Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2522(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0048/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0055

Přijaté texty
PDF 289kWORD 56k
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2012 o Dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na prohlášení z Barcelony ze dne 28. listopadu 1995, kterým bylo ustanoveno partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří,

  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou Unií a jejími členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé,

  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2005 o povolení zahájit jednání s Marokem o vzájemné liberalizaci týkající se zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu,

  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 o povolení zahájit jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem s cílem vytvořit „prohloubené a komplexní“ zóny volného obchodu jako součást stávajících evropsko-středomořských dohod o přidružení s těmito zeměmi,

  s ohledem na společné sdělení Evropské komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. března 2011 nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ (KOM(2011)0200),

  s ohledem na společné sdělení Komise adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a vydané dne 25. května 2011 pod názvem „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (KOM(2011)0303),

  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(1),

  s ohledem na postup souhlasu podle článku 207 odst. 4 prvního pododstavce a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh(dále jen „dohoda“) (15974/2010),

  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozvíjející se politické prostředí v jižním Středomoří si po událostech Arabského jara vyžádalo rozhodnou, účinnou a rychlou reakci ze strany EU;

B.  vzhledem k tomu, že významným prvkem této reakce je posilování obchodních vztahů a vyvážená, postupná liberalizace obchodu se zeměmi jižního Středomoří;

C.  vzhledem k tomu, že obchod a investice jsou hnací silou růstu a pomáhají snížit chudobu, sbližují obyvatelstvo, konsolidují vazby mezi národy a přispívají k politické stabilitě;

D.  vzhledem k tomu, že článek 16 dohody o přidružení mezi EU a Marokem, která je v platnosti od 1. března 2000, stanoví, že Evropské společenství a Maroko budou postupně více liberalizovat vzájemný obchod se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu;

E.  vzhledem k tomu, že EU v obchodu se zbožím s Marokem vykazuje výrazně kladnou obchodní bilanci, přičemž přebytek v roce 2010 dosáhl 5,4 miliardy EUR;

F.  vzhledem k tomu, že v obchodu se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu provozovaném se zeměmi jižního Středomoří má EU výrazně kladnou obchodní bilanci s přebytkem přesahujícím 4 miliardy EUR, avšak s Marokem vykazuje v bilaterálním obchodu se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu obchodní deficit, který v roce 2010 dosáhl 871 milionů EUR; vzhledem k tomu, že zemědělské produkty a produkty rybolovu představují asi 18 % marockého vývozu;

G.  vzhledem k tomu, že zemědělství představuje 15 % až 20 % HDP Maroka a 12 % marockého vývozu a že zaměstnává 38 % marocké pracovní síly, ve venkovských oblastech dokonce až 75 %; vzhledem k tomu, stabilita a rozvoj tohoto odvětví jsou tedy nanejvýš důležité pro politickou stabilitu země;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda okamžitě liberalizuje 55 % cel uplatňovaných na marocké zemědělské produkty a produkty rybolovu (nárůst z 33 %) a do deseti let pak 70 % cel vztahujících se na zemědělské produkty a produkty rybolovu Unie (nárůst z 1 %);

I.  vzhledem k tomu, že kontrola citlivých produktů a přísné dodržování kvót jsou nezbytnými předpoklady vyváženého fungování dohody;

J.  vzhledem k tomu, že veškeré zemědělské zboží dovážené do EU z jakékoli třetí země musí splňovat sanitární a fytosanitární předpisy Unie;

K.  vzhledem k tomu, že Maroko je jednou ze čtyř zemí jižního Středomoří, pro něž Rada schválila hlavní směry pro vyjednání prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (DCFTA); vzhledem k tomu, že součástí těchto jednání bude obchod se zemědělskými produkty;

Obecné úvahy

1.  domnívá se, že otevírání trhů a postupná integrace do vnitřního trhu EU mohou být mocnými nástroji pro rozvoj zemí jižního Středomoří a pomohou zmírnit rozšířenou chudobu a nezaměstnanost, které jsou příčinou hospodářských, migračních a bezpečnostních problémů v regionu; zastává názor, že má-li být tento potenciál plně využit, musí být EU připravena k udělení dostatečných obchodních koncesí;

2.  připomíná, že EU se v návaznosti na Arabské jaro zavázala, že zemím jižního Středomoří bude prostřednictvím obchodních a ekonomických nástrojů pomáhat s přechodem k demokracii, aby tyto země získaly více svobody a hospodářských příležitostí; domnívá, že Maroko významně pokročilo s upevňováním demokracie tím, že revidovalo svou ústavu a uspořádalo spravedlivé volby; v této souvislosti vítá tuto dohodu jako pozitivní krok podporující politickou stabilizaci a vzájemný udržitelný hospodářský rozvoj;

3.  domnívá se, že je důležité, aby iniciativy v oblasti obchodu a investic usilovaly o prospěch všech složek společnosti a aby se zaměřily zvláště na malé a střední podniky a drobné zemědělce; v této souvislosti poznamenává, že více než 80 % marockých zemědělců vlastní méně než pět hektarů půdy, a vítá proto podporu, kterou dohodě projevuje ze strany Marocká konfederace pro zemědělství a rozvoj venkova (Comander); připomíná, že zajištění potravin má kromě hospodářských aspektů také sociální, environmentální a kulturní rozměr;

Dohoda

4.  zdůrazňuje, že s ohledem na význam a vliv zemědělství v Maroku, zejména pokud jde o vytváření pracovních míst, bude dohoda sehrávat klíčovou úlohu při hospodářském rozvoji a politické stabilizaci země, jelikož nabízí nové možnosti vývozu do EU, která je hlavním odbytištěm marockých produktů; je toho názoru, že dohoda poskytne rovněž příležitosti zemědělství EU, zejména zpracovatelským odvětvím; poukazuje na to, že jakmile bude dohoda plně prováděna, budou vývozci z EU nakonec těžit z odstranění marockých dovozních cel ze 70 % zemědělských a rybolovných produktů, což přinese úsporu na clech ve výši přibližně 100 milionů EUR ročně;

5.  vítá, že dohoda zahrnuje dodatečná nesazební opatření, jako jsou budoucí jednání o zvláštní ochraně evropských zeměpisných označení, posílené bezpečnostní mechanismy a sanitární a fytosanitární opatření; dále připomíná, že se EU a Maroko dohodly na účinném mechanismu řešení sporů, který oběma stranám umožňuje dosáhnout nápravy, pokud jedna z nich nedodrží podmínky dohody;

6.  zdůrazňuje obavy některých odvětví v EU ze zvýšených bezcelních kvót na citlivé dovozy ovoce a zeleniny; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala hodnocení dopadu na evropské producenty, zejména na příjmy zemědělců, a aby o této problematice Parlament pravidelně informovala;

7.  je znepokojen neustálými stížnostmi evropských průmyslových skupin na údajné podvody ve spojitosti se systémem vstupních cen a žádá záruky toho, že vyšší celní kvóty stanovené dohodou budou ze strany EU řádně regulovány a že pravidla pro uplatňování mechanismu vstupních cen budou správně vykládána; zdůrazňuje, že evropské podniky podaly stížnosti u úřadu OLAF a Petičního výboru Parlamentu a že tento výbor požádal Komisi, aby systém vstupních cen změnila a učinila tak podvodům přítrž; v této souvislosti bere na vědomí návrhy, aby v rámci současné reformy společné zemědělské politiky byla pravidla uplatňování systému vstupních cen sjednocena s celním kodexem Společenství; domnívá se, že tento krok musí být spojen se změnami prováděcího nařízení o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty, kterými se zavedou účinná kontrolní opatření;

8.  domnívá se, že dohoda zavádí zvláštní institucionální opatření a mechanismy, jako jsou spolupráce v boji proti narušování trhů, skupiny odborníků vytvářené Komisí společně se třetími zeměmi včetně Maroka, podvýbor pro obchod se zemědělskými produkty vytvořený v rámci správy dohody o přidružení, výměna informací o strategiích a produkci a ochranná doložka podle článku 7 protokolu; vyzývá Komisi, aby tyto mechanismy vhodně používala;

Všeobecnější obchodní a hospodářské otázky

9.  zdůrazňuje, že přístup na vnitřní trh EU by měl být podmíněn splněním sanitárních, fytosanitárních a environmentálních norem, a vítá pozitivní zprávu Potravinového a veterinárního úřadu vydanou v roce 2011; je potěšen tím, že dohoda klade důraz na sanitární a fytosanitární opatření, a požaduje, aby ústředním tématem jednání o DCFTA byla technická pomoc; žádá Komisi, aby prosazovala, aby Maroko zavedlo opatření a kontroly, které budou odpovídat environmentálním normám a normám bezpečnosti potravin platným v Evropské unii, a zajistila tak mezi oběma trhy korektní hospodářskou soutěž;

10.  vítá reformu marockého zemědělství, jmenovitě tzv. „Plan Vert“, jehož konkrétním cílem je podpořit drobné zemědělce tím, že jim umožní přístup k moderním technologiím a k investicím; žádá, aby EU i nadále Maroko podporovala při zlepšování výrobních metod tím, že se s ním podělí o osvědčené postupy a bude mu pomáhat v jeho činnosti zaměřené na ochranu vodních zdrojů;

11.  je si vědom toho, že Maroko ratifikovalo většinu příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce a že nedávno přijalo právní předpisy zakazující dětskou práci; zdůrazňuje však, že pokud jde o svobodu sdružování a zákaz dětské práce, je stále co zlepšovat; domnívá se, že DCFTA by v kapitole o udržitelném rozvoji měla zahrnovat pomoc s prováděním úmluv Mezinárodní organizace práce a ratifikaci nepodepsaných základních úmluv této organizace (např. Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat č. 87) a iniciativy zaměřené na sociální odpovědnosti společností;

12.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby dohoda byla v plném souladu s mezinárodním právem a prospěšná pro všechny skupiny místního obyvatelstva, kterých se dotkne;

o
o   o

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, delegaci EP pro vztahy se zeměmi Maghrebu, předsednictvu parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří a vládě a parlamentu Maroka.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0446.

Právní upozornění - Ochrana soukromí