Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2522(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0048/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0055

Texte adoptate
PDF 280kWORD 59k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (2012/2522(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația de la Barcelona din 28 noiembrie 1995, prin care s-a instituit un parteneriat între Uniunea Europeană și țările sud-mediteraneene,

–  având în vedere Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Marocului, pe de altă parte,

–  având în vedere decizia Consiliului din 14 octombrie 2005 de autorizare a negocierilor cu Marocul cu privire la liberalizarea reciprocă a produselor agricole, a produselor agricole transformate, a peștelui și a produselor pescărești,

–  având în vedere decizia Consiliului din 14 decembrie 2011 de autorizare a deschiderii negocierilor comerciale cu Egiptul, Iordania, Marocul și Tunisia în vederea stabilirii unor zone de liber-schimb „complex și cuprinzător”, în cadrul acordurilor de asociere euro-mediteraneene cu aceste țări,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 martie 2011 intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” (COM(2011)0200),

–  având în vedere Comunicarea comună către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 25 mai 2011 intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)0303),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(1),

–  având în vedere procedura de aprobare prevăzută la articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și la articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce priveşte proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul”) (15974/2010),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât evoluția peisajului politic din țările din sudul Mării Mediterane în urma evenimentelor legate de primăvara arabă a făcut necesară o reacție puternică, efectivă și rapidă din partea UE;

B.  întrucât consolidarea relațiilor comerciale, precum și liberalizarea comercială echilibrată și progresivă cu țările din sudul Mării Mediterane reprezintă o componentă importantă a acestei reacții;

C.  întrucât comerțul și investițiile sunt motoarele creșterii și ajută la reducerea sărăciei și aproprierea dintre oameni, asigurând legături între națiuni și contribuind la stabilitatea politică;

D.  întrucât articolul 16 din Acordul de asociere a UE cu Marocul, în vigoare de la 1 martie 2000, prevede ca Uniunea Europeană și Marocul să implementeze progresiv o mai mare liberalizare a comerțului lor reciproc de produse agricole, produse agricole transformate, pește și produse pescărești;

E.  întrucât UE înregistrează un excedent comercial semnificativ de bunuri cu Marocul, care a atins în 2010 valoarea de 5,4 miliarde EUR;

F.  întrucât UE prezintă un excedent comercial substanțial de produse agricole și pescărești cu țările din sudul Mării Mediterane de peste 4 miliarde EUR, dar un deficit comercial bilateral cu Marocul de produse agricole, pescărești și produse alimentare transformate în valoare de 871 de milioane EUR în 2010; întrucât comerțul cu produse agricole și pescărești reprezintă aproximativ 18 % din exporturile Marocului;

G.  întrucât agricultura reprezintă între 15 % și 20 % din PIB-ul Marocului, 12 % din exporturile marocane și 38 % , iar în zonele rurale până la 75 %, din forța de muncă marocană; întrucât aceasta demonstrează că stabilitatea și extinderea acestui sector sunt extrem de importante pentru stabilitatea politică a țării;

H.  întrucât Acordul propus liberalizează cu efect imediat 55 % din tarifele pentru produsele agricole și pescărești ale Marocului (de la 33 %) și 70 % din tarifele pentru produsele agricole și pescărești ale UE în 10 ani (de la 1 %);

I.  întrucât monitorizarea produselor sensibile și aplicarea strictă a contingentelor sunt fundamentale pentru funcționarea echilibrată a Acordului;

J.  întrucât toate bunurile agricole importate în UE din țări terțe trebuie să respecte reglementările UE privind măsurile sanitare și fitosanitare;

K.  întrucât Marocul este una din cele patru țări din sudul Mării Mediterane pentru care Consiliul a aprobat negocierea de directive pentru un acord de liber-schimb complex și cuprinzător (DCFTA); întrucât comerțul cu produse agricole va face parte din aceste negocieri;

Observații generale

1.  consideră că deschiderea piețelor și integrarea progresivă în piața internă a UE pot fi instrumente puternice pentru dezvoltarea țărilor din sudul Mării Mediterane, contribuind la atenuarea sărăciei și șomajului generalizate, care constituie sursele problemelor economice, de migrație și securitate din regiune; consideră că, pentru realizarea acestui potențial, UE trebuie să fie dispusă să acorde concesii comerciale;

2.  reamintește angajamentul UE în urma Primăverii arabe de a asista țările din sudul Mediteranei în tranziția lor către democrație, prin utilizarea instrumentelor comerciale și economice, pentru a crea mai multă libertate și posibilități de dezvoltare economică; consideră că Marocul a înregistrat progrese semnificative în consolidarea democrației prin reformarea constituției și desfășurarea de alegeri corecte; în acest sens, salută acordul ca un pas pozitiv în direcția sprijinirii stabilizării politice și a dezvoltării economice durabile reciproce;

3.  consideră că este esențial ca inițiativele comerciale și de investiții să aibă ca scop obținerea de avantaje pentru toate sectoarele societății, fiind orientate în special către IMM-uri și micii agricultori; în acest context, ia notă de faptul că peste 80 % din agricultorii marocani dețin mai puțin de cinci hectare de pământ și salută prin urmare sprijinul Confederației marocane pentru agricultură și dezvoltare rurală (Comader) în favoarea Acordului; reamintește că, pe lângă aspectele sale de ordin economic, securitatea alimentară are o dimensiune socială, una legată de mediu și una culturală;

Acordul

4.  subliniază că, dată fiind importanța și influența sectorului agricol în Maroc, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, Acordul va juca un rol-cheie în dezvoltarea economică a țării și în stabilitatea politică, oferind noi posibilități de export către UE, cea mai mare piață străină pentru produsele marocane; subliniază că acordul va oferi, de asemenea, posibilități industriei agricole a UE, în special în ceea ce privește produsele alimentare transformate; subliniază că, în cele din urmă, exportatorii UE vor beneficia de eliminarea tarifelor marocane la import pentru 70 % din liniile de produse agricole și pescărești, măsură care va duce, potrivit estimărilor, la economisirea unei sume de 100 de milioane de EUR pe an, odată cu implementarea deplină a drepturilor vamale;

5.  salută măsurile non-tarifare suplimentare incluse în Acord, cum ar fi viitoarele negocieri pentru protecția suplimentară a indicațiilor geografice europene, consolidarea mecanismelor de protecție și măsurile sanitare și fitosanitare; pe lângă aceasta, reamintește că UE și Marocul au convenit asupra unui mecanism de soluționare a litigiilor care permite fiecărei părți să obțină despăgubiri în cazul în care cealaltă parte nu respectă condițiile acordului;

6.  subliniază preocupările exprimate de unele sectoare industriale europene cu privire la mărirea contingentelor scutite de drepturi vamale pentru importurile de fructe și legume sensibile; invită, prin urmare, Comisia să prezinte o evaluare a impactului asupra producătorilor europeni, în special asupra veniturilor agricultorilor, și să informeze în mod regulat Parlamentul;

7.  își exprimă preocuparea cu privire la plângerile constante din partea grupurilor industriale europene privind posibile fraude în sistemul prețului de intrare și solicită garanții pentru ca UE să reglementeze în mod corespunzător contingentele de tarife mărite în conformitate cu Acordul și pentru ca orice interpretare greșită referitoare la normele de implementare a mecanismului prețului de intrare să fie evitată; operatori europeni au adresat plângeri la OLAF și la Comisia pentru petiții a Parlamentului, aceasta din urmă cerând Comisiei Europene să modifice sistemul prețului de intrare pentru a pune capăt cazurilor de fraudă;; în acest sens, ia act de propunerile de aliniere a normelor de implementare a sistemului prețului de intrare la Codul Vamal Comunitar, în cadrul ultimei reforme a politicii agricole comune; consideră că aceasta trebuie însoțită de modificări ale reglementării de punere în aplicare privind organizarea comună a piețelor agricole pentru a introduce măsuri de control efective;

8.  consideră că acordul stabilește mecanisme și instrumente instituționale specifice, cum ar fi cooperarea pentru a evita perturbări ale piețelor, reuniunile grupurilor de experți organizate de Comisie cu țările terțe, inclusiv Marocul, înființarea Subcomisiei pentru comerțul cu produse agricole în cadrul gestionării acordului de asociere, schimbul de informații privind politicile și producția, precum și clauza de protecție prevăzută la articolul 7 din protocol; invită Comisia să utilizeze mecanismele atunci când este necesar;

Aspecte economice și comerciale mai cuprinzătoare

9.  subliniază că accesul la piața internă a UE ar trebui să depindă de îndeplinirea anumitor norme sanitare, fitosanitare și de mediu și salută raportul pozitiv al Oficiul Alimentar și Veterinar din 2011; salută faptul că, în cadrul acordului, s-a pus accentul pe măsurile sanitare și fitosanitare și solicită să se acorde o importanță deosebită asistenței tehnice în cadrul negocierilor unui acord de liber-schimb complex și cuprinzător; solicită Comisiei să încurajeze măsuri echivalente și controale în Maroc și Uniunea Europeană în ceea ce privește standardele de mediu, sociale și în materie de siguranță alimentară pentru a asigura concurența echitabilă dintre cele două piețe;

10.  salută reformele din sectorul agricol marocan, și anume „Planul verde” („Plan Vert”) conceput special pentru a sprijini micii fermieri prin a le permite accesul la tehnologie modernă și investiții; solicită continuarea sprijinului acordat de UE pentru îmbunătățirea metodelor de producție, prin schimbul de cele mai bune practici, precum și continuarea eforturilor depuse de Maroc în domeniul conservării apei;

11.  recunoaște că Marocul a ratificat majoritatea convențiilor relevante ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și că a adoptat recent legislația privind interzicerea muncii copiilor; cu toate acestea, subliniază că situația privind libertatea de asociere și munca copiilor poate fi în continuare îmbunătățită; consideră că dispozițiile DCFTA ar trebui să includă acordarea de asistență privind punerea în aplicare a convențiilor OIM, ratificarea convențiilor de bază nesemnate (de exemplu Convenția nr. 87 privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare) și inițiative privind responsabilitatea socială a întreprinderilor în capitolul privind dezvoltarea durabilă;

12.  solicită Comisiei să se asigure că Acordul respectă pe deplin dreptul internațional și aduce beneficii tuturor grupurilor afectate ale populațiilor locale;

o
o   o

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentante al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu țările din Maghreb, Biroului Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, precum și parlamentului și guvernului Marocului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0446.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate