Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2522(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0048/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0055

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 42k
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Euroopa Parlamendi 16. veebruari 2012. aasta resolutsioon ELi ja Maroko vahelise lepingu kohta, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 28. novembri 1995. aasta Barcelona deklaratsiooni, millega pandi alus Euroopa Liidu ning Vahemere lõunapiirkonna riikide vahelisele partnerlusele,

–  võttes arvesse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse nõukogu 14. oktoobri 2005. aasta otsust, millega anti luba läbirääkimiste pidamiseks Marokoga põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete ning kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuste liberaliseerimismeetmete üle,

–  võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2011. aasta otsust, millega anti luba läbirääkimiste pidamiseks Egiptuse, Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga, et luua põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad nende riikidega sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerimislepingute raames,

–  võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2011. aasta ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel” (COM(2011)0200),

–  võttes arvesse komisjoni 25. mai 2011. aasta ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele” (COM(2011)0303),

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes(1),

–  võttes arvesse nõusolekumenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a seoses lepingu (mis on sõlmitud kirjavahetuse teel Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel ning milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) projektiga (edaspidi „leping”) (15974/2010),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast araabia kevade sündmusi kujunenud poliitiline olukord nõuab ELi jõulist, tõhusat ja kiiret tegutsemist;

B.  arvestades, et selle tegutsemise oluline osa on kaubandussuhete tugevdamine ning järkjärguline ja tasakaalustatud kaubandussuhete liberaliseerimine Vahemere lõunapiirkonna riikidega;

C.  arvestades, et kaubandus ja investeeringud toetavad majanduskasvu ning aitavad vähendada vaesust, ühendada inimesi, luua rahvaste vahel tugevamaid sidemeid ja kindlustada poliitilist stabiilsust;

D.  arvestades, et 1. märtsist 2000. aastast kehtiva ELi ja Maroko vahelise assotsiatsioonilepingu artiklis 16 on sätestatud, et Euroopa Ühendus ja Maroko liberaliseerivad järk-järgult vastastikuse kauplemise põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega;

E.  arvestades, et ELil on Marokoga märkimisväärselt suur kaubandusbilansi ülejääk, mis ulatus 2010. aastal 5,4 miljardi euroni;

F.  arvestades, et ELil on Vahemere lõunapiirkonna riikidega põllumajandus- ja kalandustoodete osas märkimisväärne kaubandusbilansi ülejääk, mis ületab 4 miljardit eurot, kuid Marokoga on põllumajandus- ja kalandustoodete ning töödeldud toiduainete osas kahepoolne kaubandusbilansi puudujääk, mis ulatus 2010. aastal 871 miljoni euroni; arvestades, et põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandus moodustab ligikaudu 18% Maroko ekspordist;

G.  arvestades, et põllumajandus moodustab 15 kuni 20% Maroko SKPst ja 12% Maroko ekspordist ning annab tööd 38%-le Maroko töötajatest, kusjuures maapiirkondades ulatub see protsent koguni 75-ni; arvestades, et need arvud näitavad, et selle sektori stabiilsus ja laienemine on riigi poliitilise stabiilsuse jaoks äärmiselt oluline;

H.  arvestades, et lepinguga liberaliseeritakse viivitamata 55% Maroko põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtivatest tollitariifidest (seni 33%) ja kümne aasta jooksul 70% ELi põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtivatest tollitariifidest (seni 1%);

I.  arvestades, et tundlike toodete jälgimine ja kvootide range kohaldamine on lepingu tasakaalustatud toimimise seisukohalt otsustava tähtsusega;

J.  arvestades, et kõik kolmandatest riikidest ELi imporditavad põllumajandustooted peavad vastama liidu sanitaar- ja fütosanitaareeskirjadele;

K.  arvestades, et Maroko on üks neljast Vahemere lõunapiirkonna riigist, mille kohta nõukogu on võtnud vastu juhised põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta; arvestades, et neil läbirääkimistel käsitletakse ka põllumajandustoodetega kauplemist;

Üldised seisukohad

1.  on veendunud, et turgude avamine ja nende järkjärguline integreerimine ELi siseturuga võib olla Vahemere lõunapiirkonna riikide võimas arendusvahend ning aidata vähendada ulatuslikku vaesuse ja tööhõive probleemi, mis on piirkonda tabanud majandus-, rände- ja julgeolekuprobleemide algallikaks; on seisukohal, et selle võimaluse kasutamiseks peab EL olema valmis tegema piisavaid kaubandusalaseid järeleandmisi;

2.  tuletab meelde ELi kohustusi, mis võeti pärast araabia kevade toimumist ja mille sisuks on toetada Vahemere lõunapiirkonna riike demokraatiale üleminekul, kasutades suurema vabaduse ja majanduslike võimaluste loomiseks kaubandusalaseid ja majanduslikke vahendeid; on seisukohal, et Maroko on astunud põhiseaduse reformimise ja ausate valimistega märkimisväärseid samme demokraatia tugevdamiseks; kiidab seetõttu lepingu sõlmimise heaks, sest see on positiivne meede, millega saab toetada poliitilise stabiilsuse saavutamist ja vastastikust kestlikku majandusarengut;

3.  peab väga oluliseks, et kaubandus- ja investeerimisalgatustega püütaks tuua kasu kõigile ühiskonnakihtidele ja seda, et need oleksid eelkõige suunatud VKEdele ja väikestele põllumajandustootjatele; märgib sellega seoses, et rohkem kui 80%-l Maroko põllumajandustootjatel on vähem kui viis hektarit maad, ning tunneb seetõttu heameelt Maroko põllumajanduse ja maaelu arengu konföderatsiooni (Comander) toetuse üle lepingule; tuletab meelde, et toiduga kindlustatusel on lisaks majanduslikele aspektidele ka sotsiaalne, keskkonnaalane ja kultuuriline mõõde;

Leping

4.  toonitab, et arvestades põllumajandussektori tähtsust ja mõju Marokos eelkõige tööandjana, on lepingul võtmeroll nii riigi majandusarengu kui ka poliitilise stabiilsuse jaoks, kuna leping pakub uusi ekspordivõimalusi ELi, mis on Maroko toodete jaoks peamine turg; on seisukohal, et kokkuleppega luuakse ka võimalusi ELi põllumajandustööstusele, eelkõige töödeldud toidu osas; juhib tähelepanu sellele, et ELi eksportijad saavad kokkuvõttes kasu Maroko imporditariifide kaotamisest 70% ulatuses põllumajandus- ja kalandustoodete puhul, mis täieliku rakendamise korral aitab tollimaksude osas säästa aastas hinnanguliselt 100 miljonit eurot;

5.  kiidab heaks lepingusse lisatud täiendavad mittetariifsed meetmed, nagu tulevased läbirääkimised Euroopa geograafilistele tähistele lisakaitse andmiseks, tõhustatud kaitsemehhanismid ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed; tuletab ühtlasi meelde, et EL ja Maroko on leppinud kokku vaidluste lahendamise mehhanismis, mis võimaldab ühel lepinguosalisel saada hüvitist, kui teine osaline ei täida lepingu tingimusi;

6.  juhib tähelepanu teatavate ELi majandussektorite murele tundlike puu- ja köögiviljade tollimaksuvaba impordi kvootide suurendamise üle; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama hinnangut selle mõju kohta Euroopa tootjatele, eriti põllumajandustootjate sissetulekutele, ja teavitama korrapäraselt Euroopa Parlamenti;

7.  on mures, et Euroopa tööstusrühmitused esitavad pidevalt kaebusi väidetava pettuse kohta piiril kehtiva hinna süsteemi rakendamisel, ning palub tagatisi selle kohta, et lepingus kehtestavaid kõrgemaid tariifikvoote reguleeriks nõuetekohaselt Euroopa Liit ja et ei oleks piiril kehtiva hinna süsteemi rakendamist käsitlevate eeskirjade väärtõlgendusi; rõhutab, et Euroopa ettevõtjad on esitanud kaebusi Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile ning viimane on palunud Euroopa Komisjonil muuta piiril kehtiva hinna süsteemi, et pettused lõpetada; võtab sellega seoses teadmiseks ettepanekud piiril kehtiva hinna süsteemi rakenduseeskirjade vastavusseviimiseks ühenduse tolliseadustikuga viimase ühise põllumajanduspoliitika reformi raames; on seisukohal, et sellega peab kaasnema põllumajanduse ühise turukorralduse rakendusmääruse muutmine, et võtta kasutusele tulemuslikud kontrollimeetmed;

8.  on seisukohal, et lepinguga nähakse ette konkreetne institutsiooniline korraldus ja mehhanismid, nagu koostöö turuhäirete ärahoidmiseks, komisjoni ja kolmandate riikide (kaasa arvatud Maroko) ekspertrühmad, põllumajandustoodetega kauplemise allkomisjon, mis asutati assotsiatsioonilepingu haldamise raames, teabevahetus poliitikavaldkondade ja tootmise kohta, samuti kaitseklausel vastavalt protokolli artiklile 7; kutsub komisjoni neid mehhanisme kasutama, kui see on asjakohane;

Üldised kaubandus- ja majandusküsimused

9.  rõhutab, et pääs ELi siseturule peaks sõltuma teatavate sanitaar- ja fütosanitaar- ning keskkonnanormide täitmisest ning avaldab heameelt Toidu- ja Veterinaarameti positiivse aruande üle 2011. aastal; kiidab heaks asjaolu, et lepingus pööratakse palju tähelepanu sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetele ning kutsub üles keskenduma põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavatel läbirääkimistel tehnilisele abile; palub, et komisjon edendaks Maroko ja Euroopa Liidu meetmete ning kontrollide vastavust keskkonna- ja toiduohutusnormide valdkonnas, et tagada nende kahe turu vahel õiglane konkurents;

10.  kiidab heaks Maroko põllumajandussektoris läbi viidavad reformid, konkreetsemalt nn rohelise kava („Plan Vert”), mis kavandati nimelt väikepõllumajandustootjate toetamiseks, võimaldades neil kasutada nüüdisaegset tehnoloogiat ja investeeringuid; nõuab, et EL annaks Marokole jätkuvalt tuge tootmismeetodite parandamiseks, vahetades parimaid tavasid ja toetades Maroko püüdlusi vee kaitsmisel;

11.  tunnistab, et Maroko on ratifitseerinud enamiku asjakohastest Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonidest ja võttis hiljuti vastu õigusakti laste tööjõu kasutamise keelustamise kohta; rõhutab sellegipoolest, et ühinemisvabaduse ja laste tööjõu osas on veel arenguruumi; on seisukohal, et põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud peaksid hõlmama säästva arengu peatüki raames abi ILO konventsioonide rakendamiseks ja allkirjastamata põhikonventsioonide (nt ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon (nr 87)) ratifitseerimiseks ning ettevõtja sotsiaalse vastutuse alaseid algatusi;

12.  palub komisjonil tagada, et lepingus võetaks täielikult arvesse rahvusvahelist õigust ja et see tooks kasu kõikidele asjaomastele kohalikele elanikkonnarühmadele;

o
o   o

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Parlamendi delegatsioonile Magribi riikidega suhtlemiseks, Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee juhatusele ning Maroko parlamendile ja valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0446.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika