Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2001(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0030/2012

Ingivna texter :

A7-0030/2012

Debatter :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0050

Antagna texter
PDF 211kWORD 39k
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg
Riktlinjerna för 2013 års budget - Övriga avsnitt
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten (2012/2001(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 2012/5/EU av den13 december 2011 om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2010 samt institutionernas svar(3),

–  med beaktande av artiklarna 23 och 79 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0030/2012), och av följande skäl:

A.  Taket för rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget för 2013 är 9 181 miljoner euro i löpande priser(4).

B.  Kroatiens anslutning kommer att påverka budgeten för 2013, bland annat när det gäller medel för nya ledamöter och personalrekrytering till institutionerna.

C.  När den offentliga skuldsättningen är hög och tiderna präglas av åtstramningar och pågående nationella budgetkonsolideringsinsatser bör Europaparlamentet och samtliga EU-institutioner visa budgetansvar och återhållsamhet. En skrivelse daterad den 23 januari 2012 från kommissionsledamot Janusz Lewandowski skickades till ordförandena för EU-institutionerna, vilket parlamentet noterar.

D.  I detta skede av det årliga förfarandet väntar parlamentet på de andra institutionernas budgetberäkningar och presidiets förslag till budget för 2013.

Allmän ram och prioriteringar för budgeten för 2013

1.  Europaparlamentet anser att EU-institutionerna i det fortsatta svåra ekonomiska läget bör frysa sina förvaltningsbudgetar. Parlamentet betonar samtidigt att rättsligt bindande skyldigheter måste respekteras och att eventuella höjningar som de kan innebära måste genomföras.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att förstärka det interinstitutionella samarbetet och dela med sig av bästa praxis och leta besparingar och på så sätt modernisera institutionernas personalpolitik, organisation, tekniska utrustning och byggnader.

   3. Europaparlamentet pekar på vikten av interinstitutionellt samarbete så att Kroatiens anslutning går så smidigt så möjligt.
   4. Europaparlamentet betonar vikten av att stärka insatserna för att främja icke-diskriminering och underlätta tillträde för samt rekrytering och integrering av personer med funktionsnedsättning.
   5. Europaparlamentet framhåller behovet av en verkningsfull miljöpolitik i alla EU-institutioner.

Parlamentet

6.  Europaparlamentet påminner om att stora besparingar åstadkoms i budgeten för 2012, tack vare strukturförändringar och omorganisationer. Parlamentet uppmuntrar till fortsatta strukturella och organisatoriska reformer och stöder nytänkande och innovation på andra områden. Parlamentet anser att verkliga besparingar kan göras om man identifierar åtgärder som överlappar varandra och ineffektivitet i budgetposterna. Parlamentet efterlyser därför en detaljerad rapport från generalsekreteraren till budgetutskottet med en tydlig översikt över de budgetposter som underutnyttjades 2011 och en objektiv analys av skälen till underutnyttjandet.

7.  Europaparlamentet anser att den verkliga och stora besparing som skulle kunna göras är att Europaparlamentet får ett enda säte. Parlamentet efterlyser därför en utvärdering av situationen utan ytterligare dröjsmål.

8.  Europaparlamentet anser att man för att göra större långsiktiga besparingar bör överväga att genomföra en oberoende utvärdering av Europaparlamentets budget. Parlamentet anser att man bör överväga att inrätta en arbetsgrupp. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att så snart som möjligt komma med konkreta förslag om inrättande av en sådan grupp och att föreslå möjliga besparingar senast i slutet av 2012. Parlamentet kräver även ett snabbt genomförande av eventuella slutsatser som gruppen kommer fram till.

9.  Europaparlamentet välkomnar ett stärkt samarbete mellan budgetutskottet och presidiet under det årliga budgetförfarandet. Parlamentet uppmuntrar med eftertryck en ytterligare förstärkning av samarbetet mellan generalsekreteraren, presidiet och budgetutskottet under året för att säkerställa ett smidigt budgetförfarande och ett effektivt budgetgenomförande. Parlamentet förväntar sig att presidiet lägger fram försiktiga behovsbaserade förslag till budgetberäkningar där man beaktar möjligheten till ökningar i ett senare skede beroende på rättsligt bindande skyldigheter. Parlamentet anser att alla ansträngningar måste göras för att se till att eventuella övriga riktade ökningar kompenseras genom inbesparingar på andra områden.

10.  Europaparlamentet kräver en frysning av budgetposter kopplade till samtliga typer av tjänsteresor under 2013 och slopad indexuppräkning av det enskilda anslaget till ledamöterna fram till utgången av mandatperioden. Parlamentet emotser med intresse generalsekreterarens rapport om tjänsteresor som ska läggas fram inför presidiet och budgetutskottet före den 31 mars 2012.

11.  Europaparlamentet anser inte att besparingarna kommer att äventyra dess lagstiftningsarbete. Parlamentet är övertygat om att ledamöternas lagstiftningsarbete kan förstärkas genom färdigställande av kunskapshanteringssystemet. Parlamentet välkomnar den information som förvaltningen lämnat, begär uppdaterad information om det aktuella läget för projektet och förväntar sig att systemet ska vara fullt verksamt och tillgängligt för EU-medborgarna. Parlamentet kräver ökade insatser för att påskynda genomförandet av detta projekt. Parlamentet påminner om sin begäran om information hur besparingar kan göras efter genomförandet av kunskapshanteringssystemet.

12.  Europaparlamentet påminner om sina budgetresolutioner, inklusive sin senaste resolution av den 26 oktober 2011(5) där tidig information, dialog och en öppen beslutsprocess på fastighetspolitikens område efterlyses. Parlamentet kräver att få noggrann information var sjätte månad om hur arbetet med byggnadsprojekten fortskrider och vilka ekonomiska effekter det får. Parlamentet uttalar att inga fler oplanerade byggnadsprojekt bör genomföras under den innevarande valperioden.

Övriga institutioner

13.  Europaparlamentet uppmanar samtliga institutioner att leta efter ytterligare besparingar för att upprätthålla budgetdisciplinen och att frysa sina budgetar samtidigt som man beaktar de rättsliga skyldigheter och nya finansiella utmaningar som anslutningen av Kroatien medför.

14.  Europaparlamentet noterar Europeiska domstolens (avsnitt IV) begäran om att få ändra sin stadga på ett sätt som kommer att ha en direkt inverkan på budgeten. Parlamentet anser att den finansiering som behövs måste säkras för att man ska kunna garantera att domstolen fungerar smidigt och att EU-medborgarna därigenom kan åtnjuta ett väl fungerande rättsligt skydd.

15.  Europaparlamentet förstår de utmaningar som Europeiska utrikestjänsten ställdes inför vid utarbetandet av dess första budget 2011. Parlamentet kräver en sund finansiell budgetering för denna nya institution och uppmanar utrikestjänsten att undersöka möjligheter som skulle skapa större budgetsynergier med medlemsstaterna där det är tillämpligt.

o
o   o

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

(1) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EUT L 4, 7.1.2012, s. 12.
(3) EUT C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Utgiftstaket för rubrik 5 inbegriper personalens avgifter till pensionssystemet.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0461.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy