Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0052/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0054

Přijaté texty
PDF 223kWORD 57k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Situace v Rusku
P7_TA(2012)0054RC-B7-0052/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku (2012/2505(RSP)

Evropský parlament,

  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

  s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy mezi EU a Ruskem i na partnerství pro modernizaci zahájené v roce 2010,

  s ohledem na své usnesení o Rusku, zejména na svá usnesení ze dne 14. prosince 2011 o nadcházejícím summitu EU–Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011(1), a ze dne 7. července 2011 o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011(2),

  s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ze dne 12. ledna 2012 o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011,

  s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) ze dne 23. ledna 2012 o ruských parlamentních volbách a na její prohlášení týkající se povolební návštěvy delegace v Rusku dne 21. ledna 2012,

  s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 29. listopadu 2011,

  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 6. prosince 2011 o volbách do Státní dumy v Ruské federaci a na její projev ze dne 14. prosince 2011 o summitu EU–Rusko, který přednesla ve Štrasburku, a ze dne 1. února 2012 o politické situaci v Rusku,

  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye, které učinil dne 15. prosince 2011 po skončení summitu EU–Rusko,

  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají klíčový význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu Evropy; vzhledem k tomu, že rozvoje strategického partnerství mezi EU a Ruskou federací lze dosáhnout pouze na základě sdílení společných hodnot;

B.  vzhledem k tomu, že stále panují obavy z vývoje v Ruské federaci, pokud jde o respektování a ochranu lidských práv a dodržování společně dohodnutých demokratických zásad, volebních předpisů a postupů; vzhledem k tomu, že jako plnoprávný člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) se Ruská federace zavázala k dodržování zásad demokracie a lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že mají být odstraněny zdlouhavé postupy pro registraci politických stran v Rusku, které odporují volebním standardům stanoveným Radou Evropy a OBSE; vzhledem k tomu, že omezování registrace politických stran a kandidátů omezuje politickou soutěž a pluralismus v Rusku;

D.  vzhledem k tomu, že i přes nedávno vyvinuté omezené snahy o zlepšení volebních zákonů zůstávají obecná pravidla příliš složitá a nedůsledné uplatňování těchto pravidel vede k diskriminaci opozice;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Medveděv dne 22. prosince 2011 v projevu ke Státní dumě ohlásil řadu změn týkajících se politického systému, včetně vytvoření nové nezávislé veřejné televizní služby, zjednodušených postupů pro strany a kandidáty na úřad prezidenta, opětovného zavedení přímých voleb na posty oblastních gubernátorů a vyšetřování volebních podvodů;

F.  vzhledem k tomu, že ze závěrečné zprávy pozorovatelské mise OBSE/ODIHR vyplývá, že volby do Státní dumy, které se konaly dne 4. prosince 2011, neproběhly v plném souladu se standardy svobodných a spravedlivých voleb a byly poznamenány sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, absencí nezávislosti administrativy zajišťující pořádání voleb, zaujatostí sdělovacích prostředků a zásahů státu do voleb na různých úrovních; vzhledem k tomu, že ve zprávě se uvádí, že volby do Státní dumy se vyznačovaly vysokým počtem procesních pochybení, případy zřejmé manipulace a závažnými případy vícenásobného hlasování;

G.  vzhledem k tomu, že tuzemská organizace pro sledování voleb Golos ve své závěrečné zprávě uvedla, že volby nebyly svobodné ani spravedlivé, ani nesplnily požadavky ruského volebního zákona a mezinárodních volebních standardů a že se nepostupovalo podle základních volebních zásad, jimiž jsou zejména zásada opravdové soutěže a rovných práv všech zapojených stran, nestranná organizace voleb, nezávislé volební komise, hlasování v souladu s právními předpisy a bezchybný proces sčítání hlasů;

H.  vzhledem k tomu, že od skončení voleb do Dumy dne 4. prosince 2011 vyjadřují ruští občané, zejména tzv. demonstranti s bílou stužkou, na řadě masových demonstrací svou touhu po větší míře demokracie, po svobodných a spravedlivých volbách a důkladné reformě volebního systému;

I.  vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a představuje rovněž zdroj politické legitimity; vzhledem k tomu, že během příprav prezidentských voleb je třeba zaručit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé a poskytly rovné příležitosti všem kandidátům; vzhledem k tomu, že postupy registrace opět vyloučily některé kandidáty z účasti ve volbách;

J.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se v uplynulých desetiletích vyvíjely a vedly k hluboké a komplexní vzájemné provázanosti, která se bude v budoucnosti jistě dále prohlubovat; vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací;

K.  vzhledem k tomu, že Rusko již dvakrát zabránilo Radě bezpečnosti OSN v přijetí rezoluce týkající se krize v Sýrii a vyzývající k podpoře plánu Ligy arabských států, který podpořila i EU;

1.  bere na vědomí zprávy pozorovatelské mise OBSE/ODIHR a PACE o volbách do Státní dumy, z nichž vyplývá, že tyto volby neproběhly v souladu s volebními normami, které stanovila organizace OBSE, a vyznačovaly se sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, procesními pochybeními, zjevnou manipulací a nedostatečnou nezávislostí volební administrativy;

2.  obává se, že výsledek voleb (složení Dumy) neumožní zlepšení, pokud jde o úlohu a vliv Dumy v politickém systému v Rusku;

3.  vyzývá svou delegaci ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU–Rusko, aby při jednáních se svými ruskými protějšky zdůrazňovala otázky demokracie, základních práv a právního státu ; dále žádá, aby bylo provedeno hodnocení činnosti Výboru pro parlamentní spolupráci EU–Rusko a aby byl posílen dialog s mimoparlamentní opozicí a občanskou společností;

4.  bere na vědomí nedávné výzvy ke zrušení výsledků voleb do Státní dumy a vyzývá ruské orgány, aby pokračovaly v důkladném a transparentním šetření všech hlášení o podvodech a zastrašování s cílem potrestat osoby, které budou shledány odpovědnými za tyto činy, a aby zopakovaly hlasování tam, kde budou prokázány nesrovnalosti; zdůrazňuje, že ruské volební zákony stanovují právo na odvolání a opravu; poukazuje však na to, že zacházení se stížnostmi ze strany Ústřední volební komise nebylo dostatečně transparentní a že stížnosti nebyly vyřízeny účinně ani včas; vyjadřuje politování nad skutečností, že příslušné soudy zamítly bezmála 3000 námitek proti přestupkům, podvodům a chybám v jednotlivých obvodech, přičemž několik takových námitek ještě čeká na vyřízení;

5.  bere na vědomí prohlášení prezidenta Medveděva o tom, že budou provedeny rozsáhlé změny politického systému, včetně velmi potřebného zjednodušení pravidel, jimiž se řídí registrace politických stran; vyzývá k tomu, aby byla projevena řádná snaha také o řešení problematiky svobody sdělovacích prostředků a svobody shromažďování a projevu; opakuje, že EU je ochotna spolupracovat s Ruskem, a to i v rámci partnerství pro modernizaci, aby zlepšila dodržování lidských a základních práv a účinnost nezávislého právního státu v Rusku;

6.  vyzývá ruskou vládu, aby v souladu s doporučeními OBSE přijala balíček legislativních návrhů zaměřených na rozvoj skutečného demokratického politického systému, jehož součástí budou reformy, které usnadní registraci jak politických stran, tak kandidátů na úřad prezidenta, a aby se zabývala otázkou omezujícího uplatňování pravidel registrace s cílem co nejdříve umožnit konání skutečně svobodných a spravedlivých voleb;

7.  zdůrazňuje, že pokojné demonstrace v Rusku jsou výrazem touhy ruského lidu po svobodných a spravedlivých volbách; vyzývá ruské orgány, aby nedávné manifestace pojaly jako příležitost pro přijetí nezbytných reforem, které povedou k větší míře demokracie, politického zapojení a dodržování právního státu, včetně reformy volebních zákonů v souladu s normami Rady Evropy a OBSE; naléhavě žádá ruské orgány k dodržování těchto standardů v praxi, tak aby bylo v březnu zaručeno konání svobodných a demokratických prezidentských voleb, v nichž by měli všichni kandidáti stejnou příležitost;

8.  odsuzuje zásah policie proti mírumilovným demonstracím konaným na protest proti nesrovnalostem a podvodům při volbách, o nichž informovali mezinárodní pozorovatelé a které svými videozáznamy zdokumentovali řadoví občané; vyzývá ruské orgány, aby plně prosazovaly svobodu shromažďování a svobodu slova v souladu s ústavou Ruské federace;

9.  připomíná, že jedním z hlavních nedostatků voleb do Dumy bylo omezení politického pluralismu během jejich příprav; vyjadřuje své znepokojení nad vyloučením opozičních kandidátů z prezidentských voleb, které proběhnou dne 4. března 2012, což jen znovu podkopává politickou soutěž a pluralismus;

10.  naléhavě žádá ruské orgány, aby se zapojily do dialogu s opozicí, a vyslovuje politování nad rozhodnutím zamítnout registraci Grigorije Javlinského v kampani vedené před prezidentskými volbami, což jeho straně brání vyslat k volbám pozorovatele;

11.  vyzývá OBSE, Radu Evropy a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby nadále sledovaly průběh vyšetřování nesrovnalostí a pozorně dohlížely na přípravy prezidentských voleb a prosazování volebních předpisů, s čímž již byly srozuměny ruské orgány;

12.  konstatuje, že podle očekávání by ruské prezidentské volby mělo sledovat asi 600 mezinárodních pozorovatelů (pozorovatelé z OBSE/ODIHR, PACE, Šanghajské organizace pro spolupráci a ze Společenství nezávislých států); zdůrazňuje, že by měly být vyslány mezinárodní a tuzemské pozorovatelské mise, aby se zajistilo účinné sledování průběhu voleb v souladu s normami OBSE/ODIHR a Rady Evropy; vyzývá ruské orgány, aby se vystříhaly nevhodných zásahů a kladení překážek, které byly zaznamenány v průběhu voleb do Dumy;

13.  opakuje svou výzvu určenou vyšetřovacímu výboru, aby vedl komplexní a důkladné vyšetřování smrti Sergeje Magnitského aniž by se vyhýbal jakýmkoli tabuizovaným záležitostem týkajícím se tohoto případu, aby urychleně předložil konkrétní závěry a podnikl veškeré kroky nutné k tomu, aby byly odpovědné osoby soudně stíhány; požaduje, aby Rada v případě přetrvávající nečinnosti ruských orgánů zvážila, zda by pro osoby, které budou shledány odpovědnými za mučení a smrt Sergeje Magnitského nebo za utajování okolností tohoto případu, měla být zavedena opatření, jako je zákaz cestování po celé EU a zmrazení finančních prostředků;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zneužíváním právních předpisů proti extremismu, jež zahrnuje nezákonné uplatňování trestních zákonů proti organizacím občanské společnosti, jako je například organizace Památník, a náboženským menšinám, jako jsou Svědci Jehovovi či přívrženci Falun Dafa, a umožňuje pod záminkou potírání extremismu nezákonně zakázat materiály těchto skupin;

15.  důrazně odsuzuje skutečnost, že zákonodárné shromáždění v Petrohradu přijalo zákon proti propagandě týkající se sexuální orientace; stejně tak odsuzuje podobné zákony přijaté v Rjazaňské, Archangelské a Kostromské oblasti; vyzývá ruské orgány, aby přestaly omezovat svobodu projevu v souvislosti se sexuální orientací či s genderovou identitou, a to v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tlumočila nesouhlas Evropské unie s těmito zákony;

16.  důrazně a naléhavě vyzývá Rusko, aby se připojilo k mezinárodnímu konsenzu a umožnilo Radě bezpečnosti jednat na základě návrhů Ligy arabských států s cílem vyřešit krizi v Sýrii; zdůrazňuje, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN musí brát vážně svou odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost; vyzývá Rusko, aby neprodleně zastavilo veškerý prodej zbraní a obranného vybavení syrské vládě;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0335.

Právní upozornění - Ochrana soukromí