Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2505(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0052/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0054

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 56k
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Padėtis Rusijoje
P7_TA(2012)0054RC-B7-0052/2012

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl įvyksiančių Rusijos prezidento rinkimų (2012/2505(RSP)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir kurio galiojimas pratęstas, kol jis bus pakeistas nauju susitarimu,

–  atsižvelgdamas į tebevykstančias derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo bus nustatytas naujas išsamus ES ir Rusijos santykių pagrindas, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl 2011 m. gruodžio 15 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą(1) ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks 2011 m. gruodžio mėnesį(2),

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) 2012 m. sausio 12 d. galutinę stebėjimo ataskaitą dėl 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Valstybės Dūmą,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos (PACE) 2012 m. sausio 23 d. galutinę stebėjimo ataskaitą dėl Rusijos parlamento rinkimų ir į po rinkimų į Rusiją nuvykusios jo delegacijos 2012 m. sausio 21 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, ypač į 2011 m. lapkričio 29 d. surengtą paskutinį susitikimą šiuo klausimu,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gruodžio 6 d. pareiškimą dėl Rusijos Federacijoje vykusių rinkimų į Dūmą ir į jos 2011 m. gruodžio 14 d. kalbą Strasbūre dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo bei 2012 m. vasario 1 d. kalbą dėl politinės padėties Rusijoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy 2011 m. gruodžio 15 d. pareiškimą po ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES ir Rusijos glaudesnis bendradarbiavimas ir geri kaimynių ryšiai itin svarbūs siekiant užtikrinti Europos stabilumą, saugumą ir gerovę; kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės plėtojimas gali būti grindžiamas tik bendromis vertybėmis;

B.  kadangi tebekyla nerimas dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su visuotinai pripažįstamų demokratijos principų, rinkimų taisyklių ir procedūrų laikymusi; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė, taigi yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises;

C.  kadangi 2011 m. balandžio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas neigiamai įvertino pernelyg sudėtingą politinių partijų registravimo tvarką Rusijoje, kuri neatitinka Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų; kadangi politinių partijų ir kandidatų registravimo apribojimai varžo politinę konkurenciją ir pliuralizmą Rusijoje;

D.  kadangi, nepaisant neseniai įgyvendintų ribotų pastangų pagerinti rinkimų įstatymus, bendrosios taisyklės vis tiek pernelyg sudėtingos ir nenuoseklus taisyklių taikymas diskriminuoja opoziciją;

E.  kadangi 2011 m. gruodžio 22 d. kreipdamasis į Dūmą prezidentas D. Medvedevas pranešė apie daug politinės sistemos pakeitimų, tarp kurių naujos nepriklausomos viešosios televizijos tarnybos įsteigimas, supaprastintos procedūros partijoms ir kandidatams į prezidentus, vėl numatyti tiesioginiai regionų gubernatorių rinkimai ir rinkimų klastojimo tyrimas;

F.  kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro galutinėje stebėjimo ataskaitoje teigiama, kad 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimuose į Dūmą nesilaikyta laisvų ir sąžiningų rinkimų standartų ir rinkimai pasižymėjo valstybės ir valdančiosios partijos neatskyrimu, rinkimų administracijos nepriklausomumo stoka, žiniasklaidos šališkumu ir valstybės kišimusi įvairiais lygiais; kadangi ataskaitoje dėl rinkimų į Dūmą teigiama, kad rinkimuose buvo daug procedūrinių pažeidimų, akivaizdaus manipuliavimo pavyzdžių ir rimto rinkimų biuletenių klastojimo atvejų;

G.  kadangi šalies rinkimų stebėjimo organizacija „Golos“ savo galutinėje ataskaitoje teigė, kad „rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, ir jie neatitiko nei Rusijos rinkimų įstatymų reikalavimų, nei tarptautinių rinkimų standartų“ ir kad „nebuvo laikomasi pagrindinių rinkimų principų, t. y. tikros rinkiminės kovos ir visų dalyvaujančių šalių lygių teisių, nešališkos administracijos, nepriklausomų rinkimų komisijų, balsavimo laikantis įstatymų ir teisingo balsų skaičiavimo proceso“;

H.  kadangi po 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą vykusiose masinėse demonstracijose Rusijos gyventojai, ypač „baltojo kaspino“ demonstrantai, išreiškė norintys daugiau demokratijos, laisvų ir sąžiningų rinkimų ir visapusiškos rinkimų sistemos reformos;

I.  kadangi politinis pliuralizmas yra demokratijos ir šiuolaikinės visuomenės pagrindas bei politinio teisėtumo šaltinis, kadangi pasirengimas prezidento rinkimams turi užtikrinti laisvą ir sąžiningą procesą, kuriame visi kandidatai turėtų lygias galimybes; kadangi registracijos procedūros kai kuriems kandidatams vėl užkirto galimybę dalyvauti rinkimuose;

J.  kadangi pastaraisiais dešimtmečiais ES ir Rusijos santykiai nuolat vystėsi ir tai sukūrė intensyvią ir visapusišką tarpusavio priklausomybę, kuri ateityje turi dar labiau didėti; kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir stiprinti dviejų partnerių bendradarbiavimą;

K.  kadangi Rusija du kartus neleido JT Saugumo Tarybai priimti rezoliucijos dėl Sirijos krizės, kurioje raginama paremti Arabų lygos planą, kurį remia ir ES;

1.  atkreipia dėmesį į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos ataskaitas dėl rinkimų į Dūmą, kuriose teigiama, kad per rinkimus nesilaikyta ESBO nustatytų rinkimų standartų ir kad rinkimai pasižymėjo valstybės ir valdančiosios partijos neatskyrimu, procedūriniais pažeidimais, akivaizdžiomis manipuliacijomis ir rinkimų administracijos nepriklausomumo stoka;

2.  yra susirūpinęs, kad dėl rinkimų rezultatų (Dūmos sudėties) nebus pagerėjimo, susijusio su Dūmos vaidmeniu ir svarba Rusijos politinėje sistemoje;

3.  ragina savo delegaciją į ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetą savo kolegoms Rusijoje nuolat kelti klausimus, susijusius su demokratija, pagrindinėmis teisėmis ir teisinės valstybės principu; be to, ragina įvertinti ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto veiklą ir skatinti dialogą su neparlamentine opozicija ir pilietine visuomene;

4.  pažymi savo nesenus raginimus panaikinti Valstybės Dūmos rinkimų rezultatus ir ragina Rusijos valdžios institucijas toliau visapusiškai skaidriai tirti visus pranešimus apie klastojimą ir bauginimus, siekiant nubausti visus už tai atsakingus asmenis ir iš naujo surengti balsavimą, jei būtų įrodyta, kad buvo neteisėtų veiksmų; pabrėžia, kad Rusijos rinkimų teisėje numatyta apeliacija ir trūkumų ištaisymas; vis dėlto pažymi, kad Centrinė rinkimų komisija skundus nagrinėjo neskaidriai ir į juos nereagavo laiku ir veiksmingai; apgailestauja, kad beveik 3000 pareiškimų dėl rinkimų klastojimo, sukčiavimo ir rinkimų procedūrų pažeidimų atskirose rinkimų apygardose atitinkami teismai atmetė, o kai kuriuose pareiškimai tebenagrinėjami;

5.  pažymi, kad Prezidentas D. Medvedevas paskelbė, jog bus vykdomos visapusiškos politinės sistemos reformos, įskaitant labai reikalingą politinių partijų registravimą reglamentuojančių taisyklių supaprastinamą; ragina rimtai įsipareigoti taip pat spręsti žiniasklaidos laisvės, susirinkimų ir žodžio laisvės problemas; pakartoja, kad ES pasirengusi bendradarbiauti su Rusija, įskaitant Partnerystės siekiant modernizavimo teikiamas galimybes, siekiant didinti pagarbą žmogaus ir pagrindinėms teisėms ir nepriklausomos teisinės valstybės sistemos veiksmingumą Rusijoje;

6.  ragina Rusijos vyriausybę pagal ESBO rekomendacijas pateikti teisėkūros pasiūlymų paketą, kuriame būtų siekiama plėtoti iš tiesų demokratinę politinę sistemą, įskaitant reformas, kad būtų nustatytos lengvesnės registracijos taisyklės tiek politinėms partijoms, tiek kandidatams į prezidentus, ir spręsti per griežtų registracijos taisyklių problemą, siekiant kuo greičiau sudaryti sąlygas iš tiesų laisviems ir sąžiningiems rinkimams;

7.  pabrėžia, kad taikios demonstracijos Rusijoje išreiškia Rusijos gyventojų norą, kad būtų surengti laisvi ir sąžiningi rinkimai; ragina Rusijos valdžios institucijas pastaruoju metu vykusius mitingus laikyti galimybe imtis reformų, būtinų siekiant daugiau demokratijos, dalyvavimo politiniame gyvenime ir teisinės valstybės, įskaitant rinkimų įstatymų reformą, laikantis Europos Tarybos ir ESBO standartų; ragina Rusijos valdžios institucijas laikytis tų standartų praktikoje, kad būtų užtikrinti laisvi ir demokratiški prezidento rinkimai kovo mėnesį ir lygios galimybės visiems kandidatams;

8.  smerkia policijos susidorojimą su taikiomis demonstracijomis, vykusiomis dėl rinkimų pažeidimų ir klastojimo atvejų, apie kuriuos pranešė tarptautiniai stebėtojai ir kurie buvo užfiksuoti eilinių piliečių padarytuose vaizdo įrašuose; ragina Rusijos valdžios institucijas visapusiškai gerbti žodžio ir susirinkimų laisvę, kaip reikalaujama pagal Rusijos Federacijos konstituciją;

9.  primena, kad politinio pliuralizmo apribojimai per pasirengimą Dūmos rinkimams buvo vienas iš svarbiausių tų rinkimų trūkumų; reiškia savo susirūpinimą dėl opozicijos kandidatų pašalinimo iš 2012 m. kovo 4 d. vyksiančių prezidento rinkimų kandidatų sąrašo, nes tai dar kartą sumažina politinę konkurenciją ir pliuralizmą;

10.  ragina Rusijos valdžios institucijas užmegzti dialogą su opozicija ir apgailestauja dėl sprendimo neleisti opozicijos lyderiui Grigorijui Javlinskiui užsiregistruoti rengti prezidento rinkimų kampaniją, šis draudimas taip pat užkerta kelią jo partijai skirti rinkimų stebėtojus;

11.  ragina ESBO, Europos Tarybą ir Europos Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai stebėti neteisėtos veiklos tyrimus ir atidžiai stebėti, kaip rengiamasi prezidento rinkimams ir laikomasi rinkimų taisyklių; šiems veiksmams Rusijos valdžios institucijos jau pritarė;

12.  pažymi, kad numatoma, jog Rusijos prezidento rinkimus stebės apie 600 tarptautinių stebėtojų (dalyvaus ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, PACE, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos bei NVS stebėtojai); pabrėžia, kad tarptautinės ir nacionalinės rinkimų stebėjimo misijos turėtų veikti visu pajėgumu, kad užtikrintų veiksmingą rinkimų stebėjimą pagal ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos standartus; ragina Rusijos valdžios institucijas vengti tokio kišimosi ir trukdymo, apie kokį buvo pranešama per Dūmos rinkimus;

13.  pakartoja savo raginimą Tiriamajam komitetui atlikti išsamų ir kruopštų tyrimą Sergejaus Magnickio mirties byloje, nepaisant jokių uždraustų sričių, greitai pateikti konkrečias išvadas ir imtis visų reikalingų veiksmų, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; ragina Tarybą tuo atveju, jei Rusijos valdžios institucijos ir toliau nesiims veiksmų, svarstyti galimybę imtis tokių veiksmų kaip draudimas keliauti ES ar finansinio turto užšaldymas, taikomų tiems asmenims, kurie kalti dėl Sergejaus Magnickio kankinimų ir mirties bei dėl jo bylos nuslėpimo;

14.  reiškia didelį susirūpinimą dėl piktnaudžiavimo kovos su ekstremizmu įstatymais, pagal kuriuos leidžiama neteisėtai taikyti baudžiamuosius įstatymus prieš pilietinės visuomenės organizacijas, pavyzdžiui, „Memorial“, ir religines mažumas, pavyzdžiui, Jehovos liudytojus ir „Falun Dafa“, ir nepagrįstai remiantis ekstremizmu drausti jų medžiagos platinimą;

15.  griežtai smerkia tai, kad Sankt Peterburgo įstatymų leidybos asamblėja patvirtino seksualinės orientacijos propagandos nepilnamečiams draudimo įstatymą; taip pat smerkia panašius įstatymus, priimtus Riazanės, Archangelsko ir Kostromos regionuose; ragina Rusijos valdžios institucijas liautis varžius seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės raiškos laisvę, kaip nustatyta pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę perduoti Europos Sąjungos protestą dėl šių įstatymų;

16.  primygtinai ragina Rusiją laikytis tarptautinio sutarimo ir leisti Saugumo Tarybai imtis spręsti Sirijos krizės problemą remiantis Arabų Lygos pasiūlymais; pabrėžia, kad Rusija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, turi rimtai žiūrėti į savo atsakomybę už tarptautinę taiką ir saugumą; ragina Rusiją nedelsiant nutraukti visų ginklų ir gynybos įrangos pardavimą Sirijos režimui;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0575.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0335.

Teisinė informacija - Privatumo politika