Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2937(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0064/2012

Předložené texty :

B7-0064/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0051

Přijaté texty
PDF 209kWORD 43k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o situaci ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace (2011/2937(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2009)0189) a článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0010/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (COM(2009)0665),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1),

–  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2010 o zelené knize o reformě společné rybářské politiky(3),

–  s ohledem na návrh Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice, předložený dne 13. července 2011(COM(2011)0425),

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi a Radě týkající se situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace (O-000308/2011 - B7-0023/2012, O-000309/2011 - B7-0024/2012),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle podmínek prováděcího plánu přijatého na Světovém summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu se Evropská unie mimo jiné zavazuje zachovat rybí populace nebo je obnovit na úroveň, která zajistí maximální udržitelný výnos, přičemž u vyčerpaných populací by těchto cílů mělo být dosaženo co nejdříve a pokud možno nejpozději do roku 2015;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (SRP) je cílem společné rybářské politiky zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky;

C.  vzhledem k tomu, že západní populace kranase obecného je z hospodářského hlediska nejdůležitější populací kranase obecného ve vodách Unie;

D.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2009 Komise navrhla plán řízení (COM(2009)0189) vycházející z přípravné práce v Regionálním poradním sboru pro pelagické populace a z doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR);

E.  vzhledem k tomu, že víceleté plány tvoří základ SRP a jsou zásadním nástrojem zachování rybolovných zdrojů stanovující obecná ustanovení nezbytná pro sledování cílů SRP, a musí být proto přijímány řádným legislativním postupem v souladu s čl. 43 odst. 2 SFEU;

F.  vzhledem k tomu, že biologické informace o západní populaci kranase obecného nejsou dostatečné pro úplné vyhodnocení populace; avšak vzhledem k tomu, že z doporučení VTHVR vyplývá, že pravidlo kontroly odlovu založené na trendu vývoje početnosti jiker by umožňovalo udržitelné řízení stavu populace; vzhledem k tomu, že by se pravidlo kontroly odlovu mělo rovným dílem zakládat na doporučeních vycházejících z předběžné opatrnosti daných pro podmínky průměrné regenerace a na stávajícím celkovém přípustném odlovu upraveném podle faktoru, který vyjadřuje trendy vývoje početnosti populace měřené prostřednictvím produkce jiker;

G.  vzhledem k tomu, že stanovení a přidělení rybolovných práv v rámci společné rybářské politiky má přímý dopad na socioekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států, zejména malých pobřežních loďstev;

H.  vzhledem k tomu, že si Rada nemůže pro sebe vyhradit pravomoc upravovat jednostranně ukazatele definované v návrhu pro stanovení celkových přípustných odlovů, protože tyto ukazatele jsou klíčovými prvky navrženého dlouhodobého plánu;

I.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém postoji v prvním čtení poskytl Radě určitou flexibilitu, pokud jde o způsob výpočtu celkového odstraněného množství, a to v souladu s vědecky podloženými pravidly odlovu a s cílem snadněji dospět ke kompromisnímu řešení a přispět ke konstruktivnímu a pozitivnímu přístupu k tomuto legislativnímu návrhu;

J.  vzhledem k tomu, že biologické referenční hodnoty a parametry, které jsou součástí pravidla odlovu, by se měly řídit nejnovějšími vědeckými doporučeními a že by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU, pokud jde o úpravy určitých biologických referenčních hodnot a parametrů začleněných do pravidla odlovu stanoveného v příloze, aby mohla rychle reagovat na změny;

1.  zdůrazňuje, že cílem plánu je zachovat biomasu západní populace kranase obecného na úrovni, která zajišťuje její udržitelné využívání, a dosáhnout co nejvyššího dlouhodobého výnosu;

2.  je přesvědčen, že by se pravidlo kontroly odlovu mělo rovným dílem zakládat na doporučeních vycházejících z předběžné opatrnosti a na stávajícím celkovém přípustném odlovu upraveném podle faktoru, který vyjadřuje nejnovější trend vývoje početnosti populace měřený prostřednictvím produkce jiker;

3.  zdůrazňuje, že pravidla kontroly odlovu jsou základními prvky víceletých plánů, o nichž se musí rozhodovat řádným legislativním postupem;

4.  poukazuje na to, že dlouhodobé plány řízení pro co nejvíce rybích populací jsou zásadní pro zachování rybích populací, jak zdůrazňuje Komise ve svém návrhu reformy společné rybářské politiky;

5.  zdůrazňuje, že nynější interinstitucionální patová situace musí být vyřešena ve prospěch udržitelných rybích populací, aby provozovatelé rybolovu mohli lépe plánovat svou činnost;

6.  naléhavě žádá Komisi, aby přijala více iniciativ k posílení politického dialogu mezi třemi orgány s cílem jasně stanovit jejich příslušnou úlohu v rozhodovacím procesu a vyřešit otázku budoucí podoby víceletých plánů řízení;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby rychle jednala podle toho, jak při několika příležitostech uvedla a přislíbila, s cílem zamezit jinému interinstitucionálnímu zablokování, pokud jde o budoucí dlouhodobé plány řízení;

8.  naléhavě žádá Komisi, aby předložila svůj postoj k navrženému víceletému plánu týkajícímu se západní populace kranase obecného s cílem umožnit Parlamentu zahájit druhé čtení a pokročit v této záležitosti;

9.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 68.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0421.
(3) Úř. věst. C 348 E, 21.12.2010, s.15.

Právní upozornění - Ochrana soukromí