Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2899(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0579/2011

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0052

Приети текстове
PDF 289kWORD 62k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Принос на общата политика в областта на рибарството за производството на обществени блага
P7_TA(2012)0052RC-B7-0579/2011

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно приноса на общата политика в областта на рибарството за производството на публични блага (2011/2899(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Рио+20: към екологична икономика и по-добро управление“ (COM(2011)0363),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „ЕВРОПА 2020“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО)(2),

–  като взе предвид пакета реформи на общата политика в областта на рибарството, представен от Комисията на 13 юли 2011 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.,

–  като взе предвид Кодекса за поведение за отговорно рибарство на ФАО, приет на 31 октомври 1995 г.,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че риболовът е една от най-древните човешки дейности, а рибата е важен и необходим елемент в хранителния режим на човека, чието наличие следва да бъде гарантирано и чието значение следва да бъде признато и оценено по подобаващ начин в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

Б.  като има предвид, че секторът на рибарството, който включва както улова на свободно обитаващи риби, така и аквакултурите, обхваща дейности, които допринасят за производството на необходими общи блага чрез три основни направления – риболов, преработка и предлагане на пазара; като има предвид, че рибните запаси и морските екосистеми в добро здраве и запазването на морското биологично разнообразие са важни общи блага, които трябва да бъдат съхранени;

В.  като има предвид, че устойчивите аквакултури – морски и сладководни, крайбрежни и в открито море, са важна част от сектора на рибарството

Г.  като има предвид, че дребномащабният риболов играе особено важна роля за икономическия, социален, екологичен и културен живот, нещо което трябва да бъде надлежно отчетено и оценено в рамките на ОПОР; като има предвид, че крайбрежните общности бяха сериозно засегнати от спада в сектора на рибарството като цяло, който има тежко въздействие върху малките риболовни пристанища в ЕС;

Д.  като има предвид, че реформираната ОПОР следва да гарантира екологичната, социалната и икономическата устойчивост на сектора на рибарството в различните хидрографски басейни, също така посредством въвеждането на модела на децентрализирано управление, който приближава центровете на вземане на решения към действителните области на дейност и увеличава отговорностите на заинтересованите страни;

Е.  като има предвид, че секторът на рибарството включва дейности, зависещи от функциониращи екосистеми, което означава, че изобилните рибни запаси и морските екосистеми с добър екологичен статус са от същностно значение за дългосрочната устойчивост на добива, преработката и търгуването с рибни продукти;

Ж.  като има предвид, че европейският сектор на рибарството допринася за социалното развитие посредством създаването по пряк и косвен път на работни места, както и за икономическия растеж в Европа, като предоставя ежегодно 6,4 милиона тона риба;

З.  като има предвид, че мултифункционалността на сектора на рибарството бива отразен в различни области, например посредством въздействието върху социално-икономическите, историческите, културните, научните и екологичните въпроси;

И.  като има предвид, че въздействието на рибарските дейности се простира главно върху крайбрежните области и островите, като допринася за тяхното ефективно управление и тяхната социална и икономическа динамика; като има предвид, че това е от особено значение за техните общности, които се намират често в необлагодетелствано положение в резултат на недостига на работни места и слабостта на местните икономики;

Й.  като има предвид, че реформираната ОПОР следва да бъде тясно свързана с други ключови инициативи на ЕС в областта на морското дело, и по-специално с тези, посочени в съобщението на Комисията, озаглавено „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“ (COM(2007)0575), което гласи че европейският сектор на рибарството може също да инициира и стимулира широк набор от научни проучвания, които задълбочават нашите познания за океанографската динамика, екосистемите и биологията на водните видове, които пряко или косвено са засегнати от рибарската дейност;

К.  като има предвид, че един динамичен и добре управляван рибарски сектор би могъл да има нарастващ принос към европейското общество и икономика и по този начин да играе значителна роля в стратегията „Европа 2020“;

1.  Подчертава, че рибарството е важен промишлен сектор в ЕС, който осигурява на европейските граждани висококачествени храни и създава икономическа и социална добавена стойност за Европейския съюз; по тази причина счита, че реформираната ОПОР трябва да гарантира устойчивата експлоатация на рибните ресурси и запазването на рибните запаси на здравословно равнище, така че риболовната дейност да може да продължи да се осъществява в нейните традиционни зони и общности в дългосрочен план;

2.  Счита, че екологичната, икономическата и социалната устойчивост представляват важни цели на ОПОР и изтъква, че с най-висок приоритет за ОПОР следва да бъде изграждането на устойчив сектор на рибарството с цел гарантиране на запазването на екологичните, социалните и икономическите ползи от риболова за настоящото и следващите поколения;

3.  Изтъква, че при подходящо управление секторът на рибарството може да има по-голям принос към европейското общество по отношение на продоволствена сигурност, заетост, поддържане на динамични риболовни общности и по много други начини; подчертава, че наличието на здрава рибна популация, морските екосистеми в добро здраве и запазването на морското биологично разнообразие са сами по себе си общи блага, които се създават само ако рибните запаси се управляват по устойчив начин и се свежда до минимум ненужното отрицателно въздействие върху околната среда;

4.  Счита, че е от решаващо значение да отчетем, че моретата – представляващи повече от две трети от повърхността на нашата планета – представляват ресурс, който играе ключова роля в производството на други природни ресурси (например рибните ресурси); също така счита, че е от стратегически съществено значение ОПОР да включва ясни и точни мерки с цел да гарантира, че може да изпълни своята стратегическа роля посредством един екосистемичен подход;

5.  Подчертава, че ОПОР допринася за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ за биологично разнообразие и на целта на ЕС да се преустанови загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. посредством приемането на мерки за гарантиране на устойчиво рибарство, предприемането на предпазни мерки за премахване на разрушителния риболов, гарантирането на възстановяването на свръхексплоатираните рибни запаси и предприемането на мерки за защита на видовете, които не са обект на риболов;

6.  Припомня, че на икономическо равнище се оценява, че секторът на рибарството (в това число аквакултурите) генерира 34,2 милиарда евро годишни доходи и че на социално равнище той създава над 350 000 работни места нагоре и надолу по веригата в секторите на риболова, преработката на улова и предлагането на пазара, по-специално в крайбрежните и отдалечените региони и островите;

7.  Подчертава, че секторът на рибарството има мултифункционално измерение и че, извън трите си традиционни области на дейност и видимото си въздействие на икономическо, екологическо и социално равнище, също така играе важна роля в редица други области, например околната среда, културата, отдиха и туризма, науката, енергетиката и образованието, и изтъква по-специално значението в тази връзка на сектора на дребномащабния риболов;

8.  Призовава Комисията надлежно да отчете факта, че секторът на рибарството играе важна роля в следните области:

   (i) култура – с приноса си по отношение на гастрономията, етнографията, историята, литературата, музеологията и др.
   (ii) отдих и туризъм – като предлага множество различни дейности, например излизане в море с местни рибари, наблюдение на китове и морски птици, екологично гмуркане и др.
   (iii) наука – като оказва помощ на морските учени и на други специалисти в техните изследвания
   (iv) енергетика – като насърчава развиването на нови технологии, които могат впоследствие да са от полза за обществото като цяло
   (v) околната среда – като опазва биологично чувствителните географски райони, както и крайбрежните райони, в които са разположени рибарници и развъдници, а също така и като почиства моретата;
   (vi) образование – като развива удоволствието от дейностите на открито и учи на уважение към морето;

9.  Подчертава, че благодарение на мултифункционалното си измерение секторът на рибарството предоставя на общностите общи блага, които са от полза за гражданите на ЕС като цяло, а не само за тези, които пряко или косвено са свързани с рибарството – принос, който трябва да бъде признат и ценен; отбелязва също така, че значителен брой от гражданите на ЕС, по-специално живеещите в крайбрежните зони, се възползват от многофункционалността на рибарската дейност; счита, че многофункционалността на сектора на рибарството следва да бъде взета предвид в пълна степен в плана за финансиране на ОПОР; подчертава, че производството на тези допълнителни публични блага не трябва да се използва като основание за отсрочване на необходимите реформи на ОПОР;

10.  Настоятелно призовава Комисията да подпомага малките рибарски пристанища, сериозно засегнати от спада в разтоварването на плавателни съдове в резултат от прекомерния улов;

11.  Подчертава, че секторът на рибарството (който обхваща както устойчивия риболов в открито море, така и аквакултурите) е един от най-важните стълбове на продоволствената сигурност в Европейския съюз и в това му качество неговата устойчивост и стабилност трябва да бъдат гарантирани от реформата на ОПОР, така че в бъдеще да бъде в състояние да осигурява риболовни продукти със задоволително качество и в задоволително количество за удовлетворяване на потребностите на над половин милиард граждани на ЕС;

12.  Подчертава потенциала на устойчивите морски и сладководни аквакултури да допълват ролята на рибарството за допринасяне в съществена степен за продоволствената сигурност в ЕС; подчертава, че е необходима специфична политика, за да се гарантира екологичната устойчивост на сектора на аквакултурите; призовава Комисията да определи общи критерии за качеството по отношение на аквакултурите, които да се спазват навсякъде в ЕС и които да отчитат екологичното и социалното въздействие на аквакултурите; призовава освен това Комисията да гарантира, че вносните продукти от аквакултури са произведени съобразно съответните стандарти за устойчивост и качество на ЕС, тоест екологичните стандарти или стандартите за хуманно отношение към животните;

13.  Отбелязва, че въпросът за любителския риболов не се засяга в предложението на Комисията, представено на 13 юли 2011 г.; подчертава, че той следва да бъде разгледан отделно в рамките на процеса на реформа на ОПОР;

14.  Подчертава, че по-нататъшното разнообразяване на дейностите, които са пряко или косвено свързани с рибарството, би могло да спомогне да се забави напускането на сектора от страна на работещите в него, да се съхранят живи регионалните обичаи и традиции и да се спре обезлюдяването на някои крайбрежни зони;

15.  Подчертава, че управлението на рибарството във все по-голяма степен се основава на научни данни, което стимулира приложните изследвания в тази област, насърчава знанията и стимулира технологичното развитие и иновациите в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на интелигентния растеж;

16.  Подчертава, че секторът на рибарството зависи изцяло от здравето на популациите и от баланса на екосистемата, така че реформата на ОПОР трябва отново да се фокусира върху ролята на този сектор като пазител и управител на морските ресурси, с цел създаване на по-ефективна, по-екологична и по-конкурентоспособна икономика в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на устойчивия растеж;

17.  Подчертава, че риболовните дейности, разглеждани във всичките им измерения, включително аквакултурите, преките и косвените им въздействия, както и общите блага, произведени от риболовната дейност, гарантират социалното и териториално сближаване и насърчават професионалното обучение и социалния и икономически динамизъм в съответствие със стратегията „ЕС 2020“ за насърчаване на приобщаващия растеж;

18.  Подчертава, че секторът на рибарството, както сам по себе, така и посредством интегрираната морска политика (ИМП), трябва да допринася за постигането на целите на „Рио +20“ за отворена икономика, а също така и за създаването на работни места и за изкореняването на бедността;

19.  Заявява, че риболовните дейности играят важна роля в по-широкия контекст на ИМП и представляват ключов елемент в политиките за морско пространствено планиране, както и в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство;

20.  Изисква от Комисията да признае многофункционалността на сектора на рибарството и стойността на неговото производство на широк набор от общи блага;

21.  Отправя искане към Комисията да гарантира в своите бъдещи политически предложения и решения, че ОПОР допринася за всеобщите политически цели като стратегията „ЕС 2020“; счита, че този изключително важен процес на реформиране на общата политика в областта на рибарството трябва да признае, че тази политика е източник на развитие в контекста на европейския проект за растеж, и да създаде условията, позволяващи ѝ да развие пълния си потенциал; отправя искане към Комисията да вземе под внимание специфичните характеристики на рибарството и крайбрежните региони при изготвянето и изпълнението на тези политики;

22.  Призовава Комисията да включи в реформираната ОПОР понятието за „обвързаност с условия“, което вече се използва в рамките на общата селскостопанска политика, с цел да гарантира положителна дискриминация за екологосъобразните риболовни практики, например посредством по-добър достъп до фондовете;

23.  Отправя искане към Комисията, с цел насърчаване на развиването на паралелни дейности, да намери законно решение, позволяващо на рибарите да си създават други източници на доходи в рамките на широкия набор от „дейности, свързани с рибарството“, без да им бъдат налагани финансови санкции;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.

Правна информация - Политика за поверителност