Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2001(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0030/2012

Pateikti tekstai :

A7-0030/2012

Debatai :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0050

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2012/2001(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2012/5/ES, kuriuo iš dalies keičiamos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatos, susijusios su daugiamete finansine programa, kad būtų patenkinti papildomi ITER projekto finansavimo poreikiai(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 23 ir 79 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į Regioninės plėtros komiteto laišką (A7–0030/2012),

A.  kadangi Europos Sąjungos 2013 m. biudžeto daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategorijos viršutinė riba yra 9 181 mln. eurų dabartinėmis kainomis(4);

B.  kadangi Kroatijos narystė turės poveikio 2013 m. biudžetui, ypač kai tai susiję su naujosioms narėms skirtais ištekliais ir personalo įdarbinimu įvairiose institucijose;

C.  kadangi Europos Parlamentas ir visos institucijos, atsižvelgdami į didelę viešosios skolos naštą ir į būtinybę taupyti dabar, kai toliau dedamos pastangos siekiant konsoliduoti nacionalinius biudžetus, turėtų parodyti atsakomybę už biudžetą ir taupymą; atkreipdamas dėmesį į Komisijos nario J. Lewandowskio 2012 m. sausio 23 d. laišką Europos institucijų pirmininkams;

D.  kadangi šiuo metinės procedūros etapu Parlamentas laukia kitų institucijų sąmatų ir savo Biuro pasiūlymų dėl 2013 m. biudžeto;

Bendras 2013 m. biudžeto planas ir prioritetai

1.  yra įsitikinęs, kad institucijos, atsižvelgdamos į užsitęsusias sudėtingas ekonomines aplinkybes, turėtų įšaldyti savo administracinius biudžetus; tačiau pabrėžia, kad būtina vykdyti teisinius įsipareigojimus ir kad šiuo pagrindu turėtų būti įmanoma didinti lėšas;

2.  ragina institucijas stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant dalytis geriausia praktika, ieškant galimybių taupyti ir taip modernizuojant savo žmogiškųjų išteklių, organizacinę, technologijų ir pastatų politiką;

   3. atkreipia dėmesį į tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti kuo sklandesnį Kroatijos prisijungimą;
   4. pabrėžia, kad svarbu stiprinti nediskriminavimo politiką, kurią įgyvendinant būtų palengvinta prieiga neįgaliesiems, jų įdarbinimas ir integravimas;
   5. pabrėžia, kad visose institucijose būtina vykdyti veiksmingą aplinkos apsaugos politiką;

Parlamentas

6.  primena, jog struktūriniai pokyčiai ir restruktūrizacija lėmė tai, kad pavyko sutaupyti nemažai 2012 m. biudžeto lėšų; ragina tęsti struktūrines ir organizacines reformas ir pritaria, kad naujovės būtų taikomos ir kitose srityse; mano, kad nustačius atvejus, kai lėšos pagal kelias biudžeto eilutes skiriamos tam pačiam tikslui ir yra naudojamos neveiksmingai, būtų galima gerokai sutaupyti; todėl ragina generalinį sekretorių pateikti Biudžeto komitetui išsamią ataskaitą, kurioje būtų išsamiai apžvelgtos 2011 m. nepakankamai įgyvendintos biudžeto eilutės ir pateikta objektyvi tai lėmusių priežasčių analizė;

7.   laikosi nuomonės, kad daugiausia iš tikrųjų būtų sutaupyta tuo atveju, jeigu Europos Parlamentas turėtų vieną būstinę; todėl ragina nedelsiant įvertinti padėtį;

8.  laikosi nuomonės, kad ilgainiui norint sutaupyti daug lėšų turėtų būti svarstoma galimybė atlikti nepriklausomą EP biudžeto vertinimą; yra įsitikinęs, kad turėtų būti svarstoma galimybė kurti darbo grupes; ragina generalinį sekretorių ir Biurą kuo greičiau pateikti konkrečius pasiūlymus, susijusius su šių grupių sukūrimu, ir ne vėliau negu iki 2012 m. pabaigos pasiūlyti, kaip būtų galima sutaupyti lėšų; taip pat ragina skubiai įgyvendinti bet kokias tokios grupės pateiktas išvadas;

9.  teigiamai vertina glaudesnį Biudžeto komiteto ir Biuro bendradarbiavimą vykdant metinę biudžeto procedūrą; ryžtingai ragina toliau stiprinti generalinio sekretoriaus, Biuro ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimą visų metų laikotarpiu siekiant užtikrinti sklandžią biudžeto procedūrą ir veiksmingą biudžeto įgyvendinimą; tikisi, kad Biuras pristatys patikimas, reikmėmis pagrįstas sąmatas, pagal kurias bus atsižvelgta į galimybę toliau didinti lėšas, susijusias su teisiškai privalomais įsipareigojimais; laikosi nuomonės, jog turi būti dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad bet koks tolesnis tikslinis lėšų padidinimas būtų atsvertas galimybės sutaupyti kitose srityse;

10.  ragina įšaldyti 2013 m. biudžeto eilutes, susijusias su visomis kelionėmis, ir iki kadencijos pabaigos neindeksuoti nė vieno Parlamento nario individualių išmokų; su susidomėjimu laukia generalinio sekretoriaus ataskaitos dėl kelionių, kuri iki 2012 m. kovo 31 d. turėtų būti pateikta Biurui ir Biudžeto komitetui;

11.  laikosi nuomonės, kad taupymas neturėtų kelti grėsmės EP teisėkūros veiklai; yra įsitikinęs, kad teisėkūros veikla, kurioje dalyvauja Parlamento nariai, gali būti paskatinta baigus rengti žinių tvarkymo sistemą; teigiamai vertina administracijos pateiktą informaciją, ragina pateikti informaciją apie projekto padėtį ir tikisi, kad sistema visapusiškai veiks ir kad ja galės naudotis ES piliečiai; ragina dėti didesnes pastangas siekiant pagreitinti šio projekto įgyvendinimą; primena savo raginimą pateikti informaciją apie tai, kaip būtų galima taupyti lėšas įgyvendinus žinių valdymo sistemą;

12.  primena Parlamento rezoliucijas dėl biudžeto, įskaitant jo naujausią 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją(5), kurioje raginama užtikrinti išankstinį informavimą, dialogą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje; ragina kas šešis mėnesius tiksliai informuoti apie pastatų projektų pažangą ir jų poveikį finansams; tvirtai laikosi nuomonės, kad dabartinės kadencijos laikotarpiu neturėtų būti imamasi jokių papildomų pastatų projektų;

Kitos institucijos

13.  ragina visas institucijas toliau ieškoti galimybių taupyti siekiant išsaugoti biudžetinę tvarką ir įšaldyti savo biudžetus atsižvelgiant į teisinius įsipareigojimus ir naujus finansinius iššūkius, pvz., į Kroatijos narystę ES;

14.  atkreipia dėmesį į Europos Teisingumo Teismo (IV skirsnis) prašymą iš dalies pakeisti jo statutą tokiu būdu, kuris darytų tiesioginį poveikį biudžetui; mano, kad norint užtikrinti sklandžią institucijos veiklą ir, savo ruožtu, tinkamą teisinę ES piliečių apsaugą, turi būti užtikrintas reikalingas finansavimas;

15.  supranta, su kokiais sunkumais susidūrė Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), 2011 m. rengdama savo pirmąjį biudžetą; ragina sudaryti šios naujos institucijos biudžetą vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais ir, kur įmanoma, prašo tarnybą ieškoti galimybių užtikrinti didesnę biudžeto sąveiką su valstybėmis narėmis.

o
o   o

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir EIVT.

(1) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(2) OL L  4, 2012 1 7, p. 12.
(3) OL C 326, 2011 11 10, p. 1.
(4) 5 išlaidų kategorijos viršutinė riba apima darbuotojų įnašus pagal pensijų sistemą.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461.

Teisinė informacija - Privatumo politika