Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2899(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0579/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0052

Přijaté texty
PDF 225kWORD 60k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků
P7_TA(2012)0052RC-B7-0579/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o přínosu společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků (2011/2899(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(1),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané ' Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020' (COM(2011)0244),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě“ (COM(2011)0363),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020“ (směrnice COM(2010)2020),

  s ohledem na rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES)(2),

  s ohledem na reformní balíček společné rybářské politiky předložený Komisí dne 13. července 2011,

  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982,

  s ohledem na kodex správné praxe FAO pro odpovědný rybolov přijatý dne 31. října 1995,

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rybolov je jednou z nejstarších lidských činností a ryby jsou důležitou a nepostradatelnou součástí lidské výživy, jejichž dostupnost by měla být zaručena a jejichž význam by měl být ve společné rybářské politice (SRP) náležitě uznán a oceněn;

B.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu, do něhož patří jak lov volně žijících ryb, tak akvakultura, zahrnuje činnosti, které prostřednictvím svých tří hlavních součástí – rybolovu, zpracování a uvádění na trh – přispívají k vytváření nepostradatelných veřejných statků; vzhledem k tomu, že zdravé rybí populace, zdravé mořské ekosystémy a zachování mořské biodiverzity představují důležité veřejné statky, které je třeba chránit;

C.  vzhledem k tomu, že udržitelná akvakultura, ať už mořská nebo sladkovodní, provozovaná u pobřeží nebo na volném moři, je důležitou součástí odvětví rybolovu;

D.  vzhledem k tomu, že drobný rybolov hraje v hospodářském, sociálním, environmentálním a kulturním životě zvlášť významnou úlohu, která musí být v rámci společné rybářské politiky náležitě uznána a oceněna; vzhledem k tomu, že na pobřežní komunity těžce dopadl úpadek odvětví rybolovu jako celku, jenž vážně postihl malé rybářské přístavy v celé EU;

E.  vzhledem k tomu, že reformovaná společná rybářská politika (SRP) by měla zajistit environmentální, sociální a hospodářskou udržitelnost odvětví rybolovu v různých hydrografických oblastech, a to i prostřednictvím modelu decentralizovaného řízení, díky němuž se budou rozhodnutí přijímat na místech bližších oblastem, kde se tato činnost provozuje, a zvýší se odpovědnost zúčastněných stran;

F.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu zahrnuje činnosti závislé na fungujících ekosystémech, pro něž jsou bohaté populace ryb a dobrý environmentální stav mořských ekosystémů nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost rybolovu, zpracovatelského průmyslu a uvádění rybích produktů na trh;

G.  vzhledem k tomu, že evropské odvětví rybolovu přispívá k sociálnímu rozvoji přímým nebo nepřímým vytvářením pracovních míst a k hospodářskému růstu Evropy každoroční produkcí ve výši 6,4 milionu tun ryb;

H.  vzhledem k tomu, že multifunkční charakter odvětví rybolovu se projevuje v různých oblastech, například prostřednictvím vlivu, který má na sociálně-ekonomické, historické, kulturní, vědecké a environmentální otázky;

I.  vzhledem k tomu, že činnosti související s rybolovem mají vliv převážně na pobřežní oblasti a ostrovy a přispívají k jejich účinné správě a k společenské a hospodářské dynamice; vzhledem k tomu, že tato skutečnost je zejména důležitá pro jejich obyvatelstvo, které je často znevýhodněno nedostatkem pracovních míst a nevýkonnou místní ekonomikou;

J.  vzhledem k tomu, že reformovaná SRP by měla úzce navazovat na další klíčové iniciativy EU v oblasti námořní problematiky, zejména na iniciativy, které jsou uvedeny ve sdělení Komise nazvaném „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“ (COM(2007)0575), v němž se uvádí, že evropské odvětví rybolovu může také iniciovat a obohatit celou řadu vědeckých studií, které mohou prohloubit naše znalosti o dynamice oceánografického prostředí, ekosystémech a biologii vodních organismů, jichž se rybolovné činnosti přímo nebo nepřímo dotýkají;

K.  vzhledem k tomu, že dynamické, dobře řízené odvětví rybolovu by mohlo mít rostoucí přínos pro evropskou společnost a evropské hospodářství, a sehrát tak významnou úlohu ve strategii Evropa 2020;

1.  zdůrazňuje, že rybolov je důležitým odvětvím EU, které občanům EU dodává vysoce kvalitní potraviny a vytváří hospodářskou a sociální přidanou hodnotu Evropské unie; domnívá se, že je proto třeba, aby reformovaná SRP zajišťovala udržitelné využívání rybolovných zdrojů a udržování zdravých rybích populací, aby bylo možné dlouhodobě pokračovat v rybolovných činnostech v jejich tradičních oblastech a společenstvích;

2.  domnívá se, že environmentální, ekonomická a sociální udržitelnost je důležitým cílem SRP, a zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou SRP by mělo být vybudování udržitelného odvětví rybolovu, aby byl zajištěn environmentální, sociální a hospodářský přínos rybolovu pro současné i budoucí generace;

3.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu by při správném řízení mohlo přinést evropské společnosti větší prospěch, pokud jde o zabezpečení potravin, zaměstnanost, zachování dynamických rybářských komunit, a mnoha dalšími způsoby; zdůrazňuje, že existence zdravých rybích populací, zdravých mořských ekosystémů a zachování mořské biodiverzity jsou samy o sobě veřejnými statky, které jsou vytvářeny pouze tehdy, pokud se s populacemi ryb hospodaří udržitelným způsobem a pokud je zbytečný negativní dopad na životní prostředí omezen na minimum;

4.  považuje za zásadní, aby byla moře – která pokrývají více než dvě třetiny povrchu naší planety – uznána za zdroj, který hraje klíčovou roli při vytváření jiných přírodních zdrojů (např. rybolov); považuje rovněž za strategicky důležité, aby SRP obsahovala jasná a konkrétní opatření, která by zajišťovala, že může prostřednictvím ekosystémového přístupu plnit svou strategickou úlohu;

5.  zdůrazňuje, že SRP přispívá k dosažení cílů strategie EU 2020 v oblasti biologické rozmanitosti a k naplňování záměru EU zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a zhoršování ekosystémových služeb do roku 2020 přijetím opatření k zabezpečení udržitelného rybolovu, přijetím preventivních opatření k ukončení destruktivního rybolovu, zajištěním obnovy nadměrně lovených rybích populací a přijetím opatření na ochranu druhů, které nejsou cílem rybolovu;

6.  připomíná, že z hospodářského hlediska vytváří odvětví rybolovu roční příjmy ve výši přibližně 34,2 miliardy EUR a ze sociálního hlediska je zdrojem více než 350 000 pracovních míst, včetně odvětví, která rybolovu předcházejí nebo na něj navazují, zpracování ryb a obchodu, a to zejména v pobřežních, vzdálených a ostrovních regionech;

7.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu má multifunkční charakter a že nad rámec svých tří tradičních oblastí činnosti a viditelného dopadu na ekonomické, environmentální a sociální úrovni také hraje důležitou roli v řadě dalších oblastí, jako je životní prostředí, kultura, rekreace a cestovní ruch, věda, energetika a vzdělávání, a zdůrazňuje zejména v této souvislosti význam drobného rybolovu;

8.  vyzývá Komisi, aby náležitě zohlednila skutečnost, že odvětví rybolovu hraje významnou úlohu v těchto oblastech:

   i) kultura – přínos v oblasti gastronomie, etnografie, historie, literatury, muzeologie atd.,
   ii) rekreace a turistika – nabídka mnoha různých aktivit, jako jsou výlety na moře s místními rybáři, pozorování kytovců a ptáků, ekologické potápění atd.,
   iii) věda – pomoc vědcům v námořním výzkumu a v dalších oblastech,
   iv) energetika – podpora rozvoje nových technologií, které by mohly být později využívány ve prospěch celé společnosti,
   v) životní prostředí – ochrana biologicky citlivých zeměpisných oblastí a pobřežních oblastí, kde se nacházejí sádky, a také čistění moří,
   vi) vzdělávání – rozvíjení potěšení z pobytu v přírodě, učení respektu vůči moři;

9.  zdůrazňuje, že díky svému multifunkčnímu charakteru zajišťuje komunitám veřejné statky, které jsou přínosem pro všechny evropské občany, nejen pro ty, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do rybolovu, což je přínos, který je třeba uznat a ocenit; dále poukazuje na to, že pro velký počet evropských občanů, zvláště těch, kteří žijí v pobřežních oblastech, je velkým přínosem multifunkčnost činností spojených s rybolovem; domnívá se, že multifunkčnost odvětví rybolovu musí být plně brána v úvahu při financování SRP; zdůrazňuje, že vytváření těchto dodatečných veřejných statků nelze využít jako záminky pro odložení nezbytných reforem SRP;

10.  naléhavě žádá Komisi, aby pomohla malým rybářským přístavům, které byly těžce postiženy poklesem vykládky v důsledku nadměrného rybolovu;

11.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu (které zahrnuje lov volně žijících ryb i akvakulturu) je jedním z nejdůležitějších pilířů zabezpečení potravin v Evropské unii a z tohoto důvodu je třeba, aby reforma SRP zaručila udržitelnost a stabilitu tohoto odvětví, aby mohlo v budoucnu dodávat produkty rybolovu v dostatečné kvalitě i množství, a uspokojit tak poptávku více než půl miliardy občanů EU;

12.  zdůrazňuje potenciál udržitelné mořské i sladkovodní akvakultury, která se významně podílí na zabezpečení potravin v EU; zdůrazňuje, že pro zabezpečení environmentální udržitelnosti odvětví akvakultury je nezbytná specifická politika; vyzývá Komisi, aby zavedla obecná kvalitativní kritéria pro akvakulturu, která by měla být dodržována v celé EU a která by zohledňovala environmentální a sociální dopad této činnosti; dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že dovážené produkty akvakultury jsou vyráběny v souladu s příslušnými evropskými normami udržitelnosti a kvality, tj. normami v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat;

13.  konstatuje, že návrhy Komise předložené dne 13. července 2011 se nezabývaly rekreačním rybolovem; zdůrazňuje, že je třeba se jím v rámci procesu reformy společné rybářské politiky specificky zabývat;

14.  zdůrazňuje, že další diverzifikace činností přímo nebo nepřímo souvisejících s rybolovem by mohla pomoci zpomalit hromadný odchod pracovníků z odvětví, zachovat regionální zvyky a tradice a zastavit vylidňování některých pobřežních oblastí;

15.  zdůrazňuje, že řízení rybolovu vychází ve stále větší míře z vědeckých poznatků, což stimuluje aplikovaný výzkum v této oblasti a podporuje získávání znalostí, technologický rozvoj a inovace v souladu se strategií EU 2020 pro inteligentní růst;

16.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu závisí na zdraví rybích populací a na rovnováze ekosystému, a proto se reformovaná SRP musí znovu zaměřit na úlohu tohoto odvětví jako strážce a správce mořských zdrojů s cílem vytvořit účinnější, zelenější a konkurenceschopnější hospodářství v souladu se strategií EU 2020 pro udržitelný růst;

17.  zdůrazňuje, že rybolovné činnosti, zvážíme-li jejich rozsah, včetně udržitelné akvakultury, jejich přímý a nepřímý dopad a veřejné statky vytvářené pomocí rybolovných činností, jsou zárukou sociální a územní soudržnosti a podporují odborné vzdělávání a sociální a ekonomickou dynamiku v souladu se strategií EU 2020 pro inkluzivní růst;

18.  zdůrazňuje, že odvětví rybolovu samo o sobě i jako součást integrované námořní politiky musí přispívat k dosažení cílů „Rio+20“ pro otevřenou ekonomiku, a také k vytváření pracovních míst a vymýcení chudoby;

19.  konstatuje, že rybolovné činnosti plní významnou úlohu v širším kontextu integrované námořní politiky a představují klíčový prvek, pokud jde o politiky územního plánování námořních prostor a rámec Evropského námořního a rybářského fondu;

20.  vyzývá Komisi, aby uznala multifunkčnost odvětví rybolovu a hodnotu spočívající v tom, že vytváří širokou škálu veřejných statků;

21.  žádá Komisi, aby ve svých návrzích a rozhodnutích týkajících se budoucí politiky zajistila, aby SRP přispívala k plnění základních politických cílů, jako je strategie EU 2020; je toho názoru, že tento zásadní proces reformy SRP musí uznat SRP jako zdroj rozvoje v kontextu projektu evropského růstu a vytvořit podmínky, které mu umožní plně rozvinout svůj potenciál; vyzývá Komisi, aby při vytváření a provádění těchto politik zohlednila zvláštní charakteristiky rybolovu a pobřežních regionů;

22.  žádá Komisi, aby do reformované SRP začlenila koncepci „podmíněnosti“ používanou již v rámci společné zemědělské politiky, která zajistí pozitivní diskriminaci pro rybolovné postupy šetrné k životnímu prostředí, například formou lepšího přístupu ke grantovým prostředkům;

23.  žádá Komisi, aby s cílem podpořit rozvoj paralelních činností, nalézt právní řešení, které umožní rybářům vytvářet další zdroje příjmů v rámci celé řady činností spojených s rybolovem, aniž by byli finančně penalizováni;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.

Právní upozornění - Ochrana soukromí