Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0048/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0055

Antagna texter
PDF 124kWORD 43k
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Barcelonaförklaringen av den 28 november 1995 som inrättade ett partnerskap mellan EU och länderna i södra Medelhavsområdet,

–  med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan,

–  med beaktande av rådets beslut av den 14 oktober 2005 om bemyndigande av förhandlingar med Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående handel med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter,

–  med beaktande av rådets beslut av den 14 december 2011 om bemyndigande av förhandlingar med Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien för att upprätta djupgående och omfattande frihandelsområden som en del i de befintliga Europa–Medelhavsavtalen om associering med dessa länder,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen till Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 8 mars 2011 om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra medelhavsområdet, (KOM(2011)0200),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen till Europeiska rådet, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 25 maj 2011 om en ny respons på ett grannskap i förändring, (KOM(2011)0303),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal(1),

–  med beaktande av godkännandeförfarandet i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i förhållande till utkastet till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (nedan kallat ”avtalet”) (15974/2010),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det förändrade politiska landskapet i södra Medelhavsområdet efter den arabiska våren fordrar ett starkt, effektivt och snabbt svar från EU.

B.  Förstärkta handelsförbindelser och en balanserad och progressiv liberalisering av handeln med länderna i södra Medelhavsområdet är viktiga ingredienser i detta sammanhang.

C.  Handel och investeringar är tillväxtmotorer som bidrar till att minska fattigdomen, föra människor samman, stärka banden mellan nationer och främja den politiska stabiliteten.

D.  I artikel 16 i associeringsavtalet mellan EU och Marocko, som trädde i kraft den 1 mars 2000, fastställs att Europeiska gemenskapen och Marocko gradvis kommer att införa allt större liberaliseringar av den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter.

E.  EU:s varuhandel med Marocko ger ett betydande överskott som 2010 uppgick till 5,4 miljarder EUR.

F.  När det gäller jordbruks- och fiskeriprodukter har EU ett betydande överskott på över 4 miljarder EUR i handeln med länderna i södra Medelhavsområdet, men ett underskott i den bilaterala handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter samt bearbetade jordbruksprodukter med Marocko som 2010 uppgick till 871 miljoner EUR. Handel med jordbruks- och fiskeriprodukter står för 18 % av Marockos export.

G.  Jordbruket står för mellan 15 %och 20 % av Marockos BNP, 12 % av Marockos export och sysselsätter 38 % av Marockos arbetskraft, i vissa regioner på landsbygden så mycket som 75 % av arbetskraften. Detta visar hur viktigt det är med en stabil och expansiv jordbrukssektor för landets politiska stabilitet.

H.  Det föreslagna avtalet kommer att innebära en omedelbar liberalisering för 55 % av tullavgifterna på Marockos jordbruks- och fiskeriprodukter (en höjning från 33 %) och för 70 % av avgifterna på EU:s jordbruks- och fiskeriprodukter under en 10-års period (en höjning från 1 %).

I.  För att avtalet ska fungera på ett balanserat sätt krävs det en övervakning av känsliga produkter och en strikt tillämpning av kvoter.

J.  Alla jordbruksprodukter som importeras till EU från tredjeländer måste följa unionens sanitära och fytosanitära regler.

K.  Marocko är ett av de fyra länder i södra Medelhavsområdet för vilka rådet har bemyndigat förhandlingsdirektiv för ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. Handel med jordbruksprodukter kommer att ingå i dessa förhandlingar.

Allmänna synpunkter

1.  Europaparlamentet anser att öppnandet av marknader och en gradvis integrering i EU:s inre marknad kan vara kraftfulla instrument för utvecklingen i länderna i södra Medelhavsområdet och kan bidra till att lindra den utbredda fattigdomen och arbetslösheten som är orsaken till såväl ekonomiska som migrations- och säkerhetsrelaterade problem i regionen. Parlamentet anser att om denna potential ska kunna tas till vara måste EU vara berett att göra tillräckliga handelseftergifter.

2.  Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande efter den arabiska våren att stödja länderna i södra Medelhavsområdet i deras övergång till demokrati genom att använda både handelsinstrument och ekonomiska instrument för att skapa större frihet och ekonomiska möjligheter. Parlamentet anser att Marocko har gjort betydande framsteg för att befästa demokratin genom att reformera sin konstitution och genomföra rättvisa val. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang avtalet som ett positivt steg när det gäller att främja politisk stabilitet och en ömsesidig hållbar ekonomisk utveckling.

3.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att målet med handels- och investeringsinitiativ är att främja alla sektorer i samhället, och att dessa riktas mer specifikt mot små och medelstora företag samt småjordbrukare. Parlamentet noterar i detta sammanhang att över 80 % av Marockos jordbrukare äger mindre än fem hektar mark och gläds därför åt att Comader (Moroccan Federation for Agriculture and Rural Development) stöder avtalet. Parlamentet påminner om att tryggad livsmedelsförsörjning, utöver de ekonomiska aspekterna, har en social, miljörelaterad och kulturell dimension.

Avtalet

4.  Med tanke på jordbrukssektorns betydelse och inflytande i Marocko, särskilt när det gäller att skapa sysselsättning, betonar Europaparlamentet avtalets viktiga roll för landets ekonomiska utveckling och politiska stabilitet eftersom det erbjuder nya exportmöjligheter till EU, som är den största marknaden för marockanska produkter. Parlamentet anser att avtalet också kommer att innebära möjligheter för EU:s jordbrukssektor, i synnerhet för bearbetade livsmedel. Parlamentet påpekar att EU:s exportörer så småningom kommer att dra nytta av att man slopar de marockanska importtullarna för 70 % av jordbruks- och fiskeriprodukterna, en åtgärd som beräknas medföra besparingar på 100 miljoner EUR om året i tullavgifter när denna åtgärd väl genomförts fullt ut.

5.  Europaparlamentet välkomnar de icke-tariffära åtgärder som tillkommit i avtalet, såsom framtida förhandlingar för att ge extra skydd åt EU:s geografiska beteckningar, förbättrade skyddsmekanismer samt sanitära och fytosanitära åtgärder. Parlamentet påminner vidare om att EU och Marocko har enats om en tvistlösningsmekanism som ger båda parter rätt till domstolsprövning om den andra parten inte respekterar villkoren i avtalet.

6.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot den oro som vissa sektorer i EU har uttryckt inför ökade tullfria kvoter för känslig frukt- och grönsaksimport. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en bedömning av konsekvenserna för europeiska producenter, och särskilt för jordbrukarnas inkomster, och att ge parlamentet regelbunden information.

7.  Europaparlamentet är bekymrat över de ständiga klagomålen från europeiska branschorganisationer som påstår att det förekommer fusk i systemet med ingångspriser. Parlamentet efterlyser garantier för att de ökade tullkvoterna enligt avtalet kommer att regleras av EU på lämpligt sätt och att det inte kommer att bli några missförstånd om de bestämmelser som reglerar systemet med ingångspriser. Parlamentet betonar att europeiska operatörer har framfört klagomål till Olaf och till parlamentets utskott för framställningar och att utskottet har uppmanat kommissionen att ändra systemet med ingångspriser för att få stopp på fusket. I detta sammanhang noterar parlamentet förslagen att göra de bestämmelser som reglerar genomförandet av systemet med ingångspriser förenliga med gemenskapens tullkodex som en del i den senaste reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta måste åtföljas av ändringar i genomförandeförordningen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter så att effektiva kontrollåtgärder kan införas.

8.  Europaparlamentet anser att avtalet innehåller särskilda institutionella arrangemang och mekanismer, exempelvis samarbete i syfte att undvika störningar på marknaderna, expertgrupper som inrättats av kommissionen tillsammans med tredjeländer, bland annat Marocko, underutskottet för jordbrukshandel som inrättats inom ramen för förvaltningen av associeringsavtal, informationsutbyte om strategier och produktion samt säkerhetsklausulen enligt artikel 7 i protokollet. Kommissionen uppmanas använda dessa mekanismer vid behov.

Mer omfattande handelsfrågor och ekonomiska frågor

9.  Europaparlamentet betonar att tillträde till EU:s inre marknad bör bero på om vissa sanitära, fytosanitära och miljömässiga krav är uppfyllda och välkomnar den positiva rapport från Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor som kom 2011. Parlamentet välkomnar den betydelse sanitära och fytosanitära åtgärder tillmäts i avtalet och vill se att tekniskt bistånd blir en central punkt i förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal. Kommissionen uppmanas att främja överensstämmelse i åtgärder och kontroller mellan Marocko och Europeiska unionen på området för miljö- och livsmedelssäkerhetsnormer, i syfte att garantera rättvis konkurrens mellan de två marknaderna.

10.  Europaparlamentet välkomnar reformerna av Marockos jordbrukssektor, dvs. den så kallade ”Plan Vert” (gröna planen) som utarbetats för att stödja småjordbrukare genom att ge dem tillgång till modern teknik och investeringar. Parlamentet vill se fortsatt EU-stöd för förbättrade produktionsmetoder genom utbyte av bästa praxis, och för Marockos ansträngningar på området för vattenskydd.

11.  Europaparlamentet konstaterar att Marocko har ratificerat de flesta av Internationella arbetsorganisationens (ILO) relevanta konventioner och nyligen har antagit lagstiftning som förbjuder barnarbete. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar i fråga om förenings- och mötesfrihet samt barnarbete. Parlamentet anser att bestämmelserna i de djupgående och omfattande frihandelsavtalen bör omfatta stöd för tillämpning av ILO:s konventioner, ratificering av ännu inte undertecknade centrala ILO-konventioner (t.ex. konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (nr 87)) samt initiativ rörande företagens sociala ansvar inom ramen för kapitlet om hållbar utveckling.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att avtalet till fullo överensstämmer med internationell rätt och gynnar den berörda lokalbefolkningen.

o
o   o

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Maghrebländerna, presidiet för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet samt Marockos regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0446.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy