Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2511(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0095/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0095/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 47k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys
P7_TA(2012)0053B7-0095/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä (2012/2511(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49, 56, 114, 167 ja 258 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR), jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja edistämistä,

–  ottaa huomioon Unkarin perustuslain, jonka Unkarin tasavallan kansalliskokous hyväksyi 18. huhtikuuta 2011 ja joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2012 (jäljempänä ”uusi perustuslaki”) sekä Unkarin perustuslain siirtymämääräykset, jotka kansalliskokous hyväksyi 30. joulukuuta 2011 (jäljempänä ”siirtymämääräykset”),

–  ottaa huomioon Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) lausunnot n:o CDL(2011)016 ja CDL(2011)001 Unkarin uudesta perustuslaista ja sen laatimisen yhteydessä esille nousseista kolmesta juridisesta kysymyksestä,

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(1) tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä sekä 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman(2) Unkarin perustuslain tarkistamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta ”Unionin perusarvojen kunnioittaminen ja edistäminen” (COM(2003)0606),

–  ottaa huomioon, että Euroopan komission varapuheenjohtaja perusti lokakuussa 2011 tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission lausumat Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä Euroopan parlamentin täysistunnossa 18. tammikuuta 2012 samoin kuin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 9. helmikuuta 2012 järjestämän kuulemistilaisuuden,

–  ottaa huomioon Euroopan komission 17. tammikuuta 2012 tekemän päätöksen käynnistää Unkaria vastaan nopeutetut rikkomusmenettelyt, jotka koskevat maan keskuspankin ja tietosuojaviranomaisen riippumattomuutta sekä oikeuslaitokseen vaikuttavia toimia,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Euroopan unionin perustana ovat demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa määrätään, ja perusoikeuksien ja -vapauksien yksiselitteinen kunnioittaminen, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen on kirjattu, sekä näiden oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden oikeudellisen arvon tunnustaminen, mitä ilmentää EU:n tuleva liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen;

B.  ottaa huomioon, että sekä nykyisten että liittyvien jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen sisältö ja menettelyt noudattavat EU:n lainsäädäntöä ja arvoja, jotka on vahvistettu erityisesti Kööpenhaminan kriteereissä, perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, ja että hyväksytyn lainsäädännön kirjain ja henki eivät ole vastoin näitä arvoja ja välineitä;

C.  ottaa huomioon, että Unkari hyväksyi uuden perustuslain 18. huhtikuuta 2011 ja Euroopan parlamentti arvosteli perustuslain hyväksymistä ja joitakin sen määräyksiä 5. heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa, jossa kehotettiin Unkarin hallitusta käsittelemään Venetsian komission esiin nostamia kysymyksiä ja huolenaiheita ja kehotettiin komissiota teettämään perinpohjainen analyysi uudesta perustuslaista ja tulevista päälaeista tarkistaakseen, että ne ovat yhteisön säännöstön ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä perussopimusten kirjaimen ja hengen mukaisia;

D.  panee merkille, että päälakien hyväksyminen aiheuttaa huolta monissa kohdin, erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden, keskuspankin riippumattomuden, tietosuojaviranomaisen riippumattomuuteen, poliittisen kilpailun ja poliittisen vaihtelun reilujen edellytysten yhteydessä sekä nk. vakautta koskevan lain yhteydessä, jonka mukaisesti tuloverojärjestelmä kuuluu kahden kolmasosan enemmistöä edellyttävän vaatimuksen piiriin, sekä päälakien yhteydessä, jotka antavat nykyisille hallituspuolueille yksinoikeuden nimittää virkamiehiä epätavallisen pitkiksi ajoiksi, mikä vaikuttaa tulevien hallitusten mahdollisuuksia hallita maata;

E.  panee merkille, että kansallisen oikeusviranomaisen johtajalla ja pääsyyttäjällä on nyt oikeus antaa asioita tuomioistuinten käsiteltäviksi, mikä loukkaa oikeutta nostaa kanne ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevia periaatteita;

F.  ottaa huomioon, että uuden perustuslain ja sen siirtymämääräysten mukaisesti korkeimman oikeuden uusi nimi on ”Kúria” ja korkeimman oikeuden entisen puheenjohtajan kuuden vuoden toimikausi katkaistiin ennenaikaisesti kahden vuoden jälkeen;

G.  panee merkille, että uudessa perustuslaissa tuomareiden ja syyttäjien pakollinen eläkeikä on laskettu aikaisemmasta 70 vuodesta 62 vuoteen, lukuun ottamatta Unkarin korkeimman oikeuden presidenttiä ja pääsyyttäjää, ja katsoo, että määräykset voivat olla syrjiviä ja ne johtavat arviolta 300 tuomarin eläkkeelle siirtymiseen, mikä merkitsee oikeuslaitoksen riippumattoman toiminnan vakavaa häirintää;

H.  toteaa, että neljän oikeusasiamiehen järjestelmä on uudessa perustuslaissa vesitetty niin, että oikeusasiamiehiä nimitetään vain yksi, ja tietosuojasta ja tiedonvälityksen vapaudesta vastaavan oikeusasiamiehen kuuden vuoden pituinen toimikausi on katkaistu ennenaikaisesti, mikä merkitsee kyseisen oikeusasiamiehen riippumattomuuden vakavaa häirintää;

I.  panee merkille, että Unkarin parlamentti on hyväksynyt useita lakeja, joita sovelletaan taannehtivasti, mikä on vastoin yhtä EU:n oikeuden periaatetta eli sitä, että vaikutuksiltaan taannehtivia lakeja ei säädetä;

J.  ottaa huomioon, että äskettäin hyväksytty kirkoista ja uskontokunnista annettu laki sisältää epätavallisen rajoittavia sääntöjä, jotka koskevat kirkkojen rekisteröintiä, ja rekisteröinnin edellytykseksi on asetettu kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntä parlamentissa;

K.  ottaa huomioon, että Unkarin perustuslakituomioistuimen toimivaltaa tarkistaa talousarviota koskevia lakeja on kavennettu olennaisesti perustuslaissa;

L.  ottaa huomioon, että Venetsian komissiossa – kuten se totesi raportissaan – herättää huolta niiden asioiden huomattava määrä, jotka siirretään yksityiskohtaisen sääntelyn osalta päälakeihin, jotka edellyttävät kahden kolmasosan enemmistöä, mukaan luettuna asiat, jotka pitäisi jättää tavanomaiseen poliittiseen prosessiin ja joista yleensä päätetään yksinkertaisella enemmistöllä;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding korosti, että Euroopan komissio aikoo varmistaa, vaikuttaako Unkarin oikeusjärjestelmän uudelleenjärjestely oikeuslaitoksen riippumattomuuteen; ottaa huomioon, että Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes sekä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän johtaja Vaira Vike Freiberga ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta Unkarissa;

N.  ottaa huomioon, että Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso korosti 18. tammikuuta 2012, että oikeudellisten näkökohtien lisäksi huolta on ilmaistu myös demokratian laadusta Unkarissa, ja vetosi Unkarin viranomaisiin, jotta nämä kunnioittaisivat demokratian ja vapauden periaatteita ja panisivat ne täytäntöön paitsi periaatteessa myös käytännössä sekä Unkarin poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä;

O.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio käynnisti rikkomusmenettelyt 17. tammikuuta 2012 Unkaria vastaan seuraavista aiheista: Unkarin keskuspankin riippumattomuus, Unkarin perustuslaissa määrätty tuomareiden pakollisen eläkeiän alentaminen, tietosuojaviranomaisen riippumattomuus, ja lisäksi komissio pyysi Unkarin viranomaisilta lisätietoja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta;

P.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti kehotti perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen 15. joulukuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa(3) ”jatkamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklasta vuonna 2003 annetussa tiedonannossa [...] aloitettua työtä ja määrittämään avoimen ja johdonmukaisen tavan käsitellä mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia sekä käyttämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklaa asianmukaisesti uuden perusoikeuksia koskevan rakenteen pohjalta”;

Q.  ottaa huomioon, että Unkarin hallitus ja erityisesti Unkarin pääministeri ilmaisi komissiolle lähettämässään kirjeessä ja Euroopan parlamentille puhuessaan olevansa valmis puuttumaan rikkomusmenettelyihin johtaneisiin ongelmiin, tarkistamaan kyseessä olevaa lainsäädäntöä ja jatkamaan yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa oikeudellisten menettelyjen ulkopuolella;

R.  ottaa huomioon, että EU:n säännöstön mukaisesti Euroopan parlamentin tehtävänä on seurata perusoikeuksien, vapauksien ja periaatteiden kunnioittamista kaikissa 27 jäsenvaltiossa;

1.  ilmaisee olevansa syvästi huolissaan Unkarin tilanteesta, kun tarkastellaan demokratian harjoittamista, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamista ja suojelua, keskinäistä valvontajärjestelmää, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä;

2.  kehottaa Unkarin hallitusta – Unkarin kansalaisten ja Euroopan unionin yhteisen edun nimissä – noudattamaan suosituksia, joita Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja Venetsian komissio ovat antaneet edellä mainituista aiheista, ja muuttamaan lakeja vastaavasti Euroopan unionin perusarvojen ja standardien mukaisiksi;

3.  panee merkille, että Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja Venetsian komissio ovat sitoutuneet tutkimaan perinpohjaisesti, onko Unkarin lainsäädäntö paitsi EU:n lainsäädännön kirjaimen myös sen hengen mukainen;

4.  kehottaa Euroopan komissiota perussopimusten valvojana seuraamaan tiiviisti kyseisiin lakeihin tehtäviä mahdollisia tarkistuksia ja niiden täytäntöönpanoa sekä sitä, ovatko lait EU:n perussopimusten kirjaimen ja hengen mukaisia, ja tekemään perusteellisen tutkimuksen, jotta voidaan varmistaa, että

   a) oikeuslaitos on täysin riippumaton ja erityisesti varmistaa, että kansallisen oikeusviranomaisen, syyttäjälaitoksen ja yleensä tuomioistuinten hallinto on politiikasta riippumatonta eikä riippumattomasti nimitettyjen tuomareiden toimikautta voida lyhentää mielivaltaisesti;
   b) Unkarin kansallista keskuspankkia koskeva sääntely noudattaa EU:n lainsäädäntöä;
   c) tietosuojan ja tiedonvapauden institutionaalinen riippumattomuus palautetaan ja taataan ja että asian kannalta merkitykselliset lait pannaan täytäntöön;
   d) perustuslakituomioistuimen oikeus tarkistaa lainsäädännön kaikkia osia palautetaan täysin, mukaan luettuna oikeus tarkistaa talousarviota ja verotusta koskevia lakeja;
   e) tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus taataan kirjallisesti ja Unkarin tiedotusvälineitä koskevan lain, erityisesti kansalaisten ja opposition edustajien osallistumista medianeuvostoon koskevien säännösten, täytäntöönpanon yhteydessä;
   f) uusi vaalilaki vastaa eurooppalaisia demokraattisia standardeja ja noudattaa poliittisen vaihtelun periaatetta;
   g) oikeus toimia poliittisessa oppositiossa demokraattisesti varmistetaan sekä instituutioiden sisällä että niiden ulkopuolella;
   h) kirkoista ja uskontokunnista annettu laki noudattaa omantunnonvapauden perusperiaatteita eikä kirkkojen rekisteröinnin edellytykseksi aseteta kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntää Unkarin parlamentissa;

5.  kehottaa Euroopan komissiota pyytämään Venetsian komissiolta lausuntoa koko lainsäädäntöpaketista, joka koostuu uudesta perustuslaista, siirtymämääräyksistä sekä päälaeista, ja tekemään asiassa edelleen yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa;

6.  kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Venetsian komission kanssa seuraamaan sitä, onko tämän päätöslauselman 4 kohdassa vahvistetut komission ja Euroopan parlamentin suositukset pantu täytäntöön ja miten ne on pantu täytäntöön sekä esittämään tästä kertomuksen;

7.  kehottaa puheenjohtajakokousta 6 kohdassa kuvatun kertomuksen perusteella harkitsemaan, olisiko ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien parlamentin työjärjestyksen 74 artiklan e kohdan ja SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, perusoikeusvirastolle, Etyjille ja YK:n pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0094.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0483.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0483.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö