Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0048/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0055

Приети текстове
PDF 358kWORD 57k
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Кралство Мароко относно взаимните мерки за либерализация по отношение на селскостопански и риболовни продукти
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г. относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и рибните продукти (2012/2522(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Барселонската декларация от 28 ноември 1995 г., която положи основата на партньорството между Европейския съюз и южните средиземноморски държави,

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави член ки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–  като взе предвид решението на Съвета от 14 октомври 2005 г., даващо разрешение за преговори с Мароко относно реципрочни мерки за либерализация по отношение на търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти,

–  като взе предвид решението на Съвета от 14 декември 2011 г., даващо разрешение за преговори с Египет, Йордания, Мароко и Тунис с оглед на установяването на „задълбочени и всеобхватни“ зони за свободна търговия като част от действащите евро-средиземноморски споразумения за асоцииране с тези държави,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“, (COM(2011)0200),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ (COM(2011)0303),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения (1),

–  като взе предвид процедурата за одобрение съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС във връзка с проекта на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15974/2010),

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че развитието на политическата обстановка в Южното Средиземноморие след събитията от Арабската пролет наложи сериозна, ефективна и бърза реакция от страна на ЕС;

Б.  като има предвид, че укрепването на търговските отношения и балансираната и постепенна либерализация на търговията с държавите от Южното Средиземноморие са важни компоненти на тази реакция;

В.  като има предвид, че търговията и инвестициите са двигателите на растежа и подпомагат намаляването на бедността, обединяват хората, укрепват връзките между нациите и допринасят за политическата стабилност;

Г.  като има предвид, че член 16 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Кралство Мароко, влязло в сила на 1 март 2000 г., предвижда Европейската общност и Мароко да осъществят постепенно по-голяма либерализация във взаимната търговия със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти;

Д.  като има предвид, че ЕС отбелязва значителен излишък по салдото на търговията със стоки с Мароко, който достигна 5,9 милиарда евро през 2010 г.;

Е.  като има предвид, че ЕС има значителен излишък по салдото на търговията си със селскостопански и рибни продукти с държавите от Южното Средиземноморие, надвишаващ 4 милиарда евро, но че по салдото на двустранната си търговия със селскостопански, рибни продукти и преработени храни с Мароко Съюзът има дефицит, който достигна 871 милиона евро през 2010 г.; като има предвид, че търговията със селскостопански продукти и рибни продукти представлява около 18 % от износа на Мароко;

Ж.  като има предвид, че селското стопанство представлява между 15 и 20 % от БВП на Мароко, 12 % от неговия износ и в него са заети 38 % от работната сила в страната, с върхови стойности от 75 % в селските райони; като има предвид, че това показва, че стабилността и разрастването на този сектор са от изключително значение за политическата стабилност на страната;

З.  като има предвид, че проектът за споразумение либерализира с незабавен ефект 55 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от Мароко (като това представлява повишаване на дела спрямо 33 % досега), както и 70 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от ЕС за период от 10 години (повишаване в сравнение с предишния 1 %);

И.  като има предвид, че контролът върху чувствителни продукти и строгото прилагане на квоти са от съществено значение за балансирано функциониране на споразумението;

Й.  като има предвид, че селскостопанските стоки от трети държави, внасяни в ЕС, трябва да спазват санитарните и фитосанитарните правила на Съюза;

К.  като има предвид, че Мароко е една от четирите южносредиземноморски държави, за които Съветът е одобрил указания за водене на преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ); като има предвид, че търговията със селскостопански продукти ще представлява част от тези преговори;

Общи съображения

1.  Счита, че отварянето на пазарите и постепенната интеграция във вътрешния пазар на ЕС могат да бъдат могъщи инструменти за развитието на държавите от Южното Средиземноморие и помагат в борбата за намаляване на разпростиращата се бедност и безработица, в които се коренят икономическите, миграционните проблеми и проблемите със сигурността в региона; счита, че за осъществяването на този потенциал ЕС трябва да е готов да направи достатъчно отстъпки по отношение на търговията;

2.  Припомня поетия от ЕС ангажимент след Арабската пролет за подкрепа на държавите от Южното Средиземноморие в процеса на преход към демокрация, чрез използване на търговски и икономически инструменти за създаване на по-голяма свобода и икономически възможности; счита, че държавата Мароко е предприела значителни стъпки за консолидиране на демокрацията, чрез реформа на Конституцията и провеждане на честни избори; в този контекст приветства споразумението като положителна стъпка за подкрепа на политическата стабилизация и взаимно устойчивото икономическо развитие;

3.  Счита, че е от съществено значение търговските и инвестиционните инициативи да се стремят да бъдат ползотворни за всички групи на обществото и да бъдат по-специално насочени към МСП и дребните земеделски производители; в тази връзка отбелязва, че над 80 % от земеделските производители в Мароко притежават по по-малко от пет хектара земя, и следователно приветства подкрепата на Мароканската конфедерация за селско стопанство и развитие на селските региони (Comader) за споразумението; припомня, че продоволствената сигурност има социално, екологично и културно измерение, в допълнение към икономическите й аспекти;

Споразумението

4.  Подчертава, че предвид значението и тежестта на селскостопанския сектор в Мароко, по-специално като източник на заетост, споразумението играе ключова роля за икономическото развитие на страната, както и за неговата политическа стабилизация, тъй като то предоставя нови възможности за износ в ЕС, който е основният чуждестранен пазар за мароканските продукти; счита, че то ще предостави и възможности за селскостопанския отрасъл на ЕС, особено в сектора на преработените храни; посочва, че износителите от ЕС в крайна сметка ще извлекат полза от премахването на мароканските мита за внос за 70 % от селскостопанските и рибните продуктови линии – мярка, която ще спести приблизително 100 милиона евро годишно от мита, след като бъде изцяло приложена;

5.  Приветства допълнителните нетарифни мерки, включени в споразумението, като например бъдещи преговори за предоставяне на допълнителна защита за европейските географски указания, засилените защитни механизми и санитарните и фитосанитарните мерки; освен това припомня, че ЕС и Мароко са договорили механизъм за уреждане на спорове, който позволява на всяка от страните да получи обезщетение, ако другата страна не зачита условията на споразумението;

6.  Изтъква безпокойството, изразено от определени сектори в ЕС относно увеличените квоти с нулево мито за внос на чувствителни продукти като плодове и зеленчуци; следователно призовава Комисията да представи оценка на въздействието върху европейските производители и по-специално върху доходите на земеделските производители, и да информира редовно Парламента във връзка с това;

7.  Изразява загриженост от постоянните оплаквания от страна на европейските промишлени групи, които твърдят, че в системата за входни цени съществуват злоупотреби, и изисква гаранции, че ЕС ще регулира правилно увеличените тарифни квоти, предвидени в споразумението, и че няма да има неправилно тълкуване на правилата за прилагането на механизма за входни цени; изтъква, че европейските стопански субекти са отправили оплаквания до Европейската служба за борба с измамите и до комисията по петиции на Парламента и че тази комисия е поискала от Комисията да промени системата за входни цени, за да спре измамите; в тази връзка отбелязва предложенията за привеждане на правилата за прилагане на системата за входни цени в съответствие с Митническия кодекс на Общността, като част от следващата реформа на ОСП; счита, че това трябва да бъде придружено от промяна в регламента за прилагане относно общата организация на селскостопанските пазари за въвеждане на ефикасни мерки за контрол;

8.  Счита, че споразумението определя специфични институционални структури и механизми, като сътрудничеството с цел да се избегнат сътресения на пазара, експертни групи, организирани от Комисията с трети страни, в това число Мароко, подкомисията по търговията със селскостопански продукти, създадена във връзка с управлението на споразумението за асоцииране, обмен на информация относно политиките и на данни за производството, както и предпазната клауза по член  7 от протокола; призовава Комисията да използва тези механизми при необходимост;

По-широк кръг от търговски и икономически въпроси

9.  Подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС следва да се обуславя от спазването на определени санитарни, фитосанитарни и екологични стандарти, и приветства положителния доклад на Хранителната и ветеринарна служба, изготвен през 2011 г.; приветства факта, че споразумението набляга на санитарните и фитосанитарните мерки и призовава за това, техническата помощ да има централно място в преговорите за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ); изисква от Комисията да насърчава прилагането на еквивалентни мерки и контрол между Мароко и Европейския съюз по отношение на стандартите в областта на околната среда и безопасността на храните, с цел да се гарантира лоялна конкуренция между двата пазара;

10.  Приветства реформите в селскостопанския сектор в Мароко, а именно „Зеления план“, изготвен специално с цел подкрепа на дребните земеделски производители, като им предоставя достъп до модерни технологии и инвестиции; призовава за непрекъсната подкрепа от ЕС за подобряване на производствените методи чрез обмен на най-добри практики и за подпомагане на усилията на Мароко в областта на опазването на водите;

11.  Признава, че държавата Мароко е ратифицирала повечето съответни конвенции на Международната организация по труда (МОТ) и наскоро е приела законодателство за обявяване на детския труд за незаконен; въпреки това подчертава, че все още има поле за действие по посока подобряване на положението, свързано със свободата на сдружаване и детския труд; счита, че разпоредбите на ЗВССТ следва да включват помощ при изпълнението на конвенциите на МОТ и ратифицирането на неподписаните основни конвенции на МОТ, напр. Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране) и инициативите относно корпоративната социална отговорност, като част от главата за устойчивото развитие;

12.  Призовава Комисията да гарантира, че споразумението е напълно съвместимо с международното право и е от полза за всички засегнати групи на местното население;

o
o   o

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, делегацията на ЕП за връзки с държавите от Магреб, Бюрото на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на правителството и парламента на Мароко.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0446.

Правна информация - Политика за поверителност