Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2899(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0579/2011

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0052

Texte adoptate
PDF 218kWORD 67k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice
P7_TA(2012)0052RC-B7-0579/2011

Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la contribuția adusă de politica comună în domeniul pescuitului la producția de bunuri publice (2011/2899(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei întitulate „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 (COM(2011)0244),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei întitulată „Rio+20: către economia ecologică și o mai bună guvernanță” (COM(2011)0363),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020” (COM(2010)2020),

–  având în vedere Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin (Directiva 2008/56/CE)(2),

–  având în vedere pachetul de reformă a politicii comune în domeniul pescuitului transmis de Comisie la 13 iulie 2011,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982,

–  având în vedere Codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil, adoptat la 31 octombrie 1995,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât pescuitul este una dintre cele mai vechi activități omenești și întrucât peștii sunt un element important și indispensabil pentru alimentația omului, a cărui disponibilitate ar trebui garantată și a cărui semnificație ar trebui recunoscută și prețuită cum se cuvine în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP);

B.  întrucât sectorul pescuitului, care include atât capturarea peștilor, cât și acvacultura, implică activități care contribuie la producția de bunuri comune indispensabile pe trei mari axe - pescuitul, procesarea și comercializarea; întrucât stocurile de pești și ecosistemele marine sănătoase și conservarea biodiversității marine reprezintă bunuri comune importante, care trebuie conservate;

C.  întrucât acvacultura sustenabilă, atât cea marină, cât și cea de apă dulce, desfășurată în apele de interior și în larg, reprezintă o parte importantă a sectorului pescuitului;

D.  întrucât pescuitul la scară redusă poate juca un rol deosebit de important în viața economică, socială, culturală și ambientală, care trebuie recunoscut și prețuit cum se cuvine în cadrul PCP; întrucât comunitățile de coastă au fost foarte afectate de declinul general al sectorului pescuitului, lucru care a avut consecințe grave asupra micilor porturi de pescuit din întreaga Uniune;

E.  întrucât PCP reformată ar trebui să garanteze sustenabilitatea economică, socială și de mediu a sectorului pescuitului în diversele bazine hidrografice, de asemenea prin introducerea modelului de gestionare descentralizat care aduce factorii de decizie mai aproape de zonele de activitate efectivă și crește responsabilitățile părților implicate;

F.  întrucât sectorul pescuitului implică activități care depind de existența unor ecosisteme funcționale, fiind, astfel, esențială existența unor rezerve halieutice abundente și a unor ecosisteme marine caracterizate printr-o stare de mediu bună pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a activităților de capturare, procesare și comercializare a produselor piscicole;

G.  întrucât sectorul european al pescuitului contribuie la dezvoltarea socială prin crearea de locuri de muncă atât direct, cât și indirect, precum și la creșterea economiei europene, furnizând 6,4 milioane de tone de pește anual;

H.  întrucât caracterul multifuncțional al sectorului pescuitului se reflectă în domenii diverse, de exemplul prin impactul pe care-l are asupra problemelor socio-economice, istorice, culturale, științifice și de mediu;

I.  întrucât activitățile de pescuit au impact în special asupra zonelor de coastă și a insulelor, contribuind la gestionarea lor eficientă și la dinamica lor socială și economică; întrucât acest lucru este deosebit de important pentru comunitățile acestora, care sunt frecvent dezavantajate ca urmare a numărului redus de locuri de muncă și a fragilității economiilor locale;

J.  întrucât PCP reformată ar trebui să fie strâns legată de alte inițiative-cheie ale UE în domeniul afacerilor maritime, în special de cele enumerate în Comunicarea Comisiei intitulată „Concluziile consultării privind politica maritimă europeană” (COM(2007)0575), care susține că sectorul european al pescuitului poate lansa și consolida un număr mare de studii științifice care să ne aprofundeze cunoștințele despre dinamica oceanografică, despre ecosisteme și despre biologia speciilor acvatice implicate direct sau indirect în activitățile de pescuit;

K.  întrucât un sector al pescuitului dinamic și bine gestionat ar putea aduce contribuții din ce în ce mai mari în beneficiul societății și al economiei europene și ar putea juca, astfel, un rol important în Strategia Europa 2020,

1.  subliniază faptul că sectorul pescuitului reprezintă o industrie importantă a Uniunii, care furnizează cetățenilor UE hrană de înaltă calitate și creează valoare adăugată economică și socială pentru Uniunea Europeană; consideră, prin urmare, că PCP reformată trebuie să garanteze exploatarea sustenabilă a resurselor halieutice și conservarea stocurilor de pește la un nivel sigur, astfel încât activitățile de pescuit să poată continua pe termen lung în zonele și comunitățile tradiționale;

2.  consideră că sustenabilitatea socială, economică și de mediu sunt obiective importante ale PCP și subliniază că prioritatea principală a PCP ar trebui să fie instituirea unui sector sustenabil al pescuitului care să asigure generațiilor viitoare posibilitatea de a se bucura în continuare de beneficiile economice, sociale și ambientale ale pescuitului;

3.  subliniază că sectorul piscicol, dacă ar fi gestionat cum se cuvine, ar putea aduce o contribuție crescută la societatea europeană în ceea ce privește siguranța alimentară, ocuparea forței de muncă, menținerea unor comunități piscicole dinamice și în multe alte feluri; subliniază că existența unor stocuri de pești și a unor ecosisteme marine sănătoase, precum și conservarea biodiversității marine reprezintă ele însele bunuri comune care sunt produse doar dacă stocurile de pește sunt gestionate de o manieră sustenabilă și dacă se reduce la minimum impactul negativ inutil asupra mediului;

4.  consideră că este de importanță capitală să se recunoască că mările – care acoperă două treimi din suprafața planetei noastre – sunt o resursă care joacă un rol definitoriu pentru producerea altor resurse naturale (de exemplu a resurselor halieutice); de asemenea, consideră că este esențial din punct de vedere strategic ca PCP să incorporeze măsuri clare și precise pentru a garanta că poate să-și îndeplinească rolul strategic printr-o abordare ecosistemică;

5.  subliniază că PCP contribuie la realizarea obiectivelor strategiei UE 2020 privind biodiversitatea și a obiectivului UE de a pune capăt pierderii biodiversității și degradării serviciilor ecosistemice până în 2020 prin adoptarea unor măsuri care să garanteze sustenabilitatea pescuitului, prin luarea de măsuri de precauție pentru a elimina pescuitul distructiv, prin asigurarea refacerii resurselor halieutice supraexploatate și prin luarea de măsuri pentru protejarea speciilor care nu sunt vizate de activitățile de pescuit;

6.  reamintește că, la nivel economic, se estimează că sectorul pescuitului (inclusiv acvacultura) generează anual venituri de 34,2 miliarde EUR și că, la nivel social, asigură mai bine de 350 000 de locuri de muncă, în sectoarele din amonte și cele din aval, în sectorul pescuitului, cel al prelucrării peștilor și cel al comercializării, în special în zonele de coastă, în regiunile îndepărtate și în cazul insulelor;

7.  subliniază faptul că sectorul pescuitului are o dimensiune multifuncțională și că, pe lângă cele trei domenii tradiționale de activitate și impactul său vizibil la nivel economic, social și ambiental, joacă, de asemenea, un rol relevant într-un număr de alte domenii, cum ar fi mediul, cultura, agrementul și turismul, știința, energia și educația, și subliniază în special importanța pe care o are în acest context sectorul pescuitului la scară redusă;

8.  solicită Comisiei să ia în considerare cum se cuvine de faptul că sectorul pescuitului joacă un rol important în următoarele domenii:

   (i) cultura – prin contribuțiile sale la gastronomie, etnografie, istorie, literatură, muzeologie etc.;
   (ii) agrement și turism – prin faptul că oferă multe activități diferite, cum ar fi ieșirile pe mare cu pescarii locali, activitățile de privire a balenelor și a păsărilor marine, scufundările ecologice etc.;
   (iii) știința – prin ajutarea oamenilor de știință din domeniul marin și din alte domenii în cadrul cercetărilor pe care le întreprind;
   (iv) energia – prin promovarea dezvoltării de noi tehnologii care ar putea să ajute pe viitor întreaga societate;
   (v) mediul – prin salvgardarea zonelor geografice biosensibile, precum și a zonelor de coastă în care se află incubatoare și pepiniere, precum și prin curățarea mărilor;
   (vi) educația – prin dezvoltarea capacității persoanelor de a se bucura de mediul exterior și prin învățarea respectului pentru mare;

9.  subliniază că, prin dimensiunea sa multifuncțională, sectorul piscicol furnizează comunităților bunuri comune care aduc beneficii cetățenilor UE în general, nu doar celor implicați direct sau indirect în activitățile de pescuit; aceasta reprezintă o contribuție care trebuie recunoscută și prețuită; constată, de asemenea, că un număr considerabil de cetățeni ai UE, în special cei care locuiesc în zone de coastă, beneficiază de pe urma caracterului multifuncțional al activităților de pescuit; consideră că ar trebui să se țină seama pe deplin de caracterul multifuncțional al sectorului pescuitului în contextul finanțării PCP; subliniază că producerea acestor bunuri publice suplimentare nu trebuie să fie folosită ca scuză pentru a amâna reformele necesare ale PCP;

10.  îndeamnă Comisia să asiste micile porturi pescărești, care au fost mult afectate de reducerea debarcărilor în urma pescuitului excesiv;

11.  subliniază că sectorul pescuitului (care acoperă atât acvacultura, cât și pescuitul în natură durabil) este unul dintre cei mai importanți piloni ai securității alimentare în Uniunea Europeană; subliniază, de asemenea, că, dat fiind acest fapt, reforma PCP trebuie să garanteze stabilitatea sa și caracterul său sustenabil, astfel încât să poată furniza pe viitor produse piscicole de o calitate și într-o cantitate suficientă pentru a satisface cererea generată de mai bine de o jumătate de miliard de cetățeni ai UE;

12.  subliniază potențialul prezentat de o acvacultură marină și de apă dulce sustenabilă pentru a completa rolul pescuitului de a aduce o contribuție importantă la securitatea alimentară în UE; subliniază faptul că este nevoie de o politică specifică pentru a garanta sustenabilitatea ambientală a sectorului acvaculturii; solicită Comisiei să stabilească criterii calitative generale pentru acvacultură, care ar trebui să fie respectate în întreaga Uniune și care să țină seama de impactul social și de mediu al acvaculturii; solicită, de asemenea, Comisiei să asigure că produsele de acvacultură importate au fost produse în conformitate cu standardele relevante de sustenabilitate și de calitate ale UE, adică în conformitate cu normele de mediu și normele referitoare la bunăstarea animalelor;

13.  constată că pescuitul de agrement nu a fost tratat de propunerile Comisiei prezentate la 13 iulie 2011; subliniază faptul că această temă ar trebui tratată separat ca parte a procesului de reformă a PCP;

14.  subliniază faptul că diversificarea suplimentară a activităților legate direct sau indirect de pescuit ar putea ajuta la reducerea exodului lucrătorilor din sector, ar putea asigura perpetuarea tradițiilor și a obiceiurilor locale și ar putea opri depopularea zonelor de coastă respective;

15.  subliniază faptul că gestionarea activităților de pescuit se face din ce în ce mai des pe baza datelor științifice, lucru care stimulează cercetarea aplicată în domeniu, promovând atât cunoașterea, cât și dezvoltarea și inovarea tehnică, în conformitate cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

16.  subliniază faptul că sectorul pescuitului depinde de sănătatea stocurilor și de echilibrul ecosistemelor; prin urmare, reforma PCP trebuie să se concentreze din nou pe rolul sectorului ca gardian și gestionar al resurselor maritime în vederea creării unei economii mai eficiente, mai ecologice și mai competitive, în conformitate cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

17.  subliniază faptul că activitățile de pescuit, dacă se iau în considerare toate dimensiunile lor, inclusiv acvacultura sustenabilă, impactul lor direct și indirect și bunurile comune produse prin intermediul activităților de pescuit, garantează coeziunea socială și teritorială și promovează formarea profesională și dinamismul social și economic, în conformitate cu Strategia UE 2020 de promovare a creșterii inteligente;

18.  subliniază faptul că sectorul pescuitului, atât ca atare, cât și prin politica maritimă integrată (PMI), trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor Rio+20 pentru o economie deschisă, precum și la crearea de locuri de muncă și la eradicarea sărăciei;

19.  susține că activitățile de pescuit joacă un rol important în contextul mai larg al PMI și reprezintă un element-cheie în politicile de amenajarea a teritoriului maritim și în contextul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

20.  solicită Comisiei să recunoască caracterul multifuncțional al sectorului pescuitului și valoarea reprezentată de faptul că produce o gamă largă de bunuri comune;

21.  solicită Comisiei să garanteze, în viitoarele sale propuneri și decizii referitoare la politică, că PCP contribuie la obiectivele politice generale, cum ar fi Strategia UE 2020; consideră că reforma PCP, un proces de importanță crucială, trebuie să recunoască PCP ca sursă de dezvoltare în contextul Proiectului european de creștere economică și să creeze condițiile care să-i permită să-și dezvolte pe deplin potențialul; solicită Comisiei să țină seama de caracteristicile specifice ale activităților de pescuit și ale regiunilor de coastă în procesul de dezvoltare și de punere în aplicare a acestor politici;

22.  solicită Comisiei să integreze principiul „condiționalității”, care este deja folosit în politica agricolă comună, în PCP reformată pentru a garanta discriminarea pozitivă în favoarea practicilor de pescuit favorabile mediului, de exemplu prin asigurarea unui acces mai bun la fonduri;

23.  solicită Comisiei ca, pentru a promova dezvoltarea activităților paralele, să găsească o soluție juridică prin care să se permită pescarilor să dezvolte alte surse de venituri din gama largă de „activități conexe celor de pescuit” fără a suporta penalizări financiare;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 358, 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate