Nors iš principo visos kredito įstaigos turėtų dalyvauti indėlių garantijų sistemoje, reikėtų pripažinti, kad egzistuoja sistemos, kurios apsaugo pačią kredito įstaigą (institucinės užtikrinimo sistemos) ir visų pirma užtikrina jos likvidumą ir mokumą. Tokios sistemos garantuoja didesnę indėlininkų apsaugą nei indėlių garantijų sistema. Jei tokios sistemos veikia atskirai nuo indėlių garantijų sistemos, apskaičiuojant jų narių įnašus indėlių garantijų sistemai reikėtų atsižvelgti į papildomą tų sistemų apsaugos funkciją. Suderintas kompensacijos lygis neturėtų daryti įtakos sistemoms, kurios apsaugo pačią kredito įstaigą, nebent jos grąžina indėlius indėlininkams. Indėlininkai turėtų turėti teisę teikti reikalavimus visoms sistemoms, visų pirma jei negalima užtikrinti savitarpio garantijų sistemos apsaugos. Todėl ši direktyva turėtų būti taikoma visoms schemoms ar sistemoms. [7 pakeit.]

(9a)   visos kredito įstaigos turėtų dalyvauti pagal šią direktyvą pripažintoje IGS, taip užtikrinant stiprią vartotojų apsaugą ir vienodas kredito įstaigų veiklos sąlygas bei vengiant konkurencijos, susijusios su reguliavimu. IGS turėtų galėti suteikti tą apsaugą bet kuriuo metu; [8 pakeit.]

(9b)   pagrindinė IGS užduotis – indėlininkų apsauga nuo kredito įstaigos nemokumo pasekmių. IGS turėtų galėti suteikti šią apsaugą įvairiais būdais. Todėl vienas iš galimų IGS veiklos būdų galėtų būti sistema su vien tik kompensavimo (angl. paybox) funkcija; [9 pakeit.]

(9c)   vis dėlto IGS turėtų būti sudaryta galimybė neapsiriboti vien tik kompensavimo funkcija, t. y. jos turėtų galėti reikalauti, kad sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos teiktų joms papildomą informaciją, o tuo remdamosi jos galėtų kurti išankstinio įspėjimo sistemas. Tuomet ankstyvu etapu bus galima patikslinti nuo rizikos priklausomus įnašus ir pasiūlyti imtis prevencinių priemonių siekiant pašalinti nustatytą riziką. Gresiant sunkumams, IGS turėtų galėti imtis rėmimo priemonių arba savo lėšomis remti tinkamą probleminės kredito įstaigos likvidavimą, kad būtų išvengta išlaidų, susijusių su kompensavimu indėlininkams ir kitomis neigiamomis nemokumo pasekmėmis;[10 pakeit.]

(9d)   kitu vienu iš veiklos būdų atveju IGS turėtų galėti veikti kaip institucinės užtikrinimo sistemos, kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo(6) 80 straipsnio 8 dalyje. Institucinės užtikrinimo sistemos apsaugo pačią kredito įstaigą ir visų pirma užtikrina jos likvidumą ir mokumą. Kompetentingos institucijos turėtų pripažinti jas IGS, jei jos atitinka visus Direktyvos 2006/48/EB 80 straipsnio 8 dalyje ir šioje direktyvoje nustatytus kriterijus. Pagal tuos kriterijus visų pirma užtikrinama, kad nuolat būtų pakankamai lėšų galimam išmokėjimui atlikti, kaip kitose IGS; [11 pakeit.]

(10)  Institucinės užtikrinimo sistemos apibrėžtos 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija)(7) 80 straipsnio 8 dalyje, ir kompetentingos institucijos jas gali pripažinti indėlių garantijų sistemomis, jei jos atitinka visus tame straipsnyje ir šioje direktyvoje nustatytus kriterijus.[12 pakeit.]

(11)  per dabartinę finansų krizę nekoordinuotai didinant kompensacijos lygį visoje ES Sąjungoje indėlininkai kai kuriais atvejais perkėlė pinigus į bankus tose šalyse, kuriose indėlių garantijos buvo didesnės. Dėl tokio nekoordinuoto didinimo sumažėjo bankų likvidumas krizės sąlygomis. Kai padėtis stabili, įmanoma, kad dėl skirtingo kompensacijos lygio indėlininkai gali būti skatinami rinktis didžiausią indėlių apsaugą, o ne tinkamiausiąjiems geriausiai tinkančią indėlių rūšį. Įmanoma, kad dėl tokių skirtingų kompensacijos lygių vidaus rinkoje gali būti iškraipyta konkurencija. Taigi būtina visose pripažintose IGS užtikrinti suderintą indėlių apsaugos lygį, kad ir kur Sąjungoje jie būtų laikomi. Tačiau turėtų būti įmanoma, kad tam tikriems indėliams dėl asmeninės indėlininkų padėties ribotą laiką būtų taikoma aukštesnio lygio apsauga; [13 pakeit.]

(11a)   finansų krizės metu pasirodė, kad esamos IGS nepajėgios padengti visų nuostolių, kad būtų užtikrinta indėlininkų apsauga. Todėl būtina užtikrinti, kad IGS turimi finansiniai ištekliai būtų tam tikro tikslinio lygio ir kad būtų galima rinkti specialius įnašus. Kai reikia, IGS turėtų būti sudariusios atitinkamus susitarimus dėl alternatyvaus finansavimo, kad galėtų gauti trumpalaikį finansavimą joms pateiktiems reikalavimams patenkinti;

(12)  Visiems indėlininkamsvisi indėlininkai turėtų būti taikomas vienodas kompensacijos lygis, turėti tokią pačią teisę reikalauti, kad IGS išmokėtų pagal šią direktyvą nustatyto lygio kompensaciją nepaisant to, ar valstybės narės valiuta yra euro, ar ne, ir nepaisant to, ar bankas priklauso pačią kredito įstaigą apsaugančiai sistemai. Valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, turėtų galėti suapvalinti perskaičiuotas sumas, nemažindamos lygiavertės indėlininkų apsaugos; [15 pakeit.]

(13)  viena vertus, norint apsaugoti vartotojus ir išlaikyti finansų sistemos stabilumą, šioje direktyvoje numatytas kompensacijos lygis turėtų būti toks, kad neliktų pernelyg daug neapsaugotų indėlių, o kita vertus, turėtų būti atsižvelgiama į IGS išlaidas. Todėl būtų racionalu nustatyti suderintą 100 000 EUR kompensacijos lygį;

(14)  šioje direktyvoje išlaikytas suderinto dydžio vienam indėlininkui, o ne vienam indėliui, principas. Dėl to reikėtų atsižvelgti į indėlius, priklausančius indėlininkams, kurie nenurodyti kaip sąskaitos turėtojai arba kurie nėra vieninteliai jos turėtojai. Todėl dydis turėtų būti taikomas kiekvienam indėlininkui, kuris gali būti nustatytas. Principas, pagal kurį dydis taikomas kiekvienam indėlininkui, kuris gali būti nustatytas, neturėtų būti taikomas kolektyvinio investavimo subjektams, kuriems nustatytos specialios apsaugos taisyklės, netaikomos tokiems indėliams;

(15)  Valstybėms narėms neturėtų būti trukdoma nustatyti sistemas, kuriomis apskritai apsaugomos pensijos ir kurios turėtų veikti atskirai nuobe to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pagal IGS sistemų. Valstybėms narėms neturėtų būti trukdoma apsaugoti tam tikrus indėliusnustatytu laikotarpiu būtų garantuojamas visas su tam tikrais sandoriais susijęs indėlis. Tokiems indėliams priskiriami su privataus gyvenamojo būsto įsigijimu arba pardavimu susiję indėliai, indėliai, kurie apsaugomi dėl tam tikrų socialinių priežasčių arba indėlius, susijusius su nekilnojamojo turto sandoriais, sudaromais privačiam gyvenamosios paskirties būstui įsigyti, pagal nacionalinę teisę apibrėžtų priežasčių ir tie, kurie susiję su tam tikrais gyvenimo įvykiais ar etapais, pvz., vaiko gimimu, vedybomis, skyrybomis ir ypač apsirūpinimu senatvėje, arba yra susiję su tam tikromis draudimo išmokomis ar kompensacijomis. Visais atvejais turėtų būti laikomasi valstybės pagalbos taisyklių; [16 pakeit.]

(16)  būtina suderinti IGS arba pačių kredito įstaigų finansavimo metodus. Viena vertus, IGS finansavimo išlaidas daugiausiaiš esmės turėtų padengti pačios kredito įstaigos, o kita vertus, IGS finansavimo pajėgumas turėtų būti proporcingas jų įsipareigojimams. Siekiant užtikrinti, kad visų valstybių narių indėlininkai galėtų naudotis vienodaiIGS stabilumas būtų panašaus aukšto lygio, visomsapsauga ir kad indėlių garantijų sistemos skolintų vienai kitai pinigus tik tuo atveju, jei atitinkama indėlių garantijų sistema ėmėsi esminių finansavimo pastangų, indėlių garantijų sistemų finansavimą reikėtų suderinti aukštu lygiu. Tačiau dėl to neturėtų kilti pavojus atitinkamos valstybės narės bankų sistemos stabilumuiIGS turėtų būti nustatytas vienodas ex-ante tikslinis finansinių išteklių lygis; [17 pakeit.]

(17)  siekiant nustatyti tik tokio masto indėlių apsaugą, koks būtinas teisiniam aiškumui ir skaidrumui indėlininkams užtikrinti ir išvengti, kad investavimo rizika nebūtų perkelta indėlių garantijų sistemoms, tam tikrų investicinių požymių turinčių finansinių produktų reikėtų neįtraukti į garantijos taikymo sritį, visų pirma tų produktų, kurie nėra grąžinami nominaliąja verte ir tų, kurie išduoti turėtojui, o ne konkrečiai įvardytam asmeniui; [37 pakeit.]

(18)  tam tikriems indėlininkams neturėtų būti taikoma indėlių apsauga, visų pirma viešosios valdžios institucijoms ar kitoms finansų įstaigoms. Palyginti su visais kitais indėlininkais, jų skaičius ribotas, todėl banko žlugimo atveju poveikis finansiniam stabilumui būtų minimalus. Valdžios institucijoms taip pat gerokai lengviau gauti kreditą negu piliečiams. Vis dėlto valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų garantuojami taip pat ir remtinų vietos valdžios institucijų indėliai. Garantijų sistema iš esmės turėtų būti taikoma nefinansinėms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio; [18 pakeit.]

(19)  indėlininkams, kurių veikla susijusi su pinigų plovimu, kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(8) 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, turėtų būti netaikomos IGS išmokos;

(20)  kredito įstaigų dalyvavimo IGS išlaidos neprilygsta išlaidoms, kurias sukeltų masinis indėlių atsiėmimas ne tik iš sunkumus patiriančios kredito įstaigos, bet ir iš įprastai veikiančių įstaigų, jeigu indėlininkai prarastų pasitikėjimą bankų sistemos patikimumu;

(21)  būtina užtikrinti, kad IGS turimi finansiniai ištekliai būtų tam tikro tikslinio lygio ir kad būtų galima rinkti specialius įnašus. Kai reikia, IGS turėtų būti sudariusios atitinkamus susitarimus dėl alternatyvaus finansavimo, kad galėtų gauti trumpalaikį finansavimą joms pateiktiems reikalavimams patenkinti;

(22)  sistemų finansiniai ištekliai daugiausia turėtų būti naudojamiIGS turėtų turėti pakankamai finansinių išteklių kredito įstaigos nemokumo atveju indėlininkų indėliams grąžinti. Vis dėlto daugeliu atveju derėtų imtis rėmimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią kredito įstaigos nemokumui, kadangi tokios priemonės paprastai geriau užtikrina indėlių saugumą nei kompensacijų išmokėjimas indėlininkams. Be to, taikant tokias priemones galima išvengti tolesnių išlaidų ir neigiamo poveikio finansų stabilumui bei pagerinti indėlininkų pasitikėjimą. Todėl IGS išteklius turėtų būti galima panaudoti taip pat ir rėmimo priemonėms. Rėmimo priemonės visais atvejais turėtų būti siejamos su sąlygomis, kurias privalo vykdyti remiama įstaiga. Tačiau jie taip pat galėtų būti naudojami indėlių perkėlimui į kitątokias priemones taip pat turėtų būti galima panaudoti kredito įstaigą finansuoti,įstaigai tinkamai likviduoti, jei IGS tai būtų pigiausia išeitis. Todėl IGS patirtos išlaidos neviršijaneturėtų viršyti garantuojamų indėlių sumos atitinkamoje kredito įstaigoje. Tam tikru mastu jie taip pat galėtų būti naudojami bankų žlugimo prevencijai finansuoti, atsižvelgiant į direktyvoje nustatytus apribojimus. Tokios priemonės turėtų atitikti valstybės pagalbos taisykles. TaiTos IGS subjektų veiklos alternatyvios galimybės neturėtų daryti poveikio būsimai Komisijos politikai dėl nacionalinių bankų problemų sprendimo fondų kūrimo; [19 pakeit.]

(22a)   turėtų būti įmanoma IGS lėšas naudoti sąskaitų operacijoms, susijusioms su įstaigai tenkančia garantuojamų indėlių dalimi, finansuoti;

(23)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo(9) I priedo 14 punkto 1 lentelėje tam tikroms turto pozicijoms priskiriama tam tikra rizika. Siekiant užtikrinti, kad IGS investuotų tik į mažos rizikos turtą, turėtų būti atsižvelgiama į tą lentelę;

(24)  nustatant IGS įnašus reikėtų atsižvelgti į jų narių prisiimamos rizikos lygį. Taip būtų galima atsižvelgti į atskirų bankų rizikos profilį, įskaitant skirtingus jų verslo modelius, ir sąžiningai apskaičiuoti įnašus, taip pat skatinti juos veikti pagal mažiau rizikingą verslo modelį. Tuo tikslu turėtų būti nustatytas standartinis metodas rizika pagrįstiems įnašams į IGS nustatyti ir skaičiuoti. Nustačius visoms valstybėms narėms privalomų pagrindinių rodiklių rinkinį ir kitą papildomų pasirenkamų rodiklių rinkinį, paremtą bendra metodika, dėl kurios susitars EBI ir kompetentingos institucijos, būtų galima laipsniškai užtikrinti tokį suderinimą. Vis dėlto sistemai priklausančių kredito įstaigų prisiimamos rizikos pobūdis gali skirtis priklausomai nuo rinkos sąlygų ir kredito įstaigų veiklos. Todėl tikslinga greta standartinio metodo leisti IGS taip pat taikyti savus alternatyvius rizika pagrįstus metodus, jei tie alternatyvūs rizika grindžiami metodai atitinka gaires, kurias parengs EBI, pasikonsultavusi su Europos indėlių draudikų forumu (angl. EFDI). Taikant tokius alternatyvius rizika grindžiamus metodus būtų atsižvelgiama į atskirų bankų rizikos profilį, vadovaujantis rinkos sąlygomis konkrečiose valstybėse narėse tiksliau apskaičiuojami įnašai, taip pat skatinama veikti pagal mažiau rizikingą verslo modelį. Norint atsižvelgti į nacionalinės teisės aktais reglamentuojamo itin mažos rizikos kredito sektoriaus sąlygas, turėtų būti numatyta galimybė atitinkamai sumažinti mokėtinus įnašus;[21 pakeit.]

(24a)  pelningumas kai kuriais atvejais buvo naudojamas kaip rizikos mažinimo rodiklis nustatant rizika pagrįstas priemokas. Taip neatsižvelgiama į savidraudos įmonių, kurios nesiekia maksimizuoti pelno, verslo modelį. Be to, motyvacija padidinti pelną sukuria žalingą paskatą taikyti rizikingesnes strategijas. Derėtų laikytis visapusiško požiūrio į verslo modelio patikimumą;

(25)  indėlių apsauga yra esminis elementas, leidžiantis baigti kurti vidaus rinką, taip pat būtinas kredito įstaigų priežiūros sistemos papildymas, kadangi ji suvienija visas atitinkamoje finansų rinkoje veikiančias įstaigas bet kurios iš jų bankroto atveju. Todėl IGS turėtų galėti, jei reikia, skolinti viena kitai pinigus; 

(26)  nuo 2010 m. gruodžio 31 d. taikomas daugiausia šešių savaičių kompensacijų išmokėjimo laikotarpis neatitinka būtinybės išlaikyti indėlininkų pasitikėjimą ir netenkina jų poreikių. Todėl kompensacijų išmokėjimo terminą reikėtų sutrumpinti iki vienos savaitėspenkių darbo dienų, bet ne trumpiau nei savaitei; [23 ir 150/rev pakeit.]

(26a)  vis dėlto daugeliu atvejų dar nėra numatyta reikiamų skubaus išmokėjimo procedūrų. Jei indėlininkai visgi yra užtikrinti, kad išmokėjimo terminas bus trumpas, ir kredito įstaigai bankrutavus to termino nesilaikoma, tai galėtų visam laikui pakenkti indėlininkų pasitikėjimui IGS, o tai pakenktų šių sistemų vykdomam stabilumo užtikrinimui ir siekiams. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nuspręsti pereinamuoju laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikyti 20 darbo dienų išmokėjimo terminą, jei kompetentingoms institucijoms atlikus patikrinimą nustatoma, kad neįmanoma laikytis sutrumpinto išmokėjimo termino. Tuo atveju iki 2016 m. gruodžio 31 d. parengiamos ir išbandomos reikiamos procedūros, kad būtų galima laikytis penkių darbo dienų išmokėjimo termino. Siekiant užtikrinti, kad pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi tą dieną, indėlininkai nepatirtų finansinių sunkumų bankrutavus jų kredito įstaigai, indėlininkams visgi turėtų būti sudaryta galimybė tokiu atveju per penkias darbo dienas, bet ne trumpiau nei per savaitę, iš atsakingos IGS gauti išmoką iki 5 000 eurų už indėlį, kuris atitinka kompensavimo kriterijus; [24 ir 150/rev pakeit.]

(27)  valstybių narių, kuriose kredito įstaiga turi įsteigusi filialų arba kuriose ji tiesiogiai teikia paslaugas, IGS turėtų indėlininkams teikti informaciją ir grąžinti indėlius valstybės narės, kurioje kredito įstaiga gavo veiklos licenciją, vardu. IGS, kurioms tai gali būti aktualu, turėtų iš anksto sudaryti susitarimus, kad būtų lengviau atlikti savo užduotis;

(28)  informacija yra esminis indėlininkų apsaugos elementas. Todėl esami indėlininkai turėtų būti informuojami apie jiems teikiamas garantijas ir atsakingą IGS sąskaitų išrašuose, o būsimų indėlininkų turėtų būti paprašoma pasirašyti standartizuotą informacijos dokumentą. Tokios informacijos turinys turėtų būti vienodas visiems indėlininkams ir būsimiems indėlininkams. Nereglamentuojamos nuorodos į IGS užtikrinamas sumas bei kompensavimo apimtį jas reklamuojant gali turėti įtakos bankų sistemos stabilumui arba indėlininkų pasitikėjimui. Todėl reklamoje turėtų būti leidžiama pateikti tik trumpas faktines nuorodas į IGS. Sistemos, apsaugančios pačią kredito įstaigą, turėtų aiškiai informuoti indėlininkus apie jų teises, susijusias su šioje direktyvoje numatytu kompensacijos lygiu, ir apie apie savo funkcijąveikimo būdą nežadėdamos neribotos indėlių apsaugos; [25 pakeit.]

(29)  pagal šią direktyvą tvarkant asmens duomenis taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(10);

(30)  įmanoma, kad ši direktyva nenumato, kad už indėlininkų apsaugą atsako valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos, jeigu jos yra užtikrinusios, kad viena ar daugiau sistemų, numatančių garantijas indėliams ar pačioms kredito įstaigoms ir užtikrinančių kompensacijų išmokėjimą arba indėlininkų apsaugą pagal šioje direktyvoje numatytas sąlygas, yra įdiegtos ir oficialiai pripažintos;

(31)  2009 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija, pasiūlyme(11) Komisija pasiūlė teisės akto, kuriuo sukuriama Europos finansų priežiūros institucijų sistema, projektą ir pateikė išsamesnės informacijos apie galimą tokios naujos priežiūros sistemos struktūrą, įskaitant Europos bankininkystės institucijos įsteigimą.

(32)  paisydama valstybių narių atliekamos IGS priežiūros, EBI turėtų padėti siekti tikslo – sudaryti geresnes sąlygas kredito įstaigoms pradėti ir vykdyti veiklą kartu užtikrinant veiksmingą indėlininkų apsaugą. Tuo tikslu Institucija turėtų patvirtinti, kad šioje direktyvoje nustatytos indėlių garantijų sistemų tarpusavio skolinimosi sąlygos yra patenkintos, ir nurodyti, laikantis griežtų šios direktyvos nustatytų ribų, sumas, kurias skolins kiekviena sistema, pradinę palūkanų normą bei paskolos trukmęir kuo labiau sumažinant mokesčių mokėtojų patiriamą riziką. Šiuo atžvilgiu EBI taip pat turėtų rinkti informaciją susijusią su IGS, visų pirma apie jų garantuojamų indėlių sumą, kurią patvirtina kompetentingos institucijos; Ji turėtų informuoti kitas indėlių garantijų sistemas apie jų pareigą skolinti.

(33)  Būtina nustatyti veiksmingą priemonę, kurią taikant būtų galima rengti suderintus techninius finansinių paslaugų srities standartus, siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir tinkamą indėlininkų apsaugą visoje Europoje. Tokie standartai turėtų būti rengiami siekiant standartizuoti rizika pagrįstų įnašų apskaičiavimą. [27 pakeit. ]

(34)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvią IGS veiklą ir tinkamai atsižvelgti į jų padėtį skirtingose valstybėse narėse, EBI turėtų galėti spręsti jų nesutarimus, o jos sprendimas būtų privalomas;

(34a)  Europos Parlamentas savo 2010 m. liepos 7 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl ES bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo pabrėžė, kad reikalingas Europos mechanizmas bankininkystės krizėms įveikti. Tokio mechanizmo įdiegimas neturėtų paveikti indėlininkų apsaugos, kurią teikia IGS; [28 pakeit.]

(35)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl 5 straipsnio 5 dalies siekiant, kad ji galėtų atitinkamai koreguoti šioje direktyvoje numatytos kompensacijos indėlininkui už visus jam priklausančius indėlius lygį atsižvelgdama į infliaciją Europos Sąjungoje ir remdamasi vartotojų kainų indekso pokyčiais. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; [29 pakeit.]

(35a)  Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatytą procedūrą priimti EBI techninių reguliavimo standartų projektus, skirtus nustatyti apibrėžtis ir standartinį metodą rizika pagrįstiems kredito įstaigų įnašams į šioje direktyvoje apibrėžtas IGS apskaičiuoti. EBI tokius reguliavimo techninius standartus turėtų parengti ir pateikti Komisijai patvirtinti iki 2012 m. gruodžio 31 d.; [30 pakeit.]

(36)  laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, siūlomo veiksmo tikslus, t. y. suderinti indėlių garantijų sistemų veiklos taisykles, galima pasiekti tik Sąjungos lygiu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(37)  įpareigojama į nacionalinę teisę perkelti tik tas šios direktyvos nuostatas, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnių direktyvų nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas kyla iš ankstesnių direktyvų;

(38)  ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais IV priede,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šia direktyva nustatomos nacionalinėms indėlių garantijų sistemųsistemoms (IGS) taikomos Europos sistemos, kuria siekiama Sąjungoje indėlininkams suteikti bendras saugumo priemones, kuriomis užtikrinama aukšto lygio apsauga, veikimo taisyklės. [31 pakeit.]

2.  Ši direktyva taikoma visoms teisės aktų ar sutarčių pagrindu nustatytomspagal 3 straipsnio 1 dalį pripažintoms IGS irir jose dalyvaujančioms kredito įstaigoms. sistemomis pripažįstamoms institucinėmsIGS gali veikti kaip teisės aktų ar sutarčių pagrindu nustatytos sistemos arba institucinės užtikrinimo sistemomssistemos, kaip numatyta Direktyvos 2006/48/EB 80 straipsnio 8 dalyje. [32 pakeit.]

3.  Institucines užtikrinimo sistemas, apibrėžtas Direktyvos 2006/48/EB 80 straipsnio 8 dalyje, kompetentingos institucijos gali pripažinti indėlių garantijų sistemomis, jei jos atitinka visus tame straipsnyje ir šioje direktyvoje nustatytus kriterijus.[33 pakeit.]

4.  Šios direktyvos tikslais pagal 3 dalį3 straipsnio 1 dalį nepripažintoms ir indėlių garantijų neteikiančioms institucinėms užtikrinimo sistemoms ši direktyva netaikoma, išskyrus taikoma tik 14 straipsnio 5 dalies antra pastraipa, 14 straipsnio 6a dalis ir III priedo 9 dalis. [34 pakeit.]

4a.  Komisija, bendradarbiaudama su EBI, užtikrina, kad indėlininkų apsauga išliktų aukšto lygio, jei būtų įsteigtas Europos bankų krizės pašalinimo fondas.[35 pakeit.]

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.  Šioje direktyvoje:

  a) indėlis:
   i) bet koks kredito likutis, atsiradęs dėl sąskaitoje paliktų lėšų arba dėl laikinų situacijų, susidariusių dėl įprastų bankinių sandorių, įskaitant terminuotus indėlius, taupomąsias sąskaitas bei registruotus indėlius, kurį kredito įstaiga turi grąžinti pagal taikomas teisines nuostatas ir sutartines sąlygas arba
   ii) bet kokia skola, kurią įrodo kredito įstaigos išduotas sertifikatas. [36 pakeit. ]

Jungtinės Karalystės ir Airijos namų statybos draugijų akcijos, išskyrus šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytas kapitalo savybių turinčias akcijas, yra laikomos indėliais.

   jos egzistavimą galima įrodyti tik sertifikatu, išskyrus sąskaitos išrašąji išduota turėtojui, o ne konkrečiai įvardytam asmeniui; [37 pakeit.]
   jos pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte;
   jos pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik jei egzistuoja kredito įstaigos ar trečiosios šalies suteikta speciali garantija ar susitarimas;
   b) tinkamas indėlis – indėlis, kuriam netaikomos apsaugos išimtys pagal 4 straipsnį;
   c) garantuojamas indėlis – tinkamas indėlis, kuris neviršija 5 straipsnyje nurodyto kompensacijos lygio;
   ca) indėlininkas – indėlio savininkas arba, jei sąskaita bendra, indėlio bendrasavininkis; [38 pakeit.]
   d) bendra sąskaita – dviejų ar daugiau asmenų vardu atidaryta sąskaita arba sąskaita, kuria gali naudotis du ar daugiau asmenų ir kuria galima naudotis pagal vieno ar kelių minėtų asmenų parašus;
  e) negrąžinamas indėlis – pasibaigusio termino ir išmokėtinas indėlis, kurio kredito įstaiga neišmokėjo pagal jam taikomas teisines ir sutartines sąlygas, kadangi:
   i) atitinkamos kompetentingos institucijos, remdamosi joms tuo metu prieinama informacija, nustatė, kad, jų nuomone, dėl su jos finansinėmis aplinkybėmis tiesiogiai susijusių priežasčių tam tikra kredito įstaiga tuo metu negali grąžinti indėlio ir atsižvelgiant į jos padėtį neturi galimybių tai padaryti. [39 pakeit.]

Kompetentingos institucijos tokį sprendimą priima kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip praėjus penkioms darbo dienoms po to, kai pirmą kartą įsitikino, kad kredito įstaiga negrąžino pasibaigusio termino mokėtinų indėlių; arba

   ii) jei sprendimas nepriimamas pagal i punktą, teisminė institucija, atsižvelgdama į priežastis, kurios tiesiogiai yra susijusios su kredito įstaigos finansinėmis aplinkybėmis, priima sprendimą, kuriuo sustabdoma indėlininko galimybė kredito įstaigai reikšti reikalavimus;

f-a) prevencinė ir rėmimo priemonė – priemonė, kurią taikydamos IGS siekia išvengti šiose sistemose dalyvaujančių kredito įstaigų bankroto, įskaitant:

   f) kredito įstaiga – Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžta įstaiga;
   i) kredito įstaigų ekonominės situacijos ir rizikos būklės arba tokių įstaigų kūrimo atveju – jų pagrindinių planų, tikrinimą, taip pat informavimo teisę, atsižvelgiant į esminius pokyčius nuosavybės ir kontrolės srityse;
   ii) reikalavimą, taikomą sistemoje dalyvaujančioms įstaigoms, teikti informaciją apie ekonominę situaciją ir rizikos būklę, taip pat apie jų pokyčius ir planuojamą verslo modelio keitimą;
   iii) sąlygų nustatymą, siekiant visiškai arba iš dalies apriboti garantuojamų indėlių kiekį arba apriboti tam tikrą verslo veiklą, jei atlikus auditą arba kitu būdu gavus informacijos nustatoma, jog yra pagrindo manyti, kad esama potencialaus arba tiesioginio pavojaus, kad reiks naudoti IGS lėšas;
   iv) įnašų nustatymą atsižvelgiant į konkrečios įstaigos rizikos būklę;
   v) susitarimą keistis informacija (taip pat ir konfidencialia) su kompetentingomis institucijomis;
   vi) garantijų, paskolų ir bet kokio pobūdžio likvidumo užtikrinimo ir kapitalo subsidijų teikimą, įskaitant trečiųjų šalių reikalavimų vykdymą; [149/rev pakeit.]
  fa) priemonė, skirta kredito įstaigai tinkamai likviduoti – priemonė, kuria siekiama išvengti indėlių išmokėjimo pagal IGS, įskaitant:
   i) pagalbą įsigyjant su sunkumais susidūrusią kredito įstaigą;
   ii) indėlių ir atitinkamo turto, įskaitant vidaus padalinius, perkėlimą į tarpinę kredito įstaigą;
   iii) priverstinį susijungimą su kita kredito įstaiga;
   iv) tinkamą likvidavimą dalyvaujant IGS;[40 pakeit. ]
   g) filialas – Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas filialas;
   h) tikslinis lygis – 1,5 % tinkamųgarantuojamų indėlių, už kurių garantijas atsakinga IGS; [41pakeit.]
   i) turimi finansiniai ištekliai – grynieji pinigai, indėliai ir mažos rizikos turtas, kurio likęs terminas iki išpirkimo – 24 mėnesiai arba mažiau – ir kurį galima paversti grynaisiais pinigais per ne ilgesnį laikotarpį nei nurodytas 7 straipsnio 1 dalyje ir kuris sudaro iki 10 % įkeisto turto; [42pakeit.]   ia) įkeistas turtas – mokėjimų įsipareigojimai, kurie deramai padengti kokybišku užstatu ir kuriems taikomos šios sąlygos:
   i) užstatą sudaro mažos rizikos turtas, į kurį neturi teisių jokios trečiosios šalys ir kuriuo gali laisvai disponuoti ir išimtinai naudotis IGS, turinti neatšaukiamą teisę pareikalavusi gauti šiuos mokėjimus;
   ii) kredito įstaiga turi teisę į pelną, gaunamą iš turto, kurį ši įstaiga užstatė įsipareigojimams padengti;
   iii) užstato rinkos vertė reguliariai analizuojama, o kredito įstaiga užtikrina, kad užstato rinkos vertė bent jau prilygtų tos kredito įstaigos įsipareigojimams sistemai; ir
   iv) įvertinant bazinį turtą jo vertė reikiamai sumažinama ir IGS reikalauja, kad laiko bėgyje būtų išlaikoma reikiamai sumažinta bazinio turto rinkos vertė;
   j) mažos rizikos turtas – turto pozicijos, priklausančios pirmajai arba antrajai Direktyvos 2006/49/EB I priedo 14 punkto 1 lentelės kategorijai, išskyrus kitas pripažįstamas pozicijas, kaip apibrėžta to priedo 15 punkte;

k)  buveinės valstybė narė – Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 7 dalyje apibrėžta buveinės valstybė narė;

l)  priimančioji valstybė narė – Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 8 dalyje apibrėžta priimančioji valstybė narė;

   m) kompetentingos institucijos – Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 4 dalyje apibrėžtos kompetentingos institucijos.

2.  Kai šioje direktyvoje daroma nuoroda į Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, IGS administruojančios įstaigos taikant šį reglamentą laikomos kompetentingomis institucijomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalį.

3 straipsnis

Dalyvavimas ir priežiūra

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos teritorijoje būtų įdiegta ir oficialiai pripažinta viena ar kelios IGS.

Tai netrukdo jungtivalstybėms narėms kurti tarpvalstybinių IGS arba šiose sistemose sujungti skirtingų valstybių narių sistemas. Leidimą tokioms tarpvalstybinėms ar susijungusioms IGS suteikia kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su EBI.[44 pakeit.]

Spręsdama, ar IGS turėtų būti oficialiai pripažintos, atitinkama kompetentinga institucija ypatingą dėmesį skiria IGS stabilumui ir užtikrina, kad jos narystė būtų subalansuota.[45 pakeit.]

Nė viena kredito įstaiga, nedalyvaujanti minėtoje sistemoje, nepriima indėlių.

2.  Jeigu kredito įstaiga nesilaiko savo, kaip IGS narės, įsipareigojimų, apie tai nedelsiant informuojama jai veiklos licenciją išdavusi kompetentinga institucija, kuri kartu su IGS skubiai imasi visų būtinų priemonių, įskaitant sankcijų taikymą, kad būtų užtikrinta, jog kredito įstaiga vykdytų savo įsipareigojimus. [46 pakeit.]

3.  Jeigu tomis priemonėmis nepavyksta užtikrinti, kad kredito įstaiga laikytųsi įsipareigojimų, tais atvejais, kai pagal nacionalinius įstatymus yra leidžiama iš sistemos pašalinti jos narį, sistema, gavusi tiesioginį kompetentingų institucijų sutikimą, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį kredito įstaigą įspėja apie ketinimą ją pašalinti iš IGS narių. Sistema ir toliau visiškai garantuoja už indėlius, įneštus prieš baigiantis įspėjimo laikotarpiui. Jeigu, pasibaigus įspėjimo laikotarpiui, kredito įstaiga neįvykdo savo įsipareigojimų, ji pašalinama iš IGS.

4.  Indėliai, kredito įstaigoje laikomi tuo metu, kai panaikinama jai pagal Direktyvos 2006/48/EB 6 straipsnį suteikta veiklos licencija, lieka apdrausti IGS.

5.  Kompetentingos institucijos, laikydamosi esamų Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) taisyklių, nuolat prižiūri, ar visos 1 straipsnyje nurodytos IGS atitinka šią direktyvą. [47 pakeit.]

Tarpvalstybinių IGS priežiūrą vykdo EBI, bendradarbiaujant su kolegija, kurią sudaro kompetentingų institucijų iš atitinkamų šalių, kuriose yra sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų registruotosios buveinės, atstovai.[48 pakeit.]

6.  Valstybės narės užtikrina, kad IGS taikomi alternatyvūs metodai pagal 11 straipsnio 3a dalį atitiktų to straipsnio nuostatas ir EBI pagal 11 straipsnio 5 dalį patvirtintas gaires, kad IGS reguliariai atliktų savo sistemų tyrimą ir kad kompetentingoms institucijoms kredito įstaigoje nustačius problemas, kurios gali sukelti IGS intervenciją, jos apie tai būtų nedelsiant informuojamos. EBI koordinuoja valstybių narių veiksmus.[49 pakeit.]

Tokie tyrimai atliekami bent kas trejus metus arbaar dažniau, kai jų reikia atsižvelgiant į aplinkybes. Pirmas toks tyrimas atliekamas iki 2013 m. gruodžio 31 d. [50 pakeit.]

EBI savo iniciatyva arba 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo(12) įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) paprašius perduoda ESRV sisteminės rizikos analizei reikalingą informaciją apie IGS.[51 pakeit.]

EBI periodiškaibent kas penkerius metus atlieka atitinkamus tarpusavio vertinimus pagal [EBI reglamento] 15 straipsnįReglamento (ES) Nr. 1093/2010 30 straipsnį. Į tokių tarpusavio vertinimų taikymo sritį įeina sistemos valdymo praktika pagal 7a dalį. IGS taikomas Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 70 straipsnyje nurodytas įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį, kai jos keičiasi informacija su EBI.

EBI yra įgaliota kasmet įvertinti IGS atsparumą nepalankioms sąlygoms taikant įvairius scenarijus, pagal kuriuos remiantis naujais duomenimis naudojami įvairūs iš anksto nustatyti kritiniai taškai, siekiant nustatyti, ar derėtų koreguoti tuo metu taikomą apskaičiavimų modelį ir tikslinį lygį. Toks atsparumo nepalankioms sąlygoms patikrinimas remiasi nedidelio poveikio, vidutinio poveikio ir didelio poveikio scenarijais.[52 pakeit.]

7.  Valstybės narės užtikrina, kad IGS bet kuriuo metu paprašę gautų iš savo narių visą informaciją, būtiną tam, kad galėtų pasirengti grąžinti indėlius indėlininkams, įskaitant žymėjimą pagal 4 straipsnio 2 dalį. IGS nuolat teikiama informacija, būtina testavimui nepalankiausiomis sąlygomis atlikti. Tokia informacija tvarkoma anonimiškai. Gautą informaciją galima naudoti tik testavimui nepalankiausiomis sąlygomis atlikti, istorinės IGS atsparumo raidos analizei arba pasirengti indėlių grąžinimui ir laikyti ne ilgiau nei būtina šiems tikslams pasiekti, be to, išlaikomas jos konfidencialumas. [53 pakeit.]

7a.  Valstybės narės užtikrina, kad jų IGS būtų įdiegta patikima sistemos valdymo praktika ir kad, visų pirma:

   a) jų valdyboje būtų bent vienas ne vykdomasis narys, o paskyrimo procedūros būtų atviros ir skaidrios;
   b) jos rengtų metines savo veiklos ataskaitas.[54 pakeit.]

4 straipsnis

Indėlių tinkamumas

1.  IGS išmokos netaikomos:

   a) pagal 6 straipsnio 3 dalį kitų kredito įstaigų savo vardu ar savo sąskaita padėtiems indėliams;
   b) visoms nuosavų lėšų sudėtinėms dalims, kurios patenka į Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnyje pateiktą nuosavų lėšų apibrėžtį;
   c) indėliams, atsiradusiems vykdant sandorius, dėl kurių priimtas nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos, susijusios su pinigų plovimu, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 straipsnio C dalyjeDirektyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 2 dalyje; [55 pakeit.]
   ca) indėliams, dėl kurių indėlininkas ir kredito įstaiga sutartyje susitarė, kad indėlis turi būti naudojamas specialiems indėlininko įsipareigojimams kredito įstaigai ar kitai šaliai vykdyti, jei pagal įstatymus ar pagal sutarties sąlygas indėlio suma gali būti indėlininko naudojama arba bus automatiškai naudojama šiems įsipareigojimams vykdyti ir kitaip indėlis taptų negrąžinamu indėliu;[56 pakeit.]
   d) Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 5 dalyje apibrėžtų finansų įstaigų indėliams;
   e) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų(13) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžtų investicinių įmonių indėliams;
   f) indėliams, kurių savininko tapatybė nebuvo nustatyta pagal Direktyvos 2005/60/EB 8 straipsnio 1 dalį,kai tiek indėliai tapo negrąžinamiindėlio garantijų aktyvavimo, išmokėjimo metu ir po išmokėjimo; [57 pakeit.]
   g) draudimo įmonių indėliams;
   h) kolektyvinio investavimo subjektų indėliams;
   i) pensijų fondų indėliams, išskyrus asmeninėse pensijų sistemose ar darbdavio, kuris nėra didelė bendrovė, profesinių pensijų sistemose laikomus indėlius; [58 pakeit.]
   j) valstybės ir centrinės administracijos institucijų, taip pat regioninių ir vietos valdžios institucijų indėliams; [59 pakeit.]
   k) tos pačios kredito įstaigos išleistiems skolos vertybiniams popieriams ir įsipareigojimams, susijusiems su jos akceptais ir paprastaisiais vekseliais.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kredito įstaigos pažymėtų 1 dalyje nurodytus indėlius taip, kad tokius indėlius būtų galima iš karto atpažinti.

2a.  Tačiau valstybės narės užtikrina, kad vietos valdžios institucijų indėliams būtų taikomi išmokėjimai pagal IGS, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

   a) institucija neturi nuolatinio profesionalaus iždininko; arba
   b) indėlio praradimas labai pakenktų vietos valdžios institucijų teikiamų paslaugų tęstinumui.[60 pakeit.]

5 straipsnis

Kompensacijos lygis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai indėliai negrąžinami, kiekvienam indėlininkui už visus jam priklausančius indėlius būtų kompensuojama 100 000 EUR.

1a.  Be to, valstybės narės užtikrina, kad šie indėliai būtų apsaugomi užtikrinant visos indėlio sumos išmokėjimą:

   a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo turto sandorių, susijusių su privačiu gyvenamosios paskirties būstu, ne ilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo į sąskaitą arba nuo tada, kai tokius indėlius galima teisiškai perduoti;
   b) indėliai, atitinkantys nacionalinės teisės aktuose apibrėžtus tikslus, susiję su ypatingais indėlininko gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, skyrybos, išėjimas į pensiją, darbo netekimas, atleidimas iš darbo, neįgalumas ar mirtis, ne ilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo į sąskaitą;
   c) indėliai, atitinkantys nacionalinės teisės aktuose apibrėžtus tikslus, susiję su draudimo išmokomis ar kompensacijomis už nusikaltimais padarytą žalą ar neteisingą nuteisimą, ne ilgesniu kaip 12 mėnesių laikotarpiu nuo sumos įskaitymo į sąskaitą arba nuo tada, kai tokius indėlius galima teisiškai perduoti.[61 pakeit.]

2.  Valstybės narės užtikrina, kad indėlių garantijų sistemos nenukryptų nuoindėlininkai turėtų teisę gauti 1 dalyje nustatyto kompensacijos lygio kompensaciją. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad toliau nurodyti indėliai kompensuojami, jei tokių išmokų išlaidoms netaikomi 9, 10 ir 11 straipsniai:[62 pakeit.]

   a) indėliai, atsirandantys iš nekilnojamojo turto sandorių, sudaromų privačiam gyvenamosios paskirties būstui įsigyti, iki 12 mėnesių nuo sumos įskaitymo į sąskaitą;[63 pakeit.]
   b) indėliai, atitinkantys socialinius tikslus, apibrėžtus nacionaliniuose teisės aktuose, ir susiję su ypatingais indėlininko gyvenimo įvykiais, kaip antai santuoka, skyrybos, neįgalumas ar mirtis. Garantijos laikotarpis yra ne ilgesnis nei 12 mėnesių nuo tokio įvykio.[64 pakeit.]

3.  2 dalimi1 dalimi valstybėms narėms netrukdoma toliau taikyti ar pradėti taikyti sistemų, kuriomis apsaugomi senatvės aprūpinimo produktai ir pensijos, jei tomis sistemomis ne tik garantuojami indėliai, bet siūloma visapusiška visų su tuo susijusių produktų ir situacijų garantija. [65 pakeit.]

3a.  Kalbant apie valstybėse narėse esančiose užsienio kredito įstaigose arba jų filialuose iki 2010 m. gruodžio 31 d. įneštus indėlius ir apie indėlininkų, kurių pagrindinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, kuri iki 2008 m. sausio 1 d. turėjo valstybinę IGS ir nustatytą 100 000 EUR – 300 000 EUR kompensacijų už indėlius lygį, indėlius, atitinkamos valstybės narės gali nuspręsti, kad nukrypstant nuo 1 dalies jiems ir toliau taikoma nepakeista ankstesnė nustatyta kompensacijos suma. Tokiu atveju turi būti atitinkamai koreguojamas tikslinis finansinių išteklių lygis ir rizika pagrįsti kredito įstaigos įnašai.[66 pakeit.]

4.  Indėlių kompensacijos išmokamos sąskaitoseurais arba valstybės narės, kurios teritorijoje atidaryta sąskaita, valiuta. Jei eurais išreikštos sumos, nurodytos 1 dalyje, perskaičiuojamos kita valiuta, sumos, faktiškai išmokėtos indėlininkams, yra lygiavertės šioje direktyvoje nustatytoms sumoms.Jei indėlis įneštas kita valiuta, indėlininkas turi teisę spręsti, ar suma bus išmokama:

   a) valiuta, kuria operuota sąskaitoje, iki konkrečios datos, dėl kurios susitariama su kompetentingomis institucijomis ir kuri yra vėlesnė nei 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas, arba
   b) valstybės narės, kurioje sąskaita atidaryta, valiuta.

Pagal pirmos pastraipos b punktą taikomas valiutos keitimo kursas tai valiutai, kuria indėlis buvo laikomas iki tos datos, kurią kompetentingos institucijos priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje.[67 pakeit.]

5.  Valstybės narės, kurios perskaičiuoja eurais išreikštas sumas savo nacionaline valiuta, perskaičiuodamos iš pradžių naudoja šios direktyvos ...(14) galiojusį keitimo kursą.

Valstybės narės gali suapvalinti perskaičiuotas sumas, jei toks suapvalinimas neviršija 2 500 EUR.

Nedarydamos poveikio antrai pastraipai, kas penkerius metus valstybės narės patikslina kita valiuta perskaičiuotus kompensacijos lygius pagal 1 dalyje nurodytą sumą. Jei įvyksta nenumatytų įvykių, kaip antai valiutos kurso svyravimas, valstybės narės, pasikonsultavusios su Komisija, kompensacijos lygius gali patikslinti anksčiau.

6.  Komisija, bendradarbiaudama su EBI, mažiausiai kartą per penkerius metus periodiškai iš naujo apsvarsto 1 dalyje nurodytą sumą. Prireikus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl direktyvos, kad būtų patikslinta 1 dalyje nurodyta suma, pirmiausia atsižvelgiant į konkrečius bankų sektoriaus pokyčius bei Sąjungos ekonominę ir monetarinę padėtį. Pirmasis svarstymas vyksta ne anksčiau kaip 2015 m. gruodžio 31 d., nebent dėl nenumatytų įvykių persvarstyti reikia anksčiau. [68 pakeit.]

7.  Komisija gali tikslintiKomisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 16 straipsnį dėl periodinio, bent vieną kartą per penkerius metus atliekamo 1 dalyje nurodytas sumas, atsižvelgdamanurodytos sumos patikslinimo, atsižvelgiant į infliaciją Sąjungoje ir remdamasiremiantis suderinto vartotojų kainų indekso, kurį skelbia Komisija, pakeitimais, atsiradusiais po ankstesnio patikslinimo.

Ši priemonė, skirta neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, tvirtinama pagal 16 straipsnį?.[69 pakeit.]

6 straipsnis

Mokėtinos kompensacijos dydžio nustatymas

1.  Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatytas dydis taikomas visiems toje pačioje kredito įstaigoje laikomiems indėliams neatsižvelgiant į jų skaičių, valiutą bei laikymo Sąjungoje vietą.

2.  Apskaičiuojant 5 straipsnio 1 dalyje numatytą dydį, atsižvelgiama į kiekvienam indėlininkui priklausančią bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalį.

Jeigu konkrečių nuostatų nėra, tokia sąskaita indėlininkams padalijama lygiomis dalimis.

Valstybės narės gali numatyti, kad, apskaičiuojant 5 straipsnio 1 dalyje numatytą dydį, sąskaitoje, kuria naudotis teisę turi vienas ar keli asmenys, kurie yra ūkinių bendrijų, asociacijų ar panašaus pobūdžio juridinio asmens teisių neturinčių struktūrų nariai, indėliai gali būti sudedami ir laikomi vieno indėlininko įneštu indėliu.

3.  Tais atvejais, kai indėlininkas neturi absoliučios teisės į visas sąskaitoje esančias sumas, garantijos taikomos tam asmeniui, kuris turi visas teises į minėtas sumas, jeigu šis asmuo buvo arba gali būti nustatytas iki tos dienos, kurią kompetentingos institucijos priima 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje nurodytą sprendimą arba teisminė institucija priima 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje nurodytą sprendimą. Jeigu yra keletas visas teises turinčių asmenų, apskaičiuojant 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą dydį, atsižvelgiama į kiekvienam tokiam asmeniui priklausančią dalį pagal susitarimus, kuriais remiantis yra tvarkomos minėtos sumos.

4.  Mokėtinos kompensacijos sumos apskaičiavimo atskaitos data yra data, kurią kompetentingos institucijos priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje. Apskaičiuojant grąžintiną sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama, išskyrus atvejus, kai kalbama apie indėlininko įsipareigojimus, vykdytinus atskaitos dieną. [70 pakeit.]

5.  Valstybės narės užtikrina, kad IGS galėtų bet kuriuo metu pareikalauti kredito įstaigų jas informuoti apie bendrą kiekvieno indėlininko indėlių sumą.

6.  Palūkanas už indėlius, sukauptas, bet į sąskaitą neįskaitytas iki datos, kurią kompetentingos institucijos priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje, kompensuoja IGS. 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta riba neviršijama.

Jei palūkanos priklauso nuo kitos finansinės priemonės vertės ir todėl jų negalima nustatyti nekeliant pavojaus, kad kompensacija nebus išmokėta per 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, tokios palūkanos kompensuojamos taikant delspinigių normą pagal nacionalinės teisės aktus.

7.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tam tikrų socialinį tikslą, apibrėžtą nacionalinės teisės aktuose, atitinkančių kategorijų indėliai, kuriems laikantis valstybės pagalbos taisyklių garantiją suteikė trečioji šalis, neįtraukiami sumuojant to paties indėlininko toje pačioje kredito įstaigoje turimus indėlius, kaip nurodyta 1 dalyje. Tokiais atvejais trečiosios šalies garantija neviršija kompensacijos lygio pagal 5 straipsnio 1 dalį.

7a.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad išmokant 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą kompensaciją toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėlininko indėliai neturi būti sumuojami, jei pagal valstybės narės teisės aktų nuostatas kredito įstaigai leidžiama operuoti skirtingais pavadinimais. Toje pačioje ir vienu tokiu pačiu pavadinimu veikiančioje kredito įstaigoje laikomi indėliai sumuojami ir jiems taikoma 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta kompensacijos suma. Jei pagal šias nuostatas atskiram indėlininkui ir atskirai kredito įstaigai apskaičiuojama didesnė garantuojamų indėlių suma, negu numatyta 5 straipsnyje, atitinkamai padidinami pagal 9 ir 11 straipsnius apskaičiuojami įnašai į IGS.

Jei valstybė narė nusprendžia neleisti teikti atskiros indėlių apsaugos, atsižvelgiant į skirtingus tos pačios kredito įstaigos naudojamus įstaigų pavadinimus, licencijos turėtojui neteikiamos skirtingos garantijos pagal įstaigos pavadinimą. Tos pačios kredito įstaigos skirtingų pavadinimų įstaigose laikomų indėlių sumavimas netaikomas tarpvalstybiniais atvejais.

Valstybių narių kredito įstaigos, kurios taiko šią nuostatą, negali pasiūlyti tokios garantijos savo filialuose, veikiančiuose valstybėse narėse, kurios neleidžia kredito įstaigai turėti kelių skirtingų įstaigų pavadinimų.[71 pakeit.]

7 straipsnis

Kompensacijos išmokėjimas

1.  Indėlių garantijų sistemos negrąžinamų indėlių atveju gali išmokėti kompensaciją per 75 darbo dienas, bet ne trumpiau nei per savaitę po to, kai kompetentingos institucijos priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų indėlių atveju taikomas ilgesnis kompensacijos išmokėjimo terminas. Tačiau šis terminas negali būti ilgesnis nei trys mėnesiai nuo datos, kurią kompetentingos institucijos priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje, arba teisminė institucija priima sprendimą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje.

Valstybės narės gali leisti iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikyti 20 darbo dienų išmokėjimo terminą, jei kompetentinga institucija, atlikus nuodugnų patikrinimą, nustato, jog IGS dar nepajėgios laikytis išmokėjimo per penkias darbo dienas, bet ne trumpiau nei per savaitę, termino.

Indėlininkui, kuris neturi absoliučios teisės į visas 6 straipsnio 3 dalyje nurodytose sąskaitose esančias sumas, kompensacija išmokama per pirmoje pastraipoje nurodytą terminą. Į tą išmokėjimą atsižvelgiama išmokant kompensacijas asmenims, turintiems visas teises į minėtas sumas.

1a.  Jei valstybės narės leidžia iki 2016 m. gruodžio 31 d. taikyti 20 darbo dienų išmokėjimo terminą pagal 1 dalies trečią pastraipą, indėlininkui paprašius IGS per penkias darbo dienas, bet ne trumpiau nei per savaitę, sumoka vienkartinę 5 000 EUR sumos neviršijančią išmoką už kompensavimo sąlygas atitinkantį indėlį.[150/rev pakeit.]

1b.   1 dalyje nurodytas grąžinimas arba išmokėjimas gali būti atidėtas šiais atvejais:

   a) nėra aišku, ar pagal teisės aktus asmuo turi teisę gauti kompensaciją, ar dėl indėlio kyla teisinių ginčų;
   b) šalies vyriausybė ar tarptautinės institucijos indėliui taiko ekonomines sankcijas;
   c) per paskutinius 24 mėnesius neatlikta jokių su indėliu susijusių operacijų (sąskaita neaktyvi);
   d) manoma, kad mokėtina suma yra laikinai didelės sumos sąskaitoje, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1a dalyje, dalis;
   e) mokėtiną sumą turi išmokėti priimančiosios valstybės IGS pagal 12 straipsnio 2 dalį.[75 pakeit.]

2.  Indėlininkams kompensacijos išmokamos nereikalaujant pateikti prašymo IGS. Tuo tikslu kredito įstaiga perduoda būtiną informaciją apie indėlius ir indėlininkus, kai tik IGS paprašo.

3.  Visi IGS ir indėlininko susirašinėjimo dokumentai parengiami oficialia Sąjungos kalba, kuria kredito įstaiga, kurioje laikomas garantuojamas indėlis, susirašinėja su indėlininku, arba, jei neįmanoma to padaryti, valstybės narės, kurioje laikomas garantuotas indėlis, valstybine kalba ar kalbomis. Jei bankas tiesiogiai veikia kitoje valstybėje narėje ir neturi įsteigęs filialų, informacija pateikiama atidarant sąskaitą indėlininko pasirinkta kalba. [76 pakeit.]

4.  Neatsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą terminą, tais atvejais, kai indėlininkui ar bet kuriam kitam asmeniui, turinčiam teisę į sąskaitoje esančias sumas ar suinteresuotam tokiomis sumomis, kuriam pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ar dėl veiklos, susijusios su Direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtu pinigų plovimu, IGS gali sustabdyti bet kokį su indėlininku susijusį išmokėjimą tol, kol teismas priims sprendimą. [77 pakeit.]

4a.  Išmokėjimas neatliekamas, jei per paskutinius 24 mėnesius neatlikta jokių su indėlių susijusių operacijų ir indėlio vertė mažesnė už administracines išlaidas, kurios susidarytų dėl tokio išmokėjimo.[78 pakeit.]

8 straipsnis

Reikalavimai, teikiami IGS

1.  Valstybės narės užtikrina, kad indėlininkas, gindamas savo, indėlininko teisės į kompensaciją, galėtų būti ieškinio, teikiamo IGS, dalykas. [79 pakeit.]

2.  Nedarant poveikio nacionalinėje teisėje joms nustatytoms kitoms teisėms ir laikantis 3 dalies, sistemos, pagal nacionalinės sistemos garantijas išmokančios kompensacijas, vykdant kredito įstaigos likvidavimo procedūrą turi teisę perimti indėlininkų teises į sumą, kuri lygi jiems išmokėtinai sumai.

Šioje dalyje nurodytos teisės perimti indėlininko teises klasifikuojamos iš karto po indėlininkų teisių, nurodytų 1 dalyje, ir prieš visas kitas teises teikti reikalavimus likvidatoriui.[80 pakeit.]

3.  Kai IGS 10 straipsnyje nurodyta tvarka skolina kitai sistemai, skolinančios IGS vykdant likvidavimo procedūrą turi skolinamai sumai proporcingą teisę perimti indėlininkų teises į sumą, kuri lygi jiems išmokėtinai sumai.

Teise perimti indėlininkų teises negali būti naudojamasi iki paskolos grąžinimo termino pagal 10 straipsnio 2 dalies b punktą. Jei likvidavimo procedūra baigiasi iki tos datos, teisė perimti indėlininkų teises galioja ir likvidavimo pajamų, kurios mokamos besiskolinančiai sistemai, atžvilgiu.

Šioje dalyje nurodytos teisės perimti indėlininkų teises klasifikuojamos iš karto po indėlininkų teisių, nurodytų 1 dalyje, ir prieš visas kitas teises teikti reikalavimus likvidatoriui.

4.  Valstybės narės gali apriboti laiką, per kurį indėlininkai, kurių indėliai nebuvo grąžinti arba sistemos pripažinti per 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, gali reikalauti išmokėti kompensaciją. Toks laiko apribojimas nustatomas atsižvelgiant į datą, kada teisės, kurias IGS perima pagal 2 dalį, turi būti užregistruotos atliekant likvidavimo procedūrą pagal nacionalinę teisę.

Nustatydamos laiko apribojimą valstybės narės atsižvelgia į tai, kiek reikia laiko, kad IGS galėtų surinkti tokius reikalavimus prieš tokį registravimą.

9 straipsnis

IGS finansavimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad IGS turėtų tinkamas sistemas jų galimiems įsipareigojimams nustatyti. IGS turimi finansiniai ištekliai yra proporcingi tiems įsipareigojimams.

Turimi finansiniai ištekliai IGS surenkami iš jų narių reguliarių įnašų, mokamų kiekvienais metais birželio 30 d. ir gruodžio 30 d.bent kartą per metus. Tai netrukdo gauti papildomų lėšų iš kitų šaltinių. Vienkartiniai stojimo mokesčiai nereikalaujami. [81 pakeit.]

Turimi finansiniai ištekliai turi siekti bent jau tikslinį lygį. Kai finansinės galimybės nesiekia tikslinio lygio, įnašų mokėjimas atnaujinamas, bent jau kol vėl bus pasiektas tikslinis lygis. KaiReguliarūs įnašai įmokami tinkamai atsižvelgiant į verslo ciklą ir sudaro ne mažiau kaip 0,1 % garantuojamų indėlių. Prievolė mokėti įnašus atsiranda tik tada, kai IGS turimos lėšos mažesnės už tikslinį lygį. Jei po to, kai pirmą kartą pasiektas tikslinis lygis, turimi finansiniai ištekliai dėl lėšų išmokėjimo sudaro mažiau nei du trečdalius tikslinio lygio, reguliarūs įnašai turi būti ne mažesni nei 0,25 % tinkamųgarantuojamų indėlių. [82 pakeit.]

2.  Bendra su vienu subjektu susijusių sistemos indėlių ir investicijųTurimi finansiniai IGS ištekliai investuojami neprisiimant didelės rizikos ir užtikrinant pakankamą rizikos išskaidymą, o investuojama suma neviršija 5 % jossistemos turimų finansinių išteklių, išskyrus tuos atvejus, kai tiems indėliams arba investicijoms pagal Direktyvos 2006/48/EB VI priedo I dalį priskiriamas 0 % rizikos koeficientas. Įmonės, kurios konsoliduotos atskaitomybės, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 83/349/EEB(15) arba pagal pripažintas tarptautines apskaitos taisykles, tikslais įtrauktos į tą pačią grupę, apskaičiuojant šią ribą laikomos tuo tikslu vienu subjektu. [83 pakeit.]

3.  Jeigu IGS turimų finansinių išteklių nepakanka išmokėti kompensacijas indėlininkams jų indėliams tapus negrąžinamiems, jos nariai moka specialius įnašus, neviršijančius 0,5 % jų tinkamųgarantuojamų indėlių per kalendorinius metus. Šis mokėjimas atliekamas vieną dieną prieš 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą. [84 pakeit.]

4.  Bendra 1 ir 23 dalyse nurodytų įnašų suma neviršija 1 % tinkamųgarantuojamų indėlių per kalendorinius metus. [85 pakeit.]

Kompetentingos institucijos gali visiškai arba iš dalieslaikinai atleisti kredito įstaigą nuo 2 dalyje nurodyto įpareigojimo, jei dėl 1 ir 2 dalyse nurodytų mokėjimų sumos kiltų pavojus, kad nebus patenkinti kitų kreditorių reikalavimai. Toks atleidimas negali būti suteiktas ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, bet kredito įstaigos prašymu gali būti atnaujintas. Minėtoji suma įmokama vėliau, kai mokėjimas nebekelia pavojaus, kad nebus patenkinti kitų kreditorių reikalavimai. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti finansiniai ištekliai daugiausia naudojami siekiant apsaugoti indėlininkus ir išmokėti kompensacijas pagal šią direktyvą. Ne daugiau kaip trečdalis turimų finansinių išteklių gali būti naudojama pagal šią direktyvą numatytoms prevencinėms ir rėmimo priemonėms finansuoti. Tuo atveju IGS per vieną mėnesį pateikia kompetentingai institucijai ataskaitą, įrodančią, kad turimų finansinių išteklių trečdalio riba nebuvo viršyta.[86 pakeit.]

5.  Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti finansiniai ištekliai daugiausia naudojami siekiant išmokėti kompensacijas indėlininkams pagal šią direktyvą.

Tačiau jie taip pat gali būti naudojami indėlių perkėlimui į kitą finansų įstaigą finansuoti, jei indėlių garantijų sistemos patirtos išlaidos neviršija garantuojamų indėlių sumos susijusioje kredito įstaigoje. Tokiu atveju indėlių garantijų sistema per vieną mėnesį nuo indėlių perkėlimo pateikia Europos bankininkystės institucijai ataskaitą, įrodančią, kad pirmiau minėta riba nebuvo viršyta.[87 pakeit.]

Valstybės narės gali leisti indėlių garantijų sistemai naudoti savo finansinius išteklius siekiant išvengti banko žlugimo neapsiribojant indėlių perkėlimo į kitą kredito įstaigą finansavimu, jei tenkinamos šios sąlygos:[88 pakeit.]

   a) po tokios priemonės sistemos finansiniai ištekliai viršija 1 % tinkamų indėlių;[89 pakeit.]
   b) indėlių garantijų sistema per vieną mėnesį nuo jos sprendimo taikyti tokią priemonę pateikia Europos bankininkystės institucijai ataskaitą, įrodančią, kad pirmiau minėta riba nebuvo viršyta.[90 pakeit.]

Atskirais atvejais gavus kompetentingų institucijų leidimą remiantis pagrįstu susijusios indėlių garantijų sistemos prašymu, a punkte nurodyta procentinė dalis gali būti nuo 0,75 iki 1 %.[91 pakeit.]

5a.  IGS gali panaudoti daugiau turimų finansinių išteklių nei 5 straipsnyje nurodyta riba prevencinėms ir rėmimo priemonėms, jei laikomasi šių sąlygų:

   a) IGS turi tinkamų priemonių toje sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų stebėjimui vykdyti, rizikai įvertinti ir atitinkamų galimybių daryti joms poveikį;
   b) IGS yra parengusi reikiamas procedūras ir turi sistemą prevencinėms ir rėmimo priemonėms parinkti, įgyvendinti ir kontroliuoti;
   c) IGS taikomos prevencinės ir rėmimo priemonės siejamos su tam tikromis sąlygomis, kurios keliamos remiamai kredito įstaigai ir kurios yra susijusios bent jau su sustiprinta rizikos kontrole ir IGS suteikiamomis platesnės apimties tikrinimo teisėmis;
   d) sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos nedelsdamos perveda IGS prevencinėms ir rėmimo priemonėms panaudotas lėšas, įnešdamos specialiuosius įnašus, jei reikia indėlininkams kompensuoti indėlius ir IGS turimi finansiniai ištekliai sudaro mažiau kaip du trečdalius tikslinio finansinių išteklių lygio; ir
   e) kompetentingos institucijos nuomonėje užtikrinama, kad sistemoje dalyvaujanti kredito įstaiga pajėgi įmokėti d punkte numatytus specialiuosius įnašus.[92 pakeit.]

5b.  Finansiniai ištekliai taip pat gali būti naudojami tinkamo kredito įstaigos likvidavimo priemonėms finansuoti, jei IGS patirtos išlaidos neviršija garantuojamų indėlių sumos atitinkamoje kredito įstaigoje. Jei likvidavimas vyksta tokiu būdu, IGS per vieną mėnesį nuo indėlių perkėlimo pateikia EBI ataskaitą, patvirtinančią, kad patirtos išlaidos neviršijo garantuojamų indėlių sumos.[93 pakeit.]

6.  Valstybės narės užtikrina, kad IGS būtų sudariusios atitinkamus susitarimus dėl alternatyvaus finansavimo, kad galėtų gauti trumpalaikį finansavimą, kai reikia patenkinti toms IGS pateiktus reikalavimus.

7.  Valstybės narės kas mėnesįkas ketvirtį informuoja Europos bankininkystės instituciją apie tinkamų ir garantuojamų indėlių sumą savo teritorijoje ir apie jų IGS turimų finansinių išteklių sumą. Šią informaciją pavirtina kompetentingos institucijos ir per 10 dienų po kiekvieno mėnesio pabaigosper mėnesį kartu su šiuo patvirtinimu ji perduodama EBI. [94 pakeit.]

Valstybės narės užtikrina, kad pirmoje pastraipoje nurodyta informacija būtų skelbiama IGS ir EBI svetainėje bent jau kartą per metus. [95 pakeit.]

7a.  IGS laikosi konkrečių valdymo taisyklių ir įsteigia specialų komitetą, kurį sudaro IGS aukšto rango atstovai, sistemos nariai ir atitinkamų valdžios institucijų atstovai; šis komitetas rengia skaidraus turimų finansinių išteklių investavimo gaires ir dėl jų sprendžia. Tose gairėse atsižvelgiama į tinkamos investicijų trukmės, kokybės, įvairovės ir sąsajų principus.[96 pakeit.]

10 straipsnis

IGS tarpusavio skolinimasis

1.  Sistema turi teisę skolintis iš visų kitų 1 straipsnio 2 dalyje nurodytųValstybės narės gali leisti sistemųIGS savanoriškai skolinti kitoms IGS Sąjungoje, jeigu tenkinamos šios sąlygos: [97 pakeit.]

   a) besiskolinanti sistema negali įvykdyti savo įpareigojimų pagal 8 straipsnio 1 dalį dėl ankstesnių mokėjimų pagal 9 straipsnio 5 dalį ies pirmą ir antrą pastraipas; [87 pakeit.]
   b) situacija, nurodyta a punkte, susidarė dėl 9 straipsnyje nurodytų finansinių išteklių trūkumo;
   c) besiskolinanti sistema pasinaudojo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytais specialiais įnašais;
   d) besiskolinanti sistema prisiima teisinį įsipareigojimą, kad pasiskolintos lėšos bus panaudotos reikalavimams pagal 8 straipsnio 1 dalį apmokėti;
   e) besiskolinanti sistema šiuo metu neturi įsipareigojimo grąžinti paskolą kitai IGS pagal šį straipsnį;
   f) besiskolinanti sistema nurodoinformuoja kompetentingas institucijas apie prašomą pinigų sumą; [98 pakeit.]
   g) bendra paskolinta suma neviršija 0,5 % besiskolinančios sistemos tinkamųgarantuojamų indėlių; [99 pakeit.]
   h) besiskolinanti sistema nedelsdama informuoja EBI ir nurodo priežastis, kodėl šioje pastraipoje nurodytos sąlygos yra įvykdytos, bei prašomą pinigų sumą.

Pirmos pastraipos f punkte nurodyta suma nustatoma taip:

[garantuojamų indėlių suma, grąžintina pagal 8 straipsnio 1 dalį] – [turimi finansiniai ištekliai + didžiausia specialiųjų įnašų, nurodytų 9 straipsnio 3 dalyje, suma][100 pakeit.]

Kitos indėlių garantijų sistemos veikia kaip skolinančios sistemos. Šiuo tikslu valstybės narės, kuriose yra daugiau negu viena sistema, paskiria vieną sistemą veikti kaip šios valstybės narės skolinanti sistema ir apie tai informuoja Europos bankininkystės instituciją. Valstybės narės gali nuspręsti, ar ir kaip kitos indėlių garantijų sistemos, įsteigtos toje pačioje valstybėje narėje, kompensuoja skolinančiai sistemai.[101 pakeit.]

IGS, kurios pagal šį straipsnį privalo grąžinti paskolą kitoms IGS, neskolina kitoms IGS.

2.  Paskola suteikiama tokiomis sąlygomis:

   a) Kiekviena sistema skolina sumą, proporcingą kiekvienos sistemos tinkamų indėlių sumai, neatsižvelgdama į besiskolinančią sistemą ir a punkte nurodytas indėlių garantijų sistemas. Sumos apskaičiuojamos pagal naujausią kas mėnesį tvirtinamą informaciją, nurodytą 9 straipsnio 7 dalyje.[102 pakeit.]
   b) besiskolinanti sistema grąžina paskolą ne vėliau kaip po penkerių metų, taikydama, be kita ko, paskolos grąžinimo metinių mokėjimų būdą; palūkanos mokamos tik suėjus grąžinimo terminui;
   c) nustatoma palūkanų norma yra bent jau lygi Europos centrinio banko ribinio skolinimo galimybės normai kredito laikotarpiu; [103 pakeit.]
   ca) besiskolinanti sistema informuoja EBI apie pradinę palūkanų normą ir paskolos trukmę.[104 pakeit.]

3.  EBI patvirtina, kad 1 dalyje nurodyti reikalavimai yra patenkinti, nurodo sumas, kurias skolina kiekviena sistema, kaip apskaičiuota pagal 2 dalies a punktą, ir pradinę palūkanų normą pagal 2 dalies c punktą bei paskolos trukmę1 ir 2 dalyse. [105 pakeit.]

EBI perduoda savo patvirtinimą kartu su 1 dalies h punkte nurodyta informacija skolinančioms IGS. Jos gauna šį patvirtinimą ir informaciją per dvi darbo dienas. Skolinančios indėlių garantijų sistemos nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per kitas 2 darbo dienas po gavimo išmoka paskolą besiskolinančiai sistemai.[106 pakeit.]

5.  Valstybės narės užtikrina, kad besiskolinančios sistemos renkamų įnašų pakaktų pasiskolintai sumai grąžinti ir tiksliniam lygiui kuo greičiau atkurti.

11 straipsnis

IGS mokamų įnašų apskaičiavimas

1.  9 straipsnyje nurodyti įnašai į IGS nustatomi kiekvienam nariui remiantisproporcingai pagal jo patiriamos rizikos laipsniulaipsnį. Kredito įstaigos moka ne mažiau kaip 75 % ir ne daugiau kaip 200250 % sumos, kurią turėtų įnešti vidutinės rizikos bankas. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse4 dalyje nurodytų institucinių užtikrinimo sistemų nariai moka mažesnius įnašus į IGS, bet ne mažesnius kaip 37,5 % sumos, kurią turėtų įnešti vidutinės rizikos bankas.

Valstybės narės gali numatyti mažesnius įnašus mažos rizikos sektoriams, kuriuos reglamentuoja nacionaliniai įstatymai.[107 pakeit.]

1a.  Valstybės narės gali leisti, kad visoms kredito įstaigoms, kurias pagal Direktyvos 2006/48/EB 1 straipsnio 3 dalį kontroliuoja ta pati centrinė institucija, būtų bendrai taikomas rizikos koeficientas, konsoliduotu pagrindu nustatytas tai centrinei institucijai ir jos kontroliuojamoms įstaigoms. Valstybės narės gali reikalauti, kad kredito įstaigos sumokėtų minimalų įnašą nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jų garantuojami indėliai.[112 pakeit.]

2.  I ir II prieduose apibrėžiamas standartinis metodas, taikomas nustatant sistemoje dalyvaujančių įstaigų patiriamos rizikos laipsnį ir apskaičiuojant įnašus remiamasi I ir II prieduose nurodytais elementaisį IGS. [108 pakeit.]

3.  2 dalis netaikoma 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms indėlių garantijų sistemoms.[109 pakeit.]

3a.  Nepaisant 1 ir 2 dalių, IGS gali naudoti savus alternatyvius rizika grindžiamus metodus, skirtus rizika pagrįstiems įnašams į IGS nustatyti ir apskaičiuoti. Įnašai apskaičiuojami proporcingai pagal narių komercinę riziką ir tinkamai įvertinant įvairių verslo modelių rizikos profilį. Taikant alternatyvų metodą taip pat galima atsižvelgti į balanse nurodytą turtą ir rizikos rodiklius, pvz., kapitalo pakankamumą, turto kokybę ir likvidumą.

Alternatyvius metodus tvirtina kompetentingos institucijos ir EBI; jie turi atitikti EBI parengtas gaires pagal 11 straipsnio 5 dalį. EBI tikrina, ar laikomasi šių gairių bent jau kas penkerius metus ir bet kuriuo atveju, kai keičiama IGS alternatyvus metodas.[110 pakeit.]

4.  Siekiant patikslinti apibrėžčių elementus ir metodus pagal II priedo A dalį, įgaliojimai perduodami Komisijai. ŠieSiekdama užtikrinti veiksmingą apibrėžčių suderinamumą ir standartinio metodo, nustatyto 1 ir 2 dalyse, įdiegimą EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektai priimami pagal [EBI reglamento] 7–7d straipsniusprojektus, jei reikia, siūlydama tų apibrėžčių ir to metodo pakeitimus, siekiant užtikrinti visapusišką palyginamumą ir išvengti iškraipančių elementų.

EBI gali parengti tuos techninių reguliavimo standartų projektus, skirtus pateiktipateikia Komisijai ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.[111 pakeit.]

4a.  EBI, rengdama savo rizikos analizes ir techninių reguliavimo standartų projektus, atsižvelgia į kredito įstaigų nustatytus valdymo kontrolės mechanizmus. Ji užtikrina, kad EFPIS būtų paskleisti geriausios praktikos pavyzdžiai.[113 pakeit.]

5.  Iki 2012 m. gruodžio 31 d. EBI pateikspaskelbia pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį II priedo B dalies taikymo gaires pagal [EBI reglamento 8 straipsnį]ir remiantis 3a dalimi paskelbia IGS parengtus alternatyvius rizika pagrįstus metodus. [114 pakeit.]

12 straipsnis

Bendradarbiavimas Sąjungoje

1.  IGS draudžia ir kitose valstybėse narėse kredito įstaigos įsteigtų filialų indėlininkus.

2.  Kredito įstaigų, esančių kitose valstybėse narėse arba valstybėse narėse, kuriose vykdo veiklą kredito įstaiga, kuriai išduota licencija kitoje valstybėje narėje, įkurtų filialų indėlininkams indėlius buveinės valstybėje narėje esančios sistemos vardu kompensuoja priimančiosios valstybės narės sistema. Buveinės valstybės narės sistema tą sumą kompensuojaiš anksto skiria būtinas lėšas, kad priimančios valstybės narės sistemaisistema galėtų įvykdyti buveinės valstybės narės įsipareigojimą sumokėti indėlininkams, kaip nustatyta 1 dalyje. [115 pakeit.]

Priimančios valstybės narės sistema taip pat buveinės valstybės narės sistemos vardu informuoja susijusius indėlininkus ir turi teisę buveinės valstybės narės sistemos vardu gauti korespondenciją iš tų indėlininkų.

3.  Jei kredito įstaiga nustoja būti sistemos nare ir prisijungia prie kitos sistemos, įnašai, sumokėti per 6 mėnesiusmetus iki narystės atšaukimo, grąžinami arba atitinkamai perkeliami į kitą sistemą, jeigu tai nėra reguliarūs įnašai, nurodyti 9 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, arba specialūs įnašai, nurodyti 9 straipsnio 3 dalyje. Tai netaikoma, jei kredito įstaiga buvo pašalinta iš sistemos pagal 3 straipsnio 3 dalį. [116 pakeit.]

4.  Valstybės narės užtikrina, kad buveinės valstybės narės IGS keistųsi 3 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija su priimančiose valstybėse narėse esančiomis sistemomis. Taikomi tame straipsnyje nustatyti apribojimai.

Remiantis šia direktyva, kredito įstaigos, pageidaujančios savanoriškai perkelti lėšas iš vienos IGS į kitą, praneša apie tokį ketinimą mažiausiai prieš šešis mėnesius. Per tą laikotarpį kredito įstaiga moka įnašus pirmajai IGS, tiek ex ante, tiek ex post finansavimo atvejais.[117 pakeit.]

5.  Siekdamos palengvinti veiksmingą IGS bendradarbiavimą, visų pirma, kiek tai susiję su šiuo straipsniu ir 10 straipsniu, IGS arba, kai tinka, kompetentingos institucijos, sudaro rašytinius bendradarbiavimo susitarimus. Sudarant tokius susitarimus atsižvelgiama į Direktyvoje 95/46/EB nustatytus reikalavimus.

IGS praneša EBI apie tokius susitarimus ir jų turinį. EBI gali pateikti nuomonę apie tokius susitarimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 6 straipsnio 2 dalies f punktą ir 19 straipsnį. Jei kompetentingos institucijos arba IGS negali pasiekti susitarimo arba jei kyla ginčų dėl tokio susitarimo aiškinimo, EBI sprendžia nesutarimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 11 straipsnį.

Tokių susitarimų nebuvimas neturi poveikio indėlininkų reikalavimams pagal 8 straipsnio 2 dalį arba kredito įstaigų reikalavimams pagal šio straipsnio 3 dalį.

13 straipsnis

Trečiosiose šalyse įsteigtų kredito įstaigų filialai

1.  Valstybės narės tikrina, ar kredito įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra už Sąjungos ribų (trečiųjų šalių kredito įstaigos), įsteigtų filialų indėlių apsauga yra tolygi šioje direktyvoje nustatytai apsaugai.

Priešingu atveju valstybės narės, vadovaudamosi Direktyvos 2006/48/EB 38 straipsnio 1 dalimi gali nustatyti, kad trečiosios šalies kredito įstaigos įsteigti filialai turi tapti jų teritorijoje veikiančių IGS dalyviais.

1a.  Siekdama užtikrinti nuoseklų vienodą 1 dalies nuostatų taikymą, EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomi bendrieji ekvivalentiškumo kriterijai.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ... .

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.[118 pakeit.]

2.  Kredito įstaiga esamiems ir būsimiems trečiosios šalies kredito įstaigos, nepriklausančios valstybėje narėje veikiančiai sistemai, įsteigtų filialų indėlininkams pateikia visą svarbią informaciją apie jų indėliams taikomas garantijų priemones.

3.  Informacija, minima šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija aiškiai ir suprantamai pateikiama valstybės narės, kurioje yra įsteigtas filialas, valstybineoficialia kalba ar kalbomis laikantis nacionalinių įstatymų ir aiškia bei suprantama forma, taip pat, jei indėlininkas prašo, o filialas gali patenkinti tokį prašymą, ir kitomis kalbomis, nacionaliniuose įstatymuose numatytu būdu. [150/rev pakeit.]

14 straipsnis

Informacija indėlininkams

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kredito įstaigos esamiems ir būsimiems indėlininkams sudarytų sąlygas gauti informaciją, būtiną nustatyti IGS, kurios narės Sąjungoje yra įstaiga ir jos filialai. Kai indėlio garantijos nesuteikiamos pagal IGS pagal 4 straipsnįremiantis 4 straipsnio 1 dalies a–g punktais, i–k punktais ir 4 straipsnio 2 dalimi, kredito įstaiga apie tai informuoja indėlininką ir pasiūlo indėlininkui galimybę atsiimti indėlį nepatiriant jokių nuobaudų, su teise gauti visas sukauptas priklausančias palūkanas ir pelną. [119 pakeit.]

2.  Informacija būsimiems indėlininkams pateikiama prieš sudarant sutartį dėl indėlio priėmimo ir būsimi indėlininkai ją pasirašo. Šiais tikslais naudojama III priede pateikta forma.

3.  Informacija esamiems indėlininkams pateikiama jų sąskaitų išrašuose. Šią informaciją sudaro patvirtinimas, kad indėliai yra tinkami. Be to, pateikiama nuoroda į informacijos dokumentą III priede ir kur jį galima gauti. III priede nurodytas informacijos dokumentas bent kartą per metus pridedamas prie vieno iš jų sąskaitos išrašų. Informacijos dokumente gali būti nurodytanurodoma atsakingos IGS svetainė.

IGS svetainėje pateikiama indėlininkams svarbi informacija, ypač informacija, susijusi su nuostatomis dėl procedūros ir sąlygų, taikomų indėlių garantijoms, kaip nustatyta pagal šią direktyvą.[120 pakeit.]

4.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama nacionaliniuose įstatymuose numatytu būdu valstybės narės, kurioje yra įsteigtas filialas, valstybine kalba ar kalbomis ir kitomis kalbomis, jei indėlininkas to prašo, o filialas gali patenkinti tokį prašymą. [121 pakeit.]

5.  Valstybės narės apriboja 1 dalyje1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos naudojimą reklamoje leisdamos tik nurodyti sistemą, teikiančią garantiją produktui, kuris nurodytas reklamoje. [122 pakeit.]

Kredito įstaigos, kurios priklauso sistemai, nurodytai 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse, tinkamai ir lengvai suprantamu būdu informuoja indėlininkus apie IGS veikimą. Tuo pačiu metu kredito įstaigos pateikia indėlininkams informacijos apie didžiausią galimą kompensacijos sumą ir apie kitus klausimus, susijusius su IGS. Į tokią informaciją neįtraukiama nuoroda į neribotą indėlių draudimą. [123 pakeit.]

6.  Jei kredito įstaigos susijungia, jų indėlininkai informuojami apie susijungimą ne vėliau kaip vieną mėnesį prieš jam įgaunant teisinę galią. Indėlininkai informuojami, kad įsigaliojus susijungimui visi jų indėliai, laikomi kiekviename iš susijungusių bankų, po susijungimo bus sudėti siekiant nustatyti kompensaciją už juos pagal IGS. Indėlininkams suteikiamas trijų mėnesių laikotarpis nuo informavimo apie susijungimą dienos, kad jie galėtų savo indėlius, įskaitant visas sukauptas priklausančias palūkanas ir pelną, jei jų suma viršija 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą kompensaciją, perkelti į kitą banką ar kitu pavadinimu veikiančią banko įstaigą nepatirdami jokių nuobaudų. Per tą trijų mėnesių laikotarpį, jei viršijama 5 straipsnio 1 dalyje numatyta suma, apsauga padidinama 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą sumą padauginus iš susijungusių kredito įstaigų skaičiaus.[124 pakeit.]

6a.  Tuo atveju, jei kredito įstaiga nustoja būti IGS nare arba pašalinama iš tokios sistemos, ši sistemoje nebedalyvaujanti įstaiga per vieną mėnesį apie tai informuoja savo indėlininkus.[125 pakeit.]

7.  Jei indėlininkas naudojasi internetine bankininkyste, informacija, kurią reikalaujama atskleisti pagal šią direktyvą, perduodama elektroniniutinkamu būdu taip, kad ji patrauktų indėlininko dėmesį, arba popieriuje, jei indėlininkas taip pageidauja. [126 pakeit.]

7a.  Valstybės narės užtikrina atitinkamų procedūrų taikymą, kad IGS galėtų keistis informacija ir veiksmingai bendrauti su kitomis IGS, jose dalyvaujančiomis kredito įstaigomis, atitinkamomis toje pačioje jurisdikcijoje veikiančiomis kompetentingomis valdžios institucijomis ir, jei tikslinga, su kitomis agentūromis tarpvalstybiniu lygiu.[127 pakeit.]

15 straipsnis

Veiklos licencijas turinčių kredito įstaigų sąrašas

Veiklos licencijas turinčių kredito įstaigų sąraše, kurį Komisija turi parengti pagal Direktyvos 2006/48/EB 14 straipsnį, Komisija, taikydama skaidrų metodą, nurodo kiekvienos kredito įstaigos statusą šios direktyvos požiūriu. [128 pakeit.]

16 straipsnis

Įgaliojimų suteikimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1a.  Įgaliojimai priimti 5 straipsnio 7 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo ...(16).

1b.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 7 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami, jei laikomasi 17 ir 18 straipsniuose nustatytų sąlygų.Pagal 5 straipsnio 7 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams. [129 pakeit.]

17 straipsni

Įgaliojimų atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 16 straipsnyje nurodytus įgaliojimus.

2.  Institucija, kuri pradėjo vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimus, prieš priimdama galutinį sprendimą per pagrįstą laikotarpį informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama suteiktus įgaliojimus, kurie gali būti atšaukti, ir galimas tokio atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.[130 pakeit.]

18 straipsnis

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

2.  Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepaprieštaravo deleguotajam teisės aktui, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja iki to laikotarpio pabaigos, jei tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją apie savo ketinimą prieštaravimo nereikšti.

3.  Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.[131 pakeit.]

19 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  9 straipsnyje nurodyti įnašai į indėlių garantijų sistemas bus paskirstomi kaip įmanoma tolygiau, kol bus pasiektas 9 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytas tikslinis lygis.[132 pakeit.]

1a.  Jei IGS, įsigaliojus šiai direktyvai, negali nustatyti toje sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų garantuojamų indėlių, tikslinis finansinių išteklių lygis pagal 2 straipsnio 1 dalies h punktą nustatomas atsižvelgiant į kompensavimo sąlygas atitinkančius sistemos indėlius. Nuo 2015 m. sausio 1 d. IGS tikslinis finansinių išteklių lygis apskaičiuojamas remiantis garantuojamais indėliais.[133 pakeit.]

2.  Indėlininkai, turintys tos pačios kredito įstaigos išleistų skolos vertybinių popierių ir įsipareigojimų, susijusių su akceptais ir paprastaisiais vekseliais, indėlių, kurių egzistavimą galima įrodyti tik sertifikatu, išskyrus sąskaitos išrašą,kurie išduoti turėtojui, o ne konkrečiai įvardytam asmeniui, indėlių, kurių pagrindinė suma nėra grąžinama nominaliąja verte arba kurių pagrindinė suma grąžinama nominaliąja verte tik jei egzistuoja kredito įstaigos arba trečiosios šalies suteikta speciali garantija ar susitarimas, informuojami, kad jų indėliai nebebus garantuojami pagal IGS.

3.  Kai į nacionalinę teisę perkėlus šią direktyvą arba Direktyvą 2009/14/EB tam tikri indėliai visiškai arba iš dalies nustoja būti garantuojami pagal IGS, valstybės narės gali leisti, kad tokie indėliai būtų garantuojami iki 2014 m. gruodžio 31 d., jei tie indėliai buvo įnešti iki 2010 m. birželio 30 d. Po 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad jokia sistema nesuteiktų didesnių arba visapusiškesnių garantijų negu numatytosios šioje direktyvoje, nepriklausomai nuo to, kada buvo įnešti indėliai.

4.  Iki 2015 m. gruodžio 31 d.2014 m. sausio 2 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir, jei tikslinga, teisėkūros pasiūlymą siekdama nustatyti, ar esamos, kuriame būtų nurodyta, kaip Sąjungoje veikiančios IGS turėtų būti pakeistos viena visai Sąjungai bendra sistema, koordinuojamos EBI, galėtų kooperuotis pagal Europos sistemą, kad užkirstų kelią rizikai, kylančiai vykdant tarpvalstybinio lygmens veiklą, ir nuo šios rizikos apsaugotų indėlius. [134 pakeit.]

5.  Komisija, bendradarbiaudama su EBI, iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pažangos, padarytos įgyvendinant šią direktyvą, ataskaitą. Šioje ataskaitoje visų pirma turėtų būti aprašyta galimybė remiantis garantuojamais indėliais numatyti tikslinį lygį, nesusilpninant indėlininkų apsaugos:

   tikslinis lygis, nustatomas remiantis garantuojamais indėliais, kartu su nustatytos procentinės dalies tinkamumo vertinimu arba kitų reguliavimo galimybių vertinimu; tas tikslinis lygis atspindi indėlius, kuriuos teko kompensuoti per paskutinius dešimt metų, pagal teisės aktų ar sutarčių pagrindu nustatytas arba institucines užtikrinimo sistemas, kaip nurodyta Direktyvos 2006/48/EB 80 straipsnio 8 dalyje;
   bendras kredito įstaigų reguliavimo įpareigojimų, pvz., kapitalo reikalavimų, suminis poveikis;
   teisės aktų dėl IGS ir būsimų teisės aktų dėl krizės valdymo tikslų sąsajos;
   poveikis bankininkystės modelių įvairovei, atsižvelgiant į būtinybę ją apsaugoti;
   dabartinio indėlininkams suteikiamų kompensacijų lygio tinkamumas.

Ataskaitoje taip pat įvertinama, ar pirmoje pastraipoje nurodyti veiksmai buvo atliekami tokiu būdu, kad būtų užtikrinama indėlininkų apsauga. [135 pakeit.]

20 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini, kad 1 straipsnis, 2 straipsnio 1 dalies a, c, d, f, h–m punktai, 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 1, 3, 5–7 dalys, 4 straipsnio 1 dalies d–k punktai, 5 straipsnio 2–5 dalys, 6 straipsnio 4–7 dalys, 7 straipsnio 1–3 dalys, 8 straipsnio 2–4 dalys, 9–11 straipsniai, 12 straipsnis, 13 straipsnio 1–2 dalys, 14 straipsnio 1–3 ir 5–7 dalys, 19 straipsnis ir I–III priedai būtųbūtinus šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. . Jos nedelsdamos pateikia Komisijai priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę. [136 pakeit.]

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 9 straipsnio 1 ir 3 dalims ir 10 straipsniui įgyvendinti ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini 7 straipsnio 1 daliai ir 9 straipsnio 5 daliai įgyvendinti ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau 9 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyta tinkamų indėlių procentinė dalis netaikoma iki 2014 m. sausio 1 d. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. taikoma 0,5 % dalis. Nuo tos datos iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikoma 0,75 % dalis.[138 pakeit.]

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvas, kuriomis panaikinama ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką nustato ir minėtą teiginį suformuluoja valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstą.

21 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 94/19/EB su vėlesniais pakeitimais panaikinama nuo 2012 m. gruodžio 31 d. nedarant poveikio valstybių narių įpareigojimams, susijusiems su IV priede nustatytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą pagal V priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnio 1 dalies b, e ir g punktai, 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 7 straipsnio 4 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 4 dalis ir 15–18 straipsniai taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

23 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL C 99, 2011 3 31, p. 1.
(2) 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 135, 1994 5 31, p. 5.
(4) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(5) OL L 68, 2009 3 13, p. 3.
(6) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(7) OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
(8) OJ L 309, 25.11.2005, p. 15.
(9) OL L 177, 2006 6 30, p. 201.
(10) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(11) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija, pasiūlymas, COM(2009)501.
(12) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
(13) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
(14)* Šios direktyvos įsigaliojimo data.
(15) 1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos Direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1).
(16)* Šios direktyvos įsigaliojimo data.


I PRIEDAS

IGS mokamų rizika pagrįstų įnašų apskaičiavimas

1.  Naudojamos tokios formulės:

   a) rizika pagrįsto nario įnašo suma

Ci = TC * RSi

   b) nariui tenkanti rizikos dalis

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000001.jpg

   c) pagal riziką įvertinta nario įnašo suma

RAi = CB *20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000002.jpg

čia:

Ci i-tojo indėlių garantijų sistemos nario įnašo suma

TC bendra įnašų, kuriuos turi surinkti sistema, suma

RSi i-tajam nariui tenkanti rizikos dalis

RAi pagal riziką įvertinta i-tojo nario įnašo suma

RAk pagal riziką įvertintos kiekvieno iš n narių įnašų sumos

CB įnašo apskaičiavimo bazė (t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d. garantuojami indėliai arba, kol negalima apskaičiuoti visų IGS dalyvaujančių įstaigų garantuojamų indėlių, kompensavimo sąlygas atitinkantys indėliai) [139 pakeit.]

βi rizikos koeficientas, priskirtas i-tajam nariui pagal II priedą.

2.  Naudojamos tokios formulės:

   a) bendras sudėtinis nario įvertinimas

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000003.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000004.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000005.jpg= ¾+ ¼

   b) sudėtinis nario tarpinis įvertinimas pagal pagrindinius rodiklius

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000006.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000007.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000008.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000009.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000010.jpg= ¼ [+++]

   c) sudėtinis nario tarpinis įvertinimas pagal papildomus rodiklius

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000011.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000012.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000013.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000014.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000015.jpg=[++ … +]

čia:

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000016.jpg bendras sudėtinis i-tojo nario įvertinimas

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000017.jpg bendras sudėtinis i-tojo nario tarpinis įvertinimas pagal pagrindinius rodiklius

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000018.jpg bendras sudėtinis i-tojo nario tarpinis įvertinimas pagal papildomus rodiklius

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000019.jpg kintamasis, kuriuo įvertinama i-tojo nario rizika pagal individualų pagrindinį arba papildomą rodiklį, pateiktą II priede

x duotojo pagrindinio arba papildomo rodiklio simbolis.


II PRIEDAS

Rodikliai, įvertinimas ir koeficientai, pagal kuriuos apskaičiuojami rizika pagrįsti įnašai

A DALIS

Pagrindiniai rodikliai

1.  Rizika pagristiems įnašams apskaičiuoti naudojami tokie pagrindiniai rodikliai:

Rizikos klasė

Rodiklis

Santykis

Kapitalo pakankamumas

Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a–ca punktuose nurodyti nuosavų lėšų elementai ir pagal riziką įvertintas turtas, nurodytas Direktyvos 2006/48/EB 76 straipsnyje

Nuosavos lėšos

Pagal riziką įvertintas turtas

Turto kokybė

Neveiksnios paskolos

Neveiksnios paskolos

Visos paskolos

Pelningumas

Turto grąža atsižvelgiant į riziką [140 pakeit.]

Grynosios pajamos

Vidutinis bendras turtas

Likvidumas

Nustato valstybės narės, atsižvelgdamos į 11 straipsnio 4 dalį

2.  Siekiant parodyti rizikos profilį pagal pagrindinius rodiklius naudojami šie įvertinimai:

Rizikos lygis

Kapitalo pakankamumas

Turto kokybė

Pelningumas

Likvidumas

Labai maža rizika

1

1

1

1

Maža rizika

2

2

2

2

Vidutinė rizika

3

3

3

3

Didelė rizika

4

4

4

4

Labai didelė rizika

5

5

5

5

3.  Remiantis faktine rodiklių verte pagal tam tikrą rizikos klasę nariui priskiriami tokie įvertinimai:

Elementas

Simbolis (x)

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000020.jpg= 1

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000021.jpg= 2

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000022.jpg= 3

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000023.jpg= 4

20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000024.jpg= 5

Kapitalo pakankamumas

CA

x > 12,3 %

12,3 % ≥ x > 9,6 %

9,6 % ≥ x > 8,2 %

8,2 % ≥ x > 7 %

x > 7 %

Turto kokybė

AQ

x > 1 %

1 % ≥ x > 2,1 %

2,1 % < x ≤ 3,7 %

3,7 % ≥ x > 6 %

x > 6 %

Pelningumas

P

x > 1,2 %

1,2 % ≥ x > 0,9 %

0,9 % ≥ x > 0,7 %

0,7 % ≥ x > 0,5 %

x > 0,5 %

Likvidumas

L)

Valstybės narės gali nustatyti kiekvieno 20120216-P7_TA(2012)0049_LT-p0000025.jpgapatinę ribą, atsižvelgdamos į 11 straipsnio 4 dalį

4.  Priklausomai nuo sudėtinio įvertinimo, nariui priskiriami tokie rizikos koeficientai:

Sudėtinis įvertinimas (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Rizikos koeficientas (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

B DALIS

Papildomi rodikliai

1.  Valstybės narės nustato papildomus rodikliusSiekiant apskaičiuoti rizika pagristiems įnašams apskaičiuotipagrįstus įnašus. Tuo tikslupapildomai gali būti naudojami kai kurie arba visi šie rodikliai: [141 pakeit.]

Rizikos klasė

Rodiklis / santykis

Apibrėžtis

Kapitalo pakankamumas

Visas kapitalas

Visas kapitalas

Pagal riziką įvertintas turtas

Kapitalo perteklius *

Kapitalo perteklius

arba

Kapitalo perteklius

Visas turtas

Pagal riziką įvertintas turtas

Turto kokybė

Negrąžintų skolų atidėjinys

Negrąžintų skolų atidėjinys

arba

Negrąžintų skolų atidėjinys

Grynosios palūkanų pajamos

Veiklos pajamos

Pagal riziką įvertintas turtas

Pagal riziką įvertintas turtas

Visas turtas

Pelningumas

Išlaidų ir pajamų santykis

Veiklos išlaidos

Veiklos pajamos

Grynasis pelningumas

Grynasis pelningumas

Visas kapitalas

Likvidumas

Nustato valstybės narės, atsižvelgdamos į 11 straipsnio 5 dalį

* Kapitalo perteklius = Kapitalas – Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a–h punktuose nurodytos nuosavos lėšos.

2.  Siekiant parodyti rizikos profilį pagal papildomus rodiklius naudojami šie įvertinimai:

Rizikos lygis

Kapitalo pakankamumas

Turto kokybė

Pelningumas

Likvidumas

Labai maža rizika

1

1

1

1

Maža rizika

2

2

2

2

Vidutinė rizika

3

3

3

3

Didelė rizika

4

4

4

4

Labai didelė rizika

5

5

5

5

3.  Priklausomai nuo sudėtinio įvertinimo, nariui priskiriami tokie rizikos koeficientai:

Sudėtinis įvertinimas (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Rizikos koeficientas (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %


III PRIEDAS

Informacijos indėlininkams forma

Jei Jūsų kredito įstaiga Jums neišmokėjo pasibaigusio termino mokėtino indėlio dėl priežasčių, kurios tiesiogiai susijusios su jos finansine būkle, Jums, kaip indėlininkui, indėlius indėlininkams kompensuoja indėlių garantijų sistema. [įrašyti kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimą] [įrašyti produkto pavadinimą] yra apskritai garantuojamas atsakingos indėlių garantijų sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012.../ES dėl indėlių garantijų sistemų(1). [142 pakeit.]

Didžiausia išmokamos kompensacijos suma yra 100 000 EUR vienam bankui. Tai reiškia, kad visi Jūsų indėliai tame pačiame banke yra sudedami, siekiant nustatyti kompensacijos lygį. Jeigu, pavyzdžiui, indėlininkas turi taupomąjąJūs turite indėlio sąskaitą, kurioje yra 90 000 EUR, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 EUR, jam arba jai40 000 EUR, Jums bus grąžinta tik 100 000 EUR. [143 pakeit.]

[Tik kur taikoma]: Šis metodas taip pat bus taikomas, jei bankas vykdo veiklą ir operuoja skirtingais pavadinimais. [įrašyti kredito įstaigos, kurioje yra sąskaita, pavadinimą] taip pat prekiauja [įrašyti visus kitus tos pačios kredito įstaigos pavadinimus]. Tai reiškia, kad kompensacija už visus indėlius vieno ar daugiau šių pavadinimų įstaigose kiekvienu atveju sudaro iki 100 000 EUR. [144 pakeit.]

Bendrų sąskaitų atveju 100 000 EUR riba taikoma kiekvienam indėlininkui.

[Tik kur taikoma]: Tačiau indėliai, esantys sąskaitoje, kuria naudotis teisę turi vienas ar keli asmenys, kurie yra ūkinių bendrijų, asociacijų ar panašaus pobūdžio juridinio asmens teisių neturinčių struktūrų nariai, sudedami ir skaičiuojant 100 000 EUR ribą laikomi vieno indėlininko įneštu indėliu.

Apskritai, visi mažmeniniai indėlininkai ir įmonės [jei taikytina toje valstybėje narėje: ir pažeidžiamos vietos valdžios institucijos] yra apdrausti pagal indėlių garantijų sistemą. Kai kuriems indėliams daromos išimtys yra nurodytos atsakingos indėlių garantijų sistemos svetainėje [įrašyti atsakingos IGS svetainės adresą]. Jums paprašius Jūsų kredito įstaiga taip pat informuos Jus, ar tam tikri produktai yra garantuojami, ar ne. Jei indėliai yra garantuojami, kredito įstaiga tai taip pat patvirtina nurodo Jūsų sąskaitos išraše. [145 pakeit.]

Atsakinga indėlių garantijų sistema yra [įrašyti pavadinimą ir adresą, telefoną, el. pašto adresą ir svetainę]. Ji taip pat grąžins Jūsų indėlius (iki 100 000 EUR) ne vėliau kaip per šešias savaites, o nuo 2013 m. gruodžio 31 d. – per vieną savaitępenkias [jei taikytina: 20] darbo dienas. [jei taikytina: Paprašius, indėlių garantijų sistema per penkias darbo dienas Jums išmokės sumą, neviršijančią 5 000 EUR. Nuo 2017 m. Jūsų indėliai (iki 100 000 EUR) bus grąžinami per penkias darbo dienas.]. [146 pakeit.]

Jeigu indėlis Jums nekompensuojamas per šįminėtą terminą, turėtumėte susisiekti su indėlių garantijų sistema, nes po tam tikro laiko gali būti[įrašyti atitinkamą laikotarpį, kuris taikomas valstybėje narėje, ir tikslią nuorodą į nacionalinį teisės aktą ir konkretų jo straipsnį, kuris reglamentuoja šias nuostatas] nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl kompensacijos. Daugiau informacijos galima rasti [įrašyti atsakingos indėlių garantijų sistemos svetainės adresą]. [147 pakeit.]

[Tik kur taikoma]: Jūsų indėlį garantuoja institucinėkredito įstaiga yra institucinės garantijų sistema, [pripažinta / nepripažinta] kaip indėlių garantijų sistemasistemos dalis. Tai reiškia, kad visi bankai, kurie yra šios sistemos nariaivisos kredito įstaigos, kurios dalyvauja šioje sistemoje, remia vienasviena kitą, kad išvengtų banko žlugimo nemokumo. Tačiau, jei vis dėlto bankas žlugtųkredito įstaiga bankrutuotų, iki 100 000 EUR Jūsų indėlio sumos būtų kompensuota pagal nacionalinės teisės pripažintų indėlių garantijų sistemų tvarką. [148 pakeit.]

(1)* Šios direktyvos numeris ir paskelbimo nuoroda.


IV PRIEDAS

A DALIS

Panaikintos direktyvos ir jų vėlesni pakeitimai (minimi 21 straipsnyje)

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/14/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai (minimi 21 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

94/19/EB

1995 7 1

2009/14/EB

2009 6 30

2009/14/EB (Direktyvos 94/19/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/14/EB, 1 straipsnio 3 punkto i papunkčio antra pastraipa, 7 straipsnio 1a ir 3 dalys ir 10 straipsnio 1 dalis)

2010 12 31


V PRIEDAS

Atitikties lentelė

Ši direktyva

Direktyva 2009/14/EB

Direktyva 94/19/EB

1 straipsnis

-

2 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies e punktas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalies f punktas

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalies g punktas

1 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

3 straipsnio 6 dalis

1 straipsnio 6 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalies a–c punktai

2 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies d punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies f punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 10 dalis

4 straipsnio 1 dalies g punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies h punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 5 dalis

4 straipsnio 1 dalies i punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 6 dalis

4 straipsnio 1 dalies j punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 3 ir 4 dalys

4 straipsnio 10 dalies k punktas

7 straipsnio 2 dalis, I priedo 12 dalis

5 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 3 dalies a punktas

Ši direktyva

Direktyva 2009/14/EB

Direktyva 94/19/EB

5 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 4 ir 5 dalys

5 straipsnio 7 dalis

1 straipsnio 3 dalies d punktas

6 straipsnio 1–3 dalys

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 6 dalies a punktas

10 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 6 dalis

8 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

13 straipsnis

6 straipsnis

14 straipsnio 1–3 dalys

1 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

13 straipsnis

16–18 straipsniai

1 straipsnio 4 dalis

Teisinė informacija - Privatumo politika