Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2511(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0095/2012

Texte depuse :

B7-0095/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.5
CRE 16/02/2012 - 8.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0053

Texte adoptate
PDF 217kWORD 59k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
Evoluţiile politice recente din Ungaria
P7_TA(2012)0053B7-0095/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la recentele evoluții politice din Ungaria (2012/2511(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 49, 56, 114, 167 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului (ECHR), care se referă la respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale,

–  având în vedere Constituția Ungariei, adoptată la 18 aprilie 2011 de către Adunarea Națională a Republicii Ungaria, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 (denumită în continuare „noua Constituție”) și Dispozițiile tranzitorii ale Constituției Ungariei, adoptate la 30 decembrie 2011 de Adunarea Națională a Republicii Ungaria (denumite în continuare „dispoziții tranzitorii”),

–  având în vedere Avizele nr. CDL(2011)016 și CDL(2011)001 ale Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) referitoare la noua Constituție a Ungariei și la cele trei aspecte de ordin juridic apărute în cadrul procesului de redactare a noii Constituții a Ungariei,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2011 referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria(1) și Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la Constituția ungară revizuită(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, intitulată „Respectarea și promovarea valorilor pe care se bazează Uniunea” (COM(2003)0606),

–  având în vedere înființarea, în octombrie 2011, a Grupului la nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-media, de către Neelie Kroes, Vicepreședinta Comisiei Europene,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și Comisiei din dezbaterea în plenul Parlamentului European, la 18 ianuarie 2012, a recentelor evoluții politice din Ungaria, precum și audierea organizată la 9 februarie 2012 de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere decizia Comisiei Europene din 17 ianuarie 2012 de a lansa împotriva Ungariei o acțiune accelerată în nerespectarea obligațiilor, având drept obiect independența Băncii Centrale a Ungariei și a autorităților de protecție a datelor, precum și măsurile care afectează sistemul judiciar,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este fondată pe valorile democrației și statului de drept, menționate la articolul 2 din TUE, pe respectul neechivoc pentru drepturile și libertățile fundamentale, așa cum stipulează Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană a drepturilor omului, precum și pe recunoașterea valorii juridice a acestor drepturi, libertăți și principii, confirmată, de asemenea, prin viitoare aderare a UE la ECHR;

B.  întrucât statele membre, țările în curs de aderare și UE au datoria de a se asigura că procesele legislative și conținutul legislației statelor membre sunt conforme legilor și valorilor UE, consacrate în criteriile de la Copenhaga, în Carta drepturilor fundamentale și în CEDO, precum și literei și spiritului legislației adoptate, și să nu contravină acestor valori și instrumente;

C.  întrucât Ungaria a adoptat o nouă Constituție la 18 aprilie 2011, adoptare care a fost criticată, împreună cu anumite dispoziții din această Constituție, de către Parlamentul European, în rezoluția sa din 5 iulie 2011, care a făcut apel la guvernul ungar pentru a aborda problemele și preocupările semnalate de Comisia de la Veneția și a solicitat Comisiei Europene să efectueze o evaluare și o analiză aprofundată a noii Constituții și a legilor cardinale stabilite prin aceasta, în scopul verificării conformității lor cu litera și spiritul acquis-ului comunitar și, în special, cu Carta drepturilor Fundamentale al Uniunii Europene;

D.  întrucât adoptarea legilor cardinale a stârnit îngrijorare cu privire la mai multe aspecte, în special cu privire la independența justiției, independența băncii centrale, independența autorității de protecție a datelor, corectitudinea condițiilor de concurență și alternanță politică, precum și la așa-numita lege a stabilității, care condiționează sistemul de impozitare pe venit de o majoritate de două treimi, și la legile cardinale care conferă actualei majorități dreptul exclusiv de a numi funcționari pe un termen neobișnuit de lung, afectând astfel capacitatea de guvernare a viitoarelor guverne;

E.  întrucât noul șef al Autorității judiciare naționale și Procurorul general vor avea dreptul să atribuie cauze instanțelor, încălcând astfel principiul dreptului de acces la instanțe, dreptului la un proces echitabil și independenței sistemului judiciar;

F.  întrucât, conform noii Constituții și dispozițiilor tranzitorii, Curtea Supremă a fost redenumită „Kúria”, iar mandatului de șase ani al fostului președinte al Curții Supreme i s-a pus capăt înainte de termen, după doi ani;

G.  întrucât noua Constituție prevede scăderea vârstei de pensionare obligatorie pentru judecători și procurori, de la 70 de ani la 62 de ani, cu excepția președintelui Kúria și a Procurorului general, ceea ce poate constitui o discriminare și va conduce la pensionarea a aproximativ 300 de judecători, reprezentând astfel o ingerință gravă în independența de funcționare a sistemului judiciar;

H.  întrucât, conform dispozițiilor noii Constituții, sistemul anterior de patru comisari parlamentari a fost modificat pentru a include doar unul, punând capăt înainte de termen mandatului de șase ani al Comisarului pentru protecția datelor și libertatea de informare și transferând atribuțiile acestuia către o autoritate nou înființată, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a independenței acesteia;

I.  întrucât Parlamentul ungar a adoptat o serie de legi retroactive, încălcând astfel unul dintre principiile fundamentale ale dreptului european, care interzice adoptarea de legi retroactive;

J.  întrucât legea recent adoptată privind bisericile și denumirile religioase cuprinde norme neobișnuit de restrictive pentru înregistrarea bisericilor și condiționează înregistrarea acestora de aprobarea în Parlament cu o majoritate de două treimi;

K.  întrucât, conform dispozițiilor noii Constituții, puterea Curții Constituționale a Ungariei de a revizui legile legate de buget a fost considerabil diminuată;

L.  întrucât este îngrijorător, după cum semnalează raportul Comisiei de la Veneția, numărul semnificativ de chestiuni transferate, pentru a fi reglementate în detaliu, în legile cardinale, care necesită o majoritate de două treimi, printre care chestiuni care ar trebui lăsate în seama procesului politic ordinar și asupra cărora se decide de obicei cu majoritate simplă;

M.  întrucât Viviane Reding, Vicepreședintă a Comisiei Europene, a subliniat intenția Comisiei Europene de a verifica dacă noua organizare a sistemului judiciar ungar afectează independența acestuia; întrucât Neelie Kroes, Vicepreședintă a Comisiei Europene și Vaira Vike Freiberga, președintă a Grupului la nivel înalt pentru libertatea și pluralismul mass-media, și-au exprimat în repetate rânduri temerile pentru libertatea și pluralismul presei în Ungaria;

N.  întrucât, la 18 ianuarie 2012, Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat că, dincolo de aspectele juridice, s-a manifestat îngrijorare și cu privire la calitatea democrației în Ungaria și au lansat un apel autorităților ungare de a respecta principiile democrației și libertății și de a le aplica nu doar teoretic, ci și în practică și în viața politică și socială a Ungariei;

O.  întrucât, la 17 ianuarie 2012, Comisia Europeană a deschis o acțiune în nerespectarea obligațiilor împotriva Ungariei pentru următoarele probleme: independența Băncii Centrale a Ungariei, scăderea vârstei de pensionare obligatorie pentru judecători, prevăzută în Constituția Ungariei, și independența autorității de protecție a datelor, solicitând totodată autorităților ungare informații suplimentare cu privire la independența sistemului judiciar;

P.  întrucât Parlamentul European, în rezoluţia sa din 15 decembrie 2010 privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2009) - punerea efectivă în aplicare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona(3), a solicitat „o urmare la comunicarea din 2003 referitoare la articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană de definire a unui mod transparent și a unei modalități coerente de soluționarea a posibilelor încălcări ale drepturilor omului și să recurgă la articolul 7 din TUE pe baza noi configurații a drepturilor fundamentale”;

Q.  întrucât guvernul ungar, și în special prim-ministrul, în scrisoarea adresată Comisiei și în intervenția din Parlamentul European, și-au exprimat disponibilitatea de a soluționa problemele puse în cadrul acțiunii în nerespectarea obligațiilor, de a modifica legile în cauză și de a-și continua cooperarea cu instituțiile europene dincolo de procedurile juridice;

R.  întrucât Parlamentul European are un rol în monitorizarea respectării drepturilor, libertăților și principiilor fundamentale în toate cele 27 de state membre, rol consacrat în acquis-ul european;

1.  își exprimă îngrijorarea profundă față de situația din Ungaria în privința exercițiului democrației, a drepturilor omului, a respectării și protecției drepturilor umane și sociale, a sistemului de verificări și echilibrări, precum și a egalității și nediscriminării;

2.  solicită guvernului ungar, în interesul comun al cetățenilor unguri și al Uniunii Europene, să respecte recomandările, obiecțiile și solicitările Comisiei Europene, Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția, referitoare la chestiunile semnalate anterior, și să modifice corespunzător legile respective, respectând valorile și standardele de bază ale Uniunii Europene;

3.  ia act de angajamentul Comisiei Europene, Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția de a examina amănunțit conformitatea legislației Ungariei nu doar cu litera, dar și cu spiritul dreptului european;

4.  solicită Comisiei Europene ca, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze îndeaproape posibilele modificări și implementarea legilor susmenționate, precum și conformitatea lor cu litera și spiritul tratatelor europene, și să realizeze un studiu aprofundat pentru a se asigura că:

   (a) sistemul judiciar este complet independent, și în special că Autoritatea judiciară națională, parchetul și instanțele în general funcționează fără influențe politice, iar mandatele judecătorilor numiți independent nu pot fi scurtate în mod arbitrar;
   (b) reglementarea Băncii Naționale a Ungariei respectă legislația europeană;
   (c) independența instituțională a protecției datelor și libertatea de informare sunt restabilite și garantate prin dispozițiile și prin aplicarea legilor relevante;
   (d) este restabilit pe deplin dreptul Curții Constituționale de a revizui orice lege, inclusiv legile bugetare și fiscale;
   (e) libertatea și pluralismul presei sunt garantate prin dispozițiile și aplicarea legii ungare privind mass-media, în special în privința participării reprezentanților societăți civile și ai opoziției în Consiliul Mass-media;
   (f) noua lege electorală respectă standardele democratice europene și principiul alternanței politice;
   (g) dreptul de a practica opoziția politică în mod democratic este garantat în interiorul și în afara instituțiilor;
   (h) că legea privind bisericile și denumirile religioase va respecta principiile fundamentale ale libertății de conștiință și va evita condiționarea înregistrării bisericilor de aprobarea parlamentului ungar cu o majoritate de două treimi;

5.  solicită Comisiei Europene să ceară avizul Comisiei de la Veneția cu privire la întregul pachet legislativ alcătuit din noua Constituție, dispozițiile tranzitorii și legile cardinale și să continue să acționeze împreună cu privire la această problemă în cadrul Consiliului Europei;

6.  însărcinează Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în cooperare cu Comisia Europeană, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, să urmărească dacă și modul în care sunt implementate recomandările Comisiei și ale Parlamentului European, menționate la punctul 4 din prezenta rezoluție, și să-și prezinte concluziile într-un raport;

7.  încredinţează Conferinței președinților sarcina de a examina, ținând seama de raportul menționat la punctul 6, oportunitatea luării măsurilor necesare, inclusiv a măsurilor stipulate la articolul 74e din Regulamentul de procedură şi articolul 7 alineatul (1) din TUE;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, OSCE și Secretarului General al ONU.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0094.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0483.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2010)0483.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate