Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2001(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0030/2012

Esitatud tekstid :

A7-0030/2012

Arutelud :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0050

Vastuvõetud tekstid
PDF 204kWORD 39k
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioon 2013. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – Nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – Kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor, X jagu − Euroopa välisteenistus (2012/2001(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta otsust 2012/5/EL, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 23 ja 79,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0030/2012),

A.  arvestades, et 2013. aasta eelarve jaoks on mitmeaastase finantsraamistikus rubriigi 5 ülemmäärana ette nähtud 9,181 miljardit eurot (jooksevhindades)(4);

B.  arvestades, et 2013. aasta eelarvet mõjutab Horvaatia ühinemine, sest vahendeid on vaja nii uute parlamendiliikmete jaoks kui ka töötajate värbamiseks institutsioonidesse;

C.  arvestades, et kuna avalikul sektoril on suur võlakoormus ning tuleb teha kärpeid ja liikmesriigid püüavad jätkuvalt oma eelarvet konsolideerida, peaksid Euroopa Parlament ja kõik teised institutsioonid eelarvesse vastutustundlikult suhtuma ning oma kulutusi piirama; võttes teadmiseks volinik Lewandowski 23. jaanuari 2012. aasta kirja Euroopa Liidu institutsioonide presidentidele ja eesistujatele;

D.  arvestades, et eelarvemenetluse praeguses etapis ootab parlament teiste institutsioonide eelarvestusi ja omaenda juhatuse ettepanekuid 2013. eelarve koostamiseks;

2013. aasta eelarve üldraamistik ja prioriteedid

1.  on seisukohal, et kuna majandusolud on endiselt keerulised, peaksid institutsioonid oma halduseelarve külmutama; rõhutab aga, et õiguslikult siduvaid kohustusi tuleb täita ning et sellest tulenevalt võib teatavate eelarveridade suurendamine vajalikuks osutuda;

2.  kutsub institutsioone üles omavahelist koostööd tihendama, et vahetada häid tavasid, teha kindlaks kokkuhoiuvõimalusi ja muuta personali-, organisatsiooni-, tehnoloogia- ja kinnisvarapoliitika sel teel ajakohasemaks;

   3. rõhutab, et selleks, et Horvaatia ühinemine võimalikult hästi sujuks, peavad institutsioonid omavahel koostööd tegema;
   4. rõhutab, et tuleb tõhustada diskrimineerimisvastaseid meetmeid, mis hõlbustavad puuetega inimeste liikumist, tööle võtmist ja integratsiooni;
   5. rõhutab, et kõigis institutsioonides tuleb rakendada tõhusat keskkonnapoliitikat;

Euroopa Parlament

6.  tuletab meelde märkimisväärset kokkuhoidu, mis saavutati 2012. aasta eelarves tänu struktuursetele muutustele ja ümberkorraldustele; julgustab jätkama strukturaalseid ja organisatsioonilisi reforme ning toetab innovatsiooni teistes valdkondades; on seisukohal, et reaalse kokkuhoiuni jõudmiseks tuleb kindlaks teha eelarveread, mille meetmed on kattuvad või ebatõhusad; nõuab seetõttu eelarvekomisjoni peasekretärilt üksikasjalikku raportit, mis sisaldaks selget ülevaadet nendest eelarveridadest, mille assigneeringud jäid 2011. aastal osaliselt kasutamata, ja alatäitmise põhjuste objektiivset analüüsi;

7.  on seisukohal, et tegelikkuses oleks kõige rohkem võimalik säästa Euroopa Parlamendile üheainsa töökoha valimisega; innustab seega viivitamatult olukorda hindama;

8.  on seisukohal, et märkimisväärse pikaajalise kokkuhoiu saavutamiseks tuleks kaaluda Euroopa Parlamendi eelarve sõltumatut hindamist; on veendunud, et tuleks kaaluda töörühma moodustamist; palub, et peasekretär ja juhatus esitaksid nii pea kui võimalik konkreetsed ettepanekud sellise töörühma moodustamiseks ning hiljemalt 2012. aasta lõpuks ettepanekud võimaliku kokkuhoiu saavutamiseks; nõuab ühtlasi töörühma mis tahes järelduste kiiret rakendamist;

9.  tervitab tõhustatud koostööd eelarvekomisjoni ja juhatuse vahel iga-aastase eelarvemenetluse käigus; soovitab tungivalt veelgi tihendada peasekretäri, juhatuse ning eelarvekomisjoni vahelist koostööd kogu aasta vältel, et tagada sujuv eelarvemenetlus ja eelarve tõhus täitmine; loodab, et juhatus koostab vajadustepõhise konservatiivse eelarvestuse, milles on arvestatud siduvatest kohustustest tulenevate võimalike eelarveridade suurendamistega; on seisukohal, et tuleks teha kõik võimalikud jõupingutused selle tagamiseks, et vastukaaluks igale kavandatud assigneeringute suurendamisele oleks kavandatud mõne muu valdkonna assigneeringute kärpimine;

10.  nõuab, et 2013. aastal külmutataks kõik lähetustega seotud eelarveread ning et parlamendiliikmete hüvitisi kuni praeguse koosseisu ametiaja lõpuni kordagi ei indekseeritaks; ootab huviga peasekretäri raportit lähetuste kohta, mis tuleb esitada juhatusele ja eelarvekomisjonile 31. märtsiks 2012;

11.  on seisukohal, et kokkuhoid ei tohiks ohtu seada Euroopa Parlamendi seadusandlikku tegevust; on veendunud, et parlamendiliikmete seadusandlikku tegevust oleks võimalik toetada teadmushaldussüsteemi täieliku väljaarendamisega; tunneb heameelt administratsiooni esitatud teabe üle ning nõuab projekti praeguse seisu kohta ajakohast teavet; loodab, et süsteem hakkab täielikult tööle ja kõik ELi kodanikud saavad seda kasutada; nõuab suuremaid jõupingutusi nimetatud projekti kiiremaks rakendamiseks; tuletab meelde, et nõuab teavet selle kohta, kuidas oleks võimalik teadmushaldussüsteemi kasutuselevõtmise abil kulusid kokku hoida;

12.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi eelarvealaseid resolutsioone, sh kõige viimast, 26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni(5), milles parlament nõudis kinnisvarapoliitikas varases etapis teavitamist, arutelu ja läbipaistvat otsustusprotsessi; palub, et iga kuue kuu tagant esitataks täpne teave kinnisvaraprojektide edenemise ja nende finantsmõju kohta; märgib, et praeguse koosseisu ametiajal ei tohiks ette võtta ühtki uut ettenägematut kinnisvaraprojekti;

Muud institutsioonid

13.  innustab kõiki institutsioone otsima võimalusi veel suurema kokkuhoiu saavutamiseks, säilitama eelarvedistsipliini ja külmutama oma eelarve, kuid pöörama samas tähelepanu õiguslikele kohustustele ja vajadusele näha ette uued rahalised vahendid, näiteks Horvaatia ühinemiseks jaoks;

14.  võtab teadmiseks Euroopa Kohtu (IV jagu) nõudmise muuta oma põhikirja; võtab teadmiseks, et see avaldab eelarvele otsest mõju; on seisukohal, et institutsiooni töö sujumiseks ja sellega seoses ELi kodanikele asjakohase õiguskaitse pakkumiseks tuleb tagada vajalikud rahalised vahendid;

15.  mõistab probleeme, mis Euroopa välisteenistusel oma esimese, 2011. aasta eelarve koostamisel tekkisid; nõuab sellele uue institutsioonile usaldusväärset finantsjuhtimist ning palub välisteenistusel uurida võimalusi suurema eelarvetevahelise koostoime saavutamiseks liikmesriikidega, kui see on kohaldatav;

o
o   o

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele.

(1) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17
(2) ELT L 4, 7.1.2012, lk 12
(3) ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
(4) Rubriigi 5 varu hõlmab töötajate sissemakseid pensioniskeemi.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0461.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika