Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2001(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0030/2012

Předložené texty :

A7-0030/2012

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0050

Přijaté texty
PDF 289kWORD 55k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Priority rozpočtu na rok 2013 – ostatní oddíly (jiné než Komise)
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2013, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2012/2001(BUD))

Evropský parlament,

  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2012/5/EU ze dne 13. prosince 2011, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER(2),

  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi orgánů(3),

  s ohledem na články 23 a 79 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0030/2012),

A.  vzhledem k tomu, že strop rozpětí okruhu 5 víceletého finančního rámce (VFR) rozpočtu EU na rok 2013 odpovídá 9 181 milionům EUR v současných cenách(4);

B.  vzhledem k tomu, že přistoupení Chorvatska bude mít dopad na rozpočet na rok 2013, zejména s ohledem na zdroje vyčleněné pro nové poslance a nábor zaměstnanců do orgánů a institucí;

C.  vzhledem k vysokému dluhovému zatížení jednotlivých států a omezením vyplývajícím z probíhajících snah o konsolidaci vnitrostátních rozpočtů by měl Evropský parlament i všechny další orgány prokázat rozpočtovou kázeň a zdrženlivost; bera na vědomí dopis komisaře Lewandowského adresovaný předsedům evropských orgánů a institucí ze dne 23. ledna 2012;

D.  vzhledem k tomu, že v této fázi ročního procesu čeká Evropský parlament na odhady příjmů a nákladů ostatních orgánů a institucí a na návrhy svého vlastního předsednictva týkající se rozpočtu na rok 2013;

Obecný rámec a priority rozpočtu na rok 2013

1.  je toho názoru, že orgány a instituce by měly s ohledem na pokračující obtížnou hospodářskou situaci zmrazit své správní rozpočty; zdůrazňuje nicméně, že je nezbytné respektovat právně závazné povinnosti a případná související navýšení;

2.  vyzývá orgány a instituce, aby posílily interinstitucionální spolupráci s cílem sdílet osvědčené postupy, hledat úspory a modernizovat tak své politiky v oblasti lidských zdrojů, organizace, technologií a budov;

   3. zdůrazňuje význam interinstitucionální spolupráce s cílem zajistit co nejhladší průběh přistoupení Chorvatska;
   4. zdůrazňuje význam posilování politik nediskriminace, které zajišťují lepší přístup osob se zdravotním postižením, jejich nábor a začlenění.
   5. zdůrazňuje, že ve všech orgánech a institucích je nezbytné uplatňovat účinnou politiku ochrany životního prostředí;

Parlament

6.  poukazuje na výrazné úspory, kterých bylo dosaženo v rozpočtu na rok 2012 díky strukturálním změnám a reorganizaci; doporučuje pokračovat ve strukturální a organizační reformě a podporuje inovaci v dalších oblastech; domnívá se, že podaří-li se v rozpočtových položkách stanovit oblasti, u nichž dochází k překrývání a neefektivnosti, bude možné dosáhnout skutečných úspor; požaduje proto předložení podrobné zprávy generálního tajemníka Rozpočtovému výboru, která bude obsahovat jednoznačně formulovaný přehled těch rozpočtových položek, jejichž plnění bylo v roce 2011 nízké, a analýzu důvodů, které tento stav zapříčinily;

7.  je přesvědčen, že skutečné a největší úspory by mohlo být dosaženo, pokud by Evropský parlament měl jediné sídlo; vyzývá proto, aby byla stávající situace okamžitě vyhodnocena;

8.  věří, že mají-li se zajistit rozsáhlé dlouhodobé úspory, je nezbytné zvážit provedení nezávislého hodnocení rozpočtu EP; je toho názoru, že by měla být zvážena možnost ustanovení pracovní skupiny; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby co nejdříve předložili konkrétní návrhy na zřízení takové skupiny a navrhli případné úspory nejpozději do konce roku 2012; zároveň vyzývá k okamžitému provádění všech závěrů, která tato skupina přijme;

9.  vítá posílenou spolupráci mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v průběhu ročního rozpočtového procesu; výrazně doporučuje další posílení spolupráce mezi mezi generálním tajemníkem, předsednictvem a Rozpočtovým výborem v průběhu roku, aby se zajistil hladký rozpočtový proces a účinné plnění rozpočtu; očekává od předsednictva, že předloží uvážlivý návrh odhadu příjmů a výdajů vycházející ze skutečných potřeb, který bude zohledňovat jakákoli případná navýšení vyplývající z právních závazků; je toho názoru, že je zapotřebí vyvinout maximální úsilí, aby se zajistilo, že jakýkoli cílený nárůst bude vyvážen úsporami stanovenými v jiných oblastech;

10.  požaduje, aby byly zmraženy rozpočtové položky vyčleněné na veškeré cesty v roce 2013 a nebyla prováděna žádná indexace jednotlivých příspěvků poslancům do konce volebního období; se zájmem očekává zprávu generálního tajemníka týkající se služebních cest, která by měla být předsednictvu a Rozpočtovému výboru poskytnuta k dispozici dne 31. března 2012;

11.  je toho názoru, že úspory by neměly ohrozit legislativní činnost EP; je přesvědčen o tom, že legislativní činnost poslanců je možné zkvalitnit dokončením systému zpracování informací a poznatků; vítá informace, které poskytly správní útvary, požaduje aktuální informace o stavu projektu a očekává, že systém bude plně zprovozněn a zpřístupněn občanům EU; vyzývá, aby bylo vyvinuto větší úsilí s cílem urychlit provádění tohoto projektu; připomíná svůj požadavek o poskytnutí informací, jakým způsobem je možné zajistit úspory poté, co bude zaveden systém zpracování informací a poznatků;

12.  znovu poukazuje na svá usnesení o rozpočtu, včetně posledního usnesení ze dne 26. října 2011(5), v němž vyzývá k poskytování včasných informací, k dialogu a transparentnímu rozhodovacímu procesu v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí; žádá, aby mu každých šest měsíců byly poskytovány přesné informace o pokroku dosaženém ve stavebních projektech a finančních dopadech těchto projektů; konstatuje, že během stávajícího volebního období by neměly být zahájeny žádné neplánované stavební projekty;

Ostatní orgány a instituce

13.  vyzývá všechny orgány a instituce, aby usilovaly o další úspory s cílem zachovat rozpočtovou kázeň a aby zmrazily své rozpočty, avšak zohlednily přitom své právní povinnosti a nové finanční závazky, jako je přistoupení Chorvatska;

14.  bere na vědomí požadavek Evropského soudního dvora (oddíl IV), aby byla provedena taková změna statutu, která bude mít přímý dopad na jeho rozpočet; domnívá se, že je třeba zajistit nezbytné finanční prostředky, aby se zaručilo hladké fungování Soudního dvora a následně řádná právní ochrana občanů EU;

15.  chápe problémy, se kterými se Evropská služba pro vnější činnost potýkala při sestavování prvního rozpočtu v roce 2011; žádá, aby tato nová instituce dodržovala zásady sestavování rozpočtu v souladu s řádným finančním řízením, a vyzývá ji, aby prozkoumala možnosti, které by vedly, bude-li to možné, k lepší rozpočtové součinnosti s členskými státy;

o
o   o

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a ESVČ.

(1) Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Úř. věst. L 4, 7.1.2012, s. 12.
(3) Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Strop okruhu 5 zahrnuje příspěvky zaměstnanců do systému sociálního zabezpečení.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2011)0461.

Právní upozornění - Ochrana soukromí