Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2511(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0095/2012

Předložené texty :

B7-0095/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0053

Přijaté texty
PDF 225kWORD 57k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Nedávný politický vývoj v Maďarsku
P7_TA(2012)0053B7-0095/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické situace v Maďarsku (2012/2511(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU), články 49, 56, 114, 167 a 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Listinu základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvu o lidských právech (ECHR), které pojednávají o dodržování, prosazování a ochraně základních práv,

  s ohledem na základní zákon Maďarska, který přijalo Národní shromáždění Maďarské republiky dne 18. dubna 2011 a které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2012 (dále jen „nová ústava“), a na přechodná ustanovení základního zákonu Maďarska, které národní shromáždění přijalo dne 30. prosince 2011 (dále jen „přechodná ustanovení“),

  s ohledem na stanoviska Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) k nové maďarské ústavě a ke třem právním otázkám, které vyvstaly během procesu přípravy nové maďarské ústavy, tj. na stanoviska č. CDL(2011)016 a CDL(2011)001,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku(1) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o změně maďarské ústavy(2),

  s ohledem na sdělení Komise ohledně článku 7 Smlouvy o Evropské unii nazvané „Dodržování a podpora hodnot, na nichž je Evropská unie založena“ (COM(2003)0606),

  s ohledem na to, že místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová zřídila v říjnu 2011 skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá svobodou a pluralitou sdělovacích prostředků,

  s ohledem na prohlášení, která na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 18. ledna 2012 učinili zástupci Rady a Komise v souvislosti s posledním vývojem politické situace v Maďarsku, a na slyšení, které dne 9. února 2012 uspořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. ledna 2012 zahájit s Maďarskem zrychlené řízení pro porušení povinnosti ve věci nezávislosti jeho centrální banky a úřadů pro ochranu údajů, jakož i opatření, která mají dopad na jeho soudní systém,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách demokracie a právního státu, jak je uvedeno v článku 2 SEU, na jednoznačném dodržování základních práv a svobod, jak je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie a v ECHR, a na uznávání právní síly uvedených práv, svobod a zásad, což dále dokazuje připravované přistoupení EU k ECHR;

B.  vzhledem k tomu, že stávající i přistupující členské státy a EU mají povinnost zajistit, aby obsah vnitrostátních právních předpisů a postupy, které se v jejich rámci uplatňují, byly v souladu s právními předpisy a hodnotami EU, které jsou zakotveny především v kodaňských kritériích, Listině základních práv a v ECHR, a aby litera a duch přijatých vnitrostátních zákonů nebyly s těmito hodnotami a nástroji v rozporu;

C.  vzhledem k tomu, že Maďarsko přijalo dne 18. dubna 2011 novou ústavu, jejíž přijetí a některá ustanovení Evropský parlament kritizoval ve svém usnesení ze dne 5. července 2011, v němž vyzýval maďarskou vládu, aby se zabývala záležitostmi a problémy, na něž upozornila Benátská komise, a Evropskou komisi, aby novou ústavu a základní zákony touto ústavou stanovené důkladně prostudovala a analyzovala s cílem ověřit, zda jsou v souladu s literou a duchem acquis communautaire, a zejména s Listinou základních práv Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že přijetí základních zákonů vzbudilo znepokojení v mnoha ohledech, především pokud jde o nezávislost soudnictví, centrální banky a úřadu pro ochranu údajů, o spravedlivé podmínky politické soutěže a politické alternace a o tzv. zákon fiskální stability, podle nějž lze ustanovení o dani z příjmu změnit pouze na základě souhlasu dvou třetin poslanců parlamentu, a pokud jde o základní zákony, které dávají stávající většině výlučné právo jmenovat úředníky na nezvykle dlouhé funkční období, což ovlivní akceschopnost budoucích vlád;

E.  vzhledem k tomu, že předseda národního soudního úřadu a nevyšší státní zástupce budou mít právo přidělovat soudní případy jednotlivým soudům, což je v rozporu se zásadou práva na přístup k soudu a na spravedlivé soudní řízení a se zásadou nezávislosti soudů;

F.  vzhledem k tomu, že na základě nové ústavy a jejích přechodných ustanovení byl nejvyšší soud přejmenován na „Kúrii“ a šestileté funkční období jeho bývalého předsedy bylo po dvou letech předčasně ukončeno;

G.  vzhledem k tomu, že podle nové ústavy se věk soudců a státních zástupců pro povinný odchod do důchodu snižuje ze 70 na 62 let, přičemž výjimku tvoří předseda Kúrie a nevyšší státní zástupce, což je ustanovení, které lze považovat za diskriminační a které povede k odchodu zhruba 300 soudců, což bude znamenat vážné narušení nezávislé činnosti soudů;

H.  vzhledem k tomu, že podle ustanovení nové ústavy se původní systém čtyř parlamentních komisařů přeměnil na systém sestávající z jednoho komisaře, čímž se předčasně ukončilo šestileté funkční období komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací, jehož pravomoci byly převedeny na nově zřízený orgán, což představuje závažné narušení jeho nezávislosti;

I.  vzhledem k tomu, že maďarský parlament přijal několik zákonů se zpětnou platností, čímž porušil jeden ze základních principů evropského práva, totiž zásadu, že retroaktivní zákony přijímat nelze;

J.  vzhledem k tomu, že nedávno přijatý zákon o církvích a církevních skupinách obsahuje nezvykle přísná pravidla pro registraci církví, která je podmíněna souhlasem dvoutřetinové většiny poslanců parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že nová ústava podstatným způsobem omezuje pravomoci maďarského ústavního soudu, pokud jde o přezkum právních předpisů, které se týkají rozpočtu;

L.  vzhledem ke znepokojivé skutečnosti, na niž jako takovou upozornila zpráva Benátské komise, tj. ke skutečnosti, že podrobná úprava značného množství záležitostí je ponechána na základních zákonech, jejichž přijetí vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny poslanců parlamentu, a to včetně otázek, které by měly být předmětem běžného politického procesu a o kterých se obvykle rozhoduje prostou většinou hlasů;

M.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová zdůraznila záměr Evropské komise prověřit, zda nemá nová organizace maďarského systému soudnictví vliv na nezávislost tamních soudů; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová a vedoucí skupiny na vysoké úrovni, která se zabývá svobodou a pluralitou sdělovacích prostředků, Vaira Vike-Freibergová, opakovaně vyjádřily své znepokojení nad situací v Maďarsku, pokud jde o svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků;

N.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise José Manuel Barroso dne 18. ledna 2012 zdůraznil, že kromě právních aspektů je za znepokojující považován i stav demokracie v Maďarsku, a vyzval maďarské úřady, aby dodržovaly zásady demokracie a svobody a uplatňovaly je nejen teoreticky, ale i v praxi a v tamní politické a společenské sféře;

O.  vzhledem k tomu, že dne 17. ledna 2012 zahájila Evropská komise s Maďarskem řízení pro nedodržení povinností v těchto třech věcech: nezávislost Maďarské centrální banky, snížení věku soudců pro povinný odchod do důchodu stanovené základním zákonem Maďarska a nezávislost úřadu pro ochranu údajů; vzhledem k tomu, že Evropská komise maďarské úřady požádala o další informace ohledně nezávislosti soudů;

P.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. prosince 2010 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (2009) − účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost(3) žádal, „aby byly podniknuty následné kroky navazující na sdělení k článku 7 Smlouvy o Evropské unii z roku 2003, které by definovaly transparentní a soudržné způsoby, jakými je možno řešit porušení lidských práv a jakými využívat článek 7 Smlouvy o EU jako varování na základě nové struktury základních práv“;

Q.  vzhledem k tomu, že maďarská vláda, jmenovitě předseda maďarské vlády ve svém dopise Komisi s odkazem na požadavek Evropského parlamentu naznačil, že je připraven řešit problémy, které k řízení pro porušení povinnosti daly podnět, změnit příslušné právní předpisy a dále s evropskými orgány spolupracovat i nad rámec právního řízení;

R.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament má za úkol monitorovat dodržování základních práv, svobod a zásad ve všech 27 členských státech EU, jak je uvedeno v acquis communautaire;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Maďarsku, pokud jde o uplatňování demokratických zásad, zásad právních státu, dodržování a ochranu lidských a sociálních práv, systém kontroly a vyváženosti, rovnost a nediskriminaci;

2.  ve společném zájmu maďarských občanů a Evropské unie vyzývá maďarskou vládu, aby se ve výše zmíněných oblastech řídila doporučeními, námitkami a požadavky Evropské komise, Rady Evropy a Benátské komise a aby příslušné zákony s ohledem na základní hodnoty a normy Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  bere na vědomí odhodlání Evropské komise, Rady Evropy a Benátské komise důkladně prozkoumat soulad maďarské legislativy s literou i duchem evropského práva;

4.  vyzývá Evropskou komisi jakožto strážkyni smluv, aby pečlivě sledovala případné změny a uplatňování uvedených zákonů a jejich soulad s literou a duchem evropských smluv a aby provedla důkladnou kontrolu s cílem zajistit, aby:

   a) maďarské soudnictví bylo naprosto nezávislé, zejména aby národní soudní úřad, státní zastupitelství a soudy obecně byly řízeny bez politického vlivu a aby funkční období nezávisle jmenovaných soudců nemohlo být svévolně zkracováno;
   b) Maďarská národní banka byla řízena v souladu s evropskými právními předpisy;
   c) nezávislost úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací byla obnovena a zaručena příslušnými právními předpisy a jejich uplatňováním;
   d) pravomoc ústavního soudu přezkoumat kterýkoli právní předpis byla plně obnovena, a to i včetně pravomoci přezkoumat rozpočtové a daňové zákony;
   e) svoboda a pluralita sdělovacích prostředků byla zaručena ustanoveními a uplatňováním maďarského zákonu o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o účast zástupců občanské společnosti a opozice v radě pro sdělovací prostředky;
   f) nový volební zákon splňoval evropské demokratické normy a dodržoval zásadu politické alternace;
   g) právo na demokratické vyjádření opozičního politického postoje bylo zajištěno uvnitř i vně institucí;
   h) zákon o církvích a náboženských skupinách byl v souladu se základními zásadami svobody svědomí a aby nepodmiňoval registraci církví souhlasem dvoutřetinové většiny poslanců maďarského parlamentu;

5.  vyzývá Evropskou komisi, aby Benátskou komisi požádala o její stanovisko k souboru právních předpisů, který tvoří nová ústava, přechodná ustanovení a základní zákony, a aby v těchto záležitostech i nadále spolupracovala s Radou Evropy;

6.  pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby ve spolupráci s Evropskou komisí, Radou Evropy a Benátskou komisí sledoval, zda a jakým způsobem jsou doporučení Komise a Evropského parlamentu uvedená v bodě 4 tohoto usnesení uplatňována, a aby o svých zjištěních podal zprávu;

7.  pověřuje Konferenci předsedů, aby s ohledem na zprávu uvedenou v bodě 6 zvážila, zda je, či není třeba přistoupit k příslušným opatřením, jako jsou mj. opatření uvedená v článku 74e jednacího řádu a článku 7.1 SEU;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy, vládám a parlamentům členských států, Agentuře EU pro základní práva, OBSE a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0094.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0483.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0483.

Právní upozornění - Ochrana soukromí