Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2522(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0048/2012

Keskustelut :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0055

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 47k
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg
EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2012 EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä (2012/2522(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 1995 annetun Barcelonan julistuksen, jolla perustettiin Euroopan unionin ja eteläisen Välimeren maiden välinen kumppanuus,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen valtuutuksen antamisesta neuvottelujen aloittamiseksi Marokon kanssa maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista kaupan vapauttamistoimenpiteistä,

–  ottaa huomioon neuvoston 14. joulukuuta 2011 antaman päätöksen neuvotteluista Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kanssa ”pitkälle menevien ja laaja-alaisten” vapaakauppa-alueiden perustamisesta osana kyseisten maiden kanssa tehtyjä voimassa olevia Euro–Välimeri-sopimuksia,

–  ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 8. maaliskuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa (COM(2011)0200),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle uudesta strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten 25. toukokuuta 2011 annetun komission yhteisen tiedonannon (COM(2011)0303),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 hyväksymänsä päätöslauselman yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisen hyväksyntämenettelyn, joka liittyy luonnokseen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamisesta ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehtäväksi sopimukseksi (15974/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että eteläisen Välimeren maiden muuttuva poliittinen tilanne arabikevään tapahtumien jälkeen on edellyttänyt EU:lta vahvaa, tehokasta ja nopeaa toimintaa;

B.  katsoo, että kauppasuhteiden vahvistaminen sekä tasapainoinen ja asteittainen kaupan vapauttaminen näiden maiden kanssa ovat tärkeitä tekijöitä tässä toiminnassa;

C.  katsoo, että kauppa ja investoinnit ovat kasvun moottoreita ja helpottavat köyhyyden vähentämistä yhdistämällä ihmisiä, vakiinnuttamalla kansojen välisiä siteitä ja myötävaikuttamalla poliittiseen vakauteen;

D.  ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2000 voimaan tulleen EU:n ja Marokon assosiaatiosopimuksen 16 artiklassa määrätään, että Euroopan yhteisö ja Marokko vapauttavat asteittain kasvavassa määrin maataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden keskinäisen kaupankäyntinsä;

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n ja Marokon välisen tavarakaupan ylijäämä EU:n hyväksi oli huomattava, eli sen arvo oli 5,4 miljardia euroa;

F.  ottaa huomioon, että eteläisen Välimeren maiden kanssa käydyn maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan ylijäämä EU:n hyväksi on huomattava, eli sen arvo on yli neljä miljardia euroa, mutta Marokon kanssa käyty kahdenvälinen maatalous- ja kalastustuotteiden sekä jalostettujen elintarvikkeiden kauppa oli 871 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2010; ottaa huomioon, että maatalous- ja kalastustuotteet muodostavat noin 18 prosenttia Marokon viennistä;

G.  ottaa huomioon, että maatalouden osuus Marokon BKT:sta on 15–20 prosenttia ja 12 prosenttia Marokon viennistä ja se työllistää 38 prosenttia Marokon työvoimasta, maaseutualueilla jopa 75 prosenttia; katsoo tämän osoittavan, että maatalousalan vakaus ja kasvu ovat erittäin tärkeitä maan poliittiselle vakaudelle;

H.  ottaa huomioon, että ehdotetussa sopimuksessa vapautetaan välittömästi 55 prosenttia Marokon maatalous- ja kalastustuotteiden tulleista (aiemmin 33 prosenttia) ja 70 prosenttia EU:n maatalous- ja kalastustuotteiden tulleista (aiemmin 1 prosentti) 10 vuoden kuluessa;

I.  ottaa huomioon, että arkojen tuotteiden seuranta sekä kiintiöiden tarkka soveltaminen muodostavat perustan sopimuksen tasapainoiselle toiminnalle;

J.  ottaa huomioon, että kaikkien kolmansista maista EU:hun tuotavien maataloustuotteiden on täytettävä hygieniaa ja kasvinsuojelua koskevat unionin määräykset;

K.  ottaa huomioon, että Marokko on yksi niistä neljästä eteläisen Välimeren maasta, joita varten neuvosto on myöntänyt valtuudet neuvotella pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta; ottaa huomioon, että kyseiset neuvottelut koskevat myös maataloustuotteiden kauppaa;

Yleiset näkökohdat

1.  katsoo, että markkinoiden avaaminen ja asteittainen integrointi EU:n sisämarkkinoihin voivat olla tehokkaita eteläisen Välimeren maiden kehityksen välineitä ja niiden avulla voidaan lievittää laaja-alaista köyhyyttä ja työttömyyttä, jotka ovat alueen taloudellisten ja siirtolaisuutta koskevien ongelmien sekä turvallisuusongelmien perimmäisiä syitä; katsoo, että näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi EU:n on valmistauduttava tekemään riittäviä kauppaa koskevia myönnytyksiä;

2.  palauttaa mieliin EU:n arabikevään jälkeen antamat sitoumukset avustaa eteläisiä Välimeren maita demokratiaan siirtymisessä käyttämällä kauppa- ja talousvälineitä vapauden ja taloudellisten mahdollisuuksien lisäämiseksi; katsoo, että Marokko on edistynyt huomattavasti demokratian lujittamisessa uudistamalla perustuslakia ja pitämällä oikeudenmukaiset vaalit; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille sopimuksen, joka on myönteinen askel kohti poliittisen vakautumisen ja molemminpuolisen kestävän talouskehityksen tukemista;

3.  katsoo, että kauppa- ja investointialoitteilla olisi pyrittävä tuomaan hyötyä kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja ne olisi suunnattava kohdennetummin pk-yrityksille ja pienviljelijöille; toteaa tässä yhteydessä, että yli 80 prosentilla Marokon viljelijöistä on alle viisi hehtaaria maata, ja panee tyytyväisenä merkille, että maan maatalouden ja maaseudun kehittämisen keskusjärjestö Comader tukee sopimusta; muistuttaa, että elintarviketurva on taloudellisten seikkojen lisäksi tärkeä sosiaalisesti, ympäristön kannalta ja kulttuurisesti;

Sopimus

4.  korostaa, että maatalousalalla on suuri merkitys ja painoarvo Marokossa erityisesti merkittävänä työllistäjänä ja että sopimus on sen vuoksi Marokon talouskehityksen ja poliittisen vakauttamisen kannalta keskeisessä asemassa, koska se tarjoaa uusia vientimahdollisuuksia Euroopan unioniin, joka on Marokon tuotteiden suurin markkina-alue; katsoo, että sopimus tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia EU:n maatalousalalle ja etenkin jalostettujen elintarvikkeiden alalle; huomauttaa, että EU:n vientiyritykset hyötyvät vastaisuudessa siitä, että Marokossa tuontitullit poistuvat 70 prosentilta maatalous- ja kalastustuotteista, koska näin saadaan vuosittain arviolta 100 miljoonan euron säästöt tullimaksuina sopimuksen tultua täysimääräisesti voimaan;

5.  panee tyytyväisenä merkille sopimukseen sisältyvät, muita kuin tulleja koskevat toimenpiteet, kuten tulevat neuvottelut eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen erityisestä suojelusta, tehostetuista turvamekanismeista ja terveys- ja kasvinsuojelutoimista; muistuttaa lisäksi, että EU ja Marokko ovat sopineet riitojenratkaisumekanismista, jonka avulla osapuoli voivat saada hyvitystä, jos toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja;

6.  korostaa tiettyjen EU:n alojen ilmaisemia huolenaiheita tiettyjen arkojen hedelmien ja vihannesten tuontia koskevista laajennetuista tullittomuuskiintiöistä; kehottaa siksi komissiota tekemään arvion eurooppalaisiin tuottajiin ja erityisesti maataloustuottajien tuloihin kohdistuvista vaikutuksista ja tiedottamaan parlamentille säännöllisesti asiasta;

7.  on huolissaan, koska EU:n toimialaryhmittymät esittävät toistuvasti valituksia tulohintajärjestelmään liittyvistä petoksista, ja pyytää takeita siitä, että EU sääntelee asianmukaisesti sopimuksessa vahvistettuja tulevia tullikiintiöitä eikä tulohintamekanismin täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä tulkita enää virheellisesti; korostaa, että eurooppalaiset toimijat ovat esittäneet valituksia OLAFille ja parlamentin vetoomusvaliokunnalle, joka on pyytänyt komissiota muuttamaan tulohintajärjestelmää, jotta petokset saadaan loppumaan; panee tässä yhteydessä merkille ehdotukset tulohintajärjestelmän täytäntöönpanojärjestelyjen mukauttamisesta yhteisön tullikoodeksiin yhteisen maatalouspolitiikan viimeisimmän uudistuksen yhteydessä; katsoo, että samalla on muutettava maatalousalan yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpanoasetusta tehokkaiden valvontatoimien käyttöön ottamiseksi;

8.  ottaa huomioon, että sopimus sisältää erityisiä institutionaalisia järjestelyitä ja mekanismeja, kuten yhteistyö markkinahäiriöiden välttämiseksi, komission kolmansien maiden kuten Marokon kanssa ylläpitämät asiantuntijaryhmät, assosiaatiosopimuksen hallinnointiin kuuluva maataloustuotteiden kaupan alakomitea, toimintapolitiikkaa ja tuotantoa koskevien tietojen vaihtaminen sekä pöytäkirjan 7 artiklan mukainen suojalauseke; kehottaa komissiota turvautumaan näihin mekanismeihin tarvittaessa;

Laajemmat kauppa- ja talouskysymykset

9.  korostaa, että ehtona pääsylle EU:n sisämarkkinoille olisi oltava hygienia-, kasvinsuojelu- ja ympäristönormien noudattaminen, ja panee tyytyväisenä merkille elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston myönteisen raportin vuonna 2011; ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että sopimuksessa painotetaan terveys- ja kasvinsuojelutoimia, ja kehottaa asettamaan teknisen tuen keskeiselle sijalle neuvotteluissa pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta; pyytää komissiota edistämään Marokon ja EU:n välisiä vastaavia toimenpiteitä ja ympäristönormien ja elintarvikkeiden turvallisuusnormien valvontaa reilun kilpailun varmistamiseksi markkina-alueiden välillä;

10.  panee tyytyväisenä merkille Marokon maatalousalan uudistukset ja etenkin ympäristöystävällisyyttä korostavan Plan Vert -suunnitelman, jonka tarkoituksena on tukea pienviljelijöitä antamalla heille mahdollisuus modernin teknologian käyttöön ja investointeihin; kehottaa EU:ta edelleen tukemaan tuotantomenetelmiä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja auttamaan Marokkoa sen vesiensuojelupyrkimyksissä;

11.  toteaa, että Marokko on ratifioinut useimmat tärkeistä ILO:n yleissopimuksista ja hyväksynyt hiljattain lapsityövoiman käytön kieltävää lainsäädäntöä; korostaa kuitenkin, että parantamisen varaa on edelleen yhdistymisvapauden ja lapsityön osalta; katsoo, että pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen olisi sisällytettävä avustaminen ILO:n yleissopimusten täytäntöönpanossa, allekirjoittamattomien tärkeimpien yleissopimusten ratifiointi (esimerkiksi sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua (nro 87)) ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat aloitteet osana kestävää kehitystä käsittelevää lukua;

12.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevassa sopimuksessa noudatetaan kaikilta osin kansainvälistä oikeutta ja että se hyödyttää kaikkia asianomaisia paikallisia väestöryhmiä;

o
o   o

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, suhteista Maghreb-maihin vastaavalle Euroopan parlamentin valtuuskunnalle, Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistölle sekä Marokon hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0446.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö