Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2001(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0030/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0030/2012

Keskustelut :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0050

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 42k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (2012/2001(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(1),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta ITER-hankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2012/5/EU(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2010 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 23 ja 79 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0030/2012),

A.  ottaa huomioon, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 enimmäismäärä EU:n vuoden 2013 talousarviossa on 9 181 miljoonaa euroa käypiin hintoihin(4);

B.  ottaa huomioon, että Kroatian liittyminen vaikuttaa vuoden 2013 talousarvioon muun muassa siten, että uusia jäseniä varten on osoitetaan resursseja ja henkilöstöä otetaan palvelukseen eri toimielimissä;

C.  katsoo, että Euroopan parlamentin ja kaikkien toimielinten olisi osoitettava talousarviovastuuta ja maltillisuutta raskaan julkisen velkataakan vuoksi sekä jäsenvaltioissa parhaillaan käynnissä olevien julkisen talouden vakauttamispyrkimysten aikana; panee merkille komission jäsenen Lewandowskin 23. tammikuuta 2012 päivätyn kirjeen unionin toimielinten puheenjohtajille;

D.  toteaa, että vuotuisen menettelyn tässä vaiheessa parlamentti odottaa muiden toimielinten ennakkoarvioita ja oman puhemiehistönsä ehdotuksia vuoden 2013 talousarvioksi;

Vuoden 2013 talousarvion yleiskehys ja painopisteet

1.  katsoo, että edelleen vallitsevissa haastavissa taloudellisissa olosuhteissa toimielinten olisi jäädytettävä hallintobudjettinsa; korostaa kuitenkin tarvetta noudattaa oikeudellisesti sitovia velvoitteita ja toteuttaa niistä mahdollisesti johtuvat lisäykset;

2.  kehottaa toimielimiä lisäämään keskinäistä yhteistyötään, jotta ne voivat jakaa hyviä käytäntöjä, hakea säästökohteita ja samalla uudistaa henkilöstö-, organisaatio-, teknologia- ja kiinteistöpolitiikkaansa;

   3. painottaa toimielinten yhteistyön merkitystä, jotta Kroatian liittyminen sujuisi mahdollisimman kitkattomasti;
   4. painottaa syrjinnän vastaisten politiikkojen lujittamisen merkitystä, sillä ne helpottavat vammaisten henkilöiden osallistumista, palvelukseen ottamista ja integroitumista;
   5. korostaa, että kaikissa toimielimissä tarvitaan tehokasta ympäristöpolitiikkaa;

Parlamentti

6.  muistuttaa, että vuoden 2012 talousarviossa saatiin rakennemuutosten ja uudelleenjärjestelyjen ansiosta aikaan merkittäviä säästöjä; kannustaa jatkamaan rakenne- ja organisaatiouudistuksia ja tukee innovointia muilla aloilla; katsoo, että kartoittamalla eri budjettikohtien päällekkäisyyksiä ja tehottomuuksia voidaan saada aikaan todellisia säästöjä; pyytääkin pääsihteeriä antamaan budjettivaliokunnalle yksityiskohtaisen raportin, johon sisältyy selkeä katsaus niistä budjettikohdista, joiden toteuttaminen jäi vuonna 2011 alle tavoitteiden, sekä pyytää objektiivista analyysia tähän johtaneista syistä;

7.  katsoo, että eniten todellista säästöä saataisiin aikaan valitsemalla Euroopan parlamentille yksi ainoa toimipaikka; kehottaa siksi arvioimaan tilannetta viipymättä;

8.  katsoo, että merkittävien säästöjen toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä olisi harkittava parlamentin talousarvion riippumatonta arviointia; katsoo, että olisi harkittava työryhmän perustamista; kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä esittämään konkreettisia ehdotuksia tällaisen ryhmän perustamisesta mahdollisimman pian ja ehdottamaan mahdollisia säästöjä vuoden 2012 loppuun mennessä; kehottaa myös panemaan ryhmän mahdollisesti tekemät johtopäätökset pikaisesti täytäntöön;

9.  pitää myönteisenä budjettivaliokunnan ja puhemiehistön tiiviimpää yhteistyötä vuotuisen talousarviomenettelyn aikana; kannustaa voimakkaasti lisäämään entisestään kautta vuoden pääsihteerin, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välistä yhteistyötä, jotta varmistetaan talousarviomenettelyn sujuvuus ja talousarvion tehokas toteuttaminen; edellyttää puhemiehistön esittävän varovaisen, tarpeisiin perustuvan ennakkoarvioesityksen, jossa otetaan huomioon oikeudellisesti sitovista velvoitteista johtuvat mahdolliset myöhemmät lisäykset; katsoo, että olisi kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että kaikkien muiden kohdennettujen lisäysten vastapainoksi toteutetaan säästöjä muilla aloilla;

10.  kehottaa jäädyttämään kaikkeen matkustamiseen liittyvät budjettikohdat vuonna 2013 ja luopumaan jäsenten henkilökohtaisten korvausten indeksisidonnaisuudesta vaalikauden loppuun asti; odottaa mielenkiinnolla matkoja koskevaa pääsihteerin raporttia, joka on tarkoitus toimittaa puhemiehistölle ja budjettivaliokunnalle 31. maaliskuuta 2012 mennessä;

11.  katsoo, että säästöt eivät saisi vaarantaa parlamentin lainsäädäntötoimintaa; on vakuuttunut siitä, että jäsenten lainsäädäntötoimintaa voidaan parantaa saamalla tiedonhallintajärjestelmä valmiiksi; panee tyytyväisenä merkille hallinnon toimittamat tiedot, pyytää ajantasaisia tietoja hankkeen tilanteesta ja edellyttää järjestelmän olevan täysin toimiva ja EU:n kansalaisten käytettävissä; kehottaa toteuttamaan lisätoimia hankkeen toteutuksen nopeuttamiseksi; muistuttaa pyytäneensä tietoa siitä, miten tiedonhallintajärjestelmän toteuttamisen jälkeen voidaan saavuttaa säästöjä;

12.  palauttaa mieliin talousarviota koskevat päätöslauselmansa, muun muassa 26. lokakuuta 2011 antamansa viimeisimmän päätöslauselman(5), joissa edellytetään varhaista tiedottamista, vuoropuhelua ja avointa päätöksentekoa kiinteistöpolitiikan alalla; pyytää toimittamaan puolen vuoden välein tarkkoja tietoja kiinteistöhankkeiden edistymisestä ja niiden edistymisen rahoitusvaikutuksista; toteaa, ettei kuluvalla vaalikaudella pitäisi ryhtyä uusiin, ennakoimattomiin kiinteistöhankkeisiin;

Muut toimielimet

13.  kannustaa kaikkia toimielimiä etsimään lisäsäästöjä talousarvion pitämiseksi kurissa sekä jäädyttämään talousarvionsa pitäen kuitenkin mielessä oikeudelliset velvoitteet ja uudet rahoitushaasteet, kuten Kroatian liittymisen;

14.  panee merkille unionin tuomioistuimen (pääluokka IV) pyynnön perussääntönsä muuttamisesta tavalla, joka vaikuttaa suoraan talousarvioon; katsoo, että tarvittava rahoitus on varmistettava, jotta taataan toimielimen sujuva toiminta ja siten myös EU:n kansalaisten asianmukainen oikeussuoja;

15.  ymmärtää haasteet, joita Euroopan ulkosuhdehallinto kohtasi laatiessaan ensimmäistä talousarviotaan vuodeksi 2011; edellyttää tältä uudelta toimielimeltä moitteetonta budjetointia ja pyytää ulkosuhdehallintoa tutkimaan mahdollisuuksia lisätä soveltuvin osin talousarvioon liittyvää synergiaa jäsenvaltioiden kanssa;

o
o   o

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

(1) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EUVL L 4, 7.1.2012, s. 12.
(3) EUVL C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Otsakkeen 5 enimmäismäärään sisältyvät henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0461.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö