Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2937(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0064/2012

Teksty złożone :

B7-0064/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0051

Teksty przyjęte
PDF 208kWORD 46k
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg
Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie proponowanego długoterminowego planu dotyczącego zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado (2011/2937(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Rady (COM (2009)0189) oraz art. 37 traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0010/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 43 ust. 2 tego traktatu,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 ustanawiającego długoterminowy plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado(2),

–  uwzględniając własną rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zielonej księgi dotyczącej reformy wspólnej polityki rybołówstwa(3),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2011)0425),

–  uwzględniając pytania ustne skierowane do Komisji i do Rady na temat sytuacji w zakresie proponowanego długoterminowego planu dotyczącego zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado (O-000308/2011 -B7-0023/2012, O-000309/2011 -B7-0024/2012),

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami planu realizacji, przyjętego w 2002 r. na światowym szczycie ONZ w Johannesburgu, obowiązkiem Unii Europejskiej jest utrzymanie lub odtworzenie zasobów połowowych na poziomie zapewniającym maksymalne zrównoważone połowy, przy czym należy dążyć do pilnego osiągnięcia tych celów w przypadku zubożonych zasobów, w miarę możliwości nie później niż do 2015 roku;

B.  mając na uwadze, że na mocy art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zagwarantowanie takiej eksploatacji żywych zasobów wodnych, która zapewnia zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne;

C.  mając na uwadze, że w ujęciu gospodarczym zachodnie stado ostroboka pospolitego jest najważniejszym ze stad tego gatunku występujących w wodach Unii;

D.  mając na uwadze, że w kwietniu 2009 r. Komisja zaproponowała plan zarządzania (COM(2009)0189) opierający się na pracach przygotowawczych w Regionalnym Komitecie Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych oraz na opiniach Międzynarodowej Rady Badań Morza i Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa;

E.  mając na uwadze, że plany długoterminowe stanowią podstawę wspólnej polityki rybołówstwa i są najważniejszym narzędziem ochrony, gdyż zawierają ogólne postanowienia niezbędne z punktu widzenia realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa, wobec czego muszą być przyjmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej zgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE;

F.  mając na uwadze, że informacje dotyczące życia biologicznego w odniesieniu do zachodniego stada ostroboka pospolitego są niewystarczające, aby dokonać pełnej oceny tego stada; mając jednak na uwadze, że zgodnie z opinią Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa zasada kontroli odłowu oparta na tendencjach w liczebności ikry pozwalałaby na zrównoważone gospodarowanie zasobami ryb; mając na uwadze, że zasada kontroli odłowu powinna się opierać w równej mierze na opiniach wydawanych z zachowaniem zasady ostrożności w odniesieniu do przeciętnego poziomu uzupełnienia stada i na utrzymywanym ostatnio poziomie całkowitych dopuszczalnych połowów, skorygowanym o czynnik odzwierciedlający tendencje liczebności stada oparte na pomiarze wytwarzanej ikry;

G.  mając na uwadze, że ustanawianie i przydział uprawnień do połowów w ramach wspólnej polityki rybołówstwa wywiera bezpośredni wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą flot rybackich państw członkowskich, zwłaszcza w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

H.  mając na uwadze, że Rada nie może zarezerwować sobie prawa do jednostronnej zmiany parametrów określonych we wniosku w sprawie ustalania całkowitych dopuszczalnych połowów, gdyż są to kluczowe elementy proponowanego planu długoterminowego;

I.  mając na uwadze, że w swoim stanowisku w pierwszym czytaniu Parlament z myślą o Radzie wprowadził pewien element elastyczności do sposobu obliczania wielkości ogólnego połowu, zgodnie z naukowo uzasadnionymi zasadami odłowu, aby ułatwić wypracowanie rozwiązania kompromisowego oraz w trosce o konstruktywne i pozytywne podejście do tego wniosku ustawodawczego;

J.  mając na uwadze, że biologiczne punkty odniesienia i parametry stanowiące część zasady kontroli odłowu powinny być oparte na najnowszych opiniach naukowych, a Komisja powinna mieć prawo do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 290 TFUE w odniesieniu do modyfikacji pewnych biologicznych punktów odniesienia i parametrów stanowiących element zasady kontroli odłowu, aby mieć możliwość szybkiego reagowania na zmiany;

1.  podkreśla, że celem planu jest utrzymanie biomasy zachodniego stada ostroboka pospolitego na poziomie gwarantującym zrównoważoną eksploatację jego zasobów oraz umożliwienie maksymalnych połowów w perspektywie długoterminowej;

2.  uważa, że zasada kontroli odłowu powinna się opierać w równej mierze na opiniach wydawanych z zachowaniem zasady ostrożności i na utrzymywanym ostatnio poziomie całkowitych dopuszczalnych połowów, skorygowanym o czynnik odzwierciedlający najnowsze tendencje liczebności stada oparte na pomiarze wytwarzanej ikry;

3.  podkreśla, że zasady kontroli odłowu to podstawowe elementy planów długoterminowych i należy o nich decydować w ramach zwykłej procedury ustawodawczej;

4.  podkreśla, że długoterminowe plany zarządzania mające zastosowanie do jak największej liczby stad mają kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów rybnych, na co Komisja zwróciła uwagę we wniosku w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa;

5.  podkreśla, że w trosce o zrównoważony charakter zasobów rybnych, jak i w celu ułatwienia planowania działalności podmiotów dokonujących połowów należy doprowadzić do przełamania obecnego impasu w negocjacjach międzyinstytucjonalnych;

6.  wzywa Komisję do podejmowania częstszych inicjatyw na rzecz wspierania dialogu politycznego między trzema instytucjami w celu wyjaśnienia roli każdej z nich w procesie podejmowania decyzji oraz w celu rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej przyszłego kształtu długoterminowych planów zarządzania;

7.  wzywa Komisję do szybkiego działania, zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami i obietnicami, aby nie dopuścić do kolejnej międzyinstytucjonalnej blokady w odniesieniu do długoterminowych planów zarządzania;

8.  wzywa Radę do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie zaproponowanego długoterminowego planu dotyczącego zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego, tak aby Parlament mógł rozpocząć drugie czytanie i poczynić postępy w tej sprawie;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji tytułem informacji.

(1).Dz.U. C 354 z 28.12.2010, s. 68.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0421.
(3) Dz.U. C 348 z 21.12.2010, s. 15.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności