Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2937(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0064/2012

Pateikti tekstai :

B7-0064/2012

Debatai :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0051

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dabartinės padėties, susijusios su siūlomu daugiamečiu Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planu (2011/2937(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0189) ir į EB sutarties 37 straipsnį, kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0010/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo nustatomas daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl bendros žuvininkystės politikos reformos(3),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos (COM(2011)0425),

–  atsižvelgdamas į Komisijai ir Tarybai pateiktus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, dėl dabartinės padėties, susijusios su siūlomu daugiamečiu Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planu (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagal 2002 m. Johanesburge įvykusiame Jungtinių Tautų pasaulio aukščiausio lygio susitikime priimtą įgyvendinimo planą Europos Sąjunga įsipareigojusi išlaikyti arba atkurti žuvų išteklius taip, kad būtų užtikrintas didžiausias tausią žvejybą užtikrinantis sužvejotų žuvų kiekis, siekiant neatidėliotinai ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip iki 2015 m., įgyvendinti šiuos tikslus išeikvotų išteklių atžvilgiu;

B.  kadangi pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 2 straipsnį bendra žuvininkystės politika (BŽP) siekiama garantuoti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami užtikrinant tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas;

C.  kadangi vakarinėje Atlanto dalyje esantys paprastųjų stauridžių ištekliai yra ekonominiu požiūriu svarbiausi Sąjungos vandenyse gyvenančių šios rūšies žuvų ištekliai;

D.  kadangi 2009 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė išteklių valdymo planą (COM(2009)0189), pagrįstą Pelaginių žuvų regioninės patariamosios tarybos parengiamuoju darbu ir Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) bei Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) rekomendacijomis;

E.  kadangi daugiamečiai planai yra BŽP pagrindas ir esminė išteklių išsaugojimo priemonė, pagal kurią numatomos bendrosios nuostatos, būtinos siekiant BŽP tikslų, taigi jie turi būti priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, kaip numatyta SESV 43 straipsnio 2 dalyje;

F.  kadangi turimos biologinės informacijos apie Vakarų Atlanto išteklius nepakanka, kad būtų galima atlikti išsamų išteklių įvertinimą; kadangi ŽMTEK rekomendacijose nurodoma, kad žvejybos kontrolės taisyklė, grindžiama žuvų ikrų gausumo tendencija, padėtų tausiai valdyti išteklius; kadangi žvejybos kontrolės taisyklė turi būti vienodai grindžiama tiek prevencinio pobūdžio rekomendacijomis, kurios teikiamos esant vidutiniam išteklių pasipildymui, tiek naujausiu nustatytu bendru leidžiamu sugauti kiekiu, tikslinamu atsižvelgiant į išteklių gausumo, nustatomo pagal išneršiamų ikrų kiekį, pokyčius;

G.  kadangi bendros žuvininkystės politikos pagrindu nustatant bei paskirstant žvejybos galimybes daromas tiesioginis poveikis valstybių narių žvejybos laivynų, visų pirma nedidelių pakrančių regionų laivynų, socialinei ir ekonominei padėčiai;

H.  kadangi Taryba negali prisiimti įgaliojimų vienašališkai patvirtinti parametrus, apibrėžtus pasiūlyme dėl bendro leidžiamo sugauti kiekio nustatymo, kadangi šie parametrai yra esminiai siūlomo ilgalaikio plano elementai;

I.  kadangi Parlamentas, remdamasis moksliškai pagrįstomis žvejybos taisyklėmis ir siekdamas padėti rasti kompromisinį sprendimą bei prisidėti prie konstruktyvaus ir pozityvaus šio teisėkūros pasiūlymo svarstymo, savo pozicijoje per pirmąjį svarstymą suteikė Tarybai tam tikrų galimybių būti lankstesnei nustatant bendrą sužvejojamo kiekio skaičiavimo metodą;

J.  kadangi biologinės nuorodos ir parametrai, įtraukti į žvejybos taisyklę, turėtų atitikti naujausias mokslines rekomendacijas ir kadangi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tam tikrų biologinių nuorodų ir parametrų, įtrauktų į žvejybos taisyklę, keitimo, siekiant greitai reaguoti į pokyčius;

1.  pabrėžia, kad plano tikslas – išlaikyti tausų Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių naudojimą, užtikrinantį jų biomasės kiekį, ir numatyti geriausią ilgalaikį išteklių naudojimą;

2.  mano, kad žvejybos kontrolės taisyklė turi būti vienodai grindžiama tiek prevencinio pobūdžio rekomendacijomis, tiek naujausiu nustatytu bendru leidžiamu sugauti kiekiu, tikslinamu atsižvelgiant į vėliausius išteklių gausumo, nustatomo pagal išneršiamų ikrų kiekį, pokyčius;

3.  pabrėžia, kad žvejybos kontrolės taisyklės yra esminiai daugiamečių planų, kurie turi būti tvirtinami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, elementai;

4.  pabrėžia, kad ilgalaikiai išteklių valdymo planai, taikomi kuo didesniam žuvų išteklių skaičiui, yra itin svarbūs siekiant išsaugoti šiuos išteklius, kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme dėl pertvarkytos bendros žuvininkystės politikos;

5.  pabrėžia, kad turi būti rasta išeitis iš dabartinės tarpinstitucinės aklavietės siekiant užtikrinti tvarius žuvų išteklius ir sudaryti sąlygas žvejybos operatoriams geriau planuoti savo veiklą ateityje;

6.  primygtinai ragina Komisiją imtis daugiau iniciatyvos siekiant skatinti politinį trijų institucijų dialogą, kad būtų patikslinti atitinkami jų vaidmenys vykstant sprendimų priėmimo procesui ir išspręstas būsimos daugiamečių išteklių valdymo planų sandaros klausimas;

7.  primygtinai ragina Komisiją nedelsiant imtis veiksmų, kaip nurodyta ir žadėta keletą kartų, kad būtų užkirstas kelias tolesniems tarpinstituciniams trikdžiams tvirtinant būsimus ilgalaikius išteklių valdymo planus;

8.  primygtinai ragina Tarybą pateikti savo poziciją dėl siūlomo daugiamečio plano dėl Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių, kad Parlamentas galėtų pradėti antrąjį svarstymą ir pasiekti pažangos šiuo klausimu;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL C 354, 2010 12 28, p. 68.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0421.
(3) OL C 348 E, 2010 12 21, p. 15.

Teisinė informacija - Privatumo politika